Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21884

Hankkeen nimi: ProOsaaja: 45+ työnhakijoiden uravalmennus

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi/koke

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Keskinarkaus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.keskinarkaus(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1324508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen nimi: ProOsaaja: 45+ työnhakijoiden uravalmennus
ProOsaaja -hankkeen tarve pohjautuu ikääntyvän työvoiman työllistymisen parantamiseen ja työmarkkinoiden kysyntään vastaamiseen. Ikääntyvien työllistymistä helpotetaan työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisella ja moninaisten työllistymismahdollisuuksien näkyväksi tekemisellä.
Hankkeessa valmennetaan 45+ työnhakijoita kokonaisvaltaisesti työllistymisessä tukemalla heitä osaamisen tunnistamisessa, päivittämisessä ja monipuolisten työllistymismahdollisuuksien hyödyntämisessä (yrittämisen mahdollisuudet, osa-aikatyö yms.). Työllistymistä tuetaan uudentyyppisillä kohtaamisilla: muodostamalla työnhakijoista ja työnantajista pareja, joiden apuna ovat hankkeen ohjaajat sekä järjestämällä tilaisuuksia kohdata työnantajia ja osoittaa osaaminen käytännössä. Hanke vastaa työelämän kohtaantohaasteisiin kohentamalla 45+-työnhakijoiden julkisuuskuvaa, jolloin työnantajien tietoisuus ja kokemus kohderyhmän osaamispotentiaalista kasvaa. Hankkeessa työnantajilla on aktiivinen rooli työelämän osaamistarpeiden nimeämisessä sekä työnhakijoiden osaamisen päivittämisessä, erit. lyhyt- ja täsmäkoulutusten suunnittelussa.

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Kohderyhmälle, 45+ työnhakijoille, joilla on vähintään 2. asteen koulutus
1) 45+ -työnhakijoiden julkisuuskuvan kohentaminen: Monikanavaisella markkinointikampanjalla lisätään työnantajien tietoisuutta 45+ -työnhakijoiden osaamispotentiaalista työmarkkinoilla.
2) Uravalmennus: Uravalmennus järjestetään monimuotoisena ohjauksen, työelämäyhteistyön ja työpajojen kokonaisuutena, joista osallistuja valitsee itselleen sopivat osiot. Ohjaus pohjautuu kohtaamiseen, osaamispotentiaalin kasvattamiseen ja hyödyntämiseen sekä verkostojen rakentamiseen.
3) Ratkaisuja kohtaantohaasteisiin: Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Lapin alueen työnantajien kanssa ja tukee työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisia. Kohtaantohaasteisiin vastataan täydennys- ja lyhytkoulutuksilla yhteistyössä te-palveluiden kanssa. Työllistymisen eri vaihtoehtoja tuodaan esille ja hyödynnetään. Tiedonvälitystä toteutetaan monikanavaisesti (some, jalkautuminen). Vuorovaikutteiset rekrytapahtumat tarjoavat työnantajille tilaisuuden tutustua motivoituneisiin 45+ -työnhakijoihin.
4) Benchmarkingilla poimitaan pohjois- ja kotimaiset parhaat käytänteet, joita sovelletaan uraohjauksen kehittämisessä. Hankkeen toimenpiteistä kertyneitä kokemuksia ja tietoa hyödynnetään uudenlaiseen toimintamallin rakentamisessa kohderyhmälle. Malli on työnhakijoiden, työnantajien sekä TNO-henkilöstön hyödynnettävissä. Hankkeen aikaiset hyvät käytännöt ja julkisuuskuvakampanjan tuotokset kootaan ”Kokemus puhuu” -materiaaliin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Ikääntyvät/45+-vuotiaat, erityisesti 50-vuotta täyttäneet 2. tai korkeakouluasteen koulutuksen suorittaneet työnhakijat, joilla on työelämään tarvittavat valmiudet tai työttömyysuhan alaisena olevat.

- Vähintään 2. asteen (tai sitä vastaavan) koulutuksen suorittaneet työnhakijat, 45-vuotiaasta ylöspäin, osatyökykyiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- 3.sektorin toimijat
- Lapin alueen työnantajat, elinkeinoelämä
- Yritysjärjestöt

Nämä kohderyhmät saavat kohdennettua, työnantajien tarpeisiin nähden täydennettyä osaamista omaava työvoimaa. Työnantajat pystyvät näkemään hankkeen tuloksena myös palkkatuen ja muiden tukien mahdollisuudet kohderyhmän työllistämiseksi positiivisessa valossa.

