Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21853

Hankkeen nimi: KAJAANIN URHEILUKAMPUS – urheiluakatemian ja urheilijan opintopolun kehittämishanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0996337-2

Jakeluosoite: Ketunpolku 1, Tieto 1

Puhelinnumero: 044 532 5921

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TAKALO TEEMU HEIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja (LitT)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.takalo(at)kainuunliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 532 5921

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuu tunnetaan merkittävänä urheilumaakuntana etenkin monien urheilun suurtapahtumien ja Vuokatin urheiluopiston kautta, mutta myös Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiasta huipulle ponnistaneiden lumilajien urheilijoiden ansiosta. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian toiminta on Kainuussa keskittynyt etenkin lumilajien ja pesäpallon huippuvalmennuksen osalta Sotkamoon, jossa nuoria tulevaisuuden lupauksia valmentavat päätoimiset valmentajat. Kajaanin urheiluakatemiatoiminta on Vuokatti- Ruka urheiluakatemian alaista toimintaa. Kajaanissa valmennusta tarjotaan 2.asteella, ammattikorkeakoulussa sekä varusmiespalveluksessa oleville nuorille. Valmennuksesta vastaavat paikalliset urheiluseurat osa-aikaisilla ja usein hyvin pienillä valmentajaresursseilla. Lisäksi Lehtikankaan yläkoulussa toimivat liikuntaluokat, jotka ovat osa urheiluakatemiatoimintaa ja peruskoulusta korkea-asteelle ulottuvaa urheilijanpolkua. Liikuntaluokat kattavat tällä hetkellä kaikki yläkoulun luokka-asteet. Kajaanissa ohjattua urheiluakatemiatoimintaa 2.asteella järjestetään tällä hetkellä seuraavissa lajeissa: salibandy, jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu, kilpa-aerobic, tanssi ja judo. Lisäksi Kainuun Prikaatin varusmiehillä on mahdollisuus osallistua ohjattuun urheiluakatemiatoimintaan jääkiekossa, salibandyssä, jalkapallossa, pesäpallossa sekä muutamissa yksittäisissä yksilölajeissa. Lajivalmennusta järjestävät seurat Kajaanin urheiluakatemiassa ovat Papas ry, Kajaanin Junnu Hokki 68 ry, Kajaanin Haka ry, Kajaanin Kipinä ry, Kajaani Gymnastics ry, Kajaani Dance ja Kajaani Judokerho ry.

Urheiluakatemian Kajaanin toiminta käynnistyi nykymuotoisena vuonna 2010, toiminta on kasvanut laajuutta ja kattaa nykyisin kouluasteet perusopetuksesta korkeakouluun saakka. Urheiluakatemia toiminta Kajaanissa ei kuitenkaan nykyisillä resursseillaan voi kehittyä laadussa, näkyvyydessä ja vaikuttavuudessa. Kajaanissa ovat erinomaiset olosuhteet usean urheilulajin tavoitteelliseen harjoitteluun ja harrastamiseen sekä monipuolisesti vaihtoehtoja eri aloille kouluttautumiseen niin 2.asteella kuin ammattikorkeakoulussakin. Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan tavoitteena on ollut lisätä Kainuun ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää, tätä tavoitetta ei ole kuitenkaan saavutettu. Paine lisätä opiskelijavirtaa Kainuuseen muualta Suomesta kasvaa jatkuvasti. Erinomaiset harjoittelupuitteet, laadukas koulutus ja työelämälähtöinen opiskelu ovat niitä vetovoimaisuustekijöitä, jotka pitäisi todella valjastaa ja hyödyntää Kainuun ja urheiluakatemian Kajaanin toiminnan markkinoinnissa. Hankkeen tärkeänä tavoitteena olisikin luoda urheiluakatemian Kajaanin toiminnalle oma brändi ja sitä kautta vahvistaa Kajaanin urheilumyönteistä imagoa.

Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan brändäys ja imagon nosto vaativat myös tavoitteellista ja pitkäjänteistä laadun kehittämistä. Yhtä tärkeänä tavoitteena on kehittää akatemiatoiminnan laatua vastaamaan sitä kuvaa, joka akatemiatoiminnasta annetaan ulospäin. Laatutyöhön liittyy toiminnan jatkuva arviointi, jonka työvälineenä käytetään hankkeen aikana luotavaa akatemiatoiminnan- kriteeristöä. Kriteeristön avulla arvioidaan ja selvitetään akatemiatoiminnan tasoa, laatua, mutta myös osaamisen ja kehittämisen tarpeita, jotta toimijoille osataan tarjota tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia lisäkoulutuksia. Akatemiatoiminnan laatutyöhön liittyy myös valmennuksen tukipalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen. Tukipalveluiden kehittämisessä tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisten koulujen, oppilaitosten sekä yrittäjien kesken. Urheilijoille tarjottavat laadukkaat tukipalvelut niin koulutukseen kuin lajiharjoitteluunkin liittyen, ovat välttämättömiä eheän ja tavoitteellisen urheilijanpolun toteuttamiseksi.
Hankkeen aikana kehitetään ja mallinnetaan kajaanilaista urheilijanpolkua, joka ulottuu aina perusasteelta korkea-asteelle saakka. Urheilijanpolun kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeessa olevien toimijoiden välillä. Hankkeen yhtenä merkittävänä tavoitteena on oppilaitosyhteistyön tiivistäminen ja sitä kautta tukea ja kehittää myös urheilijanpolkuun oleellisesti liittyviä kouluasteelta toiselle tapahtuvia siirtymävaiheita. Nämä siirtymävaiheet ovat usein merkityksellisiä ja kriittisiä tilanteita kaikille lapsille ja nuorille. Tavoitteellisesti urheileville nuorille nämä siirtymävaiheet ovat juuri niitä tilanteita ja hetkiä, jolloin urheilu-ura päättyy. Siirtymävaiheita kehittämällä ja tukemalla voidaan myös ehkäistä drop-out ilmiötä tai tarvittaessa ohjata nuori toisen harrastuksen tai lajin pariin.

Oppilaitosyhteistyön kehittämiseen liittyy lisäksi yhteistyön lisääminen urheiluakatemian ja Kajaanin ammattikorkeakoulun välillä. Kajaanin ammattikorkeakoulu on kouluttanut liikunnanohjaajaopiskelijoita vuodesta 2005 alkaen. Liikunnanohjaajakoulutus on tällä hetkellä uusien haasteiden edessä koulutuksen tarjonnan lisääntyessä muilla paikkakunnilla. Kajaanin ammattikorkeakoulun pitää erottua koulutuksen tarjoajana ja lisätä vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat tuleviin liikunta-alan ammattilaisiin. Näitä vetovoimatekijöitä lisätään hankkeen aikana muun muassa kehittämällä valmennuksen koulutusmoduulia enemmän työelämälähtöiseksi. Tavoitteena on valjastaa Kajaanin akatemiatoiminnan ja KAMKn synergiat ja tarjota akatemiaurheilijoille yksilökohtaista valmennusosaamista sekä antaa liikunnanohjaajaopiskelijoille mahdollisuus valmentaa motivoituneita ja tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita.
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu aikaisemmat Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian toiminnan kehittämiseen kohdentuneet hankkeet. Kajaanin akatemiatoiminta käynnistyi aikanaan hankerahoituksella ja sen ansiosta toiminta on vakiintunut, mutta nyt useat eri toimijat kokevat, että toiminta tarvitsee hankerahoituksen turvin loikan seuraavalle tasolle, niin toiminnan laajuudessa kuin laadussakin. Viime vuosina etupäässä Vuokatin kampuksen toiminnan kehittämiseen keskittyneet hankkeet ovat osaltaan olleet kehittämässä myös Kajaanin toimintoja, etenkin korkea-asteella urheilevien opintopolkujen monipuolistamisessa. Nyt haettavan hankkeen fokus on ennen kaikkea Kajaaniin keskittyvän akatemiatoiminnan brändin vahvistamisessa, toimintaan liittyvien laatu- ja rakennetekijöiden kehittämisessä sekä kouluasteelta toiselle tapahtuvien siirtymävaiheiden sujuvoittamisessa ja tukemisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Määrällisenä ja varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat Kajaanin akatemiatoiminnassa olevien vastuuorganisaatioiden edustajat (hankkeessa ohjausryhmä, jatkossa Kajaanin akatemiaverkosto), tämän ryhmän kokoonpano on ollut noin 20 henkilöä (Kajaanin kaupunki, Kajaanin koulutusliikelaitos, valmennusta järjestävien seurojen pj.t, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, Kainuun prikaati, Kajaanin kaupungin perusopetus, KAMK ja Kainuun Liikunta). Lisäksi lajivalmennusta järjestävien seurojen valmentajat, yhteensä 15 valmentajaa, ovat hankkeen varsinaista kohderyhmää.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat myös Liikuntaluokkalaisten ja toisen- sekä korkea-asteen akatemiaurheilijoiden kanssa tiiviisti toimivat opettajat sekä opiskelijahuollon henkilökunta (opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tällä hetkellä Lehtikankaan liikuntaluokilla (7-9 luokat) opiskelee yhteensä 60 koululaista. Näistä 20 koululaista on perusopetuksen viimeisellä luokka-asteella ja hankkeen välillistä kohderyhmää. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa liikuntaluokilta 2.asteelle Kajaanin urheiluakatemiaan siirtyvien opiskelijoiden määrää saadaan entisestään nostettua. Tällä hetkellä siirtymävaiheissa ongelmaksi on noussut lajivalmennuksen puute 2.asteen akatemiassa. Tulevaisuudessa yhteisharjoitusten ja monipuolisuusvalmennuksen kautta halutaan tarjota 2.asteen urheiluakatemiamahdollisuus myös yksittäisille yksilölajien harrastajille.

