Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21899

Hankkeen nimi: Pystyväksi ryhmässä PYRY

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 0294 5222

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tamk

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Isosuo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.isosuo(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 661 0119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

SASKY koulutuskuntayhtymä, 0204964-1
Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, 0147520-0
Valo-Valmennusyhdistys ry, 2797994-1
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, 0201472-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on, että osatyökyiset henkilöt ja ammatillista oppilaitoksista valmistuvat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt työllistyvät nykyistä paremmin. Hankkeessa kehitetään vertaisohjaukseen perustuva toimintamalli, joka toimenpiteineen edistää hankkeen kohderyhmän pääsyä työmarkkinoille. Hankkeessa tuetaan osatyökykyisiä ja muita erityisen tuen tarpeessa olevia työttömiä, ammatillisten opintojen loppuvaiheessa olevia ja vasta ammattiin valmistuneita henkilöitä kohti työtä. Tähän pyritään kehittämällä heidän urataitojaan ja tukemalla heitä työelämäyhteyksien rakentamisessa. Keskeisimpinä taitoina vahvistetaan osallistujien minäpystyvyyden kokemusta ja oman osaamisen tunnistamista ja tuotteistamista. Minäpystyvyyden vahvistuminen, oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen kohti työtä nähdään hankkeessa pitkäkestoisena prosessina. Osallistujia tuetaan löytämään heidän vahvuuksiensa kautta sellaisia tehtäviä, joihin kukin rajoitteistaan huolimatta voisi työllistyä. Hankkeen avulla haasteet eivät poistu, mutta vahvuuksien tunnistamisen kautta ne eivät enää muodosta estettä työllistymiselle.

Työtapoina käytetään vertaisohjauksen ja -mentoroinnin menetelmiä. Erityistä tukea työllistymiseensä tarvitsevien henkilöiden vertaisryhmät muodostetaan osatoteuttajaorganisaatioissa. Vertaisryhmien koulutukseen osallistuu vertaisryhmän ohjaaja organisaatiosta sekä vertaisryhmän osallistujista valittu vertaisohjaaja. Vertaisohjaus kohti työtä toteutetaan organisaatioiden eri ryhmissä. Ryhmässä vahvistetaan minäpystyvyyden kokemusta vertaisryhmätoiminnassa jakamalla kunkin osallistujan vahvuuksia ja osaamista sekä etsimällä niihin pohjautuvia työllistymismahdollisuuksia sekä muita ansaintamahdollisuuksia. Hankkeessa tehdään yritysyhteistyötä osatyökykyisten työllistymisproessin kehittämiseksi yhteistyössä Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Työnantajille ja työmarkkinajärjestöjen edustajille kootaan ja tuotetaan helppokäyttöisiä materiaaleja, (verkko)koulutusta ja neuvontaa. Nämä tarjoavat työnantajille realistista tietoa eri tavoilla osatyökykyisten osaamisesta, mahdollisista rajoitteista ja niiden ylittämisestä sekä tarjolla olevista tukimuodoista rekrytoinnin tueksi.

TAMKin sosionomiopiskelijat, liiketalouden sekä opinto-ohjaajankoulutuksen ja ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijat osallistuvat toimintamallin sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy vertaisohjaukseen perustuva, minäpystyvyyden vahvistamiseen,oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen keskittyvä työtapa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. Mallia ja hankkeen kokemuksia levitetään oppilaitoksiin, TE-hallintoon, työelämään ja järjestökentälle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmä ovat erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevat henkilöt. Näitä ovat työttömät, vaikeasti työllistyvät osatyökykyiset henkilöt, ammatillissa oppilaitoksissa ja erityisoppilaitoksissa, työelämään hakeutumisen nivelvaiheessa olevat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä vastavalmistuneet tai opintonsa keskeyttäneet tai keskeyttämässä olevat henkilöt. Osatyökykyisellä tarkoitetaan tässä henkilöä, jolla on osittainen työkyky. Työkyky on yksilöllistä ja voi vaihdella ollen tilapäistä. Työkyky voi olla alentunut esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden, pitkän työttömyyden tai elämänkriisin aikana.

Hankkeen osatoteuttajien toiminnoissa on mukana erilaisia työllistymiseensä tukea tarvitsevia henkilöitä. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat pääsääntöisesti alle 20-vuotiaita nuoria, Valo-valmennus kohdistuu pääasiassa nuoriin 20–29 -vuotiaisiin, mutta yksilöllisen tilanteen perusteella ryhmiin otetaan myös vanhempia henkilöitä. Eri-ikäisyys ja eriaikaisuus oppimisen ja työllistymisen polulla tuo vertaisuuteen uusia ulottuvuuksia.

Myös Pirkanmaan työnantajat ovat kohderyhmä. Heille tuotetaan osatyökykyisten työllistämistä tukevaa (verkko)koulutusta, tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia ja työllistämistä tukevaa materiaalia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen, liiketalouden ja sosionomikoulutuksen opiskelijat.

Työnantajat, työpaikkaohjaajat ja muu yritysten henkilöstö.