- Lapin alueen elinkeinoelämä
- Te-palvelut
- Lapin koulutusorganisaatiot
- Ammatti- ja työllisyysjärjestöt

Yllä mainitut tahot saavat arvokasta tietoa ikääntyvien työnhakijoiden palveluiden kehittämiseen ja asiakkaiden ohjaamiseen. Näiden toimijatahojen kanssa jaetaan kohderyhmää liittyvää tietoa ja osaamista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 175 367

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 187

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 219 209

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 733

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Savukoski, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Simo, Posio, Rovaniemi, Pello, Ranua, Keminmaa, Inari, Kittilä, Kolari, Salla, Muonio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty sukupuolinäkökulmasta perehtymällä mm. Tilastokeskuksen ja ELYn julkaisemiin tilastoihin ja selvityksiin sesonkityyppisten alojen työllisyydestä sekä Lapin ELY:n työllisyyskatsauksiin. Naisten työttömyys kehittynyt myönteisemmin kuin miesten. Joulukuussa 2018 työttömistä 5 805 (61 %) oli miehiä ja 3 690 (39 %) naisia. Marraskuusta joulukuuhun miesten työttömyys lisääntyi enemmän kuin naisten työttömyys. Myös vuodentakaiseen verrattuna naisten työttömyys on kehittynyt myönteisemmin eli vähentynyt voimakkaammin kuin miehillä. Hankkeen toimenpiteissä tullaan tiedostamaan, että työttömissä on enemmän miehiä kuin naisia ja tämä huomioidaan mm. osallistujien hankinnassa sekä työnantajayhteistyössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma suunnittelemalla uraohjausja suunnittelu sellaiseksi, että se on mielekäs sekä mies- että naisosallistujille. Palvelua toteutettaessa haetaan sellaisia työllistymistä edistäviä toimintatapoja ja toimenpiteitä, että etenkin miesasiakkaiden osallistuminen toimenpiteisiin tulee mielekkääksi. Miehillä on usein korkeampi kynnys lähteä hakemaan ohjausta tai neuvontaa urasuunnitteluun ja työllistymiseen, joten monimuotoiset ja uudenlaiset, esimerkiksi verkon kautta toteutettavat ohjauspalvelut sopivat monenlaiselle asiakkaalle. On tiedossa, että pitkäaikaistyöttömissä on yhä paljon enemmän miehiä kuin naisia, joten on perusteltua ottaa miehet huomioon erityisenä kohderyhmänä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolierot ja tasa-arvo huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hankkeessa suositaan verkkomateriaaleja ja rajoitetaan tietoisesti tulostettujen / painettujen materiaalien käyttöä. Lisäksi osallistuminen koulutuksiin mahdollistetaan verkossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa pyritään edesauttamaan ohjattavien työllistymistä avoimille työmarkkinoille, jolloin heidän osaamisensa olisi paikallisen elinkeino- ja työelämän käytössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia, kohdennettuja ikääntyvien työnhakijoiden työllistymistä edistäviä koulutus-, urasuunnittelu- ja ohjauspalveluita
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeessa tuotetaan saavutettavia uraohjauspalveluita, mitkä vähentävät yksityisautoilua ja mahdollistavat uraohjaukseen osallistumisen myös kaupunkialueiden ulkopuolella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella ehkäistään ikääntyvien työnhakijoiden syrjäytymistä saattamalla heitä avoimille työmarkkinoille ja kehittämällä ja toteuttamalla erilaisia palveluita työllistymisen helpottamiseksi ja työuran hallitsemiseksi. Näin hanke edistää alueellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa huomioidaan tasa-arvokysymykset ja -näkökulmat ikääntyviä työnhakijoita ohjattaessa ja työelämään uudelleen integroidessa. Hanke edistää välittömästi sukupolvien välistä tasa-arvoa tarjoamalla ikääntyville osaamista ja valmiuksia kilpailla työpaikoista nuorempien ja helpommin työllistyvien kanssa. Hankkeen asiakkaiksi tavoitellaan etenkin miehiä, koska heillä on tilastollisesti suurempi vaara jäädä työttömiksi kuin naisilla. Hanke edistää näin ainakin välillisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeessa edistetään ikääntyvien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteena on välillisesti edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta tilanteessa, jossa työelämän osaamisvaatimukset luovat eriarvoista asemaa työnhakijoille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Alueellisten kulttuuriympäristön erityispiirteiden voidaan nähdä pitkällä aikavälillä säilyvän paremmin, kun alueella toimiville elinkeinoelämän edustajille ja työnhakijoille tarjotaan mahdollisuuksia lisätä tietoisuutta 45+ osaamispotentiaalista sekä hyödyntää osaamista.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osaamisen näkyväksi tekemistä ja täydentämistä, urasuuntaa ja rekrytointeja konkareille sekä 45+ työnhakijoiden palveluiden kehittämistä

