Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21849

Hankkeen nimi: Business Ladies

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 106 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nafisa Yeasmin

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nafisa.yeasmin(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 484 4256

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen työmarkkinat ovat edelleen vahvasti sukupuolten perusteella jakautuneet. Samoin yrittäjyys usein katsotaan miesten alaksi. Siitä huolimatta naisyrittäjien määrä kasvaa Suomessa vuosittain. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa oli noin 100 000 naisyrittäjää kaikkiaan noin 310 000 yrittäjästä. Maahanmuuttajat ovat yleensä aktiivisempia yritysten perustajia kuin kantaväestö. Erityisesti maahanmuuttajanaisten yrittäjyys on lisääntynyt (vuoden 2012 tilastojen mukaan).

Yrittäjyys on tehokas keino maahanmuuttajien integroimiseksi yhteiskuntaan. Luomalla työpaikkoja itselleen maahanmuuttajayrittäjät luovat myös työpaikkoja muille ja myötävaikuttavat uuden kotimaansa taloudelliseen kehitykseen. Maahanmuuttajanaisten yrittäjyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, koska heillä on maahanmuuttajamiehiä suurempi riski syrjäytyä yhteiskunnasta. Monissa kolmansista maista tulevissa perheissä on patriarkaalinen kulttuuri, jossa nainen nähdään lähinnä kodin ja lasten hoitajana. Maahanmuuttajanaisten yrittäjyys voi helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Yrittäjyys parantaa maahanmuuttajanaisten taloudellista ja sosiaalista asemaa ja nopeuttaa integraatiota suomalaiseen kulttuuriin.

Yrittäjyys vieraassa kulttuurissa ja vieraalla kielellä on haastavaa. Tästä syystä maahanmuuttajat epäonnistuvat liiketoiminnassa useammin kuin kantaväestö yrittäjyysosaamisen ja kielitaidon puutteiden sekä vähäisten verkostojen ja riittämättömän tuen vuoksi. Maahanmuuttajanaiset ovat kuitenkin potentiaalisia yrittäjiä. Heille olisi järjestettävä tukitoimenpiteitä, jotka johtavat kestävän liiketoiminnan harjoittamiseen. He tarvitsevat paremmin kohdennettua neuvontaa ja kanssakulkijan auttamaan heitä varsinkin yrittäjyyspolun alkuvaiheissa.

Hanketta on suunniteltu yhdessä Rovaniemen Kehityksen, Lapin yrittäjien ja Lapin kauppakamarin kanssa. Niiden kanssa on sovittu hankkeen aikaisesta yhteistyökumppanuudesta.

Tavoite

Business Ladies -hanke vahvistaa maahanmuuttajanaisyrittäjien yrittäjä- ja liiketoimintaosaamista. Hanke lisää myös potentiaalisten maahanmuuttajanaisten kiinnostusta yritystoiminnan aloittamiseen. Lisäksi hanke tuottaa yrityspalveluja ja -neuvontaa tarjoaville tahoille osaamista kohdata maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien tarpeita.

Kohderyhmä

Kohderyhminä ovat maahanmuuttajanaisyrittäjät, jotka ovat vasta aloittaneet yritystoiminnan(1-3v.) ja ovat ns. ”kuolemanlaaksossa” sekä toimintansa jo vakiinnuttaneet maahanmuuttajanaisyrittäjät. Lisäksi kohderyhmänä ovat kantasuomalaiset naisyrittäjät, jotka toimivat hankkeessa mentoreina.Kohderyhmään kuuluvat myös yritystoimintansa käynnistämisvaiheessa olevat naismaahanmuuttajat sekä kunnalliset ja julkiset elinkeinojen kehittäjäorganisaatiot sekä TE-toimiston yrityspalvelut. Tavoitteena on saada 80 maahanmuuttajanaista (55 maahanmuuttajanaisyrittäjää, 15 menestyvää maahanmuuttajanaisyrittäjää ja 10 yrittäjäksi ryhtymistä suunnittelevaa maahanmuuttajanaista) sekä 20 kantaväestöön kuuluvaa naisyrittäjää osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin.

Toimenpiteet

Toimenpiteet vahvistavat maahanmuuttajanaisten liiketoimintaosaamista erityisesti verkostoitumisen ja vertaistuen avulla. Hanke tuottaa maahanmuuttajanaisyrittäjille osaamista hyödyntää olemassa olevia yrityspalveluita sekä edistää maahanmuuttajanaisyrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista kantaväestöön kuuluvien naisyrittäjien kanssa. Nämä ovat asioita, joita maahanmuuttajayrittäjät ovat eri tutkimuksissa tuoneet esille keskeisinä kehittämisen kohteina ja joihin tarjolla olevat yrityspalvelut eivät vielä riittävästi vastaa.

Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu vastaamaan kohderyhmän erityistarpeita. Maahanmuuttajanaisten liiketoimintaosaamisen kehittämisen ja myös muun elämän henkilökohtaiset arvot ja tavoitteet otetaan huomioon projektin toimenpiteissä. Hanke vahvistaa maahanmuuttajanaisten yrittäjyyttä ja edistää heidän yritystensä kestävää kehitystä. Heitä lähestytään kuuntelevalla otteella ja monikulttuurisella ymmärryksellä. Heidät kohdataan tasa-arvoperiaatteiden mukaisesti.

