Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21865

Hankkeen nimi: Löydä Luontosi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0691884-0

Jakeluosoite: Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys, Vanajantie 10 A

Puhelinnumero: 0505090750

Postinumero: 13110

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hameenlinna.4h.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ruokolahti Tuija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallintopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuija.ruokolahti(at)4h.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405049050

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Löydä luontosi - työ- ja toimintakykyä luontoyhteysmenetelmien avulla

Tarve
Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret, erityisesti alle 20-vuotiaat nuoret, joita on vuosittain alueella n. 60 henkilöä. Tutkinnon puuttuminen ja pitkittynyt työelämästä sivussa olo lisää syrjäytymisen riskiä. Jatkuva epävarmuus itsestä ja elämänhallinnasta vie kyvyn nähdä, että tulevaisuudessa asiat voivat korjaantua. Hanke tarjoaa näille kohderyhmille vaihtoehtoisen toimintamallin parantaa omaa työ- ja toimintakykyä.


Tavoitteet
Hankkeessa tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien, työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä luonto- ja eläinyhteyksien avulla. Tavoitteellisen työskentelyn avulla pyritään saamaan osallistujan oma elämä näkyväksi ja autetaan tunnistamaan omat vahvuudet. Hankkeen määrällinen tavoite on 60 henkilöä. Hankkeen toimien avulla pyritään lisäämään osallistujien osallisuuden kokemusta. Osallisuuden kokemus vaikuttaa siihen, millaisen osan mahdollisesta toimintakyvystään ihminen pystyy ottamaan käyttöönsä. Löydä luontosi -hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään koko Kanta-Hämeen alueelle toimijaverkostoa moniammatilliseen luontoyhteys- ja eläinavusteiseen toimintaan, jossa huomioidaan matalan kynnyksen toimintamalli sekä saavutettavuus näkökulma. Hankkeessa verkostoidutaan moniulotteisesti mm. maa- ja eläintilojen kanssa sekä kehitetään asiakaslähtöiset toimintamuodot yhdessä TE-palveluiden ja sosiaalipalveluiden kanssa.


Toimenpiteet
Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Luonnon lisäksi eläimet edistävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonnossa ja eläinten kanssa toimiminen vahvistaa arjen hallintaa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä antaa merkityksellisyyden kokemuksia. Luontoyhteysmenetelmiä ja seudun rikasta luontoympäristöä sekä eläinavusteisuutta hyödynnetään hankkeen ryhmä- ja yksilövalmennuksessa. Verkostoitumalla moniammatillisesti luodaan yhteydet toimintapaikkoihin, joissa käytännön eläinavusteista toimintaa voidaan toteuttaa.


Tulokset
Hankkeen tuloksena osallistujien elämäntilanne on parantunut. He ovat siirtyneet työllistymisen jatkopolulla eteenpäin ja heidän kokonaisvaltainen hyvinvointinsa on lisääntynyt. Hankkeen toiminnan aikana Hämeenlinnan alueelle on rakentunut monialainen verkosto luontoyhteys- ja eläinavusteisten toimijoiden kanssa.

Hanke tukee maakunnan työllisyyden edistämistä ja parantaa hyvinvointia, edistää sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa. Hankkeessa saadaan kehitettyä yhteiskunnallisesti välttämättömiä uusia toimintamalleja työllistämispalveluihin, ihmisten osaamisen uudistamiseen ja tunnistamiseen. Hanke toteuttaa myös sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteita edistämällä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä lisäämällä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat hämeenlinnalaiset ja hattulalaiset työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat. Erityisesti huomiota kiinnitetään ja toimintaa kohdistetaan alle 20-vuotiaisiin kaikkien palvelujen ulkopuolella oleviin, opiskelunsa keskeyttäneisiin nuoriin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Palvelutarvelähtöisesti hankkeessa voi olla mukana myös joitakin 30-40-vuotiaita.

Lisäksi kohderyhmänä ovat kuntoutus- ja työpajatoimintaa sekä työllisyyspalveluja toteuttavat toimijat, joiden tietoisuus luontoyhteystoiminnan hyvinvointivaikutuksista lisääntyy ja jotka saavat hankkeen myötä uuden työ- ja toimintakykyä lisäävän toimintamallin organisaatioidensa käyttöön.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kolmannen sektorin toimijat, julkinen sektori sekä työnhakijat. Hankkeesta hyötyvät hankkeessa kehitettävän monialaisen luontoyhteys- ja eläinavusteisen verkoston kaikki kumppanit ja toimijat, kuten maa- ja eläintilat, luontoyrittäjät sekä työllisyyssektorin toimijat alueella, kuten Hämeenlinnan MYP - Monialainen yhteispalvelu, Ohjaamo, TE-toimisto sekä muut kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät varsinaisen kohderyhmän lähipiiriin kuuluvat henkilöt, perhe ja lähiomaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 845

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 197 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 683

