Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21871

Hankkeen nimi: SIIVET - Maahanmuuttaneet naiset kohti työelämää sosiaalista osallisuutta vahvistamalla

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sateenkaari Koto ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1468795-8

Jakeluosoite: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3 A

Puhelinnumero: 04578775457

Postinumero: 20700

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.sateenkaarikoto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Maanpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.maanpaa(at)sateenkaarikoto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 7876 9443

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on maahanmuuttajanaisten työllistymisen edistäminen. Maahanmuuttajat ovat tutkimusten mukaan kantasuomalaisia heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Maahanmuuttaneet naiset ovat työmarkkinoilla yksi vaikeammin työllistyvä ryhmä. Ammattiopinnoista huolimatta naisten työllistyminen on haastavaa ja sen tukemiseen tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Tuki työelämään siirtymisessä on joidenkin kohdalla yksilöllisempää.
Hankkeen tavoitteena on käynnistää alueelliset työvalmennusryhmät maahanmuuttaneille naisille ja jalkautuvan työvalmentajamallin juurruttaminen toimivaksi työskentelymalliksi maahanmuuttajanaisten tueksi työyhteisöihin. Pyrimme löytämään yhteistyössä työyhteisöjen ja työvalmennettavien kanssa toimivan tavan tukea molempia osapuolia työsuhteen alkuvaiheessa. Työvalmentajan jalkautuminen työyhteisöihin luo uusia käytännöllisiä perehdytysmalleja, joilla saadaan maahanmuuttajataustaiset naiset osaksi työyhteisöjä. Hankkeen aikana käynnistyvät alueelliset työvalmennusryhmät Kaarinassa ja Raisiossa sisältävät ryhmä- ja yksilöohjausta. Jokaiselle työvalmennettavalle tehdään oma valmennussuunnitelma lukukaudeksi. Jalkautuva työvalmentaja on konkreettinen tuki sekä naisille että heidän työyhteisölle työpaikoilla.
Uusi työskentelytapa tukee Turun seudulla asuvien ammattikoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajanaisten polkua kotiäidin roolista opiskelun kautta työllisyysmarkkinoille. Työyhteisöjen kiinnostus palkata maahanmuuttajanaisia lisääntyy, kulttuurisensitiivisyys ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdytysosaaminen vahvistuvat.
Yksilö- ja ryhmäohjaus tukee ammattiopinnoissa opittuja taitoja. Hankkeen aikana kielitaidon ylläpitoon kiinnitetään huomiota, jotta opittu puhekieli ja ammattiin liittyvä sanasto eivät unohdu siksi ettei niitä käytetä arjessa. Työvalmennusryhmissä puhekielen lisäksi edelleen vahvistetaan verkossa olevien palveluiden käyttöä harjoittelemalla niitä yhdessä, jotta naisten ja perheiden arkeen liittyvien asioiden hoito helpottuu ja tulee luontevaksi.
Hankkeen tuloksena syntyvä jalkautuva työvalmennustoimintamalli sopii kaikkien maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa toimimiseen, mutta tässä hankkeessa se pilotoidaan maahanmuuttajanaisten keskuudessa. Tiekarttaan kootaan casetyyppisesti palvelumuotoilua hyödyntäen alueilla mallinetut valmennus- ja perehdytysmallit, jotka ovat hankkeen jälkeen eri alojen työyhteisöjen käytössä. Tiivis yhteistyö olemassa olevien verkostojen ja opetuskotien kanssa auttavat toimintamallin juurtumisessa osaksi alueellista toimintaa maahanmuuttajien tukemisessa. Toimintamalli on siirrettävissä ketterästi eri maakunnan alueille työvoiman liikkuessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajanaiset, jotka eivät ole työllistyneet ammattiin valmistumisesta huolimatta.
Opetuskotien entiset asiakkaat, jotka ovat suorittaneet ammattiopinnot, mutta eivät ole työllistyneet ja palaavat takaisin opetuskotitoimintaan.
Alueilla tapahtuvan etsivän työn kautta löytyneet työikäiset työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajanaiset.

