Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21874

Hankkeen nimi: PoVer - Työllistämisen ja työllistymisen palvelupolut ja verkostot

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: UrAVa ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2884793-2

Jakeluosoite: c/o Valkeakosken Kaupunki/Ilovuori Sari, PL 20, 37601 VALKEAKOSKI

Puhelinnumero: 040 335 7206

Postinumero: 37600

Postitoimipaikka: Valkeakoski

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaisa Lahtinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankevalmistelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisa2.lahtinen(at)valkeakoski.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 244 7347

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva verkostoyhteistyö, palvelupolut ja räätälöidyt ratkaisut työllistymisen tueksi ja luoda näiden avulla pitkällä tähtäimellä työllistymisen valmennuskeskus, jonne kaikki työllistymisen palvelut sijoittuvat. Tavoitteena auttaa löytämään ratkaisuja nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien sekä osatyökykyisten työllistämiseen ja työllistymisen edistämiseen kolmen kunnan alueella. Tavoitteena aloittaa ja kehittää Ohjaamo-toimintaa alle 30-vuotiaille nuorille Valkeakoskella, Akaassa ja Urjalassa Hankerahoitusta hakee kolmen kunnan, Urjala, Akaa ja Valkeakoski, yhteinen yhdistys UrAVa ry. UrAVa ry kokee tärkeäksi vastata alueellisiin työllistymisen ja työllistämisen haasteisiin sekä hallitusohjelman työllistämistavoitteen saavuttamiseen. Erityisiä tarpeita, joiden parantamiseksi hankkeen avulla vastataan:

-nuoret työttömät tulisi saada nopeammin työhön tai koulutukseen
-pitkään työttömänä olleiden asema tulisi kyetä ratkaisemaan entistä nopeammin (työ tai muu ratkaisu), löytää yksilöllisiä työllistymisen polkuja
-madaltaa kynnystä aloittaa koulutus/työkokeilu tai työ esim. työhönvalmentajan tuella siirtymissä ja nivelvaiheissa
-yritysten piilotyöpaikkojen, osa-aikatyöpaikkojen ja työkokeilupaikkojen etsinnän tulisi olla tehokkaampaa ja jatkuvaa
-työn ja työvoiman kohtaaminen
-luoda työnantajille ymmärrystä kohderyhmän työnantajana toimimisesta ja mahdollisuuksista

Tavoitteena on mallintaa uudenlaisia toimintamalleja, ja hanke rakentuu useammasta osasta:

1. Yritysyhteistyön uudet mallit, osa-aikaisten-, piilotyöpaikkojen ja työkokeilupaikkojen ym. epätyypillisten työpaikkojen kartoitus eri yrityksistä ja rekisterin ylläpito, joka käytössä yrityskoordinaattorin ylläpitämänä. Mahdollista saada hyötyä sekä asiakkaille että kohderyhmän asiakkaiden kanssa työskenteleville yhteistyötahoille, myös hankkeen jälkeen
2. Yhteistyömallien kehittäminen ja yrityksissä tapahtuvat räätälöidyt koulutukset ja infotilaisuudet liittyen mm. asiakkaiden sekä työnantajien kouluttamiseen. Työnantajia voidaan kouluttaa ja pitää infoja mm. palkkauksen tuista sekä työnantajana toimisesta. Kouluttamista liittyen myös tietämyksen ja osaamisen lisäämiseen liittyen osatyökykyisten palkkaamiseen ja heidän työnantajanaan toimimiseen – näin pyritään poistamaan tiedon puutteeseen ja mahdollisiin ennakkoluuloihin liittyviä työllistämisen esteitä
3. Palveluverkostokokonaisuuden ja palvelupolkujen mallintaminen yrityskoordinaattorin ja sekä työhönvalmentajien ja ohjaamokoordinaattoreiden yhteistyönä
4.Hankkeen aikana selvitetään kunkin kunnan (Urjala, Akaa, Valkeakoski) yksilöllisiä tarpeita Ohjaamon, työhönvalmentajien sekä valmennuskeskuksen osalta ja kehitetään toimintaa eri kunnissa omilla aikataululla ja resurssit huomioiden
5. Omana osanaan hankkeessa Ohjaamotoiminnan aloittaminen ja käynnistäminen, jossa kohderyhmänä alle 30-vuotiaat nuoret. Valkeakoskelle, Urjalaan ja Akaaseen omat Ohjaamot. Ohjaamo-toiminnan kehittäminen, koordinointi ja yhteistyö kolmen kunnan alueella, nuorten palveluissa työskentelevien verkostotyön kehittäminen ja yhden katon alle saaminen, nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen edistäminen. Ohjaamokoordinaattorit (1 Valkeakoskella ja 1 Akaa-Urjala) koordinoivat koko Ohjaamo-toiminnan kehittämistä ja verkostotyön mallintamista nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa.
6. Uudenlaisten ratkaisujen kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin, kuten työhönvalmennuspalvelut yrittäjille ja työntekijöille