Maahanmuuttajanaisyrittäjät saavat uutta tietoa käytännön esimerkkien ja hankkeessa tehtävän yhteiskehittämisen kautta liiketoimintansa kehittämiseen. Yrittäjyyttä vakavasti harkitsevat maahanmuuttajanaiset saavat eväitä jalostaa liikeideansa kestäväksi liiketoiminnaksi.

Hankkeessa käytettäviä menetelmiä ovat tarinnalliset ja teemalliset Elämystyöpajat, Future co-factory ja Startti -paja. Tarinnallisten elämystyöpajojen tehtävänä on tukea maahanmuuttajanaisyrittäjän verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä rohkaista ja kannustaa heitä kestävään liiketoimintaan toisten yrittäjien kertomien esimerkkien avulla. Teemalliset elämystyöpajat tuottavat tulevaisuusorientoitunutta tietoa kestävän liiketoiminnan luomiseen. Yhteiskehittämisessä (Co-factory) maahanmuuttajanaisyrittäjät etsivät mm. mahdollisuuksia osallistua samaan liiketoiminnan arvoketjuun (business to business) tai yhdistetyllä osaamisella yhteisten palvelujen tuottamiseen. Startti -pajassa vahvistuu yrittäjyyteen herääminen ja voimaantuminen maahanmuuttajanaisille, jotka suunnittelevat yritystoiminnan aloittamista. Liikeideoiden yhteistä kehittämistä tehdään ideahautomossa.

Tulokset

Maahanmuuttajanaisyrittäjät saavat voimaannuttavan kokemuksen yrittäjänä toimimiseen ja parhaassa tapauksessa työpajassa käynnistynyt yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen. He saavat hyödyllistä asiantuntija- ja kokemustietoa sovellettavaksi omaan liiketoimintaansa. Syntyy yhteisiä tuote- ja palveluaihioita jatkokehitettäväksi. Yrittäjyyttä suunnitteleville maahanmuuttajanaisille yrityksen perustaminen on yhtä askelta lähempänä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanaisyrittäjät, jotka ovat vasta aloittaneet yritystoiminnan(1-3v.) ja ovat ns. ”kuolemanlaaksossa” sekä toimintansa jo vakiinnuttaneet maahanmuuttajanaisyrittäjät. Lisäksi kohderyhmänä ovat kantasuomalaiset naisyrittäjät, jotka toimivat hankkeessa mentoreina ja voivat myös olla potentiaalisia liiketoiminnan yhteistyökumppaneita maahanmuuttajanaisyrittäjille.

Kohderyhmään kuuluvat myös yritystoimintansa käynnistämisvaiheessa olevat naismaahanmuuttajat sekä kunnalliset ja julkiset elinkeinojen kehittäjäorganisaatiot sekä TE-toimiston palvelut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjäjärjestöt ja Lapin kauppakamari sekä muut seudullisten yrityspalveluiden tuottajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 389 609

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 302 061

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 487 011

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 377 576

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Keminmaa, Ranua, Tornio, Salla, Simo, Pello, Savukoski, Posio, Ylitornio, Inari, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Muonio, Enontekiö, Kolari, Sodankylä, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 113

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa syntyy tasa-arvoa edistäviä konkreettisia tuotoksia. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi (erityistavoite 8.1) OECD (2018) raporttia on käytetty maahanmuuttajanaisten tilanteen analyysissa. Muutamia maahanmuuttajataustaisia naisyrittäjiä ja miesyrittäjiä on haastateltu hankkeen toimenpiteiden suunnittelua varten.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka hankkeen kohderyhmänä ovat naismaahanmuuttajat ja naismaahanmuuttajayrittäjät, mutta toiminnassa otetaan molemmat sukupuolet tasapuolisesti huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke ottaa sukupuolinäkökulman huomioon, Hankkeessa syntyy tasa-arvoa edistäviä konkreettisia tuotoksia naismaahanmuuttajille ja maahanmuuttajanaisyrittäjille. Konkreettisina tavoitteina hanke vahvistaa maahanmuuttajanaisten liiketoimintaosaamista ja markkinointo-osaamista sekä tarjoaa keinoja verkostoitumiseen ja vertaistukeen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Hanke kehittää paikallista elinkeinorakennetta erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten osalta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa kehitetään erilaisia keinoja, jotta yrittäjät voivat saada vertaistukea. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan yrittäjyyteen liittyvää käytännönläheistä ja helposti lähestyttävää toimintamallia, jossa maahanmuuttajanaisia kannustetaan ja tuetaan menestyvään yritystoimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 9
Yleinen ilmapiiri naisyrittäjiä ja maahanmuuttajanaisia kohtaan paranee ja vaikuttaa heidän hyvinvointiin sekä edistää sosiaalista osallisuutta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä taitoja ja kommunikaatiota, toimintakyky paranee
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Molemmat sukupuolet, mutta erityisesti maahanmuuttajanaiset, jotka ovat syrjäytymis- uhan alla ja kantaväestö huomioidaan tasapuolisesti, mikä edesauttaa tasa-arvon edistämistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeella on positiivisia vaikutuksia kulttuuriympäristön kehittymiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Yritystutusmisvaiheessa jonkunverran tulee tietoa yleisesti Lapin ympäristöstä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-