Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21900

Hankkeen nimi: Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kalevankatu 35

Puhelinnumero: +358408680205

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://ww.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katja Valkama

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.valkama(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408300386

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

SEDU, 2791670-5
Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy, 0208850-1
Kauhajoen kaupunki, 0178718-3
INTO Seinäjoki, 1637389-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä opiskelijoita sekä ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa. Hankkeen avulla edistetään ulkomaalaisten työllistymistä alueen yrityksiin parantamalla työllistymisvalmiuksia lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat täällä jo olevien maahanmuuttajien (erityisesti opiskelijoiden) pysyvyyden tukemiseen alueella ja kohtauttamiseen alueen yritysten kanssa, työvoiman rekrytoimiseen ulkomailta sekä Talent Hub- Etelä-Pohjanmaa toiminnan käynnistämiseen.

Hankkeen lopputulemana Etelä-Pohjanmaalla on edistetty yritysten osaamista ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin liittyen. Hankkeen lopputuloksena kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikan saaminen ja työllistyminen alueelle helpottuu. Alueella olevien ulkomaalaisten valmiudet työllistyä alueen yrityksiin ovat parantuneet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on työttömät, työttömyysuhan alla olevat, ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja alueella tutkintoa suorittavat maahanmuuttajat. Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot sekä kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät, erityisesti pk-yritykset, sekä ulkomaiset työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat alueen oppilaitokset, kunnat ja kaupungit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 281 246

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 212 455

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 369 836

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 275 478

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Soini, Teuva, Seinäjoki, Kauhajoki, Kauhava, Lappajärvi, Karijoki, Ähtäri, Kurikka, Lapua, Alajärvi, Vimpeli, Evijärvi, Alavus, Isojoki, Ilmajoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 27

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty erillistä toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankkeella pyritään edistämään maahanmuuttajakohderyhmän työllistymisvalmiuksien parantamista sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Kysymystä on tarkasteltu kohderyhmän sukupuolijakauman kannalta. Esimerkiksi opiskelijakohderyhmässä alueella kohderyhmä jakaantuu varsin tasaisesti miehiin ja naisiin. Lähtökohtaisesti hankkeen toimenpiteisiin pyritään saamaan sama määrä miehiä ja naisia. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan molempien sukupuolten työllistäminen, ja osana kehitettäviä malleja huomioidaan erilaiset tarpeet. Hankkeessa kannustetaan miesmaahanmuuttajia työllistymään tai yrittäjäksi myös perinteisesti naisvaltaisesti segregoituneille aloille tai päinvastoin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeen toiminnassa ja seurannassa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Vaikka hankkeessa edistetään liikkuvuutta, pyritään oman henkilökunnan matkustamisen vähäisyyteen sähköisten neuvottelumenetelmien hyödyntämisen avulla. Hankeen toiminnassa suositaan muutenkin sähköisiä materiaaleja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Syntyvät jätteet kierrätetään ja hankkeen toiminnassa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Projektiorganisaatiot käyttävät omia energialähteitään, jotka ovat osittain uusituvia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Hankkeella on sekä välittömiä että välillisiä positiivisia vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Hankkeen avulla tavoitteena on saada kansainvälisiä työntekijöitä elinkeinoelämän tarpeisiin. Vaikutus korostuu välittömänä vaikutuksena, koska tämänkaltainen prosessi vaatii pitkäjänteistä- ja kestoista kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään välittömästi maahanmuuttajien ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tarvitsemia aineettomia palveluita. Hanke toimii katalyyttina pidempikestoiselle prosessille.
Liikkuminen ja logistiikka -1 -1
Hanke lisää työvoiman liikkumista. Tällä on lievä negatiivinen vaikutus kestävän kehityksen lähtökohdista. Liikkumisen logistiikassa pyritään kuitenkin huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmän työelämään siirtymistä, joten sillä on vaikutusta sosiaaliseen kestävyyteen. Hankkeessa syntyvien toimintamallien pysyvän juurruttamisen kautta toimenpiteiden vaikutus korostuu tulevaisuudessa.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Hanke pyrkii luomaan Etelä-Pohjanmaalle entistä tasa-arvoisempaa työmarkkinatilannetta valtaväestön ja maahanmuuttajien välille. Hanke valmentaa maahanmuuttajia suomalaiseen työelämään, ja alueen yrityksiä vastaanottamaan maahanmuuttajatyöntekijöitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hankkeessa yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus on keskeisessä osassa. Tähän pyritään tukemalla kansainvälisten osaajien yhdenvertaista työllistymistä alueen työmarkkinoille kulttuuriseen tai etniseen taustaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 5 6
Hankkeen valmennuksissa korostuu kulttuurisensitivisyys ja ymmärrys erilaisia kulttuureita kohtaan. Hankkeen avulla kulttuuriympäristö eri organisaatioissa ja yrityksissä monimuotoistuu.
Ympäristöosaaminen 4 3
Hankkeessa huomioidaan henkilöstön ymmärrys ympäristöasioissa, niin hyvin kuin se on mahdollista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-