Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21883

Hankkeen nimi: Nuorten työpolku

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: PL 228

Puhelinnumero: 0447181711

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirjo Anneli Oksanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyspalvelujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirjo.oksanen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447181711

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Varkauden kaupunki, 0173416-1
Iisalmen kaupunki, 9086071-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten Työpolku on 3-vuotinen hanke, jonka avulla sujuvoitetaan ja yksinkertaistetaan asiakasohjaus- ja palvelumalleja. Hankkeen toimintamallien on tarkoitus myös estää nuorten jämähtämisen pitkäksi aikaa paikalleen esim. ostopalveluihin. Lisäksi hanke tuo kipeästi kaivattuja lisäresursseja nuorten yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen sekä vahvistaa ohjaamoiden palveluvalikoimaa.

Hankkeella ehkäistään nuorten työttömyyttä ja katkaistaan jo syntyneet työttömyysjaksot mahdollisimman nopeasti. Hankkeen tavoitteena on 1) luoda yksinkertainen työelämäpolutuksen palvelumalli osaksi ohjaamojen toimintavalikoimaa, 2) tarjota yksilöllistä henkilökohtaista omavalmentajan tukea yhteensä 650 nuorelle oman työelämäpolun löytämiseksi, 3) hakea uudenlainen järjestelmäratkaisu nuorten ja HR-yritysten yhteistyön helpottamiseksi.

Pohjaidea hankkeessa toteutettavasta sovelluksesta nuorten ja HR-yritysten yhteistyön parantamiseksi on kehitetty Demola Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Savonian yhteisessä tuotekehitysprojektissa, jossa haettiin ratkaisuja nuorisotyöttömyyden selättämiseksi. Pohjaidea on opiskelijoiden tuottama, mutta Kuopion kaupungilla on siihen käyttöoikeus. Hankkeen toteutusta on myös suunniteltu sen osalta yhdessä projektiin osallistuneiden opiskelijoiden kanssa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat 18-29 –vuotiaat
- työttömät nuoret, joille ei ole 1-3 kk:n kuluessa työttömyyden alkamisesta löytynyt tarkoituksenmukaista jatkosuunnitelmaa sekä
- ammatillisten opintojen piirissä olevat nuoret, jotka tarvitsevat lisätukea työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.
Hanke tavoittaa toiminta-ajallaan n. 650 nuorta. Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat ne tausta- ja yhteistyöorganisaatiot, joiden yhteistyöprosesseja hankkeessa sujuvoitetaan.

Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa nuorisotyöttömyyteen niin, että työttömäksi juuri jääneiden työttömyysjaksot päättyvät mahdollisimman pikaisesti ja niin, että valmistuvat nuoret eivät putoa hallitsemattomasti työttömyyteen. Hankkeen välittömänä vaikutuksena hankkeen päättävistä nuorista 60 %:lle on järjestynyt tarkoituksenmukainen koulutus- tai työpaikka. Pitkällä aikajänteellä hankkeen toimintamallien juurruttamisen myötä voidaan ehkäistä alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyyttä systemaattisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat 18-29 -vuotiaat
- työttömät nuoret, joille ei ole 1-3 kk:n kuluessa työttömyyden alkamisesta löytynyt tarkoituksenmukaista jatkosuunnitelmaa
- ammatillisten opintojen piirissä olevat nuoret, jotka tarvitsevat lisätukea työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tausta- ja yhteistyöorganisaatiot, joiden yhteistyöprosesseja hankkeessa sujuvoitetaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 779 903

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 291 986

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 974 878

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 364 982

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 650

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminta-aluella nuorten työttömyys ja riski syrjäytyä työmarkkinoilta kohdentuu erityisesti nuoriin miehiin. Vaikeudet työllistyä ammatillisen koulutuksen jälkeen koskevat sekä naisia että miehiä. Merkityksellistä on opintojen sujuminen ja henkilökohtaiset työllistymisvalmudet sekä ala jolle nuoret valmistuvat ja vallitseva työmarkkinatilanne.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu niin, että niillä voidaan tukea nuoria sukupuolineutraalisti. Hankkeen kohderyhmän on arvioitu koostuvan yhdenmukaisesti miehistä ja naisista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeessa tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, mutta sen kehittäminen ei kuulu hankkeen tavoitteisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia palveluja, joilla toivotaan olevan pitkäaikaisia vaikutuksia nuorten työllisyyskehitykseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteet edistävät nuorten työllisyyttä ja sitä kautta myös heidän hyvinvointiaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole hankkeen tavoitteena
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Ei ole hankkeen tavoitteena, mutta nuorten ml. maahanmuuttajataustaisten nuorten työllisyyden edistäminen tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

-