Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21863

Hankkeen nimi: YhteisTYÖLLÄ tuloksiin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Liperin kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0169583-6

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 013686511

Postinumero: 83100

Postitoimipaikka: Liperi

WWW-osoite: http://www.liperi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Pitkänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Henkilöstöpäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.pitkanen(at)liperi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401676103

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kontiolahden kunta, 0169048-8
Polvijärven kunta, 0169823-6
Outokummun kaupunki, 0207604-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työllisyyden valtakunnallinen kasvu on ollut Pohjois-Karjalassa muuta Suomea vaisumpaa. Tämän lisäksi työttömyyden kustannukset aiheuttavat menopaineita sekä kunnille että valtiolle. Työllisyystilanteen korjaamiseksi on tarve kehittää uusia toimintamalleja ja tehostaa yhteistyötä eri työllisyystoimijoiden kesken. Työnhakijoiden henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve on kasvanut. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa on eroja kuntien kesken. On olemassa tarve matalan kynnyksen palveluille ja vahvalle yksilölliselle tuelle. Palvelut ovat tällä hetkellä pirstoutuneita ja tiedon saaminen asiakkaalle monimutkaista.

YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hankkeessa kehitetään kuntarajat ylittäävää yhteistyötä ja etsitään ratkaisua työnhakijan ja työnantajan kohtaanto-ongelmaan, tarjotaan tiivistä yksilövalmennusta sekä matalan kynnyksen palveluja työttömille työnhakijoille ja välittömän työttömyysuhan alla oleville. Hankkeella halutaan selkeyttää nykyisiä palveluja, tehdä yhteistötä eri palvelujen tarjoajien kanssa sekä tarjota henkilökohtaista räätälöityä tukea.

Hankkeen tavoitteena on on edesauttaa hankekuntien ja koko seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle. Hankkeella ennaltaehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja vaikutetaan tätä kautta ennaltaehkäisevästi kuntien työmarkkinatukikustannuksten syntymiseen. Työnhakijoiden osaamista vahvistetaan työpaikka- sekä yrityskohtaisesti ostamalla täsmäkoulutuksia. Työtehtävien ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmaan vastataan vahvistamalla kuntien työnetsijä- ja työhönvalmennusresursseja ja käyttöönottamalla yhteinen sähköinen asiakastietojärjestelmä.

Kuntien välisellä yhteistoiminnalla laajennetaan työnhakijoiden sosiaalista piiriä ja helpotetaan laajemmalle työssäkäyntialueelle työllistymistä. Hankkeen ostopalveluilla poistetaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteeksi nousevia fyysisen liikkumisen ongelmia kuntien sisällä ja välillä. Kuntien yhteisesti toteuttamilla räätälöidyillä valmennuksilla ja tapahtumilla palvellaan yhtä aikaa useamman kunnan alueen työnhakijoiden tarpeita. Hankkeeseen rekrytoidaan työhönvalmentajia, jotka toimivat asiakkaiden henkilökohtaisena tukena työllistymisessä. Valmennuksia ja muita työllisyyttä edistäviä palveluja varten selvitetään Rekryhautomo-palvelun perustamista, jonka kautta edistetään työnhakijoiden ja työvoimatarpeiden kohtaantoa.

Hankkeen tuloksena syntyy sujuva ja yhtenevä työllistymisen palveluprosessi ja palvelumalli kaikkiin hankekuntiin. Työnantajaille on luotu matalan kynnyksen toimintamalli työllistämiseen. Asiakkaiden kynnys palveluihin hakeutumiseen on madaltunut ja työnhakijoilla on tieto työllisyyttä tukevista palveluista ja he ohjautuvat suoraan oikeaan palveluun. Hankkeessa on onnistuneesti otettu käyttöön työssäkäyntialueen sisällä tapahtuvaa työvoiman liikkuvuutta edistäviä uusia käytäntöjä ja näin ollen työvoima liikkuu sujuvasti yli kuntarajojen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Liperin, Kontiolahden, Outokummun ja Polvijärven alueen työnhakijat ja työttömyysuhan alla olevat (esim. opiskelijat). Hankkeen tarkoituksena on palvella asiakaslähtöisesti kaikkia työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia, jotka tarvitsevat ohjausta, neuvontaa tai henkilökohtaisia palveluita saavuttaakseen työelämään tai koulutukseen liittyviä tavoitteitaan.

Lisäksi hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työllisyyttä edistävien palvelujen suunnittelijat, järjestäjät ja yhteistyöverkostot, TE-hallinto, ELY-keskus, SiunSote, Kela, oppilaitokset ja paikalliset yritykset ja muut työnanatajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohdehryhmät ovat työllisyyttä edistävät toimijat ja verkostot esim. TYP-verkosto, elinkeinoyhtiöt, Ohjaamot ja hankkeet, jotka hyötyvät hankeen tuloksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 441 256

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 801 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 738

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeessa tunnistetaan kaikkien sukupuolten erilaiset työllistymismahdollisuudet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja mahdollistaa sukupuolten yhdenvertaisen asioinnin ja palvelujen saannin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllisyyden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hnakkeen toimintatavoissa, koulutuksissa ja tilaisuuksissa huomioidaan kestävät toimintatavat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeen toiminnoissa otetaan huomioon sähköisten palvelujen käyttö ja ekologinen liikkuminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Hankkeen kautta mukana olevissa yrityksissä on mukana korkeat ympöristöarvot omaavia toimijoita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Hankkeen toiminnan kautta saatava osaamisen lisääntyminen parantaa ympäristöystävällistä toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu suoraan Natura 2000 alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Hankkeen koulutuksissa ja toiminnoissa kiinitettään huomiota materiaali- ja jäteasioihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Hankkeen koulutuksissa ja toiminnoissa kiinnitetään huomiota uusiutuvaan energiaan ja sen käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Hankkeen kautta tuetaan paikallisia yrityksiä ja kehitetään osaavan työvoiman kohdentumista paikallisen elinkeinorakenteen käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia keinoja työvoiman saatavuuteen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden liikkumiseen ja työnssäkäynnin logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Työllistymine ja osaamisen lisääminen parantavat hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hanke on sukupuolineutraali ja sen viestintä ja toiminnoissa korostuvat tasa-arvoisen toiminnan periaatteet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hankkeessa kaikki toimijat ja hankkeen palveluja käyttävät ovat yhdenvertaisessa asemassa.
Kulttuuriympäristö 2 3
Hankkeella ei ole erityistä vaikutusta kulttuuriympäristöihin.
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankkeen toiminnoissa käytetään kestävänkehityksen toimintaperiaatteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-