Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21838

Hankkeen nimi: Digiosaamisella kasvua - Digi.Grow

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358 10 419 8011

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marko Soikkeli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.soikkeli(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 546 7811

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on Joensuun seudun yritysten digitaalisen kasvun mahdollistaminen yritysten digiosaamista ja -ymmärrystä kehittämällä. Näin mahdollistetaan Joensuun seudun mikro- ja pk -yrityksille paremmat edellytykset hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassaan tuottavuuden lisäämiseksi.
Projektissa kehitetään yrittäjien ja yritysten henkilökunnan digitaalisia valmiuksia ja näin edesautetaan liiketoimintaa ja yrityksen tuottavuutta. Yrittäjän tai yrityksen johdon oma digitaalinen osaaminen ja ymmärrys sekä halukkuus hyödyntää digitaalisia työkaluja omassa liiketoiminnassa on projektin avainasia. On tärkeää, että yrittäjät ja yritysten johto ovat aktiivisia, innostuneita ja motivoituneita digitalisaation hyödyntämiseen, lisäksi on tärkeätä, että heillä on uusin tieto digitalisaation mahdollisuuksista. Näin mahdollistetaan tuottavuuden kasvu ja tuotteiden sekä palvelujen lisäarvon kasvattaminen.

Toimenpiteet
Käytännön tasolla projekti jakautuu kolmeen työpakettiin: DigiStartti, DigiKiihdytys, ja DigiInvest.
TP 1. DigiStartti
Työpaketin tavoitteena on auttaa yrityksiä näkemään oman yrityksensä nykytilanne digitaalisesta näkökulmasta, tunnistamaan oman yrityksensä digimahdollisuudet ja kehittämään omaa digiosaamista niin, että nämä mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä.
Käytännön toimenpiteet:
- DigiStartti-infot, voivat olla tietoiskuja, infotilaisuuksia, minimessuja ja muita käytännönläheisiä informatiivisia ja matalan kynnyksen tilaisuuksia digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnan eri osa-alueilla, esimerkiksi digitalisaatio markkinoinnissa ja myynnissä, taloushallinnossa, tuotannossa ja johtamisessa > nämä infot ovat kaikille avoimia, maksuttomia tapahtumia, ja toimivat samalla myös sisäänvetotuotteena projektin muihin toimenpiteisiin.
- DigiOnnistuja-tarinat ja -videot, jotka innostavat myös muita alueen yrityksiä digikehittämiseen
- DigiStartti-kartoitukset ja -testit, jotka tarkoittavat kevyitä digitalisaatiokartoituksia, joilla kartoitetaan yrityksen tämänhetkinen tilanne paikan päällä (nykytila-analyysi, mukana analysoimassa on aina myös yrityksen edustaja/-jia) ja annetaan konkreettisia suosituksia jatkotoimenpiteistä > konkreettinen, kevyt DigiStartti-kehittämisohjelma yritykselle (yritykselle valitaan 1-2 digikehityskohdetta toteutettavaksi projektin aikana)
- DigiStartti-työpajat, joissa työpakettiin osallistuvien yritysten henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa digiosaamistaan käytännönläheisesti
- DigiStartti-vierailut, joiden kohteena ovat oman seudun ja kansalliset johtavat digitalisaatiota hyödyntävät yritykset, lisäksi järjestetään vierailuita digiteemaisiin tapahtumiin
- DigiStartti-neuvonta, on käytännönläheistä matalan kynnyksen pikaneuvontaa yrityksen digitalisaation alkutaipaleella
- DigiStartti-kokeilut, joissa yrityksillä on mahdollisuus tutustua digitaalisiin sovelluksiin ja tietotyön välineisiin ja kokeilla niitä käytännössä, esim. taloushallinnon digikokeilu

