Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21846

Hankkeen nimi: Vihreä Telakka - eteenpäin luonnon avulla

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Piällysmies ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1721970-3

Jakeluosoite: Puistokatu 1

Puhelinnumero: 050 558 0636

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.piallysmies.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Vänttinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.vanttinen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447418429

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on tukea ja parantaa syrjäytymisvaarassa olevien toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontoon tukeutuvan toiminnan avulla. Vihreä Telakka-hankkeen aikana luontotoimintaa kehitettiin paikallisesti tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää luontotoimintaa edelleen sekä tavoittaa aikaisempaa laajemmin luontoperustaisesta kuntoutuksesta hyötyvät julkisen sektorin palveluita käyttävät asiakkaat. Luontoperustaisia menetelmiä käytetään monissa muissa Euroopan maissa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kuntoutukseen maatilaympäristöissä, lääkehoidon ja ammatillisen keskustelun rinnalla. Lääketieteellisiin hoitoihin liittyvän kohdennetun ja ongelmakeskeisen näkökulman sijasta luontoperustaisessa kuntoutuksessa korostetaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja, joita hänellä on edelleen olemassa huolimatta terveyteen ja toimintakykyyn liittyvistä vajavaisuuksista tai rajoitteista. Tällä hetkellä matalan kynnyksen kuntoutusympäristöille on kasvavien sosiaali- ja terveyspalvelumenojen vuoksi taas tarvetta: luontoon tukeutuva toiminta soveltuu käytettäväksi sekä ennaltaehkäisevänä että korjaavana työotteena. Toimiminen luonnossa tarjoaa merkityksellistä tekemistä sekä rauhoittumisen mahdollisuuksia ja yhdistää yhteisöllisen, yksilöllisen ja toiminnallisen tuen. Luontoperusteisia menetelmiä voi hyvin soveltaa erilaisten ryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on hyödyntää ja kehittää luontotoimintaa sekä pitkäjänteisessä, tavoitteellisessa asiakastyöskentelyssä että kestoltaan rajatumpana palveluna, jota voi räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisen luontokuntoutuksen tavoitteet ovat yhteneväiset suurelta osin sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden kanssa ja ne liittyvät esimerkiksi osallistujien elämänhallinnan parantamiseen, arjen toiminnoista suoriutumiseen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Julkisen sektorin palveluita käyttävät luontotoiminnasta hyötyvät asiakkaat tavoitetaan kuntoutuspalveluihin integroidun säännöllisen ryhmätoiminnan, palveluyksiköissä tapahtuvan tiedotuksen ja palvelutarpeen arvioinnin kautta. Uusia väyliä tavoittaa kohderyhmää haetaan aktiivisesti yhteistyöverkoston avulla. Ryhmille suunnatuissa palveluissa toteutetaan joustavia kokeiluja. Teemapäivien ja ryhmätoimintojen kautta yhä useampi kuntoutusyksikkö sekä yksittäinen osallistuja tulee tietoiseksi luonnon hyvinvointivaikutuksista ja osaa hyödyntää luontoa myös itsehoitomenetelmänä. Vuodenajasta riippumatta kuntoutus toteutetaan pääosin ulkona luontoympäristöissä fysiologisten ja psykologisten hyvinvointivaikutusten turvaamiseksi. Hankkeessa luodaan luontoon ja eläimiin liittyvien menetelmien kautta erilaisia vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja oppimiseen soveltuvia tilanteita, joiden avulla vahvistetaan osallistujien itsetuntoa, sosiaalisia taitoja sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Yksilöllisen ohjaamisen avulla syvennetään itsetuntemusta ja avataan jatkopolkuja. Hankkeessa kehitetään sektorirajat ylittävää verkostoyhteistyötä merkityksellisen, osallisuutta vahvistavan ja näköaloja avartavan luontotoiminnan edistämiseksi ja juurruttamiseksi palvelurakenteisiin. Mallia jalkautetaan Savonlinnan ympäristökuntiin.

