Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21888

Hankkeen nimi: Teemme yhdessä! Työllisyyden palveluiden ja hankintojen kehittämishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0146921-4

Jakeluosoite: PL 84

Puhelinnumero: 03 6211

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hameenlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Mikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: erityissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.mikkola(at)hameenlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7061828

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hämeenlinnan kaupungin hallinnoimassa Teemme Yhdessä! Työllisyyden palveluiden ja hankintojen kehittämishankkeessa kehitetään työllistymisen tueksi uudenlaisia yksilöllisiä ostopalveluita sekä palveluiden hankintamallia. Tarkoituksena on tehostaa työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta ja yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaamiseen perustuvaa nopean työllistymisen prosessia. Tämä edellyttää ketterämpiä hankintatapoja, henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työkulttuurin muutosta sekä asiakastyötä että hankintasuunnittelua tekevien ammattilaisten ja eri organisaatioiden yhteistyössä.

Hankkeessa ovat Hämeenlinnan kaupungin lisäksi mukana Hattulan ja Janakkalan kunnat sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. TE-toimisto ja ELY-keskus toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Hankkeen kohderyhmänä ovat rakennetyöttömät työnhakijat sekä haastavassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret. Hankkeen varsinaiset toimenpiteet suunnataan 130 asiakkaalle.

Hankkeessa kehitetään uusia ja yksilöllisiä kuntien työllisyyden edistämisen palveluita, otetaan käyttöön dynaaminen hankintamalli ja rakennetaan digitaalinen palvelutarjotin. Uusia palveluita yhteensovitetaan työvoimahallinnon palveluiden kanssa. Uusi dynaamisen hankinnan tapa edistää osaltaan seudun elinvoiman vahvistumista. Dynaaminen hankintamalli ja yksilölliset yhteensovitetut palvelut mahdollistavat uusien markkinoiden syntymisen, palveluntuottajien määrän lisääntymisen ja monituottajamallisen palvelutuotannon kehittymisen.

Hankkeessa on integroiva lähestymistapa peruspalveluun. Hankkeessa tapahtuva kehitystyö tehdään pääasiassa nykyisen henkilöstön voimin eikä hankkeeseen palkata erillistä hanketyötä tekevää henkilöstöä. Poikkeuksena on hankinta-asiantuntija. Kehittämisessä hyödynnetään myös kehittäjäasiakkaiden asiantuntemusta. Yhteiskehittämisen ja henkilöstökoulutuksen keinoin hankkeen toimintamallit ja hyvät käytännöt juurtuvat perustyöhön jo hankeaikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hämeenlinnan seudulla laajan rakennetyöttömyyden piirissä on 2420 asiakasta (06/19) . Laaja rakennetyöttömyys on jakautunut seuraavasti:

• Pitkäaikaistyöttömät (1190)
• Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (495)
• Palvelulta työttömäksi jääneet (633)
• Palvelulta palveluille siirtyneet (102)

Lisäksi haastavassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria (15-29v) on 559.
Nuorten määrä on viitteellinen ja koskee alle 30v rakennetyöttömiä ja yli 6kk työttömänä olevia alle 25v.(06/2019)

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on 130 laajan rakennetyöttömyyden piiriin kuuluvaa asiakasta. Asiakkaat jakautuvat hankkeessa mukana olevien kuntien kesken rakennetyöttömyyden piirissä olevien asiakkaiden suhteessa: Hämeenlinnan osuus 104, Janakkalan 17 ja Hattulan 9 asiakasta.

Näille asiakkaille kokeillaan hankkeessa kehitettyjä yksilöllisiä palveluratkaisuja. Varsinaisen kohderyhmän asiakkaat ovat hankkeessa toimivien työntekijöiden asiakkaita ja hankkeeseen valikoituminen tapahtuu yksilöllisen tarpeen mukaan. Lisäksi otetaan huomioon se, että hankkeen tasa-arvotavoitteet saavutetaan (sukupuoli- ja ikätasa-arvo), ja tämä huomioidaan palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Asiakkaita ohjautuu hankkeeseen koko hankkeen keston ajan siten, että toimintamallia voidaan jatkuvasti kehittää asiakaskokemusten perusteella. Asiakastyötä tekevät työntekijät valikoivat hankkeeseen ohjattavat asiakkaat omista asiakkaistaa. Asiakkaiden valikointi tehdään siten, että toiminta on hanketyön päätteeksi skaalattavissa koko kohderyhmälle: palvelutarpeen arvioinnin tulisi jatkossa tunnistaa yksilöllisen palveluhankinnan tarpeita kaikille asiakkaille.

