Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21826

Hankkeen nimi: Miesten työmarkkinoille kiinnittymisen edistäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2019 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Timo Toikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.toikko(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5249708

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Diakonia-ammattikorkeakoulu, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yleisesti tarkastellen miesten ja naisten työttömyysasteessa ei ole olennaista eroa. Lukujen takana on kuitenkin kiinnostavaa vaihtelua. Miesvaltaiset alat ovat voimakkaamman rakennemuutoksen kohteena. Miesvaltaisilla aloilla vähäistä koulutuspohjaa vaativien työpaikkojen määrä laskee koko ajan. Miesten pitkäaikaistyöttömyys on yleisempää kuin naisten. Ja paradoksaalisesti, miehet käyttävät työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista vain kolmasosan. Edellen miesten työllistymisessä saattaa olla myös alueellisia eroja. Miesten työmarkkinoille kiinnittyminen onkin itse asiassa huomattavasti haasteelisempaa kuin yleinen työttömyyttä kuvaava tieto antaa olettaa. Selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa keinoja, joilla miesten työmarkkinoille kiinnittymistä voidaan edistää Pohjois-Savossa, sekä tarkastella miten hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää myös Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Selvityshanke muodostuu neljästä kartoituksesta: (1) ns. asiakassegmentoinnin kartoitus, jonka tarkoitus on mallintaa erilaisia miesasiakasryhmiä ja niihin liittyviä työllistymistä edistäviä tekijöitä, (2) alueen työmarkkinatilanteen kartoitus, jossa miesten työllistymistä tarkastellaan työnantajien näkökulmasta (työnantajahaastattelut, (3) uusien työmarkkinoille kiinnittymistä edistävien työtapojen kartoituksesta, ja (4) kartoituksesta jossa selvitetään tuotetun tiedon soveltamista ja hyödynnettävyyttä myös Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Neljästä kartoituksesta muodostetaan yksi yhtenäinen selvitys, jonka tuloksia voidaan hyödyntää mm. työvoimapalveluissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Selvityshankkeella ei ole suoranaista kohderyhmää, mutta välillisesti se kohdentuu työllistymishaasteita omaaviin miehiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Selvityshankkeella ei ole suoranaista kohderyhmää, mutta välillisesti se kohdentuu työllistymishaasteita omaaviin miehiin, mutta sitä kautta myös sekä työllisyyspalveluihin että alueen yrityksiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 416

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 96 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Mikkelin, Varkauden, Joensuun, Ylä-Savon

Kunnat: Joensuu, Mikkeli, Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke kohdistuu miesten työllistymisen haasteisiin. Miehet eivät sukupuolten tasa-arvonäkökulmasta yleensä ole olleet kohderyhmänä, mutta tässä tapauksessa tarkastellaan erityisesti miesten työmarkkinoille kiinnittymisen esteitä ja edistäviä tekijöitä. Miesten ja naisten työttömyys on sinällään samalla tasolla, mutta miesryhmän sisällä on alaryhmiä, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista verrattuna naisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää suoraan työvoimapalveluissa. Hankkeessa laadittava selvitys on vapaasti levitettävissä. Toisaalta jos hanke tuottaa käyttökelpoisia keinoja miesten työmarkkinoille kiinnittymisen edistämiseksi, niin hankkeen tuloksia voidaan käyttää mm. uuden varsinaisen kehittämishankkeen käynnistämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on edistää haasteellisten miesryhmien kiinnittymistä työmarkkinoille. Tässä mielessä hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa, joskin hivenen perinteisestä näkökulmasta poiketen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Selvityshankkeen suora vakutus hyvinvoinnin edistämiseen ei ole kovin vahva, mutta kuitenin ilmeinen. Hankkeessa ei suoraan työskennellä kohderyhmänä olevien miesten kanssa. Sen sijaan hankkeella ja sen tuloksilla on välillisiä vaikutuksia syrjäytymisvaarassa olevien miesten elämään. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. työvoimapalveluissa
Tasa-arvon edistäminen 1 4
Hanke toki kohdistuu tasa-arvon edistämiseen, mutta sen suorat vaikutukset eivät ole kovin vahvat. Selvityshanke ei pysty vaikuttamaan suoraan tähän asiaan, mutta sen välillinen vaikutus voi olla merkityksellinen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 4
Hankkeen merkitys yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden kannalta tarkoittaa miesten työmarkkina-aseman vahvistamista. Tosin hankkeen suora vaikutus on vaatimaton, mutta välillinen voi olla merkityksellinen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-