Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21857

Hankkeen nimi: Osaamo -kohtaantoa edistämässä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: PL 8216

Puhelinnumero: 016 3221

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Mäensivu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyysasioiden erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.maensivu(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 521 2373

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 0973110-9
Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5
Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaamo -kohtaantoa edistämässä -hankkeella haetaan ratkaisuja työelämän kohtaanto -haasteisiin ja työllisyysasteen nostamiseen. Rovaniemellä oli Lapin työllisyyskatsauksen mukaan elokuussa 2019 työttömiä työnhakijoita 3 078. Avoimia työpaikkoja oli 1 533. Erikoisen tilanteesta tekee se, että työvoimapulasta kärsivät eniten samat toimialat, joissa on eniten työttömiä.

Hankkeen päätoteuttaja on Rovaniemen kaupunki ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Hanke toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa Lapin TE-toimiston ja muun työllisyyden edistämisen verkoston kanssa.

Hankkeen päätavoite on kohtaannon edistäminen. Siihen pyritään vastaamaan kehittämällä ohjaamomaista, työllisyyttä edistävää ekosysteemiä seuraavien tavoitteiden kautta:
1. kohtaannon haasteiden tarkempi tunnistaminen
2. työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen mahdollistaminen sekä sitä tukevan toimintamallin kehittäminen
3. työllisyyttä edistävien palveluiden vaikuttavuuden lisääminen
- työllistymistä tukevat palvelut
- osaamisen kehittämisen palvelut
- työnantajien rekrytoinnin tukemisen palvelut
4. toiminnan arviointi ja toimijaverkoston oppiminen

Kohtaanto-ongelmaan tarttuminen edellyttää siihen liittyvien haasteiden tarkempaa tunnistamista. Kohtaannon haasteet ovat todella moninaiset ja vaikeasti tunnistettavissa. Yleisesti suurimpana esteenä pidetään kuitenkin osaamisvajetta suhteessa tarjolla oleviin tehtäviin. Hankkeessa kehitetään toimijoiden yhteisen tiedon hyödyntämistä kohtaannon haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Yhteistä tietoa hyödynnetään myös toiminnan kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen.

Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista varten rakennetaan kasvokkaisen kohtaamisen mahdollistava tila - Osaamo. Tarvittaessa työnhakijan ja työnantajan tueksi tuodaan työllistymistä tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Näkyville tuodaan palkkatyön ohella myös erilaisia muita työllistymisen muotoja, kuten yrittäjyys ja itsensä työllistäminen. Kaikki hankkeen toteuttajaorganisaatiot tuovat resurssejaan kyseiseen tilaan. Lisäksi mm. TE-toimisto, KELA ja kaupungin työllisyys- ja elinvoimapalvelut tuovat palveluja samoihin tai rinnakkaisiin tiloihin. Tämä tila toimii brändin luomisen keulakuvana ja auttaa hahmottamaan kehitettävää kokonaisuutta. Tilaan yhdistyy jalkautuva ja digitaalinen toimintamalli. Helppo saavutettavuus sekä työnhakijoiden, työnantajien ja toimijoiden muodostama tiivis kolmikanta tarjoaa alustan uusien, työelämälähtöisten ratkaisujen kehittämiselle sekä yksilöllisellä että rakenteellisella tasolla.

Hankkeessa työllisyyttä edistävät palvelut jaetaan kolmeen osa-alueeseen eli työllistymisen tukemiseen, osaamisen kehittämiseen ja työnantajien rekrytoinnin tukemiseen. Kahdessa ensimmäisessä kohderyhmänä ovat työnhakijat ja viimeisessä työnantajat. Palveluiden tuominen yhteen ja helposti saataville tehostaa niiden käyttöä ja luo mahdollisuuksia synergialle ja uusille innovaatioille. Asiakkaan tarve määrittelee asiointitavan, mutta kaikille taataan mahdollisuus kasvokkaiseen asiointiin. Palveluita kehitetään työelämälähtöisesti ja tiiviisti työelämään linkittyen, mahdollisuuksien mukaan yhdessä työnhakijan ja työnantajan kanssa suunnitellen. Avainsanoja palveluiden järjestämisessä ovat joustavuus ja ratkaisukeskeisyys sekä asiakkaiden tarpeet ja aktiivinen oma rooli.

