Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21854

Hankkeen nimi: Digikehittämistä tekemiseen! Digitaalisen osaamisen lisääminen palvelujen kehittämiseksi.

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2265875-1

Jakeluosoite: PL 4

Puhelinnumero: 017-27241

Postinumero: 74101

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ylasavonsote.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Jalkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.jalkanen(at)ylasavonsote.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 660 1452

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueella järjestäen niiden asukkaille terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluja. Kuntayhtymässä on noin 1 500 työntekijää ja väestöpohja on hieman alle 40 000 asukasta.

Kaikissa kuntayhtymämme jäsenkunnissa ja -kaupungeissa ikäihmisten osuus väestöstä on suurempi kuin koko maassa keskimäärin, ja määrä kasvaa merkittävästi vuoden 2020 jälkeen. Väestökehitys johtaa verotulojen vähentymiseen ja palvelutarpeen merkittävään kasvamiseen. Lisäksi väestö on pienituloista ja runsaasti sairastavaa. Kasvavaan palvelutarpeeseen ja samanaikaisesti tapahtuvaan verotulojen vähentymiseen on tarve vastata uudentyyppisillä ja tehokkaammilla palveluilla hyödyntäen muun muassa erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Pitkän aikavälin tavoitteena on väestön hyvinvoinnin parantaminen palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden parantuessa muun muassa omahoitoa tukevilla ratkaisuilla, ja erilaisten etäpalveluratkaisujen avulla. Pitkällä aikavälillä tämä vähentää palvelutarvetta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä eri henkilöstöryhmien osaamista digitalisaation johtamisesta, suunnittelusta ja hyödyntämisestä palvelujen ja toimintamallien kehittyessä. Lisätavoitteena on organisaation toiminnan tilannekuvan saaminen lähemmäksi reaaliaikaisuutta reagointinopeuden kasvattamiseksi sekä kustannusten ja henkilöstötarpeiden hillitseminen työn tehostumisen ja kansalaisten omahoidon kautta.

Hankkeen aikana kehitetään uudet toimintamallit sekä johdolle digitalisaation strategiseen johtamiseen, että digikehittäjille uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottamisen kehittämiseen. Tavoitteena on osata hyödyntää ja soveltaa valtakunnallisia linjauksia ja ratkaisuja omassa organisaatiossa käyttäen apuna palvelumuotoilua ja leania. Lisäksi hankkeessa toteutetaan digitalisaatiokoulutusta johdolle, päälliköille, esimiehille ja digikehittäjille nykytilasta ja tulevaisuuden kehityssuunnista, perehdytään oman organisaation digitalisaation tavoitteisiin sekä muutosjohtamiseen.

Hankkeen kautta saadaan luotua toimintamalli digitalisaation johtamiseen sekä asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen ja prosessien tehostamiseen digitalisaatiota hyödyntäen. Samalla saadaan ketterä toimintamalli, palvelumuotoilu ja lean, joita käytetään tässä menetelminä, osaksi organisaation työskentelytapaa. 

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat organisaatiomme henkilöstö: johto, nimetyt digikehittäjät ja lähiesimiehet. Johto (9 henkilöä) suunnittelee ja ottaa käyttöön toimintamallin digitalisaation strategiseen johtamiseen.

Nimetyt digikehittäjät (13 henkilöä) osallistuvat työpajapäiviin ja itsenäiseen työskentelyyn. He luovat uuden toimintamallin digitalisaation kehittämiseen ja ovat mukana uusien ratkaisujen ja palvelujen käyttöönotossa.

Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan koulutusta johdolle, päälliköille, lähiesimiehille ja digikehittäjille (yhteensä 81 henkilöä) nykytilan ja tulevaisuuden kehityssuunnista sekä perehdytään oman organisaation digitalisaatiotavoitteisiin ja esimiehille suunnataan koulutusta digitalisaation muutosjohtamiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat lisäksi alueen jäsenkuntien asukkaat (yhteensä lähes 40 000), kolmas sektori, järjestöt sekä kuntayhtymän jäsenkunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 386 819

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 304 736

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 483 524

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 380 921

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kiuruvesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 81

