Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21890

Hankkeen nimi: Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa

Puhelinnumero: 0294480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eeva Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva.leinonen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 476 2278

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Työterveyslaitos, 0220266-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mikroyrittäjien merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on huomattava. Jopa 95% kaikista suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä. Mikroyrityksissä usein monet tuotannolliset ja liiketoiminnan prosessit ovat tuottamattomampia kuin isoissa yrityksissä, johtuen mm. rajallisista resursseista. Yrittäjät eivät välttämättä tunnista tuottavimpia liiketoimintojaan, vaan työssä on pirstaloitumista. Tämä voi aiheuttaa muun muassa ajanhallinnan haasteita ja yrittäjän kuormittumista. Ajanhallinta on parhaimmillaan itsensä johtamista ja puutteet siinä voivat johtaa alempaan työkykyyn sekä yrityksen heikompaan tuottavuuteen.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on mikro- ja yksinyrittäjien työkyvyn sekä yrityksen tuottavuuden parantuminen. Yrityksen tuottavuus on yhteydessä sen kilpailukykyyn ja uudistumiseen. Hankkeen avulla pyritään siihen, että mikroyrittäjät pystyvät erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa parempaan itsensä johtamiseen, työkykynsä säilyttämiseen ja parantamiseen. Parantuneen työkyvyn kautta yrittäjä jaksaa mahdollisesti tehdä työtään pidempään. On sekä yrittäjän että yhteiskunnan etu, että yrittäjät jaksavat työssään paremmin ja yritys on tuottavampi. Hankkeen tavoitteet jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: 1) yrittäjien osaamistarpeiden kartoittaminen liiketoiminnan kannalta keskeisten muutosten ennakoinnin näkökulmasta, 2) tuottavimman ydintoiminnan tunnistaminen ja siihen keskittyminen, sekä 3) yrittäjien itsensä johtamisen taitojen tukeminen työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Hankkeen keskeinen toimintaperiaate ja työkalu on yrittäjien verkottumista tukeva vertaisverkostotoiminta, josta hanketoimijoilla on hyviä kokemuksia. Aiemmissa hankkeissa verkostotapaamisissa on noussut esiin ajanhallinta, sosiaalisen median käyttö, markkinointi ja myynti, yrittäjän työssä jaksaminen, perheen ja yrittäjän työn yhdistäminen sekä yrittäjän liiketoiminnan kehittyminen. Aiempien hankkeiden perusteella yrittäjä hyötyy ulkopuolisesta valmentajasta ja myös toisten yrittäjien tuesta.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin (TP). Työpakettien sisällön toteutuksessa keskeisenä menetelmänä on yrittäjien verkostotapaamiset. Näiden lähitapaamisten aikatauluista sovitaan ryhmäkohtaisesti ja myös yksityiskohtaisemmissa sisällöissä kuunnellaan hankkeeseen osallistuvia yrittäjiä.

TP1 Yrittäjän osaamis- ja tarvekartoitus -työpaketissa yritykset laativat asiantuntijan ohjauksessa omat henkilö-/yrityskohtaiset osaamistarvekarttansa tavoitteena tunnistaa liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen vahvuudet ja keskeisimmät kehittämistarpeet. Yrittäjä tunnistaa oman liiketoiminnan kannalta keskeisen ydinosaamisensa ja ydintoiminnan, johon keskittyminen edistää yrityksen tuottavuutta. Työpaketissa toimitaan sekä yrityskohtaisesti että toisia sparraten yritysryhmissä. Menetelminä käytetään esimerkiksi vertaistyöskentelyä, canvas/road-map työkalua, työnohjausta ja työkyvyn arviointia sekä ennakointimenetelmiä.

TP 2 Mikroyritys 2030 osaamisryhmävalmennus sisältää alueellisia yrittäjien teemaryhmiä tulevaisuuden osaamisen valmennukseen TP1:ssä tehdyn osaamis- ja tarvekartoituksen perusteella. Ryhmien tapaamisista osa toteutetaan kasvotusten ja osa etäyhteydellä. Työpakettiin sisältyy ulkopuolisen asiantuntijavalmennuksen käyttöä (mm. webinaarit).

TP 3 Mikroyrittäjä 2.0 Yrittäjän jaksamisen tukeminen ja itsensäjohtamisen taidot (vastuullinen toteuttaja TTL) työpaketissa arvioidaan yrittäjän palautumista Firstbeat-mittauksella, tarjotaan henkilökohtaista tukea yrittäjälle ja järjestetään ryhmätapaamisia kasvokkain ja etäyhteydellä. Lisäksi työpaketissa järjestetään avoimia webinaareja mm. mikroyrittäjien työterveyshuollon järjestämisestä ja elintavoista palautumisen ja työkyvyn tukena.

TP 4 Hankkeen hallinnointi ja prosessien arviointi työpaketti sisältää hankkeen hallinnoinnin, markkinoinnin ja jatkuvan arvioinnin. Hankkeessa arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta koko hankkeen aikana.

