Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21840

Hankkeen nimi: RekryKainuuLive - osaavaa työvoimaa Kainuuseen modernein keinoin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 115

Puhelinnumero: 029 502 3500

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Loukasmäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö, Työvoima- ja yrityspalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.loukasmaki(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 023 568

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun ikärakenne ja sen kehityksen näkymä aiheuttaa jatkuvaa ja kasvavaa työvoiman saatavuusongelmaa, johon on löydettävä osaratkaisuja monin eri toimenpitein. Työvoimapula estää jo tällä hetkellä yritysten kasvamista ja kehittymistä ja voi joissain tapauksissa jopa johtaa yritysten sijoittumiseen muualle. Samaan aikaan kilpailua osaavasta työvoimasta käydään maan sisällä yhä kovemmin. Rekrytointiongelmat ovat monitahoisia haasteita, joita purkamaan tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä moderneja ja kehittyviä rekrytointitaitoja entisten lisäksi.

Hankkeen konkreettisina tavoitteina on lisätä työttömien työnhakijoiden työnhakumahdollisuuksia ja auttaa ottamaan käyttöön digitaalisia palveluita työllistymisen parantamiseksi, lisätä yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamista, kuten modernien ja kehittyvien digitaalisten välineiden ja menetelmien sekä rekrytointikanavien käyttöä, kartuttaa yritysten ja työnantajien tietoutta työsuhteen solmimisen kynnystä madaltavista palveluista sekä tuoda työnhakijalle ja potentiaaliselle maakuntaan muuttajalle niin Suomessa kuin ulkomailla ajankohtaista tietoa maakunnan työpaikoista ja muista palveluista ja lisätä työvoiman liikkuvuutta ja siten poistaa työvoiman alueellista kohtaanto-ongelmaa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on juurruttaa toimintatapa osaksi Kainuun Te-palveluita.

RekryKainuuLive - osaavaa työvoimaa Kainuuseeen modernein keinoin -hanke vastaa tähän tarpeeseen luomalla tehokkaan ja vuorovaikutteisen verkkoalustan rekrytointiin. Sivustolle tuotetaan videomateriaalia suorina lähetyksinä sekä tallenteina. Videotuotantoa tehdään ns. kiinteässä studiossa tai yritysten toimipisteillä, koulutusorganisaatioiden tiloissa tai Kainuun mainetyön kannalta merkittävissä paikoissa. Videotuotannolla esitellään myös ELY-keskusten ja TE-toimistojen sekä muiden sidosryhmien hankkeen kohderyhmille tarkoitettuja palveluja. Tuotettua materiaalia jaetaan aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa.

Hankkeen tuloksena yritysten rekrytointiosaaminen lisääntyy, työnhakijoiden työnhakumahdollisuudet paranevat ja työnantajien ja työnhakijoiden paremman kohtaamisen seurauksena työpaikat täyttyvät nopeammin. Koulutustarjonta saadaan paremmin ja kattavammin esille, oppilaspaikat täyttyvät ja nuoret sekä vaikeasti työllistyvät saadaan kouluttautumaan aloille, joilla työllistyminen on odotettavissa. Hanke tuo pysyvän toimintakonseptin ja jatkuu hankkeen jälkeen osana Kainuun TE-palveluita.

Hanke on samalla keskeinen osa isompaa kuvaa, jolla Kainuun mainetyötä ja työllisyyden hoitoa tehdään. Pitkän aikavälin vaikutuksena Kainuun osaajapula taltutetaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat työttömät työnhakijat Kainuussa ja Kainuun ulkopuolella, alueesta kiinnostuneet työnhakijat, potentiaaliset työperäiset maahanmuuttajat, kainuulaiset yritykset, erityisesti pk- ja mikroyritykset ja muut työnantajat, koulutuksen tarjoajat sekä TE-toimiston henkilökunta sekä muut työttömille palveluja tarjoavat tahot.

Hankkeen toimintakonsepti mahdollistaa potentiaalisten työnhakijoiden, paluumuuttajien, opiskelijoiden jne. tiedon saannin yrityksistä ja rekrytarpeista aiempaa tehokkaammin. Kaikki kuvattava materiaali on katsottavissa hankeportaalissa myös jälkikäteen. Työnhakijoille tarjottavat mahdollisuudet oman osaamisensa esittelyyn ovat myös keskeinen osa hanketta.

