Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21868

Hankkeen nimi: LVISKA-oppimisympäristön hyödyntäminen monialaisessa ammatillisessa koulutuksessa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 013 244 200

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.riveria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Kristiina Sallinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketoiminnan asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.sallinen(at)riveria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503100745

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Riverian monialaisen (sähkö- ja automaatio-, tieto- ja viestintätekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka-, talotekniikka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu- sekä turvallisuusalan) koulutuksen kehittäminen uusiutuvaa energiaa hyödyntävän oppimisympäristön, LVISKA:n, käytössä. Hankkeessa kehitetään alojen opetushenkilöstön osaamista modernin kiinteistöteknologian käyttöönottoon ja siitä saatavan mittaustiedon analysointiin ja hyödyntämiseen ammattiopetuksessa.

Hankkeen avulla voidaan tarjota kiinteistöjen rakentamiseen ja huoltoon liittyville pohjoiskarjalaisille yrityksille uusinta tietoa kiinteistöautomaatiosta. Kouluttamalla niiden henkilöstöä säästetään yritysten voimavaroja ja rakennetaan Riveriasta valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä edistäviä yhteistyöverkostoja. Yrityksille ja kuntatoimijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua opintomatkoille, joissa tutustutaan uusiutuvia energiamuotoja käyttäviin koneisiin ja laitteisiin muualla Suomessa.

Monialaista kehittämistyötä tehdään kahdessa työpaketissa:
1. Eri koulutusalojen opettajien osaamisen vahvistamisella ja yhteistyöllä kohti monialaista oppimista uusiutuvan energian hyödyntämiseksi, tavoitteena energiatehokkaammat kiinteistöt ja
2. Koulutusten pilotointi yrityksille uusiutuvan energian haltuun otossa.

Hankkeen tuloksena syntyy koulutusohjelma molempiin työpaketteihin. Lisäksi 2. työpaketissa kokeillaan etäyhteyksin toteutettavaa koulutusta, jonka avulla voitaisiin tarjota koulutus samanaikaisesti eri puolille maakuntaa ja tavoittaa niin ammatillisen koulutuksen opiskelijoita kuin yrityksiä ja kuntatoimijoita.

Hankkeen avulla varmistetaan teknologisen ja kestävän kehityksen vaatimusten mukaisen osaavan työvoiman koulutus Riveriassa. Lisäksi tuotetaan kiinteistöalan yrityksille koulutuspalveluja uusiutuvan energian haltuun ottoa varten. Pitkän aikavälin tuloksena edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastokestävyyttä Pohjois-Karjalassa, kun taloteknisten järjestelmien ohjausteknologinen osaaminen ja tietoisuus lisääntyvät niin yrityksissä kuin kuntasektorilla. Kertakorvaushankkeen jatkoksi haetaankin ESR-rahoitusta koulutustuotteiden levittämistä ja edelleen kehittämistä varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Riverian sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja viestintätekniikka-alan, tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan, talotekniikka-alan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä turvallisuusalan opettajat ja opiskelijat sekä ko. alojen yritykset. Pohjois-Karjalan kuntien kiinteistöistä vastaavilla toimijoilla on lisäksi mahdollisuus osallistua hankkeen tarjoamille opintomatkoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat pohjoiskarjalaiset, joiden tarpeisiin rakennetaan tulevaisuudessa entistä enemmän uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä kiinteistöjä.
Välillinen kohderyhmä ovat myös muut ammatilliset oppilaitokset, jotka toteuttavat vastaavia koulutuksia omilla toimialueillaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 720

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen liittyvät koulutusalat ovat miesvaltaisia. Koulutuksiin ohjautuu enemmän poikia kuin tyttöjä, ja yrityksissä työskentelee enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen järjestämistä koulutuksista tiedottamisessa huomioidaan alojen ja työpaikkojen vetovoimaisuuden lisääminen yhtä lailla molemmille sukupuolille. Tiedottamisessa korostetaan hankkeessa kehitettävää vihreää teknologiaa, joka ennakoidaan vetovoimatekijäksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uusiutuvan energian edistäminen teknologia-toimialan ammatillisessa koulutuksessa ja kiinteistöissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Hankkeessa edistetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Nykyaikainen kiinteistöautomaatio kykenee reagoimaan säävaihteluihin ja säätämään energiankulutusta. Hankkeessa tarjotaan koulutusta tähän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Hankkeessa edistetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Hankkeessa edistetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa edistetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Hankkeessa edistetään vähähiilisyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Hankkeessa edistetään auringon, tuulen, veden ja maalämmön käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hankkeen avulla tuotetaan tietoa ja osaamista, joka tukee alan yritysten ekologisesti kestävän kehityksen ratkaisuja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeessa kehitetään kestävästi tuotettavia koulutuspalveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hankkeessa kehitetään kestävästi tuotettavia koulutuspalveluja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Hanke mahdollistaa ajanmukaisen koulutuksen saamisen lähellä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 4 6
Hankkeen koulutuksissa edistetään kestävän kehityksen osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli Riverian monialaisen koulutuksen kehittäminen uusiutuvaa energiaa hyödyntävän oppimisympäristön, LVISKA:n, käytössä. Toisena tavoitteena oli tarjota kiinteistöjen rakentamiseen ja huoltoon liittyville pohjoiskarjalaisille yrityksille ja kuntasektorille uusinta tietoa rakennusautomaation merkityksestä uusiutuvan energian laitteiden ohjauksessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin ja testattiin kaksi työpakettia.

Työpaketti 1. Koulutusohjelma Riverian monialaisen uusiutuvan energian kiinteistöautomaation osaamisen kehittämiseen. Koulutusohjelmassa kehitettiin eri alojen opetushenkilöstön osaamista modernin kiinteistöteknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen ammattiopetuksessa. Opettajia kouluttivat pääosin laitetoimittajat ja projektiasiantuntija. Projektiasiantuntija koulutti pääosin eri alojen opiskelijaryhmiä.

Työpaketti 2. Koulutusohjelma yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen uusiutuvan energian koneiden ja laitteiden käyttöön kiinteistöissä. Hankkeessa luotiin toimintamalli yrityskoulutusten toteutukseen uusiutuvan energian rakennusautomaatiosta.

Yritys ja kuntasektorin sekä Karelian ja Savonian toimijoille järjestettiin pilottilaitekoulutuksia lähi- ja etäopetuksena Teamsin välityksellä. Em. tahojen kouluttajina pääosin laitetoimittajat ja projektiasiantuntija.

Hankkeessa laadittiin opetusmateriaalia työpakettien sisällöksi.
Koulutuksista kerättiin palautteet Forms-kyselyllä ja keskusteluissa lähikoulutusten yhteydessä. Koulutuspalaute on ollut myönteistä ja koulutuksen jatkuvuutta toivottiin tulevaisuudessakin. Oppimisympäristöä tullaan hyödyntämään jatkossakin osana normaalia opetusta.