Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21894

Hankkeen nimi: Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 31, PL 228

Puhelinnumero: 017 182 111

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Holopainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Innovaatiopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.holopainen(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451393996

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen ja maailman talouteen vaikuttaa tällä hetkellä kolme keskeistä globaalia megatrendiä: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Kaupungit ja kunnat ovat keskellä uudistumisen paineita, jossa odotetaan kykyä uudistua megatrendien tuomassa radikaalissa toimintaympäristön murroksessa. Työn murros muuttaa työtehtäviä, toimintatapoja ja työn organisointia.

Kuopion kaupunkistrategiassa 2030 digitalisaatio on asetettu strategiaa läpileikkaavaksi tavoitteeksi. Digitalisaation odotetaan mahdollistavan palvelut kotiin, ajasta ja paikasta riippumatta, virtaviivaistavan toimintaa, synnyttävän uusia palveluinnovaatioita ja liiketoimintaa. Tavoitellut hyödyt eivät kuitenkaan synny itsestään vaan vaativat kaupungin toimintojen ja henkilöstön osaamispotentiaalin kokonaisvaltaista tarkastelua sekä toimenpiteitä joilla päästään tavoitetilaan. Palveluiden digitaalinen murros edellyttää myös uudenlaisen työn kehittämisen ja johtamisen kulttuurin vaiheittaista omaksumista henkilöstön hyvinvoinnin, sujuvan työn sekä tuottavuuden turvaamiseksi.

Hankkeen päämääränä on varautua tulevaan digitalisaatiokehitykseen luomalla uusia asukas- ja käyttäjälähtöisiä palveluiden tuottamisen tapoja. Päämäärään edetään määrätietoisella digitalisaation osaamisen nostamisella, valmennuksella ja strategisilla kokeiluilla huomioiden vaikuttavuus, työhyvinvointi ja tuottavuuden kasvu. Hanke edistää myös Kuopion tavoitteita kohti digitalisaation kypsyystasoa, jossa kunta pystyy toimimaan palvelu- ja kehitysalustana ja innovaatiotoiminnan kiihdyttäjänä vastaamaan globaaliin kysyntään. Hankkeessa saadut kokemukset levitetään hankkeen aikana alueen muihin kuntiin kumppanuusverkoston kautta.

Hankkeen päämäärään edetään seuraavien tavoitteiden kautta:
1) tilannekuvan luominen, jossa luodaan ja ylläpidetään kokonaiskuvaa tuentarpeen määrittelemiseksi ja tuen kohdentamiseksi mm. olemassa olevia digitalisaation osaamispuntari ja digitalisaation kypsyystaso-malleja
2) valmennus ja viestintä, jossa monialaisin palvelutuotantokokeiluihin osallistuville henkilöille, uudistajille, tarjotaan uudistumisen tukea ja tulevaisuuden ennakointia
3) monialaiset palvelutuotantokokeilut, jossa hanke tuottaa vähintään kolme, enintään viisi monialaista laajaa eri hallintoaloja leikkaavaa palvelutuotantokokeilua
4) vakiinnuttaminen, jossa hankkeessa hyväksi havaitut toimintatavat kytketään kaupungin rakenteisiin, päätöksentekopaikkoihin, strategisiin organisaatiokohtiin ja ohjeistuksiin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kuopion kaupungin henkilöstö ja johdon edustajat erityisesti monialaisten tarvelähtöisiin kokeilujen osalta. Lisäksi avoimen kumppanuuden kautta muut alueen kuntien ja kuntakonserniyhtiöiden digitalisaation kehittäjät ja päätöksentekijät.

Valmennus (50 osallistujaa) on suunnattu Kuopion kaupungin digitalisaation uudistajien kärkijoukon käyttöön. Uudistajien joukko kootaan eri palvelualueilta. Valmennuksessa otetaan haltuun kuntalaislähtöisen palvelukehittämisen metodiikkaa, mm. eri palvelumuotoilun ja muutosjohtamisen keinoja. Valmennuksen tavoite on myös verkostoituminen ja vertaisoppiminen ja eri palvelualueiden rajapinnat ylittävien palveluiden mahdollistaminen.

”Ota uudistus haltuun” koulutukset (arvio väh. 250 osallistujaa) on tarkoitettu Kuopion kaupungin henkilöstön motivoituneille ja kiinnostuneille tahoille. Tarkoitus on lyhyiden verkkokoulutusten ja tietoiskujen kautta lisätä ymmärrystä digitalisaation vaikutuksesta omaan työhön ja palvelutehtävään.

Avoin kumppanuus (arvio 50 osallistujaa) mahdollistaa muiden alueen kuntien ja kuntakonserniyhtiöiden kehittäjien osallistumisen hankkeen toteutuksen seurantaan ja oppimiseen hankkeen ollessa käynnissä. Tavoitteena on sparrata ja jakaa kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumista muille alueen kunnille miltei reaaliaikaisesti. Vertaisoppiminen ja verkostoituminen ovat myös tavoitteena avoimen kumppanuuden toiminnassa.

