Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21870

Hankkeen nimi: Wellness Warkaus

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 044 7856 925

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Tapaninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.tapaninen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7856037

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Varkauden kaupunki, 0173416-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varkauden kaupunkiin rakenteilla olevalla Terveyskampuksella tulee olemaan laajamittaisia vaikutuksia sekä kaupunkiorganisaation toimintakulttuuriin, että henkilöstön toimenkuviin. Etenkin tukihenkilöstön (työ)prosessien uudistamiseen kohdistuu paineita. Lisäksi lähivuosina on eläköitymässä suurehko määrä kaupungin henkilöstöä. Odotettavissa on myös työurien pidentymisiä. Wellness Warkaus –hankkeella valmistaudutaan tuleviin muutoksiin ennakolta reaktiivisuuden sijaan. Kehittämisen kohteena ovat johtamis-, esimies- ja työyhteisötaidot, asiakasprosessit sekä työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Uudistusten tavoitteena on asiakaslähtöiset palvelut ja resilienssi organisaatio, joka kykenevä sitoutumaan muutokseen ja toimintakykyinen keskeneräisyydessäkin.

Kehittämistyö jakautuu kolmeen työpakettiin (johtamisen & esimiestyön kehittäminen, työyhteisökehittäminen ja palvelupilotointi), joissa kaikissa pyritään ketterään, arkityössä tapahtuvaan kehittämiseen ja toisilta oppimiseen. Uusien toimintatapojen ja uuden toimintakulttuurin luomista edistetään työn ohessa tapahtuvalla osallistavalla oppimisella, joka on kytketty työ- ja palveluprosesseihin.

Avoin ja läpinäkyvä viestintä hankkeen on erottamaton osa kehittämistoimien onnistumista. Jotta viestintä on sujuvaa sekä sisäisesti että ulkoisesti, otetaan digitaaliset välineet nykyistä paremmin osaksi arkityötä.

Johdon ja työntekijöiden tarpeista lähtevä kehittäminen ja yhteinen sitoutuminen kehitykseen edistää laajempaa toimintakulttuurin muutosta, joka heijastuu hyvinä asiakaskokemuksina palvelutilanteissa. Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös kilpailuvaltti henkilöstön saatavuuden ja työnantajaimagon hallinnan kannalta. Kehittämistyö positiivisine vaikutuksineen on osa strategiaa kohti Wellness Warkaus –brändiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Varkauden kaupungin luottamus- ja virkamiesjohto (kehittämiseen sitoutuminen, tuki, strateginen taso & organisaatiokulttuuri)
• Kaupungin organisaation & tukipalveluiden esimiehet: lähiesimiehet, varahenkilöt, tiiminvetäjät ”kakkoset”
• työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, yksin työskentelevät työntekijät kentällä ja eri kohteissa (työyhteisökehittäminen)
• pilottiyksiköiden työntekijät; terveyskampus, Käpykankaan palvelukeskus, päiväkoti
• Työterveyshuolto

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Kaupungin muut työntekijät, ts. tukipalveluiden sisäiset asiakkaat
• Kaupunkilaiset
• Kaupunkiin muuttavat
• Rekrytoitavat työntekijät
• Elinkeinoelämä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 378 993

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 593

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 473 740

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 741

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta-analyysi (Varkauden kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma) on tehty kaupungin omana työnä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet kohdistuvat tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin. Toteuttaja-, asiantuntija- ja ohjausryhmässä ovat edustettuina molemmat sukupuolet. Hankkeen myötä tukipalveluissa tulee olemaan entistä vähemmän ”miesten tai naisten töitä”, tehtävät ovat tasa-arvoisia. Kun mielikuvat muuttuvat modernimmaksi, myös tehtävät houkuttelevat yhä enemmän miehiä esimerkiksi ruoka- ja puhtauspalveluihin ja toisaalta naisia kiinteistöpalveluihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen åäätavoitteena on edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä parantaa tukipalveluiden prosesseja ja asiakaslähtöisyyttä ja edistää näillä toimilla Wellness Warkaus -brändin rakentumista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
Digitaalisten välineiden käytön lisäämisellä vähennetään mm. paperin kulutusta työprosesseissa koko organisaatiossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 3
Sähköisten kokousjärjestelmien käyttö hankkeen toteutuksen aikana vähentää matkustusta kahden toteuttajakaupungin välillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Luopuminen perinteisistä dokumentoinnin ja seurannan menetelmistä ja siirtyminen digitaalisiin prosesseihin vähentää (paperi)jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Tavoite Varkauden kaupungin työnantaja-imagon nostamisesta heijastuu koko kaupungin imagoon ja rakentaa Wellness Warkaus -brändiä. Positiivinen mielikuva kaupungista tukee myös elinkeinorakenteen monipuolistamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
Hankkeen päätavoite on edistää Varkauden kaupungin tukipalveluhenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista muuttuvassa työympäristössä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-