Hankkeen tavoitteena on parantaa Valkeakosken, Urjalan ja Akaan alueella nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämistä luomalla toimivat palvelupolut ja verkostoyhteistyön mallit, jotka pyritään siirtämään kunnan omaksi toiminnaksi. Hankkeen aikana tutkitaan miten voitaisiin rakentaa työllisyydenhoidon valmennuskeskus, joka sisältäisi kaikki työllistymsien palvelut, kuten työllistämispajat, yrityskoordinaattorin palvelut, työhönvalmentajat sekä Ohjaamon. Hankkeen avulla kehitetään esim. piilotyöpaikkojen, osa-aikaisten työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen saatavuutta kehittämällä yritysyhteistyötä ja luomalla työpaikkarekisteri. Työvoimaa ja osaamista jää käyttämättä, kun kohderyhmien henkilöiden on vaikeaa työllistyä. Hankkeen palveluissa tulee huomioida myös henkilön työkyky, ja tuettava kokonaisvaltaisesti työllistymisen tai kouluttautumisen edistymistä. Tuetaan ja koulutetaan työnantajia ymmärtämään kohderyhmän tilanteita ja työllistymisen haasteita. Järjestetään koulutuksia palkkauksen tuista, heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnantajana toimimisesta ja tehdään esim. työanalyysejä, joiden avulla voidaan selvittää mm. työntekijöille soveltuvia työtehtäviä. Työanalyysi voi auttaa alentamaan työnantajan kynnystä rekrytoida osatyökykyinen työntekijä. Ennen kaikkea työanalyysi auttaa tunnistamaan työpaikalla uusia työllistämisen mahdollisuuksia.

Nuorten osalta hankkeen tavoitteena työllistymisen edistämiseksi ja nuorten palveluiden saatavuuden helpottamiseksi aloitetaan Ohjaamo-toiminta. Ohjaamo-toiminnalla erityisesti verkostotyön kehittäminen niin, että Ohjaamossa toimii samassa tilassa eri alan ammattilaisia, jotka ovat pääasiassa kunnan omia työntekijöitä, ja töitä uudelleenjärjestellään niin, että töitä tehdään Ohjaamon tiloissa moniammatillisesti. Nuori saa tällöin helposti kaiken palvelun saman katon alta, sekä ohjauksen oikeisiin palveluihin ja yhteistyötahoille. Tavoitteena nuorisotakuun toimeenpanoa nuorten ohjauksen, tukipalveluiden ja koulutuksiin ohjaamisen keinoin. Hankkeen aikana selvitetään, millaisia ryhmätoiminnan muotoja Ohjaamossa voitaisiin toteuttaa ja millaisia tarpeita nuorilla palveluihin on.

Tavoitteena toimenpiteisiin osallistuvien parantuneet työllistymisvalmiudet, yritysyhteistyön tarjonnan laajentaminen ja avaaminen. Pyritään tulokselliseen yhteistyöhön työllisyyden hoitamiseksi. Parannetaan hankkeen avulla työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista tarjoamalla yksilöllisiä palveluita työhönvalmentajan avulla. Luodaan monialaista verkostoyhteistyötä yrityksiin ja Ohjaamoon kuntarajoja ylittävästi. Kehitetään uusi toimintamalli luomalla työpaikkarekisteri työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi yritysyhteistyön avulla. Kehitetään palvelu- ja tukirakenteita työnantajille heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Kannustetaan työnantajia ottamaan kansainvälisiä asiakkaita harjoitteluihin ja töihin.

