Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21839

Hankkeen nimi: Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Outila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopisto-opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.outila(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-4844176

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 0210574-6
Lapin ammattikorkeakoulu Oy, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE) ovat yhteistyössä suunnitelleet hankkeen ”Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille”. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan monialainen ja –tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille (vuosina 2020-2021). Hankekokonaisuuden kohderyhmänä ovat eri organisaatioissa ja sektoreilla työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveysalan perusopiskelijat yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Hankkeen avulla sote -alan osaamistarpeisiin pyritään reagoimaan nopeasti hyödyntämällä peruskoulutuksen tutkinnon osia jatkuvan oppisen takaamiseksi sosiaali- ja terveysalalla pitkään työelämässä olleille. Lapin alueella ei ole tällä hetkellä monialaista ja -tieteistä sote-aloja yhteistyössä suunniteltua laajempaa koulutuskokonaisuutta, joka huomioisi sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttuvan toimintaympäristön ja työelämätarpeet. Tähän tarpeeseen hankkeessa suunnitellaan rakenteet ja sisällöt 20 opintopisteen laajuiselle tutkinnon osista muodostuvalle sote-opintojen kokonaisuudelle. Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä hanketoimijoiden ydinosaamiseen kiinnittyvästä neljästä 5 opintopisteen opetusmoduulista.

Perinteisen ammattijakoisen työnjaon sijaan koulutuskokonaisuus lisää moniasiantuntijuuden kehittymistä. Moniasiantuntijuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaassa ovat tasavertaisesti ammattilaisten kanssa tuottamassa koulutusta. Näin taataan asiakkaiden tarpeiden huomioiminen sekä koulutuksessa että palveluissa. jossa myös asiakas on palvelun tuottamisprosessin keskiössä. Moniasiantuntijuus edellyttää eri professioilta yhteistä arvopohjaa, palvelujärjestelmän tuntemusta, uusien toimintamallien kehittämistä, asiakkaiden ja potilaiden osallistamista sekä eri sektoreiden toimijoiden yhteistä palvelujen johtamis- ja kehittämisosaamista. Yhteiskunnalliset muutokset sekä rakenteissa että kansalaisten arjessa edellyttävät sote-palveluilta yhä enemmän teknologian hyödyntämistä sekä johtamisessa että ammattilaisten arkityössä. Hankkeessa vastataan myös saamenkielisten kansalaisten sote-palveluiden turvaamiseen alan ammattilaisten osaamista kehittämällä.

Hankkeen tuloksena edistetään sekä Lapin korkeakoulujen että sote-ammattilaisten osaamista yhteistoimijuudessa että luodaan valmiuksia työskennellä moniasiantuntijuutta edellyttävissä toimintaympäristöissä. Niin ikään tuotetaan selvitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamistarpeista ja kehitetään tältä pohjalta opintojakso. Hankkeessa tuotetaan uudenlainen työelämälähtöinen perustutkinnon ja täydennyskoulutuksen yhdistävä toimintamalli sekä rakennetaan 20 opintopisteen laajuinen monialainen ja -tieteinen opintokokonaisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden tapahtuvien ja jo tapahtuneiden osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat sote-alalla eri intstituutioissa, yrityksissä ja sektoreilla toimivat ammattilaiset (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, kätilöt, geronomit), johtajat ja kehittäjät sekä sosiaali- ja terveysalan perusopiskelijat yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeessa olevat kansalaiset, jotka tulevat samaan kokonaisvaltaisempia ja yhteensovitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 487 977

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 364 962

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 609 971

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 456 202

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio, Posio, Enontekiö, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Muonio, Ylitornio, Inari, Simo, Rovaniemi, Sodankylä, Pello, Kittilä, Savukoski, Ranua, Keminmaa, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaalityö on hyvin naisvaltainen ala (noin 90 %), mikä tulee ottaa huomioon hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toiminnoissa on mukana sekä miehiä että naisia. Hankkeen toteutuksessa, ohjausryhmässä ja pilotissa toimii sekä miehiä että naisia. Koulutuksen pilotoinnissa pyritään huolehtimaan siitä, että osallistuja jakauma noudattaa likimain molempien sukupuolien suhteellista osuutta työpaikoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite liittyy täydennyskoulutuskokonaisuuden rakentamiseen, mutta kaikessa toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja hankkeen tulokset arvioidaan sekä hankkeen aikana että sen lopussa mm. sukupuolinäkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Palvelujärjestelmän digitalisilla ratkaisuilla voidaan vähentää ihmisten liikkumista ja lisästä palveluiden saatavuutta asuinpaikasta riippumatta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa otetaan käyttöön sähköisiä järjestelmiä ja siten vähennetään paperin käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoria yhteyksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
SOTE -muutos mahdollistaa uuden paikallisen ja pienimuotoisen palveluyrittäjyyden kehittymisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön muutososaamisen vahvistaminen edesauttaa uusien tarvelähtöisten palvelujen ja palvelumallien kehittymisen
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Digitalisaatio vähentää liikkumisen tarvetta ja parantaa palveluiden saatavuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Tarvelähtöinen ja kokemustietoon perustuva osaamisen vahvistaminen vahvistaa sote-palveluiden osuuvutta vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke vahvistaa sote-osaamista ja siten edistää ihmisten tasa-arvoa ja osallisuutta Lapissa sekä koko valtakunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Digitalisaation hyödyntäminen vähentää epätasa-arvoa palveluiden saatavuuden suhteen.
Kulttuuriympäristö 5 4
Hanke vahvistaa sote-osaamista ja siten edistää ihmisten tasa-arvoa ja osallisuutta Lapissa sekä koko valtakunnassa. Hankkeessa huomioidaan saamen kulttuurin erityisyys erityisesti sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden näkökulmista.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei varsinaisesti liity ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-