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelukenttä. Suurin osa tällä sektorilla työskentelevistä on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen sisältö ja toteutus on sukupuolineutraalia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan uusien toimintamallien luominen digitaalisaation startegiseen johtamiseen ja digitaalisten rakaisujen ja palvelujen kehittämiseksi. Päätavoitteena on palvelujen saatavuus ja saavutettavuus alueen väestölle sekä vastata palvelutarpeen kasvuun digitaalisilla ratkaisuilla kustannusten hillitsemiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Välillisesti digitalisaation edetessä vaikutusta ihmisten liikkumiseen vähenevästi etäyhteyksien mahdollistuessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 9
Välillisesti digitalisaation edetessä vaikutusta ihmisten liikkumiseen vähenevästi etäyhteyksien mahdollistuessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Välillisesti digitalisaation edetessä vaikutusta ihmisten liikkumiseen vähenevästi etäyhteyksien mahdollistuessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Välillisesti digitalisaation edetessä vaikutusta ihmisten liikkumiseen vähenevästi etäyhteyksien mahdollistuessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Välillisesti digitalisaation edetessä paperin ja siihen liittyvien tekijöiden käyttö vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Pienyrittäjien toimintamahdollisuuksien kasvaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankkeen tavoitteena on kehittää mahdollisuuksia aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Välillisesti digitalisaation edetessä vaikutusta ihmisten liikkumiseen vähenevästi etäyhteyksien mahdollistuessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Hankkeen tavoitteena on digitaalisilla palvleuilla turvata väestön palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ja tukea omahoitoon.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Huomiodaan erilaiset käyttäjät, asiakaslähtöisyys.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Huomiodaan erilaiset käyttäjät, asiakaslähtöisyys.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli tarve vastata kasvavaan palvelutarpeeseen ja samanaikaisesti tapahtuvaan verotulojen vähentymiseen uudelleen järjestettävillä palveluilla erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottamiseksi oli tarve luoda uusia toimintamalleja sekä johdolle digitalisaation johtamiseen että digikehittäjille kehittämiseen. Tarvittiin kuntayhtymän johdon ja nimettyjen digikehittäjähenkilöiden osaamisen kehittämistä sekä lähiesihenkilöiden osaamisen kehittämistä, jotta töitä ja toimintatapoja saataisiin organisoitua kokonaan uudella tavalla. Hanke mahdollisti sen, että tunnistettuun kehittämiskohteeseen oli mahdollista suunnata resursseja ja kohdentaa toimenpiteitä.

Hankkeen päätavoitteena oli uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto: digikehittäjille toimintamalli kehittämiseen ja digitalisaation johtamisen mallin kehittäminen ja käyttöönotto johdolle. Tämä tavoite saavutettiin: hankkeessa luodut uudet toimintamallit ovat käytössä.

Digitalisaation johtamisen toimintamallin ytimen muodostaa digiohjelma, joka on laadittu temaattisesti vastuualuerajat ylittäen.

Tavoitteena oli myös kehittää lähiesihenkilöiden muutosjohtamisen osaamista, jotta he voivat olla mahdollistamassa ja tukemassa henkilöstöä uusien toimintamallien ja ratkaisujen käyttöönottamisessa. Digiohjelman toteutusta tuettiin lähiesihenkilöille suunnatulla digitalisaation muutosjohtamisen valmennuksella.

Digikehittämisen eteenpäin viemiseen luotiin Digitoimisto-toimintamalli. Digikehittäjien toimenkuvat on määritelty ja henkilöt toimivat kehittämistehtävissä näiden toimenkuvien mukaisesti. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 21 työpajaa, joissa yhteiskehitettiin uutta toimintamallia, luotiin prototyyppejä uusista palveluista ja prosesseista sekä lisättiin digitaalisten ratkaisujen suunnitteluosaamista erityisesti kolmella osa-alueella: palveluiden ja prosessien muotoilu, ketterän kehittämisen periaatteet ja käytännöt sekä muutososaaminen.

Hankkeen aikana toteutettiin myös yhteensä yli 80 digiohjelmaan liittyvää projektia, hanketta ja kehittämistyötä, joissa otettiin käyttöön uusia ratkaisuja ja luotiin uusia toimintamalleja.

Toimenpiteiden seurauksena toteuttajaorganisaatiolla on nyt aikaisempaa enemmän osaamista vastata väestön ikääntymiseen ja kasvavaan palvelutarpeeseen muuttamalla toimintaa digitalisaatiota hyödyntäen. Hankkeen aikana kehitetyt uudet digitaaliset ratkaisut ja palvelut ovat käytössä.