Kajaanissa 2.asteen urheiluakatemiatoiminnassa on mukana noin 80 nuorta, jotka kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään. Suurin heikkous urheilijanpolun toteutumisessa on tällä hetkellä siirtymä 2.asteelta korkea-asteelle, jossa akatemiaurheilijoiden määrä tippuu selkeästi. Viime vuosina urheilijamäärät ovat korkea-asteella olleet 0-20 akatemiaurheilijaa vuosittain. KOrkea-asteen akatemiaurheilijat luetaan myös hankkeen välilliseen kohderyhmään.

Lisäksi hankkeen välillisenä kohderyhmänä markkinoinnin ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta ovat Kajaanin urheiluakatemiatoimintaan eri oppiasteille hakevat tai hakemista miettivät nuoret urheilijat Kainuussa ja Kainuun ulkopuolella. Edelleen välilliseen kohderyhmään voidaan kehittämistoimien osalta laskea myös akatemiatoiminnassa mukana olevat toimijatahot, kuten oppilaitokset ja urheiluseurat.
Hankkeen välillisinä kohderyhmiä ovat Kajaanin kaupunki ja laajemmin ajateltuna Kainuu, kun kaupunkiin tai alueelle muuttaa urheilun ja opiskelun takia uusia nuoria tai lapsiperheitä. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös Kajaanista tai Kainuusta poismuuttoa harkitsevat perheet, jotka saadaan laadukkaan urheiluakatemia- ja seuratoiminnan vuoksi pysymään paikkakunnalla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 457