Hankkeessa järjestetään vähintään 36 kasvokkain järjestettävää tilaisuutta ja 15 verkkovälitteistä tilaisuutta. Hankkeen tuloksena vähintään 45 yritystä ja 45 henkilöä on osallistunut hankkeen tilaisuuksiin.

Hankkeen tuloksena osallistuneilla yrittäjillä on oma kehittymissuunnitelma ja keinoja jatkaa kehittämistyötä itseohjautuvasti. Yrittäjän työhyvinvointi ja yrityksen tuottavuus on parantunut. Yrittäjillä on paremmat valmiudet keskittyä omaan tuottavimpaan ydinliiketoimintaan. Yrittäjät ovat saaneet konkreettisia keinoja ja osaamista itsensä johtamiseen ja oman työkyvyn tukemiseen. Yrittäjien liiketoiminnan ennakointitaidot ovat parantuneet. Lisäksi yrittäjien osaamisvaje muutostilanteiden hallintaan on pienentynyt. Yrittäjillä on syntynyt tai laajentunut vertaisverkosto, jota he voivat hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi hankkeen kautta alueilla toimiva ydinryhmätoiminta saa jatkoa uuden sisällön kautta. Ydinryhmätoimintaa vetävät yrityskehitysyhtiöiden aluevastaavat saavat lisää työkaluja alueen yritysten verkostotoimintaan.

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan aktiivisesti pois lukien kuitenkin osallistuviin yrityksiin ja henkilöihin kohdistuvat tiedot, jotka vaativat tietosuojan. Käytännössä esimerkiksi henkilön terveydentilaa koskevia tietoja ei voida julkaista, eikä myöskään yksittäisen yrityksen tietoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja yksinyrittäjät hankealueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksista hyötyvät välillisesti mm. seuraavat tahot:

1. Mikroyrittäjän mahdollinen henkilöstö
2. Yrityskehitysorganisaatiot
3. Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot
4. Yrittäjäverkostot
5. Muut yrittäjät
6. Yrittäjän hyvinvoinnista ja tuottavuudesta kiinnostuneet tahot
7. Kansallinen ja kansainvälinen mikroyrittäjyyden asiantuntijayhteisö
8. Muut kunnalliset, maakunnalliset ja kansalliset toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 146

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 326 279

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 425 184

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 409 467

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Ylivieska, Raahe, Kalajoki, Oulainen, Nivala, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen markkinoinnissa pyritään huomioimaan sekä nais- että miesyrittäjät. Kohdennettua markkinointia tehdään sekä olemassa olevan ydinryhmätoiminnan puitteissa, yrityspalvelutoimijoiden ja mukana olevien kuntien yhteistyön kautta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan kutsutaan mahdollisimman tasapuolisesti eri sukupuolia. Myös ohjaus- ja muut työryhmät jaetaan sukupuolijakaumaltaan tasaisiksi mutta kuitenkin substanssiosaaminen edellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työhyvinvointi- ja tuottavuushaasteet koskevat sekä nais- että miesvetoisia tai -valtaisia yrityksiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Toiminta toteutetaan osin verkossa, mikä vähentää liikennepäästöjä ja sitä kautta luonnonvarojen ja polttoaineen kulutusta. Hanketoiminta sisältää kuitenkin jonkin verran autolla matkustamista. Julkisia kulkuneuvoja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ja järjestämään tilaisuudet niin että ne ovat julkisten liikenneyhteyksien päässä. Välitön vaikutus: Tuottavuuskeskustelu yrityksissä voi tuoda myös välittömiä säästöjä luonnonvarojen käyttöön. Välillinen:Hankkeessa käytävä tuottavuuskeskustelun lähtökohtana on saada enemmän aikaan vähemmällä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme uusia teknologioit
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Toiminta on osin verkkovälitteistä, mikä vähentää matkustuksesta aiheutuvia päästöjä. Hanketoiminta sisältää kuitenkin jonkin verran autolla matkustamista. Julkisia kulkuneuvoja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ja järjestämään tilaisuudet niin että ne ovat julkisten liikenneyhteyksien päässä. Välitön:Hankkeessa laadittavat osaamiskartoitukset perustuvat tulevaisuuden ennakointiin ja näin huomioidaan myös ilmastomuutoksesta aiheutuvia . Lälillinen: Hankkeessa laadittavat osaamiskartoitukset perustuvat tulevaisuuden ennakointiin ja näin huomioidaan myös ilmastomuutoksesta aiheutuvia muutoksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei hankkeen keskiössä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Osin verkkopohjainen toimintaehkäisee liikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja suojelee välillisesti ja pienellä panoksella ilmaa. Hanketoiminta sisältää kuitenkin jonkin verran autolla matkustamista. Julkisia kulkuneuvoja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ja järjestämään tilaisuudet niin että ne ovat j
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei varsinaisena kohteena.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen tavoitteena tuottavuuden lisääminen, mikä voi yrityskohtaisesti tarkoittaa materiaalien ja jätteiden kestävää käyttöä.Hankkeen tuottavuus-toimenpiteiden seurauksena, osallistuvien yritysten liiketoiminnasta riippuen, hankkeella voi olla välittömiävaikutuksia materiaalien ja jätteiden kestävään kierrätykseen ja hyötykäyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraan tavoitteissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Kun yritys voi hyvin ja yrittäjät jaksavat paremmin työssään, heidän mahdollisuutensa työllistää ovat paremmat. Yrittäjän hyvä jaksaminen edistää yritystoiminnan kannattavuutta. Myös välillinen vaikutus alueen yrityskehitysyhtiöiden kanssa tehtävän yhteistyönmyötä pidempään alueilla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Tavoitteena yrityksen omaan ydintoimintaan keskittyminen ja muiden tarpeellisten mutta ei omaan ydinosaamiseen liittyvien tekemisten ostaminen yrityksen ulkopuolelta lisää alueella myös aineettomien tuotteiden ja palveluiden kysyntää.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeen osin verkkopohjainen työskentely vähentää toiminnasta aiheutuvaa henkilöautoliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjien työhyvinvointia, työkykyä ja palautumista sekä yrityksen tuottavuutta. Yrittäjien liiketoiminnan ja tuottavuuden edistäminen.Hankkeentoimenpiteiden myötä välittömät vaikutukset yrittäjien parantuneeseen työhyvinvointiin. TYöhyvinvointitoimenpiteidenmyötä yrittäjille kehittyy työhyvinvointiymmärrystä, jota voivat soveltaa myös laajemmin työpaikalla työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämisee.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvon edistäminen ei varsinaisesti hankkeen tavoite. Kaikilla alueen yrityksillä on tasa-arvoinen mahdollisuus päästä osallistumaan hankkeeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Ei hankkeen erityisenä tavoitteena, kaikilla kulttuuritaustoilta tulevilla yrittäjillä yhtäläinen mahdollisuus osallistua hankkeeseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole hankkeen keskiössä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole hankkeen keskiössä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

