Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21889

Hankkeen nimi: Pajalta töihin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Forssan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0145626-1

Jakeluosoite: Turuntie 18

Puhelinnumero: 03 41411

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.forssa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tero Kaleva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.kaleva(at)forssa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4337 008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa haetaan ratkaisua nuorten työllistämiseen niiden nuorten osalta, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä ja joiden ammatilliset opinnot ovat keskeytysuhan alla tai opinnot eivät etene oppilaitosympäristössä. Hankkeessa on kolme tavoitetta, joita ovat työllisyyttä edistävän toimintamallin rakentaminen, pajaympäristöjen kehittäminen asiakaslähtöisesti sekä yrityksiin työllistymisen parantaminen.

Hankkeessa luodaan koordinoitu toimintamalli, jossa asiakkaat saavat selkeitä, eteneviä ja asiakaslähtöisiä työllistymisen palvelupolkuja. Yritykset saavat ohjausosaamista ja tukea nivelvaiheeseen kun asiakas siirtyy yritykseen. Toimintamallin keskeisimpänä tuloksena on palvelumuotoiltu työllistymistä edistävä moduulirakenne paja- ja työelämäympäristöön. Moduulit ovat räätälöivissä asiakaslähtöisesti huomioiden työnhakija- ja työnantajatarpeet. Sisältöjen räätälöinnistä huolimatta rakenne on moduuleissa selkeä ja helposti siirrettävissä erilaisiin ympäristöihin. Moduuleihin luodaan tarvelähtöistä sisältöä työllistymisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Malli kehitetään asiakkaiden, pajojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa nuorten työllistämisen tehostamiseksi ja sillä saadaan aikaan tavoitteellisempaa etenemistä pajoilta kohti työelämää. Toimintamalli mahdollistaa hyvän työllistymisprosentin asiakkaille.

Hanke edistää nuorten työllisyyttä niin välittömästi kuin välillisesti (työelämätaitojen ja osaamisen kehittyminen sekä tutkintojen saaminen). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vahvistetaan työllisyyden toimijoiden keskinäistä tiivistä yhteistyötä, mikä tuo lisäarvoa nuorten työllistymiseen.

Hankkeessa tuetaan yrityksiin työllistymistä ja työelämävalmiuksien vahvistumista. Tavoitteena on tarjota oppimismahdollisuuksia ja tuettua työllistämistä. Yrityksille annettava tuki on keskeisellä sijalla, kun halutaan turvata nuorten matalan kynnyksen eteneminen kohti työelämää ja sen edellyttämiä taitoja.

Hanke lisää Forssan ja seudullisten palvelujen yhteistyötä ja lisää osaltaan monialaisten palvelujen koordinaatiota muun muassa kytkemällä eri pajat ja Ohjaamopalvelut tiiviimpään yhteistyöhön. Pitkällä aikavälillä vaikutuksia on myös koulutustason nousuun, nuorten entistä suurempaan tutkintojen valmiiksi saattamiseen ja tuetun työllistämisen vaihtoehtojen löytymiseen ja näiden kautta työllistymisen mahdollisuuksien kasvuun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat:
- alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat
- pajalla olevat ja pajalle ohjattavat nuoret
- pajatoiminnassa mukana olevat yli 30-vuotiaat soveltuvilta osin
- ammatillisen oppilaitoksen keskeyttämisuhan alla olevat nuoret
- alueen kohdennetut yrittäjät
- toimijaverkoston osalta pajavalmentajat ja koulutuksenjärjestäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset, TE-palvelut, kaupungin liikelaitokset sekä yksityiset työnvälityksen palveluntuottajat ja Kanta-Hämeen monialainen työllistymistä edistävä palvelu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 803

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 771

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 071

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 153 028

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Tammela, Jokioinen, Ypäjä, Humppila, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 115

