Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21847

Hankkeen nimi: Työtä hyvässä seurassa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1050191-7

Jakeluosoite: Sammonkatu 6

Puhelinnumero: 0400 364 642

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.popli.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Esko Hassinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esko.hassinen(at)popli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 364 642

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti nuorten ja yli 54-vuotiaiden työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointia, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia. Hanke on syntynyt tunnistetun tarpeen pohjalta maakunnan liikunta- ja urheiluseuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä, joissa on monipuolisesti tarjolla eri alan osaamisen työtehtäviä mutta ei kuitenkaan toiminnan laadun ja kehittämisen kannalta riittävää osaamista. Tämä on työllistämisen näkökulmasta käyttämätön mahdollisuus. Toisaalta samaan aikaan maakunnassa on korkea työttömyys sekä nuorten että yli 54-vuotiaiden keskuudessa. Myös pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä on maakunnassa paljon.

Hankkeeseen osallistuvien työttömien työhyvinvoinnin ja työkyvyn edellytykset paranevat yksilöllisen elintapaohjauksen myötä, ja heidän omat työhyvinvointitaidot vahvistuvat sen lisäksi, että he työllistyvät liikunta- ja urheiluseuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin. Jokainen osallistuja laatii ohjatusti henkilökohtaisen työhyvinvointisuunnitelman.
Lisäksi hankkeeseen osallistuvien työttömien työnhakutaidot paranevat ja he tulevat tietoisiksi omista vahvuuksista ja vaihtoehtoisista urapoluista yksilöllisen uravalmennuksen myötä, mikä parantaa heidän mahdollisuuksia jatkotyöllistymiseen.

Seuroille kehitetään työllistämisen toimintamalli, mikä mahdollistaa asiantuntevan ja seurojen toimintaa tukevan työvoiman palkkaamisen myös jatkossa. Seurojen ja yhdistysten rooli työnantajana vahvistuu, jolloin kynnys palkata uusi työntekijä seuroihin madaltuu. Työntekijän työpanoksen kautta seurojen vapaaehtoisten työtaakka kevenee, jolloin seurat koetaan mukavampina ja houkuttelevampina yhteisöinä, mikä oletettavasti lisää seurojen jäsenmäärää, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä entisestään. Lisäksi vahvistetaan mahdollisuuksia tarjota palveluja kunnille, esimerkiksi iltapäiväkerhoja, ikäihmisten liikuntapalveluita tai liikuntapaikkojen ylläpitoa.

Kunnat puolestaan hyötyvät, kun työllistetään kohderyhmässä olevia vaikeasti työllistyviä työttömiä, jolloin työttömyys kunnissa vähenee. Lisäksi kunnat saavat lisäarvoa hyvin toimivista ja ammattimaisesti hoidetuista liikunta- ja urheiluseuroista, järjestöistä ja yhdistyksistä, mitkä lisäävät kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä parantavat mahdollisuuksia parantaa eri-ikäisten liikkumista.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto sekä muut tahot, joiden kautta työttömiä ohjautuu hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kesto on 3 vuotta (1.2.2020–31.1.2023).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat erityisesti nuoret sekä yli 54-vuotiaat työttömät, pitkäaikaistyöttömät sekä osatyökykyiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Pohjois-Pohjanmaan liikunta- ja urheiluseurat, yhdistykset, järjestöt sekä Pohjois-Pohjanmaan kunnista Oulu, Vaala, Pudasjärvi, Ii ja Muhos, joissa työttömyys on yli 10 %. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat kunta- ja järjestösektorin työntekijät ja vapaaehtoiset sekä muut toimijat, jotka ohjaavat hankkeeseen osallistujia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 393 182

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 306 037

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 482 333

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 375 428

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun

Kunnat: Oulu, Muhos, Ii, Pudasjärvi, Vaala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 350

