Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21853

Hankkeen nimi: KAJAANIN URHEILUKAMPUS – urheiluakatemian ja urheilijan opintopolun kehittämishanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0996337-2

Jakeluosoite: Ketunpolku 1, Tieto 1

Puhelinnumero: 044 532 5921

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TAKALO TEEMU HEIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja (LitT)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.takalo(at)kainuunliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 532 5921

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2553600-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuu tunnetaan merkittävänä urheilumaakuntana etenkin monien urheilun suurtapahtumien ja Vuokatin urheiluopiston kautta, mutta myös Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiasta huipulle ponnistaneiden lumilajien urheilijoiden ansiosta. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian toiminta on Kainuussa keskittynyt etenkin lumilajien ja pesäpallon huippuvalmennuksen osalta Sotkamoon, jossa nuoria tulevaisuuden lupauksia valmentavat päätoimiset valmentajat. Kajaanin urheiluakatemiatoiminta on Vuokatti- Ruka urheiluakatemian alaista toimintaa. Kajaanissa valmennusta tarjotaan 2.asteella, ammattikorkeakoulussa sekä varusmiespalveluksessa oleville nuorille. Valmennuksesta vastaavat paikalliset urheiluseurat osa-aikaisilla ja usein hyvin pienillä valmentajaresursseilla. Lisäksi Lehtikankaan yläkoulussa toimivat liikuntaluokat, jotka ovat osa urheiluakatemiatoimintaa ja peruskoulusta korkea-asteelle ulottuvaa urheilijanpolkua. Liikuntaluokat kattavat tällä hetkellä kaikki yläkoulun luokka-asteet. Kajaanissa ohjattua urheiluakatemiatoimintaa 2.asteella järjestetään tällä hetkellä seuraavissa lajeissa: salibandy, jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu, kilpa-aerobic, tanssi ja judo. Lisäksi Kainuun Prikaatin varusmiehillä on mahdollisuus osallistua ohjattuun urheiluakatemiatoimintaan jääkiekossa, salibandyssä, jalkapallossa, pesäpallossa sekä muutamissa yksittäisissä yksilölajeissa. Lajivalmennusta järjestävät seurat Kajaanin urheiluakatemiassa ovat Papas ry, Kajaanin Junnu Hokki 68 ry, Kajaanin Haka ry, Kajaanin Kipinä ry, Kajaani Gymnastics ry, Kajaani Dance ja Kajaani Judokerho ry.

Urheiluakatemian Kajaanin toiminta käynnistyi nykymuotoisena vuonna 2010, toiminta on kasvanut laajuutta ja kattaa nykyisin kouluasteet perusopetuksesta korkeakouluun saakka. Urheiluakatemia toiminta Kajaanissa ei kuitenkaan nykyisillä resursseillaan voi kehittyä laadussa, näkyvyydessä ja vaikuttavuudessa. Kajaanissa ovat erinomaiset olosuhteet usean urheilulajin tavoitteelliseen harjoitteluun ja harrastamiseen sekä monipuolisesti vaihtoehtoja eri aloille kouluttautumiseen niin 2.asteella kuin ammattikorkeakoulussakin. Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan tavoitteena on ollut lisätä Kainuun ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää, tätä tavoitetta ei ole kuitenkaan saavutettu. Paine lisätä opiskelijavirtaa Kainuuseen muualta Suomesta kasvaa jatkuvasti. Erinomaiset harjoittelupuitteet, laadukas koulutus ja työelämälähtöinen opiskelu ovat niitä vetovoimaisuustekijöitä, jotka pitäisi todella valjastaa ja hyödyntää Kainuun ja urheiluakatemian Kajaanin toiminnan markkinoinnissa. Hankkeen tärkeänä tavoitteena olisikin luoda urheiluakatemian Kajaanin toiminnalle oma brändi ja sitä kautta vahvistaa Kajaanin urheilumyönteistä imagoa.

Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan brändäys ja imagon nosto vaativat myös tavoitteellista ja pitkäjänteistä laadun kehittämistä. Yhtä tärkeänä tavoitteena on kehittää akatemiatoiminnan laatua vastaamaan sitä kuvaa, joka akatemiatoiminnasta annetaan ulospäin. Laatutyöhön liittyy toiminnan jatkuva arviointi, jonka työvälineenä käytetään hankkeen aikana luotavaa akatemiatoiminnan- kriteeristöä. Kriteeristön avulla arvioidaan ja selvitetään akatemiatoiminnan tasoa, laatua, mutta myös osaamisen ja kehittämisen tarpeita, jotta toimijoille osataan tarjota tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia lisäkoulutuksia. Akatemiatoiminnan laatutyöhön liittyy myös valmennuksen tukipalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen. Tukipalveluiden kehittämisessä tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisten koulujen, oppilaitosten sekä yrittäjien kesken. Urheilijoille tarjottavat laadukkaat tukipalvelut niin koulutukseen kuin lajiharjoitteluunkin liittyen, ovat välttämättömiä eheän ja tavoitteellisen urheilijanpolun toteuttamiseksi.
Hankkeen aikana kehitetään ja mallinnetaan kajaanilaista urheilijanpolkua, joka ulottuu aina perusasteelta korkea-asteelle saakka. Urheilijanpolun kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeessa olevien toimijoiden välillä. Hankkeen yhtenä merkittävänä tavoitteena on oppilaitosyhteistyön tiivistäminen ja sitä kautta tukea ja kehittää myös urheilijanpolkuun oleellisesti liittyviä kouluasteelta toiselle tapahtuvia siirtymävaiheita. Nämä siirtymävaiheet ovat usein merkityksellisiä ja kriittisiä tilanteita kaikille lapsille ja nuorille. Tavoitteellisesti urheileville nuorille nämä siirtymävaiheet ovat juuri niitä tilanteita ja hetkiä, jolloin urheilu-ura päättyy. Siirtymävaiheita kehittämällä ja tukemalla voidaan myös ehkäistä drop-out ilmiötä tai tarvittaessa ohjata nuori toisen harrastuksen tai lajin pariin.

Oppilaitosyhteistyön kehittämiseen liittyy lisäksi yhteistyön lisääminen urheiluakatemian ja Kajaanin ammattikorkeakoulun välillä. Kajaanin ammattikorkeakoulu on kouluttanut liikunnanohjaajaopiskelijoita vuodesta 2005 alkaen. Liikunnanohjaajakoulutus on tällä hetkellä uusien haasteiden edessä koulutuksen tarjonnan lisääntyessä muilla paikkakunnilla. Kajaanin ammattikorkeakoulun pitää erottua koulutuksen tarjoajana ja lisätä vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat tuleviin liikunta-alan ammattilaisiin. Näitä vetovoimatekijöitä lisätään hankkeen aikana muun muassa kehittämällä valmennuksen koulutusmoduulia enemmän työelämälähtöiseksi. Tavoitteena on valjastaa Kajaanin akatemiatoiminnan ja KAMKn synergiat ja tarjota akatemiaurheilijoille yksilökohtaista valmennusosaamista sekä antaa liikunnanohjaajaopiskelijoille mahdollisuus valmentaa motivoituneita ja tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita.
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu aikaisemmat Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian toiminnan kehittämiseen kohdentuneet hankkeet. Kajaanin akatemiatoiminta käynnistyi aikanaan hankerahoituksella ja sen ansiosta toiminta on vakiintunut, mutta nyt useat eri toimijat kokevat, että toiminta tarvitsee hankerahoituksen turvin loikan seuraavalle tasolle, niin toiminnan laajuudessa kuin laadussakin. Viime vuosina etupäässä Vuokatin kampuksen toiminnan kehittämiseen keskittyneet hankkeet ovat osaltaan olleet kehittämässä myös Kajaanin toimintoja, etenkin korkea-asteella urheilevien opintopolkujen monipuolistamisessa. Nyt haettavan hankkeen fokus on ennen kaikkea Kajaaniin keskittyvän akatemiatoiminnan brändin vahvistamisessa, toimintaan liittyvien laatu- ja rakennetekijöiden kehittämisessä sekä kouluasteelta toiselle tapahtuvien siirtymävaiheiden sujuvoittamisessa ja tukemisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Määrällisenä ja varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat Kajaanin akatemiatoiminnassa olevien vastuuorganisaatioiden edustajat (hankkeessa ohjausryhmä, jatkossa Kajaanin akatemiaverkosto), tämän ryhmän kokoonpano on ollut noin 20 henkilöä (Kajaanin kaupunki, Kajaanin koulutusliikelaitos, valmennusta järjestävien seurojen pj.t, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, Kainuun prikaati, Kajaanin kaupungin perusopetus, KAMK ja Kainuun Liikunta). Lisäksi lajivalmennusta järjestävien seurojen valmentajat, yhteensä 15 valmentajaa, ovat hankkeen varsinaista kohderyhmää.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat myös Liikuntaluokkalaisten ja toisen- sekä korkea-asteen akatemiaurheilijoiden kanssa tiiviisti toimivat opettajat sekä opiskelijahuollon henkilökunta (opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tällä hetkellä Lehtikankaan liikuntaluokilla (7-9 luokat) opiskelee yhteensä 60 koululaista. Näistä 20 koululaista on perusopetuksen viimeisellä luokka-asteella ja hankkeen välillistä kohderyhmää. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa liikuntaluokilta 2.asteelle Kajaanin urheiluakatemiaan siirtyvien opiskelijoiden määrää saadaan entisestään nostettua. Tällä hetkellä siirtymävaiheissa ongelmaksi on noussut lajivalmennuksen puute 2.asteen akatemiassa. Tulevaisuudessa yhteisharjoitusten ja monipuolisuusvalmennuksen kautta halutaan tarjota 2.asteen urheiluakatemiamahdollisuus myös yksittäisille yksilölajien harrastajille.

