Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21845

Hankkeen nimi: Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille Kainuussa; korkea-asteen kaksoisura Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän yliopistosta

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2019 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 15

Puhelinnumero: 014 260 1211

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto

WWW-osoite: http://www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ritva Mikkonen (os. Taipale)

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ritva.s.taipale(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406621330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on luoda huippu-urheilijan kaksoisuran mahdollistava ja alueelle uusia ihmisiä keräävä joustava liikuntateknologian koulutuspolku kahden koulutusorganisaation yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena on, että toimintamalli on monistettava ja sovellettavissa myös muihin koulutusympäristöihin, joissa halutaan tukea kaksoisuria. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Vuokatin liikuntateknologian yksikön (päätoteuttaja) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tavoitteiden toteutumiseen vastataan seuraavilla toimenpiteillä; 1. Koulutusohjelman kehittäminen, 2. Koulutusohjelman konseptointi ja integrointi osaksi opetusjärjestelmiä sekä 3. Kaksoisuraa tukevien käytänteiden juurruttaminen ja levittäminen muihin ympäristöihin sekä viestintä. Hankkeen jälkeen 330 opintopisteen koulutuskokonaisuus on muotoutunut osaksi Jyväskylän yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen perustoimintaa opiskelijan hakiessa molempiin korkeakouluihin samassa haussa tähtäimenä sekä insinööri (AMK) -tutkinto sekä liikuntateknologian maisteritutkinto. Hankkeen tuloksena on 30 insinööri (AMK) -tutkintoa sekä 30 liikuntatieteiden maisteritutkintoa, joista insinööritutkinto tulee suorittaa ensin. Opintokokonaisuus ja urheilijoille suunnitellut vaihtoehtoiset opiskelujärjestelyt sekä opintopolku ovat konsepteina monistettavissa ja siirrettävissä muiden koulutusorganisaatioiden käyttöön. Opetus ja kulttuuriministeriö (OKM) on sitoutunut osarahoittamaan hanketta myöntämällä erityisavustusta 20 % hankkeen kustannuksista, ollen osoitus kaksoisurien kehittämisen tarpeellisuudesta. Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014-2020 toimintalinjaa; Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteita edistäen kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Hanke tukee myös alueellisten painopistealoja kuten teknologiateollisuuden kehittymistä kouluttaen osaajia nouseville liikunta- ja hyvinvointiteknologian aloille. Hankkeen hyötyjiä ovat Kajaanin kaupunki sekä Sotkamon kunta, jotka uuden kehitettävän koulutuskokonaisuuden myötä saavat nuoria jäämään alueelle opiskelemaan. Hankkeen hyötyjiä ovat lisäksi urheilijat, jotka haluat jäädä harjoittelemaan ja valmentautumaan huippuolosuhteisiin, mutta myös opiskelemaan tämän rinnalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat lahjakkaat, erityisesti talvilajien urheilijat, jotka ovat valmistuneet urheiluakatemioista. Koulutukseen voivat hakea myös muut kuin urheilijat. Etusijalla ovat kuitenkin urheilijat, jotka koulutukseen hakiessa saavat lisäpisteitä urheilu-urastaan

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kumppaneita ja hyötyjiä ovat Kainuun alueen paikalliset urheiluseurat sekä niiden urheilijat ja valmentajat, Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö sekä sen tukiurheilijat, Olympiakomitean kärkilajit sekä niiden valmentajat ja urheilijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 275 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 467