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 073

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 184 367

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 167 249

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kisatie 28

Postinumero: 87250

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 46

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kainuun Liikunnalla on hankkeen hakijana vahva ja pitkänlinjan näkemys sukupuolten asemasta sekä akatemiatoiminnassa että yleisesti urheilumaailmassa. Vastaavasti mukana olevilla oppilaitoksilla on vankka kokemus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta koulutusympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda akatemiatoiminnalle kriteeristö, jossa arvioidaan lajivalmennusta järjestävän seuran valmennustoimintaa, akatemiatoimintaan osallistuvien urheilijoiden tasoja, lajin tulevaisuuden näkymiä ja harrastajapohjaa sekä myös yksittäisten urheilijoiden tasoja. Kriteeristön tavoitteena on ottaa tulevaisuudessa yhä paremmin huomioon erilaiset lajit ja näin ollen myös avata akatemiatoiminnan mahdollisuus uusille- mahdollisesti naisvaltaisillekin- lajeille. Monipuolisuus ja yleisvalmennuksen kehittäminen mahdollistaa yksittäisten yksilölajien (usein naisvaltaisia lajeja) harrastajille mahdollisuuden osallistua ohjattuun akatemiatoimintaan tulevaisuudessa (jos lajivalmennusta ei urheiluakatemiassa pystytä tarjoamaan). Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan markkinointia ja brändäystä pyritään luomaan ja kehittämään siten, että markkinointi tavoittaisi kohderyhmänsä sukupuolesta riippumatta. Markkinoinnissa tullaan hyödyntämään kajaanilaisia nuoria akatemiaurheilijoita tässä huomioidaan myös sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, kiinnitetään siihen silti erityistä huomiota, etenkin akatemialajien osalta. Lajikattauksessa huomioidaan molempien sukupuolten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua akatemiatoimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Markkinoinnissa tullaan etupäässä kehittämään ja käyttämään sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa - nuoriin kohdistuvaa- markkinointia. Printtimarkkinointia- ja materiaali tuotetaan ja käytetään harkiten ja tarkoituksenmukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeessa kehitetään ja koulutetaan mukana olevia toimijoita käyttämään jatkuvasti kehittyviä digitaalisia etäyhteyksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeessa järjestettävät avoimet seminaarit/koulutustilaisuudet pyritään striimaamaan ja tarjoamaan etäosallistumisen mahdollisuus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Markkinointimateriaalien hankinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan paikallisia toimijoita sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja tuotteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 5
Urheilijan opintopolkuja kehittämällä saadaan osaavat tekijät jäämään entistä paremmin ja todennäköisemmin Kainuuseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Hankkeessa mukana olevien toimijoiden välisellä yhteistyöllä kehitetään entisestään kajaanilaista seurakentää, opiskelumahdollisuuksia ja -laatua sekä koulutuksellisia siitymävaiheita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeen toteutuksessa käytetään mahdollisimman paljon etäyhteyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hankkeessa kehitetään nuorten opiskelijoiden tukipalveluita, jotka vaikuttavat eheän ja tavoitteellisen urheilijanpolun toteuttamisessa. Tukipalveluiden tarkoituksena on myös lisätä yleistä hyvinvointia ja osallisuutta ja sitä kautta vähentää korjaavien sote- palveluiden käyttöä. Hankkeessa tehtävä brändityö kasvattaa yleisesti liikunnan ja urheilun näkyvyyttä ja suosiota kajaanilaisten ja kainuulaisten keskuudessa. Urheilullinen imago lisää kuntalaisten terveys- ja liikuntatottumuksia ja sitä kautta vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa mm luomalla akatemiatoimintaan kriteeristö, jossa jatkuvasti arvioidaan eri lajien tasoa, suosiota, tulevaisuuden näkymiä ja valmennuksen laatua. Kriteeristöllä halutaan vaikuttaa siihen, että kaikki lajit ja kaikki harrastajat ovat tasa-arvoisessa asemassa akatemiatoiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Liikunta ja urheilu ovat universaalia toimintaa. Urheiluakatemiatoiminta voi tarjota motivoivan opintoväylän ja -ympäristön esimerkikiksi maahanmuuttajataustaiselle nuorelle.
Kulttuuriympäristö 3 5
Akatemiatoiminta tukee ja ylläpitää osaltaan kainuulaista urheilu- ja liikuntakulttuuria. Akatemiatoiminta ja siihen liittyvä seurojen laatutyö pitävät seurat elinvoimaisina ja houkuttelevina myös tulevaisuudessa -elinvoimainen kolmassektori on merkittävä kunnan ja koko maakunnan vetovoimatekijä nyt ja tulevaisuudessa.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hankkeen aikana tapahtuvassa seurakehittämisessä ja seurojen laatutyössä hyödynnetään Olympiakomitean urheiluseuroille tuottamaa kestävänkehityksen materiaalia (keke-koutsi).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toimintaa ja pääkohtia on avattu aikajanalla (liite 1. loppuseminaari), johon on koottu hankkeen vaiheita ja toimenpiteitä koko hankeajalta tammikuusta 2020 huhtikuulle 2022 saakka. Ensimmäisen neljänneksen kärkenä oli markkinointi ja viestintä. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti valmennuksen osaamisen kehittäminen- koulutussarja ja seurakehittämisen prosessikoulutukset olisivat alkaneet hankkeen ensimmäisen neljänneksen aikana. Korona muutti suunnitelmat ja hankkeen alussa toimenpiteet suunnattiin markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen. Konkreettisina toimenpiteinä olivat mm. Kajaanin urheilukampuksen viestintäsuunnitelman laatiminen, liittyminen Vuokatti- Ruka Urheiluakatemian some-kanaviin, VRUA-nettisivusto uudistus, jonka tuloksena Kajaanin alueellinen akatemiatoiminta sai oman domainin ja alasivunsa. Lisäksi markkinoinnin tueksi hankittiin ammattivalokuvaajan ottamat laji- ja valmentajakuvat. Tukipalveluiden kehittämisen tueksi 2.asteen ja korkea-asteen akatemiaopiskelijoille teetettiin kysely, joka antoi arvokasta tietoa nuorten ajatuksista ja toiveista kaksoisuraan liittyen. Sama kysely toteutettiin koko hankeajan puolivuosittain. Hankkeen osatoteuttaja Kajaanin Ammattikorkeakoulun valmennuksen osaamisen kehittäminen ja valmennuksen opintojen integroiminen osaksi liikunnanohjaajakoulutusta käynnistyi aikataulun ja hankesuunnitelman mukaisesti heti hankkeen alussa.