ProOsaaja: 45+ työnhakijoiden uravalmennus -hankkeessa kehitettiin ja edistettiin yli 45-vuotiden lappilaisten työnhakijoiden työnhauntaitoja, työllistymistä ja työelämälähtöisiä ohjauspalveluita. Työllistymisen ja ammatillisen kehittymisen polkuja tuettiin yksilöllisellä ohjauksella, joka kehitettiin jatkuvasti vertaisoppimisen ja kokemusten pohjalta. Tämän lisäksi kohderyhmälle järjestettiin 19 erilaista osaamista ja työllistymistä tukevaa työpajaa, kolme vertaisryhmää ja erilaisia kohdennettuja rekrytointitilaisuuksia Lapin alueella. Jokaisen ohjattavan sparraajana ja rinnallakulkijana suunnitelmallisessa osaamisen suuntaamisessa ja työhaussa toimi uraohjaaja. Yksilöllisessä valmennuksessa paneuduttiin erityisesti laajan ja pitkän osaamisen ja kompetenssien kirkastamiseen. Ohjauksessa tarkasteltiin myös työttömyyden syitä ja työnhakuun liittyviä kokemuksia. Ammatillisia siirtymiä ja osaamisen siirrettävyyttä vahvistettiin työelämälähtöisillä lyhyt- ja täsmäkoulutuksilla, kuten kortti- ja passikoulutuksilla, some-, digi- ja talousosaamista vahvistavilla kursseilla ja kuljettajan pätevyydellä. Uraohjaus vahvisti konkareiden itsetuntemusta ja itsevarmuutta työnhakuun sekä lisäsi aktiivista otetta työnhakuun. Osaamiskartoitusten pohjalta tehdyt visuaaliset CV-pohjat, Video-CV:t ja LinkedIn-profiilit monipuolistivat työnhakijoiden näkyvyyttä ja työnhakua. Osaamisprofiilien luominen ja uraohjaajan työnantajakontaktit tehostivat työnhakua ja mahdollistivat erilaisten työllistymisratkaisujen löytymisen. Hankkeeseen osallistuneista vajaa 40 % löysi koulutus- tai työllistymisratkaisun ohjauksen aikana ja vajaa puolet päättäneistä koki saaneensa hyvät eväät itsenäisen työnhaun aloittamiseen. Tämän lisäksi ohjattavien urapolut rakentuivat työkokeilujen ja työvoimakoulutuksen kautta.

ProOsaaja -hankkeen toimenpiteet pohjautuivat työnantajille tehtyyn kyselyyn ja laajemminkin työmarkkinoiden
kysyntään ja tarpeisiin vastaamiseen. Ikääntyvien työllistymistä helpotettiin työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisella ja moninaisten työllistymismahdollisuuksien näkyväksi tekemisellä. Hankkeen aikana järjestettiin seitsemän kohtaamiseen ja keskusteluihin
pohjautuvaa rekrytointitapahtumaa ja kaksi koulutuspolkuja tukevaa tapahtumaa, joissa parikymmentä yritystä löysi itselleen tekijöitä. Keskeistä niissä oli 45+ työnhakijoiden vahvuuksien tunnistaminen ja esille tuonti sekä matalan kynnyksen vuorovaikutus, työnantajien aktiivisuus ja paikan päällä toteutetut haastattelut ja rekrytoinnit.

45-vuotta täyttäneiden työntekijöiden erityisiä vahvuuksia tunnistettiin työnantajilta, ohjauksissa ja tutustumalla hyviin käytänteisiin. Konkareiden vahvuuksia ja potentiaalia työmarkkinoilla käsiteltiin ja nostettiin esille kahdeksassa erilaisessa keskustelutilaisuudessa. Näiden pohjalta rakennettiin kuvaus konkareiden kompetensseista, Kokemus puhuu! -konseptia, materiaaleja ja tapahtumia. Tätä kehittämistyötä tehtiin tiiviisti yhdessä myös alueen työllisyystoimijoiden kanssa. Ikäryhmän ja heille räätälöityjen palveluiden näkyvyys sekä työllistymismahdollisuudet paranivat Rovaniemellä kolme kertaa v. 2021-2023 toteutettujen K50+ -teemaviikkojen ja rekrytointitapahtumien avulla. Rajatut palvelut ja kohderyhmä puhuttelivat osallistujia. Yhteistyö ja fyysinen läsnäolo yhteispalvelupisteillä palveli työnhakijoita. Verkostossa opittiin pilottien ja ohjauksen avulla tunnistamaan ja tukemaan 45+ työnhakijoiden tilanteita, tarpeita ja työllistymisen ratkaisuja. Hankkeessa kehitetyt ja tuotetut materiaalit ja parhaat käytänteet konkareiden uraohjaukseen ja osaamisen esittämiseen on jaettu ohjausverkoston käyttöön. Kokemus puhuu -uratarinat on puolestaan julkaistu Rovaniemen kaupungin blogissa.