Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21840

Hankkeen nimi: RekryKainuuLive - osaavaa työvoimaa Kainuuseen modernein keinoin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 115

Puhelinnumero: 029 502 3500

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Loukasmäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö, Työvoima- ja yrityspalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.loukasmaki(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 023 568

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun ikärakenne ja sen kehityksen näkymä aiheuttaa jatkuvaa ja kasvavaa työvoiman saatavuusongelmaa, johon on löydettävä osaratkaisuja monin eri toimenpitein. Työvoimapula estää jo tällä hetkellä yritysten kasvamista ja kehittymistä ja voi joissain tapauksissa jopa johtaa yritysten sijoittumiseen muualle. Samaan aikaan kilpailua osaavasta työvoimasta käydään maan sisällä yhä kovemmin. Rekrytointiongelmat ovat monitahoisia haasteita, joita purkamaan tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä moderneja ja kehittyviä rekrytointitaitoja entisten lisäksi.

Hankkeen konkreettisina tavoitteina on lisätä työttömien työnhakijoiden työnhakumahdollisuuksia ja auttaa ottamaan käyttöön digitaalisia palveluita työllistymisen parantamiseksi, lisätä yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamista, kuten modernien ja kehittyvien digitaalisten välineiden ja menetelmien sekä rekrytointikanavien käyttöä, kartuttaa yritysten ja työnantajien tietoutta työsuhteen solmimisen kynnystä madaltavista palveluista sekä tuoda työnhakijalle ja potentiaaliselle maakuntaan muuttajalle niin Suomessa kuin ulkomailla ajankohtaista tietoa maakunnan työpaikoista ja muista palveluista ja lisätä työvoiman liikkuvuutta ja siten poistaa työvoiman alueellista kohtaanto-ongelmaa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on juurruttaa toimintatapa osaksi Kainuun Te-palveluita.

RekryKainuuLive - osaavaa työvoimaa Kainuuseeen modernein keinoin -hanke vastaa tähän tarpeeseen luomalla tehokkaan ja vuorovaikutteisen verkkoalustan rekrytointiin. Sivustolle tuotetaan videomateriaalia suorina lähetyksinä sekä tallenteina. Videotuotantoa tehdään ns. kiinteässä studiossa tai yritysten toimipisteillä, koulutusorganisaatioiden tiloissa tai Kainuun mainetyön kannalta merkittävissä paikoissa. Videotuotannolla esitellään myös ELY-keskusten ja TE-toimistojen sekä muiden sidosryhmien hankkeen kohderyhmille tarkoitettuja palveluja. Tuotettua materiaalia jaetaan aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa.

Hankkeen tuloksena yritysten rekrytointiosaaminen lisääntyy, työnhakijoiden työnhakumahdollisuudet paranevat ja työnantajien ja työnhakijoiden paremman kohtaamisen seurauksena työpaikat täyttyvät nopeammin. Koulutustarjonta saadaan paremmin ja kattavammin esille, oppilaspaikat täyttyvät ja nuoret sekä vaikeasti työllistyvät saadaan kouluttautumaan aloille, joilla työllistyminen on odotettavissa. Hanke tuo pysyvän toimintakonseptin ja jatkuu hankkeen jälkeen osana Kainuun TE-palveluita.

Hanke on samalla keskeinen osa isompaa kuvaa, jolla Kainuun mainetyötä ja työllisyyden hoitoa tehdään. Pitkän aikavälin vaikutuksena Kainuun osaajapula taltutetaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat työttömät työnhakijat Kainuussa ja Kainuun ulkopuolella, alueesta kiinnostuneet työnhakijat, potentiaaliset työperäiset maahanmuuttajat, kainuulaiset yritykset, erityisesti pk- ja mikroyritykset ja muut työnantajat, koulutuksen tarjoajat sekä TE-toimiston henkilökunta sekä muut työttömille palveluja tarjoavat tahot.