Tavoitteena mallintaa uudenlaisia toteuttamistapoja nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen ja työllistämisen edistämiseksi ja luodaan toimintamalleja ja kartoiteaan tarpeita, miten hankkeen jälkeen jatketaan toimintaa kunnan omana toimintana. Tavoitteena työllistää alle 30 vuotiaita (Ohjaamon ja muiden palveluiden avulla) ja muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia nopeasti ja räätälöityjen ratkaisujen avulla hyödyntäen vahvasti yritysyhteistyötä. Kehitetään uudenlaisia ratkaisuja työllistämisen tueksi palveluohjauksen ja moniammatillisten verkostojen avulla. Hankkeessa pääpaino uusien toimintamallien kehittämistyössä, mutta tehdään myös yksilöllistä asiakastyötä erityisesti Ohjaamoissa sekä työhönvalmentajien kanssa työskentelyssä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yhteistyöverkostot sekä asiakkaat:
kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät: mikro- ja pk-yritykset. Kohderyhmänä myös Ohjaamo ja sen kehittäminen, sekä muut hankkeen kanssa yhteistyötä tekevät tahot. Tavoitteena moniammatillisen verkostotyön kehittäminen ja palvelupolkujen luominen. Lisäksi varsinaiseen kohderyhmään kuuluu asiakkaat: Valkeakosken, Akaan ja Urjalan nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, työttömät ja työttömyysuhan alla olevat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, pitkäaikaistyöttömät, toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevat henkilöt. Hankkeen kohderyhmän osaamista tulee tukea ja hyödyntää valtakunnallisesti. Osa-työkykyisten ja muiden kohderyhmään kuuluvien työpanos tulee saada mukaan ja saada heidät mukaan työyhteisöihin. Tuetaan niin, että he voivat edetä työelämään tai koulutukseen tuetusti.

Muita yhteistyötahoja voivat olla mm. työllisyyspalvelut, työikäisten palvelut: sosiaalitoimi, terveydenhuolto, A-klinikka, mielenterveyspalvelut, Kela ja Te-palvelut sekä työllistämispajat ja nuorten työpajat. Tavoitteena luoda toimivia yhteistyöverkostoja, joiden avulla erilaisten toimintojen kehittämisen avulla pienennetään alueen työttömyyttä. Ohjaamossa verkostona toimii Valkeakoskella nuorten kanssa työskentelevät tahot, edellä lueteltujen tahojen lisäksi mukana yhteistyössä voi olla mm. etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi sekä nuorisoasema ja muut nuorten kanssa työskentelevät tahot.

Hankeen aikana voidaan tehdä yhteistyötä seuraavien hankkeiden kanssa: GO STRONG!, TESSU 2, Osmo2, Kohtaamo, Työtie sekä Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavauus –hanke.

Hanke toteuttaa ja kehittää seuraavia kestävän kehityksen periaatteita: eri ammattialojen, yritysten ja koulutuksen välinen yhteistyö, yksilöiden välinen yhteistyö sekä mahdollisesti myös yhteistyö kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta tavoitteena pidentää kohderyhmän työuria. Lisää työvoimaa etsitään hankkeen kohderyhmästä mm. osatyökykyisistä ja pitkäaikaistyöttömistä paikkaamaan työvoiman ennustettua poistumaa. Osatyökykyisillä tarkoitetaan hankkeen kohdalta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta hanke pyrkii osallistamaan kohderyhmää ja parantamaan työkykyisyyttä. Toiminta hankkeessa kohdistuu asiakkaiden osalta työmarkkinoille pääsyyn ja siellä pysymiseen. Yrityksiä tuetaan työhönvalmentajan asiantuntijapalveluilla sekä informaation jakamisella, viestinnällä ja verkostoitumisen avulla. Hankkeessa kohderyhmään kuuluvia kohdellaan tasavertaisesti. Työnantajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään edistämään rekrytointien tasapuolisuutta. Hankkeeseen osallistuvilla on yhtälaiset mahdollisuudet osallistua palveluihin, jotka edistävät työllistymistä, osaamista ja osallisuutta,riippumatta tilanteesta tai sukupuolesta. Hanke tukee eri sukupuolten työllistymistä.

