Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21842

Hankkeen nimi: Navi-Go! -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nivalan Työpajasäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2697692-5

Jakeluosoite: Peltotie 9

Puhelinnumero: 0407132037

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://nivalantyopaja.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riitta Kaskela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.kaskela(at)nivala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407132037

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Navi-Go! -hankkeen tavoitteena on luoda palvelukonsepti, jossa monialaiset lähipalvelut ovat tarjolla kaikille työikäisille henkilöille. Tavoitteena on perustaa Nivalaan ja Haapajärvelle pysyvästi viitenä päivänä viikossa avoinna oleva palvelupiste, jossa tarjotaan tukea eri elämäntilanteissa ja siirtymävaiheissa syntyneisiin ongelmiin nopeasti ja oikea-aikaisesti toimijaverkoston yhteistyönä. Hankkeen palveluilla tuetaan kohderyhmän sosiaalista vahvistumista ja työmarkkinaosallisuutta ja vähennetään työikäisten syrjäytymistä. Hankkeella pyritään vastaamaan myös yritysten työvoimatarpeisiin ja helpottamaan työnantajien ja työttömien kohtaanto-ongelmaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset työikäiset henkilöt Nivalassa ja Haapajärvellä. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat työnantajat, oppilaitokset sekä laaja palveluverkosto, joita osallistetaan mukaan yhteiseen toimintaan ja kehittämään niin kohderyhmän kuin yhteistyökumppaneidenkin tarpeita entistä paremmin palvelevaa toimintamallia.

Nivalaan ja Haapajärvelle perustetaan matalan kynnyksen kohtaamispaikat, joissa pystytään vastaamaan työikäisten elämäntilanteiden erilaisiin haasteisiin. Asiakkaille on tarjolla päivittäin avointa yksilövalmennusta ja säännöllisesti viikoittain yhteistyöverkoston palveluja. Asiakkaille järjestetään tarvittaessa korttikoulutuksia ja työ- ja toimintakyvyn arviointia ostopalveluna.

Hankkeen tuloksena asiakkaiden elämäntilanteet ovat selkiytyneet ja heitä on saatu aktivoitua työelämään ja opintojen pariin. Osatyökykyisille on löytynyt reittejä työelämään ja aiemmin palvelujen ulkopuolella olevia on saatu palvelujen piiriin. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ovat auttaneet asiakkaita löytämään oikean ratkaisun elämäntilanteessaan. Yhteistyöverkosto ja asiakkaille tarjottavat palvelut ovat laajentuneet hankepaikkakunnilla. Vertaistuki ja syventynyt yhteistyö verkoston sisällä on parantanut palvelun laatua ja nopeuttanut asiakasprosesseja. Hankkeen päätyttyä Nivalassa ja Haapajärvellä toimivat pysyvät palvelu- ja ohjauspisteet, joissa on tarjolla monipuolisia työikäisten työelämäosallisuutta tukevia palveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset työikäiset henkilöt, mm. nuoret, osatyökykyiset ja ikääntyneet työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat työnantajat, oppilaitokset ja laaja palveluverkosto, joita osallistetaan mukaan yhteiseen toimintaan ja kehittämään monialaista palvelukonseptia vastaamaan entistä paremmin myös yhteistyökumppaneiden tarpeita, mm. osaavan työvoiman saantia ja nuorten ohjautumista heitä kiinnostaville opiskelualoille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 336 311

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 377 299

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 325

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 210

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheen toimintaympäristöanalyysissa on todettu mm. työllisyyskatsausten perusteella miesten suurempi todennäköisyys ajautua työttömäksi tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Hankkeen asiakkaista noin kahden kolmasosan oletetaan olevan miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten erityispiirteet, mutta hankkeen toiminnot sinänsä ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeen palvelut on tarkoitettu yhtäläisesti sekä miehille että naisille yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa pyritään sukupuolten tasa-arvoisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet omassa toiminnassa mm. kierrätystä suosimalla. Ekologisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja tuodaan osallistujille tiedoksi esim. tukemalla hävikkiruoan hyödyntämismahdollisuutta ja järjestämällä teemapäiviä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeessa pyritään välttämään turhaa autoilua, vaikka kahden hankepaikkakunnan välillä autonkäyttöä tulee hankehenkilöstöllä pakosta jonkin verran, eivätkä kaikki verkostotoimijatkaan työskentele pelkästään hankepaikkakunnilla. Oman toiminnan aiheuttamiin iImastonmuutoksellisiin riskeihin pyritään kiinnittämään myös osallistujien huomiota.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Kierrätys- ja kestävän kehityksen teemoja esiintuomalla hankkeessa pyritään vaikuttamaan osallistujien asenteisiin ja siten välillisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Hankkeessa käytettävät materiaalit hankitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kaikki jätteet lajitellaan ja osallistujat voivat hyödyntää kauppojen ylijäämäelintarvikejakelua ja nauttia ylijäämäelintarvikkeista valmistetusta lounastarjoilusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Uusiutuvien energialähteiden suosimiseen pyritään hankkeessa vaikuttamaan asennetasolla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Tavoitteena on vastata yritysten työvoimatarpeeseen ja edistää hankkeen osallistujien pysyvää työllistymistä alueen yrityksiin. Uusien työpaikkojen syntyminen vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta ja paikkakuntien elinvoimaa pitkällä ajanjaksolla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen monipalvelupisteet perustuvat viranomais- ja muiden toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön ja jatkuvaan toiminnan yhteiskehittämiseen, minkä tuloksista pääsevät hyötymään kaikki kuntalaiset Nivalassa ja Haapajärvellä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Paikkakuntakohtaiset monipalvelupisteet mahdollistavat palvelujen hyödyntämisen lähellä osallistujien omaa asuinaluetta. Erityisjärjestelyille liikkumisen ja logistiikan suhteen ei ole tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hanke lisää suoraan kohderyhmän ja kaikkien kuntalaisten hyvinvointia mahdollistamalla viranomais- ja muiden palveluntarjoajien palvelujen hyödyntämisen omalla paikkakunnalla ja lisäämällä työllistymismahdollisuuksia hankkeen kohderyhmälle.
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Hanke edistää tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta parantamalla kohderyhmän mahdollisuutta työllisten elämäntilanteen saavuttamiseen. Hanke tarjoaa monialaisten palvelujen käyttömahdollisuuden periaatteessa kaikille työikäisille, mikä parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia hyödyntää tarvitsemansa palvelut leimaamattomasti ja lokeroimatta palvelunkäyttäjiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke vahvistaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta vähentämällä työttömyydestä johtuvaa eriarvoisuutta.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankeen palvelutarjonta ja työllistymismahdollisuuksien synnyttäminen lisää hankepaikkakuntien elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta asuin- ja elinympäristöinä vahvistaen kuntalaisten kotiseutuhenkeä ja kulttuurista identiteettiä.
Ympäristöosaaminen 7 8
Hanke pyrkii lisäämään kohderyhmän tietoisuutta ympäristöasioista ja myötävaikuttamaan positiivisen asenneilmapiirin syntymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-