Varsinaisten kohderyhmien osallistujat yksilöidään rahoittajan ohjeiden mukaisesta osallistujalomakkeilla hankkeelle kerättävin tiedoin. Verkkokoulutusten osallistujat kerätään sähköisellä ilmoittautumisella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kunnan muu henkilöstö sekä myös asiakkaat, oppilaat, sidosryhmät, jotka eivät suoraan osallistu hankkeen aikana toteutettuihin toimenpiteisiin, mutta saavat niistä tietoa tai hyötyvät kehittyvistä
toimintamalleista. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös muut kunnat sekä alueen julkiset ja yksityiset organisaatiokehittäjät, jotka pääsevät välillisesti kehittämään ja omaksumaan uudenlaisia johtamisen työkaluja osana projektia tai sen tulosten väli- ja loppujulkistusten yhteydessä.

Välilliset kohderyhmät saavutetaan mm. viestinnän keinoin (latauksia ja kävijöitä seurataan yksilöimättä)

Hankkeen yleisviestintä palveluprosessien digitalisaatiosta on avointa kaikille tahoille, mutta suunnattua erityisesti Kuopion kaupungin työntekijöille. Tarkoituksena on avoimuuden hengessä haastaa työntekijöitä osallistumaan ja ideoimaan omaa tulevaa työkuvaansa ja reflektoimaan digitalisaation antamia mahdollisuuksia muokata sitä.

Kuntalaisille suunnataan erityiskampanjoita kehittämiskokeilujen alueelta. Some-viestinnällä lisätään tietoisuutta ja samalla haastetaan kokeilujen kohderyhmiä osallistumaan uusien palveluiden kehittämiseen siten, että ne parhaiten palvelevat kuntalaisten tarpeita. Kampanjat toteutetaan pääasiassa digitaalisesti, mutta niiden osana on myös kuulemistilaisuuksia ja työpajoja kuntalaisille.

Hanke viestii ajankohtaisasioistaan tietoiskuilla Suomen kunta-alan digitalisaatiosta kiinnostuneille ja tuottaa analyyttisiä julkaisuja sekä hyviä käytäntöjä esitteleviä julkaisuja. Tavoitteena on hyvien käytänteiden jakaminen sekä tulevien kehittämiskumppanien etsintä ja tiedonvaihto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 226 328

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 810 063

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 532 910

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 012 579

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 350

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset kohdentuvat sekä miehiin että naisiin. Eri palvelualueilla miesten ja naisten suhteelliset osuudet vaihtelevat. Hankkeesta saadut kokeilumallit voidaan hyödyntää yhdenvertaisesti sukupuoleen katsomatta erilaisissa työyhteisöissä läpi organisaation.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet eivät erottele naisia ja miehiä erillisiksi ryhmiksi. Hankkeen toimet edistävät työhyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja avointa keskustelukulttuuria organisaatiossa. Hankeessa huomioidaan Kuopion kaupungin tasa-arvo –ohjeettaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimet eivät erottele naisia ja miehiä erillisiksi ryhmiksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hankkeessa edistetään aineettomien digitaalisten palveluiden ja tuotteiden hyödyntämistä ja näin luodaan mahdollisuus myös luonnon varojen käytön kestävyyteen. Hankkeessa toteutetaan Kuopion kaupungin strategian mukaisesti resurssiviisautta sekä sovelletaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen periaatteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Hankkeessa hyödynnetään etäkokouksia ja vältetään turhaa matkustamista. Matkustaessa hyödynnetään viisas liikkumisen periaatteita ja julkisia liikennevälineitä aina silloin kun se on mahdollista (aikataulut, matkan tarkoitus ym. huomioiden). Hankkeessa toteutetaan Kuopion kaupungin strategian mukaisesti resurssiviisautta sekä sovelletaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen periaatteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia alueen kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Hankkeen vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan pyritään vähentämään käyttämällä yhteydenpidoissa mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä, vähentämällä turhaa papereiden jakamista sekä käyttämällä kaikissa mahdollisissa tilanteissa viisaan liikkumisen periaatteita ja julkista liikennettä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hankkeen mahdollistama lisääntynyt kyvykkyys teknologian ja digitalisaation hyödyntämisessä uusissa tuotteissa sekä palveluissa mahdollistaa jätteiden määrään vähentämisen, materiaalien hyötykäytön (ts.käytön vähentämisen) sekä energia- ja materiaalitehokkuuden. Hankkeessa toteutetaan Kuopion kaupungin strategian mukaisesti resurssiviisautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei välitöntä vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeen mahdollistama lisääntynyt kyvykkyys teknologian ja digitalisaation hyödyntämisessä uusissa tuotteissa sekä palveluissa mahdollistaa tukee myös elinkeinoelämän edellytyksiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeen mahdollistama lisääntynyt kyvykkyys teknologian ja digitalisaation hyödyntämisessä lisää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan Kuopion kaupungin strategian kaikkia tasoja läpileikkaavaa digitalisaatiota.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hankkeessa edistetään digittalisaation kyvykkyyttä, joka lisää digitaalisten palvelujen hyödyntämistä mahdollistaen esim. etäpalveluita. Hankkeessa sovelletaan Kuopion kaupungin strategian viisaan liikkumisen mukaisia periaatteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke tähtää välittömästi henkilökunnan työhyvinvoinnin, työmotivaation, työssäviihtymisen, keskustelukulttuurin ja tuottavuuden parantumiseen. Pitemmällä aikavälillä hyväksi todetut käytännöt jalkautetaan koko organisaation työhyvinvoinninedistämiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hankkeella edistetään mm. yksilöllisten ratkaisujen ja henkilöstön osallistamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Hanke edistää yksilöiden ja ryhmien yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-