Asiakasohjaukset hankkeeseen mm. työllisyyspalveluista, sosiaalitoimesta, oppilaitoksista sekä Ohjaamoon myös etsivästä nuorisotyöstä. Hankkeseen voi ohjautua myös muilta yhteistyötahoilta. Erityisesti Ohjaamoon voivat nuoret ohjautua suoraan menemällä käymään tai olemalla muuten yhteydessä Ohjaamoon.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset:
Hankkeen tuloksena siirretään toimivat asiakkaiden palvelupolut, ja koordinoitu yritysyhteistyö mm. osa-aikatyö-, piilotyö- ja työkokeilupaikkojen osalta sekä kaikkien yhteinen toimiva verkostotyö. Hankkeen aikana tutkitaan, miten saataisiin Ohjaamo-toiminta kuntien omaksi toiminnaksi kunkin kunnan omien tarpeiden pohjalta. Tavoitteena Ohjaamo-toiminnan aloittamisen ja käynnistämisen tukeminen. Kehitetään myös pohjaa työllisyydenhoidon valmennuskeskukselle, ja arvioidaan, miten sellaisen voisi kunnissa toteuttaa. Valmennuskeskukseen sisältyisi kaikki työllisyydenhoidon palvelut. Kartoitetaan myös kuntien tarvetta työhönvalmentajille. Hankkeen vaikutuksena työttömyyden pienentyminen, oikeisiin palveluihin ohjaus, työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaaminen, tarvelähtöinen räätälöity koulutus työpaikoilla. Hankkeen tuloksena työpaikkarekisterin luominen ja ylläpito, sekä rekisteri työkaluksi hankkeen jälkeen. Tavoitteena että rekisteri palvelee laajasti alueen yhteistyökumppaneita sekä asiakkaita. Piilo-, osa-aikaisten ja muiden työpaikkojen kartoituksen malli tavoitteena saada pysyväksi toimintamuodoksi hankkeen jälkeen. Tuloksen ja vaikutuksena myös työnantajien kynnyksen madaltaminen työllistää osatyökykyisiä mm. osaamisen koulutuksen avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät - erityisesti mikro- ja pienet yritykset (työntekijät) Urjalssa, Akaassa ja Valkeakoskella

Ohjaamot, moniammatillinen yhteistyöverkosto

Alle 30 v. asiakkaat, Ohjaamoissa sekä hankeen muissa palveluissa

Työikäiset

Asiakkaita alueelta Urjala, Akaa, Valkeakoski
Heikossa työmarkkina-asemassa olevat
Työttömät
Työttömät työnhakijat
Työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
Erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevat
Pitkäaikaistyöttömät ja toistuvaistyöttömät
Osatyökykyiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmän kanssa toimivat tahot, joilta asiakasohjausta ja ja jotka muuten tekevät hankkeen kanssa yhteistyötä
työllisyyspalvelut
elinkeinopalvelut
työikäisten palvelut, sosiaalitoimi
nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö
terveydenhuolto
Kela
TE-palvelut
A-klinikka, nuorisoasema
Mielenterveyspalvelut
Muut hankkeet mahdollisesti, mm.(Go STRONG!, TESSU2, Osmo2, Kohtaamo, Työtie, Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuus)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 496 070

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 370 419

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 661 427

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 493 892

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan

Kunnat: Valkeakoski, Urjala, Akaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 117

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei oleellinen hankkeen tavoitteiden kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuvilla on yhtälaiset mahdollisuudet osallistua palveluihin, sukupuolesta riippumatta.Eri sukupuolilla on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei oleellinen hankkeen tavoitteiden kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Ohjaamossa kierrätetään ja toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Kehitetään Ohjaamopalvelua, yritysten palvelua, jossa löydetään helpommin työntekijöitä, asiakkaille kehitetään palveluita miten päästä työhön ja koulutuksiin ja pysyä niissä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Tavoitteena, että ihmiset työllistyisivät kotipaikkakunnille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Kootaan työllistymistä edistäviä palveluita yhteen. Nuorten osalta Ohjaamo-toiminnassa verkostotyön merkitys tärkeää, palvelut samassa tilassa. Työllistäminen edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Heikommin työllistyvien työnsaanti lisää tasa-arvoa suhteessa muihin työllisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömyys on suurempaa kuin muiden. Työllistymistä pyritään parantamaan kehittämällä palvelujärjestelmää ja tukemaan työllistymistä. Kestävän kehityksen kannalta tällä vaikutetaan sosiaaliseen kestävyyteen, mm. edistämällä syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-