Hankkeen toimintakonsepti mahdollistaa potentiaalisten työnhakijoiden, paluumuuttajien, opiskelijoiden jne. tiedon saannin yrityksistä ja rekrytarpeista aiempaa tehokkaammin. Kaikki kuvattava materiaali on katsottavissa hankeportaalissa myös jälkikäteen. Työnhakijoille tarjottavat mahdollisuudet oman osaamisensa esittelyyn ovat myös keskeinen osa hanketta.

Koulutuksen tarjoajat voivat esitellä omia koulutuksiaan tietoiskujen muodossa ja ovat siten myös tärkeä kohderyhmä työvoiman tarjonnan vahvistamiseksi. Koulutuksia toteutuu eri muodoissaan hyvin suuri määrä, mutta tieto niistä ei välttämättä leviä kaikkialle. RekryLive -palvelu mahdollistaa samalla koulutuksen tarjoajille erinomaisen mahdollisuuden näkyä ja tavoittaa aiempaa suuremman kohderyhmän. TE-toimiston mahdollisuus ohjata RekryLiven pariin auttaa suoraan työ- ja koulutustarjonnan esittämisessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat kaikki ei-työttömät työnhakijat sekä uudelleen kouluttautujat. Hanke edesauttaa välittämällä tietoa työvoimapula-aloista ja koulutuksista, joiden avulla työllistyminen on helpompaa.

Kunnat ovat hankkeessa keskeinen yhteistyökumppani paitsi suoraan työnantajien ja työntekijöiden kohtauttamisen mutta myös Kainuun mainetyön ja työllisyyden hoidon näkökulmasta. Mahdolliset tulevat kaupunkikokeilut hyötyvät hankkeesta ja mahdollisten päällekkäisyydet on huomioitu hankkeen suunnittelussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 379 771

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 390 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 771

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi, Kajaani, Sotkamo, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 73

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kainuussa miesten työttömyys on korkeampi ja miesten työllisyysaste on alhaisempi kuin naisilla. Miehet tarvitsevat hankkeen apuja siitä syystä enemmän kuin naiset. - Toisaalta naisten osuus Kainuussa on alhainen ja iso osa auki olevista työpaikoista on ns. perinteisillä miesten aloilla. Siksi hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon se, että rekrylähetyksissä painotetaan myös ns. puolisotyöpaikkoja, joita myös löytyy maakunnastamme (mm. sote- ja opetusala. Somemarkkinointia tehdään kohdennetusti tästä syystä myös naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on tarkoitus kohdentaa palveluita tehostetusti yli 55-vuotiaille miehille, joiden työttömyys on huomattavasti korkeampaa kuin samanikäisten naisten. Tälle kohderyhmälle myös hankkeen tarjoamat, modernit työnhakuvälineet ja -kanavat ovat vähiten tuttuja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella on muita päätavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 6
Rekrytoinnissa ja muissa hankkeen toimenpiteissä siirrytään somemarkkinointiin entisten painotuotteiden (lehtimainokset, esitteet) sijaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yritysten rekrytointiosaamisen parantuessa työpaikat täyttyvät nopeammin ja osaajapula helpottuu. Yritykset uskaltavat kasvaa ja myös investoida alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa tuotettu palvelu on aineetonta, netin välityksellä toimivaa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Iso osa hankkeen toimenpiteistä tapahtuu verkossa internetin välityksellä, mikä vähentää liikkumista. Pitkien etäisyyksien maakunnassa tällä on suuri merkitys. Hankkeen tarjoamat videoiden kautta välitettävät infot, tilaisuudet ja muut toiminta säästävät yritysten aikaa ja kustannuksia ja työnhakijoiden turhaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Työntekijöiden työllistyessä nopeammin hyvinvointi kasvaa. Yritysten löytäessä työntekijöitä yritykset uskaltavat kasvaa ja investoida, verotulot kasvavat ja kuntien talous paranee.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Kainuussa erityisesti ikääntyneiden miesten työmarkkina-asema on heikko ja tällä hankkeella pyritään vaikuttamaan tämän kohderyhmän aseman parantumiseen. Lisäksi pitkien etäisyyksien maakunnassa tasa-arvoa luo se, että hankkeen toimenpiteet ovat netin välityksellä kaikkien ulottuvilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 5
Videolähetykset ovat kaikkien saatavilla verkon välityksellä, lähetyksiä tehdään useilla eri kielillä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