Hämeenlinnan seudun kunnat ovat hakeutumassa työllisyyden kuntakokeiluun. Osa rakennetyöttömistä työnhakijoista tulee sijoittumaan kuntakokeilun piiriin ja osa jää TE-toimiston asiakkaiksi. Kuntakokeilun käynnistyttyä asiakasohjauksessa otetaan huomioon se, että hankkeeseen ohjautuu sekä kuntakokeiluun että TE-toimiston asiakaskuntaan kuuluvia asiakkaita, millä tuetaan yhdyspintatyötä kunnan ja valtion välillä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella on useita välillisiä kohderyhmiä.

Asiakastyötä monialaisissa työelämäpalveluissa tekevät kunta- ja TE-taustaiset työntekijät sekä kumppaneiden mm. oppilaitosten asiantuntijat. He muodostavat yhden välillisen kohderyhmän (20-25 henkilöä). He osallistuvat hankkeen yhteiskehittämiseen ja soveltavat hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja työssään.

Toisen välillisen kohderyhmän muodostavat ne asiakkaat, jotka eivät sisälly hankkeen varsinaiseen kohderyhmään (130 henkilöä). Nämä asiakkaat hyötyvät siitä, että työntekjöiden osaaminen yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseksi monipuolistuu ja uusia palveluja kehitetään. Jatkossa yksilölliset dynaamisesti hankittavat palvelut otetaan käyttöön asiakastyöhön laajemmin.

Palveluntuottajaverkosto muodostaa kolmannen välillisen kohderyhmän. Uuden hankintamallin kautta mahdollistetaan palveluntuottajille uusien ja vaikuttavien palvelutuotteiden kehittäminen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 065

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 663

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 333 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 217

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 84

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tausta-analyysissa tarkasteltu rakennetyöttömyyttä myös sukupuolen mukaan. Rakennetyöttömät sukupuolen mukaan Hämeenlinnan seudulla: miehiä 1417 henkilöä ja naisia 1003 henkilöä (6/2019). Tästä johtuen hankkeen kohderyhmään ohjautumisessa huomioidaan miesten ja naisten määrä yllä olevan jakauman mukaisesti. Tämä vaikuttaa hankkeessa kehitettävien palveluiden sisältöön. Kehittäjäasiakkuuksissa huomioidaan kohderyhmän sukupuolijakauma sekä palveluiden sisällöllisten tarpeiden mahdollisuudet eroavaisuudet miesten ja naisten välillä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen asiakkuuden tavoitteena kiintiöidä miesten ja naisten määrän jakauma suhteessa 60% -40%.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen palveluiden saatavuuden ja sisällön suhteen on yksi hankkeen horisontaalitavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Rakennetyöttömyyden purkaminen systeemisellä tasolla vastaa suoraan elinkeinorakenteen yhteen keskeisimmistä haasteista eli työvoiman saatavuuteen. Hankkeessa kehitettävä dynaaminen hankintamalli luo uusia markkinoita alueella,monipuolistaa palvelujen kysyntää ja vahvistaa paikallista elinvoimaa. Palveluiden kehittämisellä luodaan uutta alueellista tarjontaa uusille markkinoille ja palveluntuottajille. Uusilla palvelutuotteilla pyritään lisäämään uuden yritystoiminnan syntymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Hankkeessa kehitetään sekä uutta toimintamallia että uusia täsmäpalveluita, joilla on keskeisiä aineettomia (digitaalisia) sisältöjä (dynaaminen hankintajärjestelmä, digitaalinen palvelutarjotin)
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Rakennetyöttömyydessä olevien työnhakijoiden työllisyyden edistäminen, osaamisen kasvattaminen ja kokonaisvoimavarojen lisääminen on suorassa suhteessa koetun hyvinvoinnin lisääntymiseen. Toimintamallilla tavoitellaan työhyvinvoinnin lisääntymistä monialaisessa ohjaustyössä mm. sitä kautta, että henkilöstö voi kokea saavansa entistä yksilöllisemmillä tavoilla vaikuttaa asiakkaidensa työllistymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeen asiakkuudet on tavoitteena kiintiöidä 60-40. Sukupuolitasa-arvon lisäksi huomioidaan muut tasa-arvoulottuvuudet, mm. ikä. Hankkeen kohderyhmästä yli 50-vuotiaita on 43% rakennetyöttömien kohderyhmästä, 30-49-vuotiaita on 38% ja 15-29-vuotiaita on 19% rakennetyöttömien kohderyhmästä 6/2019). Pyritään turvaamaan tarpeenmukaiset palvelut kaikille asiakkaille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 10
Hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten rakennetyöttömien työllistymistä sekä luodaan hankinta- ja palvelumallia osatyökyisten yksilöllisille palveluratkaisuille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-