Monialaisen toimijaverkoston osalta samalla alustalla toimimisen odotetaan johtavan verkoston oppimiseen, uusiin oivalluksiin ja keskinäisen työnjaon kehittymiseen. Verkoston osaamisen kehittämisessä hyödynnetään hankkeeseen sisältyvää jatkuvaa arviointia. Arviointi tukee myös yhteisen tiedon tuottamista.

Hankkeen tarjoaman alustan toiminta on avointa ja mahdollistaa myös sidosryhmien palveluiden hyödyntämisen. Hankkeen asiakastyö keskittyy työllistymistä ja osaamisen kehittämistä tukeviin toimenpiteisiin. Kohderyhmiä ovat työllistymis- ja koulutusvaiheessa olevat, pääasiassa yli 30-vuotiaat työnhakijat, joiden kohdalla pyritään nopeuttamaan työelämän siirtymiä kaikissa vaiheissa sekä ennaltaehkäisemään ja katkaisemaan työttömyyden pitkittymistä. Erityishuomiota kiinnitetään yli 54-vuotiaiden asiakkaiden työllistymistä tukevien ratkaisujen kehittämiseen. Muita kohderyhmiä ovat potentiaaliset työllistäjät, erityisesti mikro- ja pk-yritykset sekä verkoston toimijat.

Hankkeen tuloksena kohtaannon haasteet ja ratkaisut tunnetaan nykyistä paremmin. Osaamo on positiivisen brändin omaava ja helposti saavutettava työnhakijoiden, työnantajien ja toimijoiden tuntema kohtaamispaikka, joka tuottaa ratkaisuja ihmisten työllistymistä ja jatkuvaa oppimista koskeviin kysymyksiin sekä osaavan työvoiman saatavuuteen. Hankkeen tuloksena työllisyyden edistämisen voimavarat ovat aiempaa tehokkaammin käytössä. Kohtaantoa edistävä ekosysteemi ja parhaat käytännöt jäävät elämään ja mukautuvat edelleen asiakastarpeiden mukaisesti.

Arviointi tuottaa ajantasaista tietoa toiminnan vaikuttavuudesta ja tukee jatkuvaa kehittämistä. Työllisyyttä edistävän ekosysteemin kehittymisellä on osoitettavissa oleva vaikutus kohtaannon edistymiseen ja työllisyysasteen nousuun. Varsinaisessa hankkeen asiakkuudessa tuetaan työllistymisessä 800:aa, pääasiassa yli 30-vuotiasta työnhakija-asiakasta ja 105:tä työnantaja-asiakasta. Työttömistä työnhakija-asiakkaista vähintään 270 työllistyy hankkeen aikana ja työnantajien kokemus rekrytointiin ja työvoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista vähenee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tarjoaman alustan toiminta on kaikille avointa. Hankkeen asiakastyö keskittyy suoraan työllistymistä (ml. osaamisen kehittäminen ja uraohjaus) tukeviin toimenpiteisiin. Kohderyhmänä on työllistymis- ja koulutusvaiheessa olevat työnhakijat ja potentiaaliset työllistäjät, erityisesti mikro- ja pk-yritykset. Lisäksi toimijaverkoston työntekijät muodostavat asiakaskohderyhmän.

Työnhakija -ikäryhmistä korostuvat heikossa työmarkkinatilanteessa olevat yli 30-vuotiaat ja erityisesti yli 54-vuotiaat. Huomiota kiinnitetään ammatinvaihtajiin ja toimenpiteitä voidaan suunnata ryhmille, jotka ovat erityisessä työmarkkina-asemassa, kuten osatyökykyiset tai kv-työnhakijat. Hankkeella pyritään purkamaan sukupuolen mukaista työnjakoa. Työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemellä elokuussa 2019 yhteensä 3 078, joista miesten osuus oli 1 727 ja naisten 1 351. Pitkäaikaistyöttömiä oli 783 ja rakennetyöttömien määrä oli 1 774. Ikäryhmittäin tarkasteltuna korostuu yli 50-vuotiaiden suuri määrä, 1 133 henkilöä.