Toisen neljänneksen kehittämisen kärkenä olivat tukipalveluiden kehittäminen ja järjestäminen 2.asteen ja korkea-asteen akatemiaopiskelijoille. Tukipalveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyi oleellisesti myös oppilaitos yhteistyön kehittäminen tai sen syventäminen entisestään. Yhteistyön tueksi perustettiin Kaksoisura- ja urheilijan polku- työryhmä, jossa olivat edustajat kaikilta kouluasteilta yläkoulusta korkea-asteelle saakka. Työryhmä toimi koko hankkeen ajan ja toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä. Opiskelijoiden tukipalveluita olivat mm Akatemian aamupala- sessiot, jotka sisälsivät tiedollista ja toiminnallista sisältöä akatemiaopiskelijoille. Näiden tilaisuuksien teemat nousivat nuorilta itseltään ja aiheina Akatemian aamupaloilla olivat mm mielen hyvinvointi, arjen hallinta, urheilijan ravitsemus jne.

Tukipalveluiden osalta pyrittiin tiivistämään yhteistyötä emäakatemia Vuokatti- Ruka Urheiluakatemian kanssa, saaden sieltä asiantuntijoita Akatemian aamupala- tilaisuuksiin. Yhteistyötä tukipalveluiden osalta tehtiin myös paikallisten muiden palveluntuottajien kanssa. Mielen hyvinvointi, arjen hallinta ja itsetunto- teemoja ohjasivat ammattilaiset mm Nuori Mieli- toiminnasta. Akatemian aamupala- tuokiot on juurrutettu osaksi Kajaanin alueellista akatemiatoimintaa ja toiminta jatkuu hankekauden jälkeen. Tavoitteena tulevaisuudessa on tiivistää yhteistyötä emäakatemian kanssa ja sitä kautta saada tukipalveluihin asiantuntijoita. Tukipalveluihin sisältyivät myös informatiivinen lukuvuoden avausinfo, joka on suunnattu akatemiaopiskelijoille sekä oppilaitosten henkilökunnalle sekä toiminnallinen lukuvuoden avaustapahtuma 2.asteen akatemiaopiskelijoille. Toiminnallisen tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat ja vastaavat jatkossa Kajaanin Ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat. Hankkeen toiminnan tueksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi perustettiin myös hankkeen alkuvaiheessa markkinointi ja viestintä työryhmä. Valmennuksen koulutuksen kehittämiseen liittyvä kampusharjoittelu pilotoitiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020.