RekryKainuuLive – Osaavaa työvoimaa Kainuuseen modernein keinoin -hankkeen tavoitteena oli lisätä työttömien työnhakijoiden työnhakumahdollisuuksia ja auttaa ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja työllistymisen parantamiseksi. Toisena tavoitteena oli kehittää yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamista, kuten modernien ja kehittyvien digitaalisten välineiden, menetelmien ja rekrytointikanavien käyttöä sekä kartuttaa yritysten ja työnantajien tietoutta työsuhteen solmimisen kynnystä madaltavista palveluista. Hankkeen tarkoituksena oli tuoda työnhakijoille ja muille potentiaalisille maakuntaan muuttaville niin Suomessa kuin ulkomailla ajankohtaista tietoa maakunnan työpaikoista ja muista palveluista sekä lisätä työvoiman liikkuvuutta. Hanke kytkeytyi tiiviisti myös Kainuun mainetyöhön, minkä on huomattu olevan tärkeä osa työllisyydenhoitoa.  

Hankkeen keskeisimpinä toimenpiteinä oli luoda sekä työnantajia että työnhakijoita palveleva tehokas ja vuorovaikutteinen verkkoalusta rekrytointiin ja työnhakuun. Hanke hyödynsi ‘Osaavan työvoiman saatavuus Kainuussa’ –hankkeessa luotua www.rekrykainuu.fi -verkkosivustoa, Facebook ja Instagram-sivua sekä hankkeen aikana näkyvyyttä saanutta sosiaalisen median tunnistetta #rekrykainuu.Hankkeelle luotiin uusi brändi-ilme ja verkkosivusto päivitettiin vastaamaan hankkeen tarpeita ja toimenpiteitä. Uudistuksessa luotiin verkkosivustolle työnhakijoille ja työnantajille omat sivustot, RekryAreena ja Koulutusalusta rekrytointi- ja työnhakuosaaminen kehittämiseen. Verkkoalustalle tuotettiin tietoa modernein keinoin työpaikoista, työllistymistä tukevista koulutuksista, työnhausta ja Kainuun mahdollisuuksista. Lisäksi hanke perusti hankkeelle oman LinkedIn-sivun ja YouTube-kanavan. 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää modernein keinoin työnantajien rekrytointiosaamista, kuten nykyaikaisten rekrytointimenetelmien ja rekrytointikanavien käyttöä. Hanke edesauttoi yritysten rekrytointitarpeiden esilletuomista tuottamalla videotuotantoja: suoria rekrytointilähetyksiä ja esittelyvideoita työnantajamielikuvan parantamiseksi. Rekrytointilähetyksissä hyödynnettiin Pohjois-Savon TE-toimiston luotsaamaa entistä Messilive-, nykyistä valtakunnallista TE-Live-konseptia. MessiLive.fi -konsepti muuttui TE-Liveksi ja palvelumalli valtakunnallistui 2020–2021 vuoden vaihteessa. Hanke oli vahva kumppani jalkautumistyössä. Hanke oli Kainuussa merkittävä apu uuden konseptin sisäänajossa/juurruttamisessa osaksi normaalia toimintaa. Hankkeessa voitiin kokeilla ja harjoitella, lisäksi hanke teki paljon markkinointityötä, joka tuki hyvin TE-livekonseptin lanseerausta Kainuussa. Hanke tuotti myös työnantajia palvelevan Uralla-koulutusvideosarjan rekrytointiosaamisen kehittämiseksi. 