Kohtaantoa edistävillä ratkaisuilla on tarkoitus nopeuttaa työelämän siirtymiä kaikissa vaiheissa sekä ennaltaehkäistä että katkaista työttömyyden pitkittymistä. Näillä toimenpiteillä vastataan tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta, vähentää työttömyyttä sekä edistää osaavan työvoiman saatavuutta sekä kohtaantoa. Lisäksi hankkeella tavoitellaan työttömyysjaksojen keston lyhenemistä ja edistetään siirtymiä työelämään, esimerkiksi työttömyydestä työhön tai työstä työhön. Siten hankkeen tarjoama alusta tukee työllistymistä laajalle työnhakijoiden kohderyhmälle, tarjoten erityisesti kasvokkaisen kohtaamisen mahdollisuuksia.

Työllistymistä edistävien toimijoiden välisen yhteistyön ja osaamisen kehittäminen on merkityksellistä kohtaannon edistämisessä ja hankkeella rakennettavan ekosysteemin onnistumisessa. Yhteistyön nähdään kehittyvän pääosin yhdessä tekemällä, mutta hankkeessa on varauduttu myös erilliseen toimijaverkoston valmennukseen.

Varsinaiseen kohderyhmään eivät kuulu esimerkiksi osallisuuden ja kuntoutumisen vaiheessa olevat asiakkaat, mutta he voivat kuitenkin hyötyä hankkeen rakentamasta alustasta ja mallista. Tämä edellyttää saumatonta yhdyspintaa mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen, Kelan ja 3. sektorin kanssa. Yrityksille voidaan tarjota yrityspalveluita alustan kautta, mikä puolestaan edellyttää yhdyspintaa eri yrityspalveluja tarjoaviin tahoihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat peruspalvelut ja verkostotoimijat, jotka eivät toimi selkeästi alustalla, mutta joiden avulla työnhakija-asiakkaille tarjotaan työelämän siirtymiä edistäviä palveluja. Lisäksi välilliseen kohderyhmään kuuluvat mm. yksityiset palveluntuottajat ja elinkeinoelämän toimijat, jotka tarjoavat palveluitaan alustaa hyödyntäen tai osallistuvat tai hyötyvät hankkeen toiminnasta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 906 992

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 611 072

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 693 617

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 763 839

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 105

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 900

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on selvitetty tilastojen ja tutkimusten kautta, miten sukupuolierot näkyvät Rovaniemen alueella työllistymisessä. Elokuussa 2019 työttömiä työnhakijoita Rovaniemellä oli yhteensä 3 078, joista miesten osuus oli 1 727 ja naisten 1 351.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Eri toimialoja esitellään hankkeen toiminnassa niin, että pyritään vähentämään alojen sukupuolten mukaista segregaatiota. Asiaan kiinnitetään kaikissa markkinointimateriaaleissa ja tapahtumien toteutuksessa. Ohjaustilanteessa tunnistetaan ne tilanteet, jolloin sukupuoli voi olla vaikuttamassa yksilön päätökseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa tuotetut materiaalit pyritään tuottamaan sähköiseen muotoon ja vain välttämättömät tulostetaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa tuotetut materiaalit pyritään tuottamaan sähköiseen muotoon ja vain välttämättömät tulostetaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Työvoiman osaamisen tunnistaminen ja tarpeisiin vastaaminen sekä työnantajien rekrytointiosaamisen kehittäminen. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen lisäämällä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta. Tämä puolestaan parantaa paikallisen elinkeinoelämän kilpailukykyä markkinoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa kehitetään yrittäjyyteen ohjaavia palveluita. Hankkeessa kehitetään monikanavaisia palveluita. Työvoiman saatavuus pitkien etäisyyksien alueella on vaikeampaa. Luomalla tehostettuja ja yksilöllisiä ohjauspolkuja, nopeutetaan osaavan työvoiman saatavuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Hankkeessa toteutetaan myös etäyhteyksin ohjausta ja konsultointia sekä hyödynnetään digitaalisia alustoja, jolloin turha liikkuminen vähenee. Verkostotapaamisiin on mahdollista osallistua myös sähköisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hyvinvointi lisääntyy ihmisten työllistyessä. Ihmiset hyödyntävät potentiaaliaan tehokkaammin ja heidän osallisuutensa kasvaa. Nämä yhdessä parantavat elämän laatua ja ehkäisevät syrjäytymiskehitystä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Toimenpiteitä voidaan suunnata ryhmille, jotka sukupuolen lisäksi ovat muilta taustatekijöiltään erityisessä työmarkkina-asemassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa etsitään uudenlaisia mahdollisuuksia työllistyä sekä toteutetaan ohjauspalveluja myös kv-työnhakijoille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-