Kajaanissa 2.asteen urheiluakatemiatoiminnassa on mukana noin 80 nuorta, jotka kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään. Suurin heikkous urheilijanpolun toteutumisessa on tällä hetkellä siirtymä 2.asteelta korkea-asteelle, jossa akatemiaurheilijoiden määrä tippuu selkeästi. Viime vuosina urheilijamäärät ovat korkea-asteella olleet 0-20 akatemiaurheilijaa vuosittain. KOrkea-asteen akatemiaurheilijat luetaan myös hankkeen välilliseen kohderyhmään.

Lisäksi hankkeen välillisenä kohderyhmänä markkinoinnin ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta ovat Kajaanin urheiluakatemiatoimintaan eri oppiasteille hakevat tai hakemista miettivät nuoret urheilijat Kainuussa ja Kainuun ulkopuolella. Edelleen välilliseen kohderyhmään voidaan kehittämistoimien osalta laskea myös akatemiatoiminnassa mukana olevat toimijatahot, kuten oppilaitokset ja urheiluseurat.
Hankkeen välillisinä kohderyhmiä ovat Kajaanin kaupunki ja laajemmin ajateltuna Kainuu, kun kaupunkiin tai alueelle muuttaa urheilun ja opiskelun takia uusia nuoria tai lapsiperheitä. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös Kajaanista tai Kainuusta poismuuttoa harkitsevat perheet, jotka saadaan laadukkaan urheiluakatemia- ja seuratoiminnan vuoksi pysymään paikkakunnalla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 457