Koulutuksen tarjoajat voivat esitellä omia koulutuksiaan tietoiskujen muodossa ja ovat siten myös tärkeä kohderyhmä työvoiman tarjonnan vahvistamiseksi. Koulutuksia toteutuu eri muodoissaan hyvin suuri määrä, mutta tieto niistä ei välttämättä leviä kaikkialle. RekryLive -palvelu mahdollistaa samalla koulutuksen tarjoajille erinomaisen mahdollisuuden näkyä ja tavoittaa aiempaa suuremman kohderyhmän. TE-toimiston mahdollisuus ohjata RekryLiven pariin auttaa suoraan työ- ja koulutustarjonnan esittämisessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat kaikki ei-työttömät työnhakijat sekä uudelleen kouluttautujat. Hanke edesauttaa välittämällä tietoa työvoimapula-aloista ja koulutuksista, joiden avulla työllistyminen on helpompaa.

Kunnat ovat hankkeessa keskeinen yhteistyökumppani paitsi suoraan työnantajien ja työntekijöiden kohtauttamisen mutta myös Kainuun mainetyön ja työllisyyden hoidon näkökulmasta. Mahdolliset tulevat kaupunkikokeilut hyötyvät hankkeesta ja mahdollisten päällekkäisyydet on huomioitu hankkeen suunnittelussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 318 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 390 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 835

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Kajaani, Puolanka, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 73

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kainuussa miesten työttömyys on korkeampi ja miesten työllisyysaste on alhaisempi kuin naisilla. Miehet tarvitsevat hankkeen apuja siitä syystä enemmän kuin naiset. - Toisaalta naisten osuus Kainuussa on alhainen ja iso osa auki olevista työpaikoista on ns. perinteisillä miesten aloilla. Siksi hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon se, että rekrylähetyksissä painotetaan myös ns. puolisotyöpaikkoja, joita myös löytyy maakunnastamme (mm. sote- ja opetusala. Somemarkkinointia tehdään kohdennetusti tästä syystä myös naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on tarkoitus kohdentaa palveluita tehostetusti yli 55-vuotiaille miehille, joiden työttömyys on huomattavasti korkeampaa kuin samanikäisten naisten. Tälle kohderyhmälle myös hankkeen tarjoamat, modernit työnhakuvälineet ja -kanavat ovat vähiten tuttuja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella on muita päätavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 6
Rekrytoinnissa ja muissa hankkeen toimenpiteissä siirrytään somemarkkinointiin entisten painotuotteiden (lehtimainokset, esitteet) sijaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yritysten rekrytointiosaamisen parantuessa työpaikat täyttyvät nopeammin ja osaajapula helpottuu. Yritykset uskaltavat kasvaa ja myös investoida alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa tuotettu palvelu on aineetonta, netin välityksellä toimivaa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Iso osa hankkeen toimenpiteistä tapahtuu verkossa internetin välityksellä, mikä vähentää liikkumista. Pitkien etäisyyksien maakunnassa tällä on suuri merkitys. Hankkeen tarjoamat videoiden kautta välitettävät infot, tilaisuudet ja muut toiminta säästävät yritysten aikaa ja kustannuksia ja työnhakijoiden turhaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Työntekijöiden työllistyessä nopeammin hyvinvointi kasvaa. Yritysten löytäessä työntekijöitä yritykset uskaltavat kasvaa ja investoida, verotulot kasvavat ja kuntien talous paranee.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Kainuussa erityisesti ikääntyneiden miesten työmarkkina-asema on heikko ja tällä hankkeella pyritään vaikuttamaan tämän kohderyhmän aseman parantumiseen. Lisäksi pitkien etäisyyksien maakunnassa tasa-arvoa luo se, että hankkeen toimenpiteet ovat netin välityksellä kaikkien ulottuvilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 5
Videolähetykset ovat kaikkien saatavilla verkon välityksellä, lähetyksiä tehdään useilla eri kielillä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-