MYTTY-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää mikro- ja pienyrittäjien tuottavuutta ja työhyvinvointia. Hanke on toteutettu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicorENTREn ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Hankkeeseen osallistui 49 yritystä. Hankkeessa toteutettiin yhteensä 1450 työpäivää.

Hankkeen toiminta jakautui työpaketteihin. Työpaketissa 1 yrittäjät tunnistivat yrityksen liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita suhteessa toimintaympäristön muutostekijöihin, kuten megatrendeihin ja osaamistarpeisiin. Työpaketissa 2 järjestettiin yrittäjille työpajoja työpaketissa 1 esiin tulleiden osaamistarpeiden kehittämiseen. Käytännön toteutukset koostuivat lähi- ja verkkovalmennuksista sisältäen vertaistyöskentelyä ja yrittäjäryhmäsparrausta. Valmennusten teemat kumpusivat yrittäjien tarpeista: ajanhallinta, myynti ja markkinointi, some ja ajankäyttö, videokuvaus, ennakointi ja megatrendit. Työpakettiin kuului myös yrittäjille tarjottu re-teaming valmennus yrityksen kehittämiseen työnohjauksellisin menetelmin. Valmennus on perustunut uudenlaisiin näkökulmiin, kuinka vahvistaa esimerkiksi työhyvinvointia, työn laatua, tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Työpaketissa 3 tuettiin yrittäjän itsensä johamisen taitojen karttumista työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Työpaketin toimenpiteet olivat Firstbeat-mittaus, henkilökohtainen palaute mittauksesta, yksilöohjaus sekä ryhmätapaamiset.

Lisäksi hankkeessa toteutettiin Yrittäjän työkirjan hyvään elämään pdf- ja verkkojulkaisu. Työkirja ja oppimateriaali johdattelevat pohtimaan hyvään elämään kuuluvia asioita ja sitä, miten ne näkyvät arjessa. Toteutetut materiaalit auttavat vahvistamaan voimavaroja ja parantamaan hyvinvointia tietoiskujen ja tehtävien avulla. Työkirja ja oppimateriaali ovat yrittäjien saatavilla ja käytössä jatkossakin maksutta: Yrittäjän työkirja hyvään elämään | Työterveyslaitos (ttl.fi) ja Julkarissa: https://www.julkari.fi/handle/10024/144467
Materiaaleja voivat hyödyntää myös yrittäjien parissa työskentelevät ja tulevat hankkeet, yrityskehitysorganisaatiot kansallisesti, yrittäjät, yrittäjyydestä kiinnostuneet ja esimerkiksi palautumista koskevat harjoitukset ovat sovellettavissa kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle.

Hankkeen toiminta-aika sattui juuri koronapandemian aikaan, joka toisaalta haastoi yrittäjärekrytointia ja hanketoimia, mutta toisaalta mukana olevat yrittäjät saivat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Hankkeeseen osallistuneet yrittäjät ovat kokeneet toimenpiteet höydyllisiksi ja ajankohtaisiksi, mikä on näkynyt yrittäjien sitoutumisena, erilaisina oivalluksina ja kasvutarinoina. Mukana olevat yrittäjät ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen eri valmennuksissa sitoutuen erinomaisesti mm. oman hyvinvoinnin ja osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä kehittämiseen.