Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21864

Hankkeen nimi: OKO! – Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0165116-3

Jakeluosoite: Otavantie 2 B

Puhelinnumero: 044 794 3552

Postinumero: 50670

Postitoimipaikka: Otava

WWW-osoite: http://www.otavia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aki Luostarinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aki.luostarinen(at)otavia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 311 7255

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on rakentaa nuorten aikuisten lukiokoulutukseen oppimisen organisoimisen tapoja, jotka sitouttavat opiskeluun ja tarjoavat opiskelijalle välttämättömiä jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia jo aikuislukio-opintojen aikana.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat:
- pelillisyys ja osallistaminen
- osaamismerkit
- monimediaiset materiaalit
- kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen aikuislukiolinja

Hankkeen tavoitteiden avulla lisätään opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista aikuislukio-opintoihin sekä vahvistetaan siirtymävaihetta tuleviin opintoihin tarjoamalla opiskelijoille realistinen käsitys omasta osaamisestaan ja monipuolisia tapoja kehittää opetussuunnitelmien ja kansainvälisten organisaatioiden (esim. EU, OECD) määrittelemiä laaja-alaista osaamista. Pelilliset ja osallistavat pedagogiset oppimiskokonaisuudet ja oppimista tukevat monimediaiset materiaalit tarjoavat erilaisille oppijoille luontevia ja innostavia tapoja kehittää omia työelämän ja jatko-opintojen edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Kehittämistyötä tehdään pääasiassa verkko-opintoihin, mutta oppimista ja opetusta monipuolistetaan myös kehittämällä kestävän kehityksen lähiaikuislukiolinjaa

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on aikuislukioiden opiskelijat. Tavoitteisiin liittyy sekä suoraan opiskelijakohderyhmiin vaikuttavaa pedagogista kehittämistä että tähän liittyvää opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutusta. Henkilöstö on näin hankkeen toinen keskeinen kohderyhmä, mikä edesauttaa konkreettisten tuotosten ja tulosten levittämistä jo hankekauden aikana. Näin toimenpiteet vakiintuvat tehokkaammiin pysyviksi opetustyön arjen pedagogisiksi käytänteiksi.

Projektitiimi on monialainen ja tarkastelee hankekokonaisuutta kokonaisvaltaisesti useasta eri näkökulmasta. Tiimin tukena toimii hankkeen ohjaus- ja arviointiryhmä, johon kutsutaan mukaan hankkeen ulkopuolisia toimijoita ja rahoittajan edustaja.

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja pedagogiset ratkaisut kuvataan sellaisessa muodossa, että ne ovat avoimesti jaettavissa kaikkien hyödynnettäväksi. Tällä halutaan varmistaa, että jatkokäyttö säilyy avoimena ja tuotokset palvelevat kohderyhmäämme eli nuoria aikuislukiolaisia ja opetus- ja ohjaushenkilöstöä jatkossakin. Hankkeen toiminnasta ja tuotoksista pidetään hankeblogia hankekauden aikana. Lisäksi loppuvaiheessa luodaan kokoava raportti hankkeen toiminnasta. Hankkeessa kehitetyt mallit ja tuotokset vakiinnutetaan toimivilta osin osaksi Nettilukion, Otavan Opiston Aikuislukion toimintaa. Hankkeen aikana kehitetään juuri sellaisia toimintatapoja ja -malleja, joilla on aito käyttötarve opetus- ja ohjaustyössä sekä opiskelijoiden siirtymien tukemisessa. Kaikki tuotetut materiaalit ovat avoimia materiaaleja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret aikuiset (aikuislukiolaiset), jotka hakevat siirtymävaiheessa opiskelumahdollisuuksia, esim. keskeytyneiden toisen asteen opintojen jälkeen tai täydentääkseen osaamistaan parantaakseen jatko-opiskelumahdollisuuksia. Aikuislukiotoiminta palvelee myös opiskelijoita, joilla on syystä tai toisesta uhka jäädä koulutuspalveluiden ulkopuolelle, mikä kasvattaa merkittävästi syrjäytymisriskiä. Joko kokonaan verkossa suoritettu tai yhdistetty verkko- ja lähiopetus tarjoavat opiskelijoille mallin suorittaa lukio-opintonsa joustavasti ja opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaten. Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä suoritetaan myös Otavan Opiston lähiopetuksessa olevat aikuisten perusopetuksen opiskelijoille.