TE-Live-konseptin mukaisten rekrytointilähetysten rinnalle oli kehitetty edellisen Osaavaa työvoimaa Kainuuseen -hankkeen videotuotantojen pohjalta toinen palvelukonsepti: Uralla-videot. Uralla-videot ovat lyhyitä esittelyvideoita työnantajasta, joiden tarkoitus on auttaa kainuulaisia yrityksiä ja työnantajia rakentamaan hyvää/työntekijöitä houkuttelevaa työnantajamielikuvaa. Uralla-videot auttavat työnhakijoita tutustumaan kainuulaisiin yrityksiin ja antavat työnantajille mahdollisuuden kertoa omasta toiminnastaan ja itsestään työnantajana. Uralla-videoissa nostetaan myös Kainuun näkökulmaa esille tuoden muun muassa työntekijöiden ajatuksia ja kokemuksia Kainuun vetovoimatekijöistä. Videoilla elävöitettiin ja tuettiin myös TE-Live lähetyksiä, kun työnantaja osallistui Uralla-videotuotannon lisäksi myös suoraan rekrytointilähetykseen. 

TE-Livelähetyksiä tuotettiin 95 kpl ja Uralla-videoita 21 kpl. Videot ovat nähtävillä RekryAreenassa ja hankkeen YouTube-kanavalla. https://rekrykainuu.fi www.rekrykainuu.fi

Hanke auttoi työttömiä työnhakijoiden Video-CV:n tekemisessä. Video-CV on videovälitteisesti tehty ansioluettelo, jossa työnhakija pääsee esittelemään itseään ja omaa osaamistaan. Video-CV kuvausajan varaaminen onnistui verkkoajanvarauksella ja palvelua markkinoitiin laajasti TE-asiantuntijatiimeissä, sosiaalisen median kanavilla, kuntakiertueilla ja eri verkostoissa.  Kiinnostus tarjottua Video-CV-palvelua kohtaan oli erittäin heikkoa, joten määrällisiin tavoitteisiin ei päästy, minkä vuoksi hankkeessa päätettiin rakentaa hankkeen loppuvaiheessa Uralla-koulutusvideosarja työnhakutaitojen kehittämiseksi. Hankkeen aikana tuotettiin 14 Video-CV:tä.

Kuntakohtaista palvelupolkua rakennettiin yhteistyössä kuntien kanssa ja tavoitteena oli jalkauttaa toimintaa työllisyyden kuntakokeiluun, sillä tulevien uudistusten (TE-palvelut 2024-uudistus) myötä työnhakijoille suunnattu palvelu edellyttää myös kunnan työllisyystoimijoiden vahvaa yhteistyötä.  

Hankkeen oli määrä osallistua vähintään kerran vuodessa rekrytointimessuille. Koronapandemian vuoksi vuosina 2020–2021 ei järjestetty massatapahtumia lainkaan, joten rahoitusta kohdennettiin sosiaalisen median ja digitaalisiin kampanjoihin paluumuuttajien ja potentiaalisten tulomuuttajien tavoittamiseksi. Koronarajoitukset pakottivat ideoimaan ja kokeilemaan virtuaalisen messutapahtuman. Tällaista ei ehkä olisi toteutettu ilman koronaa ja tätä hanketta, tapahtuma onnistui yli odotusten. ’Töihin Kainuuseen’-tapahtuma toteutettiin 1.2.2022 ja siihen osallistui n 40 työnantajaa. Tapahtuma tavoitti virtuaalialustalla 716 vierailijaa ja tapahtumasivustoa klikattiin kaiken kaikkiaan 13 952 kertaa.

Hanke noudatti viranomaissuosituksia koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi, jolloin tautitilanteen mukaan hanke järjesti tapahtumat virtuaalisesti. Hanke oli osallistunut aktiivisesti koronan rajoituksia huomioiden myös verkostoitumistapahtumiin, joissa pääteemoina ovat työllisyys ja kohtaanto-ongelmat. 

