Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21830

Hankkeen nimi: Yhteistyöllä työtä - YTYÄ!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iisalmen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9086071-6

Jakeluosoite: Pohjolankatu 14

Puhelinnumero: 017 272 31

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.iisalmi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Vattukallio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.vattukallio(at)iisalmi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 545 9589

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0214765-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on työllisyyden edistäminen sekä avointen työpaikkojen täyttäminen Ylä-Savossa ja siten vastata yritysten työvoimatarpeisiin. Tavoitteena on ohjata työttömänä tai työttömyysuhan alla olevia työnhakijoita sekä alanvaihtajia työllistäville aloille suorarekrytointien tai erilaisten yksilökohtaisten kouluttautumispolkujen kautta.

Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää 200 työnhakijaa alueen avoimiin työpaikkoihin. Osa hankkeen asiakkaista ohjataan pidempikestoisiin ammattiin valmistaviin koulutuksiin ja siten edistetään pidemmällä aikavälillä heidän työllistymismahdollisuuksiaan Ylä-Savon alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat motivoituneet, työkuntoiset ja työhaluiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan työllistäviltä aloilta uutta osaamista riippumatta heidän nykyisestä työmarkkinatilanteestaan. Keskeisintä kohderyhmää ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset niiltä toimialoilta, joilla työllistymisnäkymät Ylä-Savossa ovat tällä hetkellä erityisen hyvät kuten teolliset alat, sosiaali- ja terveysala sekä tietyt myynti- ja palvelualan tehtävät.

Hankkeen keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat:
1. Motivoituneen työvoiman ohjaaminen alueen avoimiin työpaikkoihin ja yksilökohtaisten kouluttautumispolkujen räätälöinti.
2. Ylä-Savon alueen eri toimialojen kiinnostavuuden lisääminen.
3. Yritysten työvoimanhankintaan liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään rekrytointiprosessia ja työvoimansaatavuutta. Tarvittaessa työvoimatarpeen hankintaa kohdennetaan Pohjois-Savon maakunnan ulkopuolelle.
4. Henkilöasiakkaiden IT-osaamisen kehittäminen.
5. Vaihtoehtoisten työllistymismahdollisuuksien pilottimallin käytännön testaus.
6. Pop Up työllistymisen palvelupaikka pilotti.

Hankkeen tuloksena alueen avoimiin työpaikkoihin työllistyy 200 henkilöä ja lisäksi 70 henkilöä on merkittävällä tavalla parantanut koulutustoimenpiteiden kautta omaa osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat motivoituneet, työkuntoiset ja työhaluiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet kohdetoimialojen tarjoamista työmahdollisuuksista. Kohderyhmää ovat lisäksi henkilöt, jotka ovat motivoituneet hankkimaan työllistäviltä aloilta uutta osaamista riippumatta heidän nykyisestä työmarkkinatilanteestaan esimerkiksi alanvaihtajat. Keskeisintä kohderyhmää ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on kohdetoimialoja ajatellen soveltuvaa taustakoulutusta tai työkokemusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset niiltä toimialoilta, joilla työllistymisnäkymät Ylä-Savossa ovat tällä hetkellä erityisen hyvät kuten teolliset alat, sosiaali- ja terveysala sekä tietyt myynti- ja palvelualan tehtävät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen kuntien hallinto-, työllisyys-, elinvoima- ja nuorisopalvelut, alueen oppilaitokset, alueella toimivat hankkeet (kuten Future Savo -hanke, Rajaton Ylä-Savo –hanke, YOM-hanke) sekä työllisyysasioissa toimivat organisaatiot ja toimijat, joiden yhteistyö tiivistyy ja sujuvoituu yhteistyötapaamisten kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 880 019

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 501 086

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 100 023

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 626 358

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Kaavi, Suonenjoki, Rautavaara, Keitele, Rautalampi, Kuopio, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Tuusniemi, Lapinlahti, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 128

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 400

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa kiinnitetään huomiota kohderyhmään kuuluvien sukupuoleen ja sukupuolten välisten erojen kaventamiseen niin työllistymisessä kuin ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Suomessa ammattien jakautuminen mies- ja naisvaltaisiin aloihin eli segregaatio on varsin vahvaa. Suomi on segregaatiossa jopa EU:n kärkimaiden joukossa. Hankevalmistelussa on hyödynnetty YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä hankkeen kokemustietoon perustuvaa tietoa sukupuolen vaikutuksista työelämävalmiuksiin ja työllistymisedellytyksiin. Miesten työttömyys on hieman suurempaa kuin naisten ja heillä on myös suurempi pitkäaikaistyöttömyyden riski. Erityisesti nuoret miehet ovat tyttöjä ja naisia suuremmassa riskissä jäädä työelämän ja ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle, mikä heikentää heidän tulevaisuuden työllistymisen mahdollisuuksiaan. Miesten hakeutuminen perinteisesti naisvaltaisille aloille kuten sosiaali- ja terveysala, on edelleen vähäistä. Naisten työllistyminen miesvaltaisille aloille on osoittautunut varsin potentiaaliseksi ja toivotuksi niin työnhakijoiden kuin työnantajien näkökulmasta katsottuna. Sukupuolinäkökulman huomioonottaminen parantaa projektin tarvelähtöisyyttä, toimintaa ja vaikuttavuutta sekä naisten että miesten kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolitietoinen. Hankkeeseen haetaan ja toimenpiteisiin osallistetaan sidosryhmäyhteistyön, markkinoinnin ja tiedottamisen keinoin sekä naisia että miehiä, nuoria ja ikääntyneempiä työnhakijoita. Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa varaudutaan tarkastelemaan niiden vaikutusta naisiin ja miehiin. Sukupuolinäkökulma sisällytetään projektin toimintaan sen kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on kannustaa työnhakijoita hakeutumaan perinteiset sukupuolirajat ylittäviin uravalintoihin paremmin työllistäville toimialoille. Sukupuolinäkökulman tarkastelu parantaa myös hankkeen laatua ja vaikuttavuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on edistää yhtä lailla niin naisten kuin miesten työllistymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta luonnonvarojen kestävään käyttöön (työvoiman saatavuuden parantuminen yritysten lähiympäristöstä).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta ilmastonmuutokseen (työvoiman saatavuuden parantuminen yritysten lähiympäristöstä).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeella on korkeintaan pientä välillistä vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Alueen elinkeinoelämän työvoiman saatavuuden parantuminen merkittävästi sekä suoran työllistävän vaikutuksen kautta että alan koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 3
Julkisten toimijoiden yhteistyömalli parantaa työvoimansaatavuutta sekä suoraan että pidemmällä aikajänteellä myös välillisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Työvoiman saatavuus yritysten lähialuilta paranee ja siten alueen työssäpendelöinti tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Hankkeen tavoitteena on hankkeen toimenpiteiden seurauksena työllistää 200 henkilöä alueelta löytyviin työpaikkoihin, joten työllistyneiden henkilöiden osalta sosiaalinen hyvinvointi paranee merkittävästi. Lisäksi noin 70 henkilöä on parantanut osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan hankkeen koulutustoimenpiteiden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hanke tarjoaa kouluttautumismahdollisuuksia sukupuolesta riippumatta, mutta nostaa esille myös uusia mahdollisuuksia esim. naisten työllistymiseen perinteisesti miesvaltaisille aloille sekä miesten työllistymiseen perinteisesti naisvaltaisille aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta osallistamalla työttömiä henkilöitä koulutustoimenpiteiden kautta takaisin työllisyyteen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen toimenpiteillä voidaan parantaa myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä alueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei nähdä olevan vaikutuksia tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-