Hankkeen kohderyhmää ovat myös nettilukion, aikuislukion ja opinto-ohjaajat. Opettajakohderyhmään kuuluvat Otavian muut Etelä-Savon alueen opettajat sekä ohjaajat, jotka osallistuvat nuorten aikuisten lukiokoulutuksen kehittämiseen ja siirtymävaiheiden ohjaukseen ja opetukseen. Hanke tarjoaa tietoa ja mahdollisuuden kehittää omaa pedagogista osaamista opettajille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan lukiokoulutuksen osallistavien ja monimediaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa tai ottaa käyttöön opiskelijoiden osaamismerkit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat Etelä-Savon työnantajat, jotka rekrytointiprosesseissa saavat lukio-opintojaan suorittaneiden nuorten aikuisten osaamisesta tietoa myönnettyjen osaamismerkkien perusteella. Merkeissä korostuvat opiskelutaitojen lisäksi erilaiset työelämän edellyttävät osaamiset vuorovaikutustaidoista projektinhallintataitoihin ja oman toiminnan ohjaamiseen sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimimiseen. Pelillinen ja osallistava oppiminen sitouttaa opiskelijaa ja vaatii tältä kykyä työskennellä tuetusti mutta itseohjautuvasti erilaisissa ja erilaajuisissa oppimisprosesseissa.

Jatko-opinto-oppilaitokset: Laaja-alaiseen osaamiseen panostaminen ja sen näkyväksi tekeminen sekä pelillisen ja osallistavan pedagogiikan vahvistaminen muuttavat lukiokoulutuksen pedagogiikkaa ja painopistettä laajemminkin. Tällä voimme varmistaa sen, että meiltä valmistuvat opiskelijat pääsevät etenemään jatko-opintoihin niiden edellyttämien valmiuksien ja osaamisen kanssa. Jatko-opinto-oppilaitokset hyötyvät tästä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 280 417

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 209 091

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 350 523

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 261 364

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Kangasniemi, Rantasalmi, Sulkava, Puumala, Mikkeli, Pieksämäki, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mäntyharju, Enonkoski, Joroinen, Savonlinna, Heinävesi, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 205

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla oppilaitoksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelma on viranomaisen tai muun organisaation tekemä suunnitelma siitä, kuinka se työnantajana ja omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. Suunnitelmien tarkoituksena on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon sekä etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden todentaminen oppilaitoksissa ja opetustoiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Onnistunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö pitää sisällään strategisen valtavirtaistamisen (tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa), työyhteisön osallistumisen ja toiminnallisuuden. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kuuluvat yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssä ja erilaisten toiminta-tapojen ja tarpeiden yhtäläinen arvostaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvolain mukaan opetusta tai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppilaitoksissamme toteutetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeessa rakennetaan immateriaalisia toimintamalleja sekä digitaalisia ratkaisuja oppimiseen, ohjaukseen ja verkostoyhteistyöhön. Kaikessa hankkeen toiminnassa pyritään ottamaan kestävän kehityksen edistäminen huomioon. Luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävät sähköiset aineistot.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hankkeessa käytetään mahdollisimman paljon etäyhteyksiä toimijoiden välillä. Liikkumisessa suositaan julkista liikennettä. Hankinnoissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Lähitapaamiset suunnitellaan sijainniltaan ja saavutettavuudeltaan huolella ja taloudellisesti järkevästi, usein muiden tapaamisten yhteyteen. Hankkeen tuloksissa tavoitellaan oppimismalleja, joilla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen riskejä. Kaikessa hankkeen toiminnassa ja siihen liittyvissä materiaaleissa, markkinoinnissa sekä levittämisessä ja juurruttamisessa pyritään huomioimaan kestävä kehitys ja sitä kautta ilmastonmuutoksen riskien vähentäminen. Hankkeessa käytetään mahdollisimman paljon olemassa olevia yhteisesti käytettäviä tiloja, laitteita, ohjelmia, tallennus- ja tiedonsiirtomahdollisuuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Hankkeen tuloksista osa on itsessään ilmastonmuutosta vähentäviä toimia (mm. digitaaliset ratkaisut)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Aikuislukio-opiskelijat toimivat muutosagentteina: esimerkiksi kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät tutkimukset tai projektit yhteistyössä paikallisten elinkeinoharjoittajien kanssa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke kattaa koko Etelä-Savon alueen. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella toimijoiden liikkuminen taloudellisesti ja ekologisesti järkeväksi. Hankkeessa käytetään tavoitteellisesti erilaisia etäyhteyksiä liikkumisen vähentämiseksi hanketoimijoiden kesken.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hanke on vahvasti edistämässä eteläsavolaisten hyvinvointia. Koulutus on yksilölle vahvin väline nostaa sosiaalista statusta ja keino yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koulutus vahvistaa yksilön osallisuutta yhteiskunnassa. Koulutus lisää taloudellista vakautta. Koulutus lisää työllistymistä ja yrittäjyyttä. Koulutuksesta syrjäytymistä ehkäistään rakentamalla yksilöllisiä opintopolkuja, ottamalla käyttöön uusia oppimisympäristöjä ja panostamalla yhteisölliseen oppimiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeella edistetään osallistujien keskinäistä asuinpaikkaan liittyvää yhdenvertaisuutta. Hankkeen verkko-opiskeluun liittyvät osioit tarjoavat tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua niihin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 3
Hankkeessa tuotetut yleisivistät monimediaoppimateriaalit käsittelevät ympäristöosaamisen aiheita. Kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen aikuislukiolinjan opintosuunnitelmassa ympäristöosaaminen korostuu

9 Loppuraportin tiivistelmä

-