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 116

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 184 367

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 133 379

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kisatie 28

Postinumero: 87250

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 46

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kainuun Liikunnalla on hankkeen hakijana vahva ja pitkänlinjan näkemys sukupuolten asemasta sekä akatemiatoiminnassa että yleisesti urheilumaailmassa. Vastaavasti mukana olevilla oppilaitoksilla on vankka kokemus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta koulutusympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda akatemiatoiminnalle kriteeristö, jossa arvioidaan lajivalmennusta järjestävän seuran valmennustoimintaa, akatemiatoimintaan osallistuvien urheilijoiden tasoja, lajin tulevaisuuden näkymiä ja harrastajapohjaa sekä myös yksittäisten urheilijoiden tasoja. Kriteeristön tavoitteena on ottaa tulevaisuudessa yhä paremmin huomioon erilaiset lajit ja näin ollen myös avata akatemiatoiminnan mahdollisuus uusille- mahdollisesti naisvaltaisillekin- lajeille. Monipuolisuus ja yleisvalmennuksen kehittäminen mahdollistaa yksittäisten yksilölajien (usein naisvaltaisia lajeja) harrastajille mahdollisuuden osallistua ohjattuun akatemiatoimintaan tulevaisuudessa (jos lajivalmennusta ei urheiluakatemiassa pystytä tarjoamaan). Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan markkinointia ja brändäystä pyritään luomaan ja kehittämään siten, että markkinointi tavoittaisi kohderyhmänsä sukupuolesta riippumatta. Markkinoinnissa tullaan hyödyntämään kajaanilaisia nuoria akatemiaurheilijoita tässä huomioidaan myös sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, kiinnitetään siihen silti erityistä huomiota, etenkin akatemialajien osalta. Lajikattauksessa huomioidaan molempien sukupuolten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua akatemiatoimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Markkinoinnissa tullaan etupäässä kehittämään ja käyttämään sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa - nuoriin kohdistuvaa- markkinointia. Printtimarkkinointia- ja materiaali tuotetaan ja käytetään harkiten ja tarkoituksenmukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeessa kehitetään ja koulutetaan mukana olevia toimijoita käyttämään jatkuvasti kehittyviä digitaalisia etäyhteyksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeessa järjestettävät avoimet seminaarit/koulutustilaisuudet pyritään striimaamaan ja tarjoamaan etäosallistumisen mahdollisuus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Markkinointimateriaalien hankinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan paikallisia toimijoita sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja tuotteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 5
Urheilijan opintopolkuja kehittämällä saadaan osaavat tekijät jäämään entistä paremmin ja todennäköisemmin Kainuuseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Hankkeessa mukana olevien toimijoiden välisellä yhteistyöllä kehitetään entisestään kajaanilaista seurakentää, opiskelumahdollisuuksia ja -laatua sekä koulutuksellisia siitymävaiheita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeen toteutuksessa käytetään mahdollisimman paljon etäyhteyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hankkeessa kehitetään nuorten opiskelijoiden tukipalveluita, jotka vaikuttavat eheän ja tavoitteellisen urheilijanpolun toteuttamisessa. Tukipalveluiden tarkoituksena on myös lisätä yleistä hyvinvointia ja osallisuutta ja sitä kautta vähentää korjaavien sote- palveluiden käyttöä. Hankkeessa tehtävä brändityö kasvattaa yleisesti liikunnan ja urheilun näkyvyyttä ja suosiota kajaanilaisten ja kainuulaisten keskuudessa. Urheilullinen imago lisää kuntalaisten terveys- ja liikuntatottumuksia ja sitä kautta vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa mm luomalla akatemiatoimintaan kriteeristö, jossa jatkuvasti arvioidaan eri lajien tasoa, suosiota, tulevaisuuden näkymiä ja valmennuksen laatua. Kriteeristöllä halutaan vaikuttaa siihen, että kaikki lajit ja kaikki harrastajat ovat tasa-arvoisessa asemassa akatemiatoiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Liikunta ja urheilu ovat universaalia toimintaa. Urheiluakatemiatoiminta voi tarjota motivoivan opintoväylän ja -ympäristön esimerkikiksi maahanmuuttajataustaiselle nuorelle.
Kulttuuriympäristö 3 5
Akatemiatoiminta tukee ja ylläpitää osaltaan kainuulaista urheilu- ja liikuntakulttuuria. Akatemiatoiminta ja siihen liittyvä seurojen laatutyö pitävät seurat elinvoimaisina ja houkuttelevina myös tulevaisuudessa -elinvoimainen kolmassektori on merkittävä kunnan ja koko maakunnan vetovoimatekijä nyt ja tulevaisuudessa.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hankkeen aikana tapahtuvassa seurakehittämisessä ja seurojen laatutyössä hyödynnetään Olympiakomitean urheiluseuroille tuottamaa kestävänkehityksen materiaalia (keke-koutsi).

9 Loppuraportin tiivistelmä

-