Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21875

Hankkeen nimi: Puhtaasti parempaan duuniin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0992445-3

Jakeluosoite: Kiviharjuntie 6

Puhelinnumero: 010 608 2020

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.osao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eeva Leena Ronkainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva-leena.ronkainen(at)osao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 703 7857

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vastata puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä kone- ja tuotantotekniikan kohtaanto -haasteeseen Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteeseen etsitään uusia ratkaisumalleja tiivistämällä ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on lisätä alojen vetovoimaisuutta, vaikuttaa alojen imagoon ja sujuvoittaa perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten ja aikuisten alan vaihtajien sekä erityisesti maahanmuuttajien ja osatyökykyisten hakeutumista työllistävien alojen ammattiopintoihin ja tätä kautta työelämään. Hankkeessa toteutetaan oppilaitoksen ja työelämän yhdessä suunnittelemia markkinointitoimenpiteitä alojen koulutuksen ja työpaikkojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan työelämän osaamistarpeita. Osaamiskartoitusten perusteella tunnistetaan työpaikoilta työtehtäviä, joissa tarvitaan useamman eri alan osaamista ja toisaalta työtehtäviä, joihin riittää kokonaisen tutkinnon sijaan yhden tai kahden tutkinnon osan suorittaminen ja jotka voivat sopia esimerkiksi osatyökykyisille työntekijöille tai maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden suomen kielen taito vaatii vielä kehittämistä.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien suomen kielen ja digitaitojen oppimista siirtymävaiheessa ammatilliseen koulutukseen ja kehitetään menetelmiä näiden taitojen työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Osatyökykyisten opiskelua ja työelämään siirtymistä tuetaan kehittämällä työkykyä- ja työhyvinvointia tukevien opiskelu- ja työskentelymenetelmiä. Toimintamallien avulla varmistetaan yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutuminen, jolloin enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat saavat riittävät tukitoimet erityisesti siirtymävaiheessa ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, osatyökykyiset, peruskoulun 9. luokkalaiset, tieto, neuvonta ja ohjaustyötä tekevät, alan vaihtoa suunnittelevat työttömät työnhakijat, ammattiopiston opetushenkilöstö sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ja kone- ja tuotantotekniikan yritysten työntekijät ja esimiehet. Pilotteihin osallistuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ja kone- ja tuotantotekniikan muut opiskelijat sekä peruskoululaisten vanhemmat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 493

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 841

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 365 962

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 551

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Koillismaan, Oulun

Kunnat: Kempele, Oulu, Taivalkoski, Muhos, Liminka, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 110

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sekä puhtaus- ja kiinteistöpalveluala että kone- ja tuotantotekniikan ala ovat vahvasti segregoituneet. Puhtauspalveluala on vahvasti naisvaltainen ala, kun taas kiinteistöpalveluissa ja kone- ja tuotantotekniikassa suurin osa opiskelijoista on miehiä. Varsinkin perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirrytään opiskelemaan omalle sukupuolelle tyypilliselle alalle. Työvoimakoulutuksena järjestettävissä koulutuksissa esim. Kone- ja tuotantotekniikan osalta on ryhmissä muutamia yksittäisiä naisia. Koska aloilla on suuri työvoimapula, on tärkeää, että aloja ja niiden monipuolisia työtehtäviä tehdään tunnetuksi molemmille sukupuolille. Mikäli alojen segregoituminen säilyy yhtä vahvana, työnantajat menettävät suuren osaamispotentiaalin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan alojen vahva segregoituminen. Esimerkiksi uratarinoihin pyritään valitsemaan myös sukupuolen mukaan alalla epätyypillisemmän sukupuolen edustajia. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös hankkeen muissa markkinointimateriaaleissa ja toimintamallien kehittämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta asia huomioidaan hankkeen kaikissa työpaketeissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa kehitettävien opetusmateriaalien laadinnassa suositaan sähköistä materiaalia, hankkeen toteutuksessa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäkokouksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeessa tuotetaan sähköistä opetusmateriaalia. Kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan etäosallistuminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Kone- ja tuotantotekniikan sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osaamisen kasvu vaikuttaa siihen, että materiaaleja osataan käyttää tehokkaammin ja jätteitä syntyy vähemmän. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla osaamisen kasvu vaikuttaa kiinteistöjen säilymiseen pidempään hyväkuntoisina ja vähentää näin esim. korjausremontointitarpeita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä kone- ja tuotantotekniikan alalla on suuri työvoimapula. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan alojen vetovoimaa ja pitovoimaa. Hankkeen tarve on noussut alojen yrityksistä ja hankkeen toimenpiteillä pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saanti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään koulutuksen ja alojen markkinoinnin toimintatapoja sekä ammatillisen opetuksen työelämävastaavuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeen kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäosallistumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllistymistä hyvin työllistäville aloille. Hankkeen välillisenä vaikutuksena pyritään lisäämään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla työskentelevien ohjausosaamista, joka tukee opiskelijoiden integroitumista alalla ja työpaikkaan.Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota maahanmuuttajien ja osatyökykyisten tukitoimiin erityisen tuen suunnitelmaa laadittaessa. Koulutus ja työllistyminen lisäävät alalle työllistyvien sekä laajemminkin heidän lähipiirinsä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sekä kone- ja tuotantotekniikka ovat molemmat vahvasti segregoituneita aloja. Hankkeessa toteutettavien markkinointitoimenpiteiden avulla aloja tehdään tutuksi myös alalle epätyypillisemmälle sukupuolelle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeessa toteutettavien osaamiskartoitusten perusteella pyritään tunnistamaan aloilta sellaista työtehtäviä, joita voi tehdä lyhyemmälläkin koulutuksella esim. osatyökykyiset tai maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joiden suomen kielen taidoissa on vielä puutteita. Hankkeessa kehitetään opetusjärjestelyitä, joilla parannetaan maahanmuuttajataustaisten sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan selkokielistä perehdytysmateriaalia, jolla voidaan tukea näiden erityisryhmien siirtymistä työelämään.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 2
Ammatillisen osaamisen lisääminen lisää työntekijöiden ja tulevien työntekijöiden ympäristöosaamista. Kestävä kehitys on yksi ammatillisen koulutuksen avaintaidoista kaikissa tutkinnoissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-