Hankkeen tuloksena kainuulaisten yritysten rekrytointiosaaminen lisääntyi ja työnhakijoiden työnhakumahdollisuudet paranivat. Hanke oli vahvasti mukana juurruttamassa TE-live toimintaa Kainuussa edesauttaen työnantajia ja työnhakijoita kohtaamaan, jolloin työpaikkojen olisi mahdollista täyttyä nopeammin. Näkyvyyttä saatiin myös koulutuksille, joista valmistuville työllistyminen on odotettavissa.

Hanke oli vahva SOME-viestijä eri kanavissa, joita seurattiin laaja-alaisesti. Seuraajat lisääntyivät hankkeen elinkaaren aikana. Monikanavainen viestintä edesauttoi hankkeen tulosten saavuttamista, vaikuttavuutta ja lisäsi kiinnostusta Kainuuta kohtaan.

Hankkeen tuottamien Uralla-videoiden ja TE-Live-lähetysten kautta yritykset lisäsivät yrityksen ja koko toimialan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Tämä edesauttoi kiinnostusta yritystä ja sen avoimia työpaikkoja kohtaan. Yritysten ja työnantajien kiinnostus Uralla-videoita ja TE-Live-lähetyksiä kohtaan lisääntyi hankkeen aikana. TE-Live-toiminto siirtyi Kainuun TE-palvelun pysyväksi palveluksi valtakunnallisen toimintamallin mukaisesti ja sai näin ollen jatkumoa.

Paluumuuttajien määrä Kainuuseen kasvoi hankkeen elinkaaren aikana. Hanke oli omalta osaltaan tukemassa tätä tuottamalla paluumuuttajatarinoita blogien ja videoesittelyiden muodossa. Hanke oli osa isompaa kuvaa Kainuun mainetyön ja työllisyyden hoidon osalta. Hanke edisti alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta. Hanke pyrki edistämään myös kansainvälisen työvoiman saatavuutta Kainuuseen tuottamalla kansainvälisen työvoiman rekrytointiin liittyvää tietoutta ja esittelymateriaalia englannin kielellä.

Hankkeen pilotoimaa virtuaalista ura- ja rekrytointitapahtumaa ’Töihin Kainuuseen-tapahtuma’ tuottamista jatkaa Kainuun TE-palvelu. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen. RekryKainuu.fi-sivuston hallinta ja ylläpito siirtyivät myös Kainuun TE-palvelulle, joka vastaa jatkossa niiden ylläpidosta ja sisällön tuottamisesta.

Hankkeessa vahvistettiin Kainuun ELY-keskuksen ja TE-palvelun asiantuntijoiden esiintymisvarmuutta tuottamalla siihen valmennusta. Virtuaaliset esiintymiset ovat arkipäivää ja tulevat lisääntymään koko ajan työntekemisen hybridimallissa huomioiden toimintaympäristössä alati tapahtuvat muutokset.

Hanketta voidaan pitää onnistuneena ja vaikuttavana sekä hankkeen tavoitteet saavuttaneena, hanke sai hyvää palautetta siihen osallistuneilta. Hanke antoi hyvän sysäyksen digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi Kainuussa. Rekrytointiongelmat ovat monitahoisia haasteita, joita purkamaan tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä moderneja ja kehittyviä rekrytointitaitoja entisten lisäksi. Rekrytointiin liittyviä palveluita työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille on lisätty Kainuussa hankkeen aikana runsaasti eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden taholta. 

Kiitos hankkeen toimintoihin osallistuneille, hanketta hallinnoivalle organisaatiolle Kainuun ELY-keskus, joka mahdollisti hankkeen toteuttamisen sekä hankehenkilöstölle vaikuttavasta ja luovasta hanketyöstä.

Hyvällä yhteistyöllä ja verkostomaisella toimintatavalla saadaan aikaan vaikuttavuutta.