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Nuorten työttömyydestä ja koulutuksesta on toteutettu analyysi sukupuolinäkökulmasta. Analyysin pohjalta mahdollistetaan sukupuolten tarpeiden mukainen ohjaus palveluihin ja yrityksiin ja tietoa hyödynnetään palveluita kehitettäessä. Forssassa miehiä on selvästi enemmän työttöminä työnhakijoina kuin naisia. Miehiä on naisia enemmän työllisyyttä edistävissä palveluissa, erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuetun työn osalta. Naisten osuus sen sijaan on suurempi osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen liittyvissä palveluissa. Miesten koulutustaso on naisia matalampi. Pelkän perusasteen varassa olevia miehiä on naisia enemmän, mutta tilanne on tasoittunut viime vuosina. Naisia on runsaasti työttömänä palvelu- ja myyntialalla, miehiä puolestaan rakennus-, korjaus- ja valmistusalalla. Tämä heijastelee sukupuolten eri koulutusalavalintoja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvoisuutta edistävään toimintaan kiinnitetään huomiota ja sukupuolten osalta huomioidaan toimintaympäristön analyysin pohjalta nousseet tarpeet. Sukupuolten välinen työttömyys eroaa eri toimialoilla osin merkittävästi, ja tämä otetaan hankkeessa huomioon. Tämä vaikuttaa esimerkiksi siinä, että eri moduulikokonaisuuksiin ohjautuu enemmän tietyn sukupuolen edustajia, riippuen siitä millainen määrä työttömiä kyseisellä alalla on. Toimintaympäristön analyysin havaintojen pohjalta miehiä pyritään ohjaamaan entistä enemmän osaamisen kehittämiseen liittyviin palveluihin. Naisten osuutta pyritään lisäämään palkkatuettuun työhön. Keskeinen oeriaate kuitenkin on, että sukupuolesta riippumatta ohjataan nuoria heitä itseään kiinnostavaan alaan asiakaslähtöisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on työllistäminen kohderyhmän sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa huomioidaan kiertotalousalan yritykset ja niihin työllistäminen. Nuoret saavat tätä kautta osaamista luonnonvarojen käytön kestävyydestä. Kaupunkistrategian tavoite.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Forssan kaupungin toimijat ovat sitoutuneet järkivihreään strategiaan ja ekologisen kestävyyden lisäämiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Forssan kaupungin toimijat ovat sitoutuneet järkivihreään strategiaan ja ekologisen kestävyyden lisäämiseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Forssan kaupungin toimijat ovat sitoutuneet järkivihreään strategiaan ja ekologisen kestävyyden lisäämiseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Forssan kaupungin toimijat ovat sitoutuneet järkivihreään strategiaan ja ekologisen kestävyyden lisäämiseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Forssan seudulla on huomattavaa uusiomateriaaliin perustuvaa yritystoimintaa, mikä huomioidaan hankkeen asiakasohjauksessa yrityksiin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Asiakasohjauksessa huomioidaan kiertotalouden yritykset.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Elinkeinorakenteeseen mahdollistetaan osaavan ja taloudellisen kestävyyden periaatteet omaavan työvoiman saatavuuden parantuminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa luotu toimintamalli Toimintamalli edesauttaa alueen taloudellista kestävyyttä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Asiakasohjauksessa huomioidaan logistiikka-alan pajat ja yritykset
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hanke lisää nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia. Kaupunkistrategian tavoite.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hankkeessa räätälöidään palvelut asiakaslähtöisesti. Hankkeessa toteutuu mahdollisuuksien tasa-arvo. Hankkeessa huomioidaan osallistujien erilaiset oppimistavat ja eri osaamistasot. Hankkeessa räätälöidään toimintoja yksilölähtöisesti. Hanketoiminnan sisällöissä huomioidaan tasa-arvoinen työyhteisössä toimiminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hanke lisää yhdenvertaisuutta mahdollistamalla nuorille tasa-arvoiset palvelut.
Kulttuuriympäristö 0 3
Hankkeessa kiinnitetään huomiota paikalliseen kulttuuriympäristöön ja sen mahdollisuuksiin työllistämisessä
Ympäristöosaaminen 2 3
Hankkeessa huomioidaan kiertotalouden yritykset, jotka työllistävät nuoria

9 Loppuraportin tiivistelmä

-