Kohderyhmää tavoitetaan oppilaitoksista, opetuskotien asiakkuuksista ja yhteistyöverkostoista. Yhdistyksen opetuskotien kautta on saavutettavissa 25 maahanmuuttanutta naista, jotka ovat vuosien aikana suorittaneet ammattiopinnot, mutta ovat vailla työtä. Kohderyhmän tavoittaminen edellyttää työvalmentajilta sekä Kaarinassa että Raisiossa tiivistä yhteistyötä työllisyyspalveluiden, aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajien kanssa toimivien eri tahojen kanssa.
Lisäksi alueen oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä markkinointi - ja rekrytointiyhteistyötä maahanmuuttajille suunnattujen koulutusryhmien kautta. Molemmissa kaupungeissa on ammattiin valmistaviin opintoihin keskittyvät oppilaitokset, joihin alueellisisten työvalmennusryhmien toiminnasta tiedotetaan valmistuville opiskelijoille. Turussa toimii seudullisia toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja, joille tiedotetaan hankkeen toiminnasta ja tehdään yhteistyötä esimerkiksi ammattikorkeakoulujen MESH - hankkeen kanssa.

MUUTOS:
Kohderyhmää tavoitetaan oppilaitoksista, opetuskotien asiakkuuksista ja yhteistyöverkostoista.
Kohderyhmän tavoittamista jatketaan sovittujen yhteistyötahojen avulla. Opetuskodit ja oppilaitokset olivat suljettuna suurimman osan ajasta 31.5.2021 asti joten käynnistämme kontaktoinnin uudelleen. Oppilaitosten yhteyshenkilöille markkinoimme työvalmennustoimintaa ammattiin valmistuville maahan muuttaneille naisille. Sovimme esittelykäynnit opiskelijaryhmään ja opintojen päättyessä on matalampi kynnys olla yhteydessä työvalmentajaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työyhteisöt joissa työskentelee hankkeen kohderyhmän työntekijä.
Uudet työyhteisöt jotka hankkeen aikana etsivän työn avulla löydetään ja solmitaan yhteistyötä mallien rakentamiseksi

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 236 269

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 632

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 308 269

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 201 754

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku, Raisio, Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta keskittyy erityisesti kohderyhmään, jolla sukupuolesta johtuen on epätasa-arvoiset mahdollisuudet kotoutumiseen, työllistymiseen ja sopeutumiseen maassamme
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistamisnäkökulma voidaan nähdä tässä niin, että jos tämän kohderyhmän kanssa malli toimii ja kykenee tukemaan kotoutumisessa, työllistymisessä ja sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä, on mallin mahdollisuudet maahanmuuttajien parissa hyvät sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tukea kohderyhmää sitä kohtaavissa haasteissa työllisyyden kentällä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Arvojen siirtyminen opastuksen ja ohjauksen kautta. Lajittelemme ja kierrätämme. Olemme Vihreä Lippu organisaatio, josta syystä Ympäristökasvatus- ja valistus on yksi sisältöalue, joka sisältyy olennaisena osana kaikkeen yhdistyksen toimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Tiedostava liikkuminen, ruokahävikin ja materiaalien minimoiminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Tiedostetaan työelämän vastapainona luonnon virkistävä ja voimaannuttava merkitys.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Opastetaan miten jätteet kierretetään, mitä viemäreihin saa laskea etc.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
Kestävän kehityksen periaatteet läpäisevät toimintaa ja huomioidaan kaikella tasolla ja toiminnassa. Ympärstötietoisuuteen annetaan koulutusta ja ohjausta työntekijöille ja kohderyhmälle. Huomioidaan työpaikkojen perehdytyksessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Organisaation arvomaailma perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja näihin arvoihin ei pelkästään kiinnitetä huomiota omassa toiminnassa vaan myös tiedotetaan ja tuetaan kumppaneita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Toimintamallin tavoite on jatkuvuus ja siirrettävyys.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Föli-sovelluksen käyttöä ja rohkaistaan julkisten kulkuvälineiden käyttöön työpaikkakulkemisessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työvalmennuksen kautta edistetään kokovaltaista hyvinvointia ja osallisuuden mahdollisuuksia kohti työelämää.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Tarjotaan mahdollisuuksia työelämässä huomioiden kulttuuriset lähtökohdat. Pitkällä aikavälillä lisätään kohderyhmän mahdollisuuksia koulutus- ja työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen tavoitteena on luoda keinoja kaventaa eroa maahanmuuttajien ja kantaväestön sekä mahdollisuuksia toimia tasaveroisen työyhteisön jäsenenä.
Kulttuuriympäristö 9 9
Kohderyhmä koostuu eri kulttuureista, hanke pyrkii tukemaan työyhteisöjä rakentamaan kulttuurisensitiivistä työkulttuuria.
Ympäristöosaaminen 7 8
Tuetaan kohderyhmän ympäristötietoisuutta ja kestävän kehityksen roolia työelämässä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-