Kevään 2021 päätavoitteita ja toimenpiteitä olivat valmennuksen osaamisen kehittäminen koulutussarjan suunnittelu ja toteutus sekä seurakehittämiseen ja seurojen laatutyöhön liittyvän Urheiluseuratoiminnan prosessikoulutuksen suunnittelu ja toteutuksen käynnistäminen. Valmennuksen koulutussarja oli viisiosainen ja toteutettiin maalis- toukokuussa 2021. Koulutus räätälöitiin Kajaanin akatemiavalmentajille ja tanssiopettajille. Pohjana koulutussarjan suunnittelulle ja toteutukselle olivat valmentajien täyttämät valmennustoiminnan profiilit, jotka antoivat käsityksen Kajaanin akatemiavalmennuksen tämänhetkisestä osaamisesta, sekä osaamisen ja kehittämisen tarpeista nyt ja tulevaisuudessa.

KAMK osahankkeessa valmennuksen koulutusta kehitettiin edelleen ja kehittämistyössä hyödynnettiin ensimmäisen pilotin tuottamaa materiaalia ja palautteita. Valmentajan polkua mallinnettiin ja yhteistyökäytänteistä alettiin kokoamaan materiaalia toimintakäsikirjaa varten. Opinnäytetyöpankin kehittämistyö alkoi ja toinen kampusharjoittelun pilotti käynnistyi syyslukukaudella 2021.

Viimeisen neljänneksen aikana sidosryhmä yhteistyön syvenemiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Hankkeen alkuvaiheessa alkanut laatutyö ja siihen liittyvä Kajaanin alueellisen akatemiatoiminnan laatukriteeristö laadittiin loppuun yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kanssa. Ohjausryhmä ja lajivalmennusta järjestävät seurat/ammattivalmentajat ja tanssinopettajat olivat myös kriteeristö työskentelyssä mukana. Markkinoinnin saralla yhteistyö tiivistyi emäakatemia Vuokatti- Ruka Urheiluakatemian ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyössä VRUA ja Liikuntateknologian koulutuspolku hankkeen kanssa tuotettiin Kainuulaista kaksoisuraa kuvaava markkinointivideo, jonka tavoitteena oli lisätä Kainuun tunnettavuutta urheilumyönteisenä opiskelumaakuntana, jossa arjen helppous ja liikunta- ja opiskelupaikkojen helppo saavutettavuus ovat omaa luokkaansa. Markkinointivideon rahoituksessa olivat edellä mainittujen lisäksi mukana Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta, Kuusamon kaupunki, Kainuun Liitto, Jyväskylän yliopisto ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu.


Varsinainen ja alkuperäinen hankesuunnitelman ja -päätöksen mukainen hankeaika päättyi joulukuun lopussa 2021. Johtuen kesän 2020 henkilöstön lomautuksista sekä koronan myötä hankkeen toteutukseen kohdistuneista haasteita, hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa huhtikuun 2022 loppuun saakka. Viimeisen neljän kuukauden aikana kehitettiin markkinointia edelleen ja juurrutettiin markkinoinnin ja viestinnän käytäntöjä koko emäakatemian, mutta myös alueellisen Kajaanin akatemiatoiminnan osalta. Kehitettyjä käytäntöjä ja toimintoja kehitettiin ja juurrutettiin osaksi pysyvää toimintaa ja KAMK- Kajaanin urheilukampus yhteistyökäytännöt kirjattiin ja mallinettiin ja lähdettiin kokoamaan toimintakäsikirjaa korkea-asteelle. Toimintakäsikirja valmistui kevään 2022 ja saadaan jakoon lajivalmennusta järjestäville seuroille, sekä Kajaanin Ammattikorkeakoulun henkilöstölle.