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä on analysoitu hankkeen valmisteluvaiheessa tilastojen, tutkimusten ja olemassa olevien selvitysten pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen mukaan hankkeeseen osallistuvissa kunnissa on enemmän työttömiä miehiä kuin naisia (miehiä 57,3 % työttömistä) ja keskimäärin enemmän kuin koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen tavoitteena on tasapuolisesti työllistää vaikeasti työllistyviä, vaikkakin on tiedostettu erityisesti työttömien nuorten miesten ja pitkäaikaistyöttömien miesten määrä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmää määritettäessä on todettu, että työttömyyttä esiintyy keskimäärin enemmän miehillä. Hanke on kuitenkin sukupuolineutraali, sillä hankkeessa työllistetään tasapuolisesti kaikkia sukupuolia. Näkökulma sisällytetään kaikkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää työllisyyttä. Toimenpiteet toteutetaan niin, että hankkeessa työllistetään tasapuolisesti työttömiä työnhakijoita ja osatyökykyisiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää myös paljon liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa. Kestävän kehityksen teemat huomioidaan hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa. Kestävä kehitys nähdään hankkeessa niin ekologisena, taloudellisena kuin sosiaalisenakin kestävyytenä. Työllistettävien tehtävät voivat liittyä myös ympäristön kunnostamiseen ja lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen, mikä edesauttaa kestävää kehitystä paikallistasolla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeen toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Toiminnalla pyritään siihen, että kohderyhmään kuuluvat henkilöt voivat työllistyä lähellä asuinpaikkaansa. Tämä vähentää tarvetta työmatkaliikkumiseen, millä on todettu olevan vaikutusta ilmastonmuutokseen. Toimenpiteissä huomioidaan ympäristöystävälliset tavat liikkua ja käytetään mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä ja yhteiskyytejä. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen. Toimintojen järjestämisessä huomioidaan kuitenkin ympäristö, sen kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen. Toimintojen järjestämisessä huomioidaan tarpeen mukaan vesiin, maaperään ja ilmaan liittyvät asiat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei varsinaisesti liity hankkeeseen. Toimintojen järjestämisessä huomioidaan tarvittaessa Natura-kohteet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Hankkeessa minimoidaan muun muassa paperisten tulosteiden määrä, jolloin paperia ei kulu, eikä siitä synny jätettä. Tiedottamisessa ja viestinnässä käytetään pääasiassa sähköisiä materiaaleja. Kierrättäminen on jokapäiväistä normaalia toimintaa hankkeen toimintaympäristössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeessa käytetään uusiutuvia energialähteitä mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hankkeessa kehitetään paikallisia toimintamalleja, yhdistysten palveluja ja monialaisia yhteistyöverkostoja. Toiminnassa käytetetään mahdollisimman paljon paikallisia palveluja ja tuotteita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa toteutetaan uudenlaista ohjauspalvelua omien elintapojen ja terveyden edistämiseksi sekä osallistujien työnhakutaitojen ja työvalmiuksien parantamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Hankkeessa hyödynnetään muun muassa ohjauksissa etäyhteyksiä (Skype, videoneuvottelut, puhelin, sähköposti), jolloin ei tule turhia matkustuksia. Toimenpiteissä huomioidaan ympäristöystävälliset tavat liikkua ja käytetään mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä ja yhteiskyytejä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa toteutetaan uudenlaista ohjauspalvelua omien elintapojen ja terveyden edistämiseksi sekä osallistujien työnhakutaitojen ja työvalmiuksien parantamiseksi. Työllistyminen paikallisiin yhdistyksiin lisää sosiaalista osallisuutta ja kaventaa sosioekonomisia eroja, mikä lisää työllistettävän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeen tavoitteena on tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti työllistää työttömiä ja osatyökykyisiä. Hanke edistää alueellista tasa-arvoa, sillä hankkeeseen osallistuu työttömiä useasta kunnasta eri puolilta maakuntaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen myötä voidaan kaventaa sosioekonomisia terveyseroja ja osallistetaan työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, jolloin heidän asemansa yhteiskunnassa paranee ja jatkotyöllistymismahdollisuudet paranevat.
Kulttuuriympäristö 2 4
Hankkeella on vähäistä vaikutusta kulttuuriympäristöön. Työllistettävien tehtävät voivat liittyä myös kulttuuriympäristön hoitoon ja kehittämiseen. Hanke mahdollistaa yhdistysten toiminnan kehittämisen, mikä voi tuoda urheiluseuroille, yhdistyksille ja kunnille uudenlaista toimintaa.
Ympäristöosaaminen 2 4
Toimenpiteet voivat edistää työllistettävien ympäristöosaamista työtehtävistä riippuen. Kehittämistyössä otetaan huomioon ympäristön tarjoamat työllistymismahdollisuudet. Hanke mahdollistaa yhdistysten toiminnan kehittämisen, mikä voi tuoda urheiluseuroille, yhdistyksille ja kunnille uudenlaista toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-