TP2. DigiKiihdytys
DigiKiihdytys-työpaketin kohderyhmänä ovat yritykset, jotka ovat ottaneet jo pieniä tai suurempiakin askeleita kohti digitalisaation hyödyntämistä, mutta syvällisempi ymmärrys teemasta ja järjestelmällinen etenemissuunnitelma vielä puuttuu. Kohderyhmään kuuluvat myös yritykset, joiden digitalisaatiokehitys on syystä tai toisesta joko pysähtynyt tai lähtenyt väärään suuntaan – tarvitaan siis mahdollisesti suunnanmuutosta ja korjaavia toimenpiteitä.
Tavoitteena on luoda strategiaan perustuva kehityssuunnitelma, jolla joko luodaan suuntaviivat tai korjataan aiemman kehityksen suuntaa. Lisäksi työpaketin tavoitteena on kehittää yritysten digiosaamista niin, että laadittu suunnitelma on mahdollista laittaa käytäntöön.
Käytännön toimenpiteet:
- DigiKiihdytys-kartoitukset, joiden perusteella luodaan yrityskohtainen syvällinen DigiKiihdytys-kehityssuunnitelma ja selkeä polku digitalisaation eteenpäinviemiseksi, digitaalinen kehittäminen kytketään osaksi koko yrityksen strategiaa. Mukana kehittämissuunnitelman laatimisessa on myös yrityksen johto.
- DigiKiihdytys-valmennukset, jotka tukevat yritystä sen edetessä digitalisaation tiellä tehdyn suunnitelman mukaisesti yrityksen johto ja henkilöstö sitouttaen. Valmennuksia voidaan toteuttaa yritys- tai toimialakohtaisesti tai ekosysteemiajattelun kautta. Tavoitteena on kehittää liiketoimintaa ja muutosvalmiutta yritystoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Valmennukset tarjoavat yrityksille ja niiden henkilöstölle tuen käyttöönotettavien ratkaisujen täysimittaiseen hyödyntämiseen.
- DigiKiihdytys-matkat kotimaassa ja ulkomailla, matkoilla keskitytään erityisesti tiettyyn teemaan, voidaan esimerkiksi toteuttaa tietyn toimialan näkökulmasta toteutettu matka, jossa haetaan täsmäratkaisuja ko. ryhmän haasteisiin.
- DigiRemontti-valmennus, jossa yritykset saavat ohjausta uuden digisuunnan löytämiseksi, sen kirjaamiseksi sekä työkaluja yrityksen digikehityksen johtamiseen ja eteenpäinviemiseen.

TP3. DigiInvest
Työpaketin keskeisenä tavoitteena on edesauttaa yritysten digikehittämistä neuvomalla ja opastamalla digitalisaatioon usein liittyvien investointien rahoituksessa.
Käytännön toimenpiteet:
- DigiInvest-palvelu, jossa projektissa mukana olevia yrityksiä neuvotaan ja ohjataan digitaaliseen kehitykseen liittyvissä hankkeissa. Työpaketissa tarkastellaan kehittämistä laajana kokemuksena tuoden hankintaosaaminen projektin osallistujien käyttöön. Työkaluina hyödynnetään olemassa olevia ELY-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran ja muiden rahoituslaitosten välineitä.

Tulokset
Projektin tuloksena osallistuvien yritysten digiosaaminen kasvaa ja sen seurauksena yritysten digitaalinen kehitys ja kasvu nousee seuraavalle tasolle. Lisäksi projektissa syntyy mikro- ja pk-yrityksille soveltuvaa digitalisaation neuvontapalvelu ja valmennuskokonaisuus.
Projektiin osallistuu 140 yritystä, heistä 70 osallistuu työpaketin 1 toimenpiteisiin, 70 työpaketin 2 toimenpiteisiin, lisäksi koko joukosta 40 osallistuu työpaketin 3 toimenpiteisiin. Projektiin osallistuvat yritykset saavat projektista konkreettiset kevyemmät tai syvällisemmät suunnitelmat, joilla yrityksen digikehitystä viedään eteenpäin. Tämän tueksi yritykset saavat myös digitalisaatioon liittyvää osaamista, jota voivat hyödyntää yrityksensä kasvun mahdollistajana jo projektin aikana, mutta myös sen jälkeen. Projektin käytännönläheinen työtapa ja verkostoituminen sekä projektissa toteutettavat kohtaamiset ja edesauttavat uusien digitaalisten ratkaisujen ja toiminnan kehittämismallien juurtumista osallistujayrityksiin jo hankkeen aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat Joensuun seudun mikro- ja pk-yritykset, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet ollenkaan tai ovat hyödyntäneet melko vähän digitalisaation mahdollisuuksia oman liiketoimintansa kehittämisessä. Toisaalta kohderyhmänä ovat myös yritykset, jotka ovat jo aloittaneet digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen toiminnassaan, mutta tarvitsevat tukea asian eteenpäinviemisessä.

Projekti ei suoranaisesti kohdistu millekään erityiselle toimialalle, mutta projektissa on mahdollisuus toimialakohtaisiin kehittämisryhmiin (esimerkkitoimialoina kauppa, palvelu tai teknologia).