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Hattula

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu hankkeen kohderyhmä. Toimintaympäristön analyysissä on todettu, että usein kyse on prosessista, jossa huono-osaisuus ja ongelmat kasautuvat. Syrjäytyneitä nuoria on 15–29-vuotiaiden ikäluokasta noin 5 prosenttia, joista kaksi kolmasosaa on miehiä. Miesten työttömyysaste on naisia korkeampi ja myös pitkäaikaistyöttömät ovat useammin miehiä. Myös nuorisotyöttömyys on yleisempää miehillä kuin naisilla. Kaikkiaan Suomessa joka viides mies ja joka kymmenes nainen on vielä 30-vuotiaana vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa, mikä on syrjäytymiskehityksen keskeinen riskitekijä. Viime aikoina ovat lisäksi nousseet esille myös muun sukupuolisten tasa-arvokysymykset. Hankkeen sisältö tarjoaa sukupuolesta riippumatta työ- ja toimintakyvyn paranemista ja osallisuuden kasvua tukevia sisältöjä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvon toteuttamiseksi tarvitaan vain toiseen sukupuoleen kohdistuvia erityisratkaisuja. Toiminnan sisällöt ovat kiinnostavia hankkeen suurimmalle kohderyhmälle (nuoret miehet); esimerkiksi kalastus, patikointi, retkeily, erätaidot ja maastopyöräily. Tilaisuuksia tämän kohderyhmän (nuoret miehet) tavoittamiseksi järjestetään erikseen kohdennetusti. Kaikki hankkeen toiminnot suunnitellaan niin, että ne ovat kohderyhmälle mahdollisia ja kiinnostavia. Hankkeen aikana kohderyhmää kuullaan ja kartoitetaan mielipiteitä sekä toiveita, joiden mukaan toiminta kehittyy. Toiminnot auttavat asiakasta löytämään yhteyden omiin hyvinvoinnin lähteisiinsä ja siten parantavat työ- ja toimintakykyä. Hanke pyrkii vahvistamaan osallistujien minäkuvaa, tunnistamaan oman osaamisensa ja lisäämään luottamusta omiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin työllistyä riiippumatta sukupuolesta. Jokainen asiakas kohdataan arvostavasti yksilönä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke tarjoaa palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan, hanke rohkaisee ja helpottaa osallistujia tutustumaan toimintoihin, jossa oma sukupuoli on vähemmistönä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hanke monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeessa pystytään hyödyntämään paikallisia resursseja ja kehittämään kestävältä pohjalta palveluita. Hankkeessa tunnistetaan ja kehitetään luontoyhteys- ja eläinavusteisten toimijoiden, yrittäjien ja yhteisöjen verkosto, mikä puolestaan edistää verkoston yksittäisten toimijoiden palvelujen kehittämistä, välittömästi ja välillisesti myös tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hanke turvaa kohderyhmän hyvän elämisen mahdollisuuksia, se lisää kohderyhmän hyvinvointia parantamalla koettua terveyttä ja työllisyyttä. Omien voimavarojen, vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisen kautta osallistujat näkevät tulevaisuuden mahdollisuudet ja uskovat niihin. Heillä on mahdollisuus edetä työllistymispolulla. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin lisäämiseen. Hankkeen toiminnallisuus ja yhteisöllisyys edesauttavat osallistujien sekä psyykkistä, fyysistä että sosiaalista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 10
Hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa positiivisen erityiskohtelun keinoin. Hankkeessa henkilön oma kiinnostus ja tahtotila on lähtökohta jatkopolkujen suunnittelulle, mahdollistaen myös perinteisiä sukupuolirajoja rikkovat urapolut.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 10
Hanke edistää tosiasiallista yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta suurimman kohderyhmän (nuoret miehet) positiivisen erityiskohtelun avulla. Hankkeen toimenpiteet parantavat heidän yhteiskunnallista asemaansa ja olosuhteita. Hankkeen toiminnallisuus ja yhteisöllisyys mahdollistavat hyvän elämän elementtejä: hyviä ihmisten välisiä suhteita, ajatusten jakamista, omien kykyjen mukaista toimintaan osallistumista sekä tunteen, että lähellä on ihmisiä, jotka välittävät ja osoittavat kiintymystä toisilleen. Hankkeessa arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia, osallistujien yksilölliset taustat huomioidaan hankkeessa kohtaamalla jokainen yksilönä arvostavasti ja kunnioittavasti. Hankkeessa luodaan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Eri etnisistä taustoista tulevilla henkilöillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Tätä tuetaan mm. hankkeen tiedottamisessa siten, että hankkeen esittelyt käännetään myös esim. englanniksi ja hankkeesta tiedottaminen on selkeää ja ymmärrettävää. Markkinointia suunnataan kohderyhmän käyttämien viestimien pariin: nettiin ja sosiaaliseen mediaan, josta hanke voidaan tavoittaa helposti ja ymmärrettävästi sekä yhdenvertaisesti. Hankkeeseen osallistumisessa kunnioitetaan kulttuurisia oikeuksia, esimerkiksi kunnioittaen eri kulttuuri-identiteettien vaatetustapaa tai ruokailukulttuuria.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-