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 393 342

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 391 629

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on käyty laajoja keskusteluita toteuttajien välillä tasa-arvon toteutumisesta hankkeessa. Naisten ja miesten koulutusreitit eroavat toisistaan kaikille yhteisen peruskoulun jälkeen. Nuorille suunnatuista toisen asteen koulutuksista naiset osallistuvat useammin lukiokoulutukseen ja miehet ammattikoulutukseen. Molemmat toisen asteen koulutusreitit mahdollistavat hakemisen liikuntateknologian koulutuspolulle, jolla pyritään lisäämään sukupuolen välistä tasa-arvoa. Ammattikorkeakouluissa miehet ovat tällä hetkellä enemmistönä tekniikan ja liikenteen alan koulutuksissa ja vähemmistönä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksissa. Naisten läpäisyasteet ovat kuitenkin molemmilla koulutusaloilla useimmiten miesten läpäisyasteita korkeampia. Tässä koulutushankkeessa yhdistetään tekniikan ja liikunta-alan koulutusta ja pyritään toteuttamaan koulutus siten, että koulutuksesta pystytään suoriutumaan tasavertaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisilla, miehillä ja muun sukupuolisilla on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua tässä hankkeessa toteutettavaan koulutukseen. Sukupuolivaikutusten arviointia eli hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan sekä naisten että miesten kannalta. Opinnoista / tukipalveluista kerättävä palaute ja mahdollisesti tutkimukseen kerättävä haastatteludata tässä hankkeessa toteutettavasta koulutuksesta ja urheilu-uran yhdistämisestä toteutetaan niin, että vaikutuksia voidaan arvioida myös sukupuolen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka hanke tukee kaikkien sukupuolien tasa-arvoa avoimella sisäänotolla ja opintojen joustavalla suorittamisella sukupuoleen katsomatta, hankkeen päätavoitteena ei ole kuitenkaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Hanke tuo alueelle nuoria huippu-urheilijoita, joiden uskotaan vastaavan alueella olevaan työvoimatarpeeseen liikuntateknologian alalla sekä synnyttämään alan yritystoimintaa tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tämä hanke tuottaa kansainvälisesti arvostettua osaamista koulutuspolun lopputuotteena.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Hanke edistää huippu-urhelijoiden terveyttä tehden kaksoisuran houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Urheilijoilla on mahdollisuus opiskella huippuvaiheen oheella ja integroitua työelämään jo huippu-urheilu-uran aikana.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Koulutus lisää etenkin naisten mahdollisuutta yhdistää huippu-urheilu-ura ja tekninen koulutus.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 9
Vuokatti on profiloitunut vahvasti liikuntamatkailuun ja alueelle on muotoutunut omanlaisensa liikunta- ja hyvinvointikulttuuri niin kaiken kansan liikumiseen kuin huippu-urheiluun liittyen. Hanke tukee Vuokatin ainutlaatuista ja kansainvälisesti tunnustettua pohjoismaisten hiihtolajien valmennus-, testaus- ja tutkimusympäristöä vahvistamalla alueellista koulutustoimintaa, jonka myötä myös alueen liikuntamatkailukulttuuri vahvistuu.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin Jyväskylän yliopiston (JYU Vuokatti, päätoteuttaja) liikuntatieteellisen tiedekunnan Vuokatin liikuntateknologian yksikön sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK, osatoteuttaja) yhteistyönä. Hankkeen päätavoitteena oli luoda huippu-urheilijan kaksoisuran mahdollistava ja alueelle uusia ihmisiä keräävä joustava liikuntateknologian koulutuspolku kahden korkeakoulutusorganisaation yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena oli, että toimintamalli olisi monistettavissa ja sovellettavissa muihin koulutusympäristöihin, joissa halutaan tukea kaksoisuria.
Hankkeen työpaketit: 1. Koulutusohjelman kehittäminen, 2. Koulutusohjelman konseptointi ja integrointi osaksi opetusjärjestelmiä sekä 3. Kaksoisuraa tukevien käytänteiden juurruttaminen ja levittäminen muihin ympäristöihin sekä viestintä. Hankkeelle lisättiin 4. työpaketti 2022 lopussa 6 kk jatkoajan muodossa. Tämä toteutettiin alkuperäisen budjetin puitteessa. Työpaketti 4 sisälsi koulutuspolun integroinnin osaksi opetusjärjestelmiä, urheilijaopiskelijoiden tukemista ja loppujulkaisun eli hankkeen portfolion kirjoittamista (juurruttamista ja levittämistä).
Ensimmäinen haku ja sisäänotto toteutui keväällä 2020, jolloin 15 urheilijaopiskelijaa valittiin koulutuspolulle. Toinen haku ja sisäänotto (sis. lisähaku) toteutettiin keväällä ja kesällä 2022 jolloin yhteensä 13 urheilijaopiskelijaa valittiin koulutuspolulle. Loppuraportin kirjoittamishetkellä urheilijaopiskelijoita oli 23. Näistä kaksi suorittaa asepalvelusta ja muutama ei aktiivisesti opiskele (taustalla on osalla isot harppaukset urheilun saralla, ja osa ei ole vastannut viesteihin opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen). Toistaiseksi yksi insinööri ja yksi tradenomi on valmistunut KAMKilta. Urheilijaopiskelijat ovat suorittaneet yhteensä yli 1600 opintopistettä.
Hanke on ollut esillä lukuisissa julkaisuissa mm. urheilu-, liikunta-, insinööri- ja koulutusalan lehdissä, paikallismediassa, sosiaalisessa mediassa ja seminaareissa. Kaksoisuratietoisuus ja yhteistyö Kainuussa on kasvanut tuntuvasti.