TE-hallinnon ja kuntien ohjaustyötä tekevä henkilöstö ja hankkeen kohderyhmien kanssa toimivat kolmannen sektorin toimijat, jotka toimivat Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 028

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 193 069

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 420 935

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 226 833

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Satakunta

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Porin, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Ruovesi, Kangasala, Punkalaidun, Huittinen, Harjavalta, Pirkkala, Urjala, Virrat, Orivesi, Valkeakoski, Vesilahti, Nokia, Tampere, Hämeenkyrö, Lempäälä, Parkano, Mänttä-Vilppula, Ikaalinen, Juupajoki, Sastamala, Ylöjärvi, Akaa, Pälkäne, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 185

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vaikka hankkeen tavoite on tukea kaikkia erityistä tukea työllistymiseensä ja oman osaamisensa tunnistamiseen tarvitsevia työttömiä, työvoiman ulkopuolella olevia ja opiskelijoita, hankkeessa otetaan huomioon sukupuolten väliset erot. Oman osaamisen arvostamisen ja minäpystyvyyden kokemuksen voidaan olettaa olevan keskimäärin heikompaa naisilla kuin miehillä. Valo-valmennuksen asiakkaiden kanssa pidettyyn hankkeen suunnittelutyöpajaan osallistuneet naiset kuvasivat työllistymisensä yhdeksi ongelmaksi sen, että työnantajat epäilevät herkästi naisten fyysistä jaksamista miesvaltaisilla aloilla. Nuoret naiset kertoivat kokemuksenaan, että heitä ohjataan sosiaalialalle, vaikka he itse haluaisivat esimerkiksi rakennualan työhön. Nämä ja muut sukupuolinäkökulmat otetaan huomioon kaikissa hanketoiminnoissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen tarkoittaa, että tasa-arvonäkökulma on mukana kaikissa projektin toiminnoissa. Tämä näkyy rekrytoinneissa, osallistujien jakautumiseessa vertaisryhmiin sekä sukupuolisensitiivisissä menetelmävalinnoissa. Osallistujia osallistetaan tiedostamaan sukupuolinäkökulmat ja erilaiset ammattivalinnat, joihin liitetään helposti mies tai naisnäkökulma. Osallistujia kannustetaan ylittämään perinteisiä ammattirajoja. Vertaisryhmien toiminnassa korostuu tasa-arvon ja sukupuolten yhdenvertaisuuden edistäminen jokaisen ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Hankkeessa edistetään sukupuolten yhdenvertaisempaa sekä aliedustettujen ryhmien tasa-arvoisempaa mahdollisuutta opiskella ja työllistyä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen aikana käytetään ekologisesti kestäviä materiaaleja. Tarpeetonta paperitulostusta vältetään ja suositaan sähköisiä materiaaleja.Pääosa projektissa tuotettavasta materiaalista on digimuodossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Kokoukset pyritään järjestämään aina kun mahdollista verkon välityksellä. Vertaisryhmät kokoontuvat aluksi kasvokkain, jotta ryhmäytyminen pääsee liikkeelle. Myöhemmin kokoonnutaan myös verkossa, ja näin vähennetään liikenteen päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Kierrätykseen kiinnitetään huomiota kaikessa toiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Edistetään osaavan ja sopivan työvoiman ja Pirkanmaan elinkeinoelämän työvoimatarpeiden kohtaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Kehitetään vertaisohjauksen malli, jota voi toteuttaa pitkälti verkkovälitteisesti. Tuotetaan työnantajille ja työmarkinaosapuolille verkkokoulutus osatyökykyisten työllistämisestä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hanketyöskentelyssä käytetään mahdollisimman paljon erilaisia verkkoratkaisuja (some, oppilaitosten alustat, järjestelmät ja muut virtuaaliset ratkaisut). Liikkumisessa vierailukohteisiin hyödynnetään mahdollisimman paljon joukkoliikennettä ja kimppakyytejä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Hanke edistää erityisesti sosiaalista ja kulttuurisra kestävyyttä ja yhdenvertaisuuden toteutumista, sillä hankkeen keskeisin tavoite on vaikeasti työllistyvien ja erityisopiskelijoiden minäpystyvyyden ja oman osaamisen tunnistamisen vahvistaminen ja sitä kautta heidän opiskelu- ja työpolkunsa tukeminen. Pitkällä tähtäimellä hankkeen vertaisohjauksen ja minäpystyvyyden tukemisen mallit jäävät vapaasti käytettäviksi ja voivat siten tukea myös muiden kuin hankkeeseen osallistuvien hyvinvointia. Hankkeen toimenpiteet vahvistavat osallistujien elämänhallintaa ja lisäävät siten heidän hyvinvointiaan. Opiskelupolulla eteenpäin pääsemisellä ja työllistymisellä on luonnollisesti monia hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota tyttöjen ja naisten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja oikeuteen tehdä yksilöllisiä valintoja. Vahvistetaan kaikkien minäpystyvyyden kokemusta ja taitoa nähdä oman osaamisensa arvo korostaen, ettei osaaminen ja pystyvyya ole sidottuja sukupuoleen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Hanke edistää vahvasti yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja osatyökykyiset. Hanke vahvistaa heidän yhdenvertaista mahdollisuttaan osallistua koulutukseen ja työhön. Kehitettävä vertaisohjauksen malli myötävaikuttaa myös pitkällä tähtäimellä yhdenvertaisuuden toteutumiseen yhteiskunnassa, kun se jää vapaasti alan toimijoiden käyttöön.
Kulttuuriympäristö 4 4
Oman osaamisen ja pystyvyyden tunnistaminen ja ja työllistymisen tukeminen koskettavat vahvasti myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joita on tämän hankkeen kohderyhmissä. Hankkeessa otetaan huomioon kielellisen ja kulttuurisen eroavaisuuksien tuottamaa tuen tarvetta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-