Projektin kohderyhmän tavoittamiseksi tehdään suuria satsauksia jo heti projektin aluksi. Projektin toimenpiteet ovat ennakkotietojen mukaan hyvin kysyttyjä ja esimerkiksi Digikuiskaaja-projektiin osallistuneet yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua uuteen kehittämistoimintaan yrityksensä digitaalisen kasvun ja kehityksen varmistamiseksi. Digi.Grow-projektin palveluihin ohjataan aktiivisesti yrityksiä Business Joensuun yritysasiantuntijoiden toimesta ja lisäksi projekti tekee läheistä yhteystyötä muun Business Joensuun projektitoiminnan, esimerkiksi Grow With Joe -kasvuvalmennusohjelman kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat:
– koko Pohjois-Karjalan yrityskenttä > TP 1 järjestettävät DigiStartti-infot ovat avoimia kaikille teemoista kiinnostuneille
– yritysten kehittämispalveluja tarjoavien organisaatioiden henkilöstö, esim. yrittäjäjärjestöt, Pohjois-Karjalan Kauppakamari ja muut alalla toimivat, esimerkiksi yksityiset palveluntarjoajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 231 974

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 575 556

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Polvijärvi, Kontiolahti, Liperi, Joensuu, Outokumpu, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 140

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin suunnitteluvaiheessa on pohdittu, miten sukupuolinäkökulma voidaan ottaa toteutuksessa huomioon. Projekti on toimialariippumaton, joten osallistuvat yritykset edustavat sekä mies- että naisvaltaisia toimialoja. Projektin toimenpiteitä voidaan kohdistaa monenlaisille yrityksille ja se soveltuu niin naisille kuin miehille, toimialasta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten tasapuolinen näkökulma. Hankkeeseen on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikilla sukupuolilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan tavoitteena on edesauttaa yrityksiä kasvamaan ja kehittymään yrityksen digiosaamisen kehittymisen kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Projektissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Projektin osallistujissa voi olla yrityksiä, joiden liiketoiminta liittyy luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Näiden yritysten digiosaamisen tasoa kehittämällä voidaan vaikuttaa tähän osa-alueeseen suotuisasti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Projektissa huomioidaan ilmastonmuutoksen riskit ja toimitaan niin, että riskit vähenisivät. Projektin osallistujissa voi myös olla yrityksiä, joiden liiketoiminta liittyy ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen. Näiden yritysten digiosaamisen tasoa kehittämällä voidaan vaikuttaa tähän osa-alueeseen suotuisasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Projektin osallistujissa voi olla yrityksiä, joiden liiketoiminta liittyy luonnon monimuotoisuuteen. Näiden yritysten digiosaamisen tasoa kehittämällä voidaan vaikuttaa tähän osa-alueeseen suotuisasti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Projektin osallistujissa voi olla yrityksiä, joiden liiketoiminta liittyy kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Näiden yritysten digiosaamisen tasoa kehittämällä voidaan vaikuttaa tähän osa-alueeseen suotuisasti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projekti ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Projektin omassa toiminnassa huomioidaan digitaalisuuden mahdollisuudet materiaalitehokkuudessa. Projektin osallistujissa voi olla yrityksiä, joiden liiketoiminta liittyy kiertotalouteen. Näiden yritysten digiosaamisen tasoa kehittämällä voidaan vaikuttaa tähän osa-alueeseen suotuisasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Projektin toimenpiteissä ei ole olennaista vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Projektin osallistujissa voi kuitenkin olla yrityksiä, joiden liiketoiminta liittyy uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Näiden yritysten digiosaamisen tasoa kehittämällä voidaan vaikuttaa tähän osa-alueeseen suotuisasti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Projektin tavoitteena on elinkeinorakenteen kehittäminen ja uudistaminen digitalisaatioon panostamalla ja yritysten digitaitoja kehittämällä. Digitaalisten työkalujen ja palvelujen käyttöönoton myötä yritysten on mahdollista kehittää uusia tuote- ja palvelutuotteita, lisätä liikevaihtoa ja synnyttää uusia työpaikkoja. Digitaalisuudesta kilpailuetua saavat yritykset menestyvät ja sitä kautta vaikuttavat myös välillisesti koko alueen talouteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Projektin pääkohteena on digitaalisten palvelujen käyttöönotto ja osallistuvia yrityksiä kannustetaankin digitalisaation avulla kehittämään skaalautuvia aineettomia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Digitaaliset palvelut vähentävät osaltaan liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Projektin tavoitteena on Joensuun seudun hyvinvoinnin edistäminen yritysten uudistumista tukemalla ja tuottavuutta kasvattamalla. Lisäksi uuden osaamispääoman kautta (uusien digitaalisten työvälineiden hallinta) projektiin osallistuvien työhyvinvointi ja -jaksaminen paranee.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Digitaalisuus on toimialariippumatonta ja hyödynnettävissä kaikilla aloilla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Projektilla ei ole olennaista vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-