Hankkeen tuloksena luontoperustaisen kuntoutuksen toimintamalli on saatu juurrutettua julkisen sektorin palvelurakenteisiin. Luontoon tukeutuvan kuntoutuksen hyödyt ymmärretään paremmin ja yhä useampi kuntoutustoimija hyödyntää luontoa. Hankkeen tuloksena asiakkaiden toimintakyky on vahvistunut. Tämä ilmenee konkreettisesti sosiaalisten taitojen sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnnin kohentumisena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat
- heikossa työmarkkina-asemassa tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat kuntoutujat
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
- kehitysvammaiset

Lisäksi kohderyhmiä ovat työllisyys- sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat opiskelijat sekä paikalliset asukkaat ja matkailutoimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 396 869

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 353 187

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 459 869

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 395 187

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puistokatu 1

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kuntoutusympäristönä toimii luonto: metsä, järvi, puutarha tai muu vihreä ympäristö. Luontoperustaisessa kuntoutuksessa on mahdollista räätälöidä toimintaa yksilöllisesti kuntoutujan kiinnostuksen, vahvuuksien ja voimavarojen mukaan siten, että jokainen osallistuja pääsee käyttämään kykyjään. Toiminta hankkeessa ei ole sukupuolitettua ja se sopii kuntoutujille sukupuolesta riippumatta. Hankkeen henkilökunta työskentelee asiakkaiden kanssa rinta rinnan ja rohkaisee esimerkillään osallistujia tarttumaan perinteisen sukupuoliroolijaon ylittäviin tehtäviin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikkea toimintaa ohjaa sukupuolitietoinen ajattelutapa. Pitkäaikaisten sosiaalisten ongelmien ketju on enemmän kasaantunut miehille kuin naisille. Psykofyysisessä kuntoutuksessa toiminnalliset vaihtoehdot ovat perinteisesti olleet melko suppeita. Keskusteluavun ja lääkehoidon rinnalla toiminnallisuudesta hyötyvät erityisesti miehet, joita on ollut vaikea sitouttaa kuntoutukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalista osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa hankkeen tavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Luontoon tukeutuva kuntoutus tukee luonnonvarojen kestävää käyttöä ja toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökulma. Luontoa ja eläimiä kohdellaan kunnioittaen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Hankkeessa toimitaan mahdollisimman hiilineutraalisti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 9
Hankkeessa tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Uhanalaiset ja rauhoitetut lajit tunnistetaan. Toiminnassa osallistutaan luonnonhoitotyöhön esimerkiksi torjumalla vieraslajien (jättipalsami) leviämistä. Luontosuhteen parantaminen lisää luonnon arvostamista. Ihminen on osa luontoa ja luonto itsessään nähdään arvokkaana.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Hankkeessa toimitaan ympäristövastuullisesti kaikilla osa-alueilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 7
Savonlinnan alueella on kymmenen Natura 2000-suojeluverkostoon kuuluvaa kohdetta. Pääosa alueista edustaa järvi- ja rantaluontokohteita, joiden joukossa esiintyy myös vanhoja luonnontilaisia metsiä sekä lehto- ja harjualueita. Hanke osallistuu Natura-alueiden hoitoon mahdollisuuksien mukaan, mm. kunnostamalla retkisatamia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Hankkeessa kierrätetään ja uusiokäytetään toiminnassa tarvittavia materiaaleja. Lähiympäristöstä kerätään roskia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 7
Ympäristönäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa. Hankkeessa suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Sosiaaliset näkökulmat otetaan mahdollisuuksien mukaan ostopalveluiden kilpailutuksissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uusien palveluiden kehittäminen on hankkeen tavoitteena.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hyödynnetään ympäristövastuullisesti yhteiskyytejä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta. Osallisuus on keskeinen osa hyvinvointia. Hyvinvointia edistää myös huolenpito ympäristöstä sekä ihmisen luontosuhteen vaalminen.
Tasa-arvon edistäminen 7 10
Tasa-arvoa edistetään kehittämällä palvelurakenteita, jotka kohdistuvat erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Luontoperustaisuus laajentaa kuntoutuksen vaihtoehtoja ja lisää yksilöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä palveluiden tarjontaan. Hankkeen toimintaan osallistuu enemmän miehiä, jolloin hanke vähentää ertyisesti miesten syrjäytymisuhkaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten voimavaroja, arjen hallintaa ja osallisuutta. Osallisuus ilmenee tasa-arvona ja yhdenvertaisina mahdollisuuksina elää ja toimia yhteiskunnassa. Ketään ei syrjitä iän, sukupuolen, etnisen taustan tai muun ominaisuuden perusteella.
Kulttuuriympäristö 7 7
Hankkeen toiminta taphtuu pääasiassa luonnonympäristöissä. Toiminnalla voidaan kuitenkin edistää esimerkiksi perinnebiotooppien hoitoa ja ylläpitämistä tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnostamista.
Ympäristöosaaminen 5 7
Hankkeessa käytetään raaka-aineita ja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti, säästetään energiaa ja toimitaan ympäristövastuullisesti. Hankkeessa myös vahvistetaan osallistujien ympäristöosaamista ja tietoisuutta kestävän kehityksen elementeistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-