Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21904

Hankkeen nimi: Ohjaamo Kempele

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kempeleen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186002-9

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 050 4636275

Postinumero: 90441

Postitoimipaikka: Kempele

WWW-osoite: http://www.kempele.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Tauriainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Nuorisopalvelujen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.tauriainen(at)kempele.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3078981

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo Kempeleen pääkohderyhmä on 15-28 –vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, kuitenkin palveluja tarjotaan kaikille alle 30-vuotiaille. Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen, yhden luukun periaatteen palveluita.
Ohjaamotoiminnan hankeaikataulu on 1.3.2020-31.12.2022 ja hankkeesta vastaa Kempeleen kunnan nuorisopalvelut. Työntekijäresurssit Ohjaamo Kempeleessä ovat 1,5 henkilötyövuotta. Ohjaamo on auki vähintään neljänä päivänä vähintään neljän tunnin ajan. Ohjaamon toimipiste etsitään yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten ehdotusten pohjalta. Piste tulee sellaiseen paikkaan, jossa nuori ei koe leimautuvansa. Hankeaikana luodaan toimijoiden välille yhteisen tekemisen toimintamalli, joka juurrutetaan hankeajan aikana osana nuortenaikuisten monialaisia palveluja.

Ohjaamopalveluja nuoret voivat saada nimettöminä, ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Asiakkuus eri toimijoiden kanssa tehdään tarvittaessa. Ohjaamotyöskentely on aina nuoren tarpeista lähtevää. Nuoria voidaan ohjata Ohjaamosta myös eteenpäin muihin palveluihin. Ohjaamo Kempeleen toimintaa ohjaa valtakunnalliset Ohjaamotoiminnan kriteerit.

Ohjaamo Kempele - hankkeen tavoite on luoda parempia mahdollisuuksia nuorten työllistymiseen, opiskelujen aloittamiseen, mielekkään vapaa-ajan palvelujen löytymiseen tai muihin heidän tarvitsemiin palveluihin. Ohjaamotoiminnan kautta nuoret saavat myös parhaan mahdollisen tuen ja avun elämässä oleviin nivelvaiheisiin.
Oikea-aikaisilla palveluilla on mahdollista parantaa nuorten elämänhallintaa, toimintakykyä sekä minä-pystyvyyttä. Myös nuorten aikuisten eri elämäntilanteiden huomioon ottaminen mm. vanhemmuuden vahvistaminen ja tukeminen ovat tärkeässä asemassa Ohjaamo Kempeleessä. Jotta Ohjaamo-hankkeen tavoitteisiin päästään, keskiössä on viranomaisyhteistyön sekä monialaisten palvelujen koordinointi, kehitystyö sekä toiminnan seuranta sekä osallisuustyö kohderyhmän kanssa. Ohjaamotoiminta edistää myös nuorisotakuun toteutumista ja ennaltaehkäisee nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä.

Toiminnan vaikuttavuutta seuraamme kerätyn asiakaspalautteen sekä yhteistyökumppaneiden palautteen kautta. Työskentelytavat ohjaamossa ovat mm. asiakastyö, pienryhmätoiminta, tapahtumat, luennot sekä ohjaamon jalkautuminen. Vahvasti keskiössä varsinkin alkuun on myös markkinointiin ja viestintään Ohjaamotoiminnasta. Moninaiset toiminnot vahvistavat nuorten ja nuorten aikuisten tietotaito-varantoa ja antavat heille elämänhallinnallisia sekä sosiaalisia taitoja. Ohjaamotoiminnan toivotaan myös antavan hyviä kokemuksia paikallisista palveluista ja niiden saumattomasta sujuvuudesta sekä viestimään positiivista viestiä yhteiskunnan halusta toimia jokaisen nuoren eteen.

Ohjaamotoiminnan tuloksia mitataan kävijämäärien ja –palautteen, järjestetyn toiminnan sekä toimenpiteiden kautta. Tuloksien mittarina pidetään myös monialaisten palvelujen ja ohjaamotoiminnan koordinointi, kehitystyö sekä seuranta. Arvot työskentelyssämme ovat asiakaslähtöisyys, vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, osallisuus ja samanarvoisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamotoiminnan palvelut ovat suunnattu kaikille alle 30 –vuotiaille, varsinainen kohderyhmä on kuitenkin 15-28-vuotiaat. Erityisesti palvelujen kehittämistyössä huomioidaan työttömät, työttömyysuhan alla olevat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja muutoin heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä syrjäytymisuhan alla olevat kempeleläiset. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää myös nuoriin perheellisiin.

Kohderyhmäksi Ohjaamotoiminnassa voidaan myös laskea muut valtion, kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin nuorten palveluja tuottavat tahot, työnantajat sekä muut nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvät hankkeet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat nuorten ja nuorten aikuisten perheet ja lähipiiri. Voidaan ajatella, että myös alueemme kunnat ja oppilaitokset, eri toimijaverkostot sekä yritykset ovat välillinen kohderyhmä. Ylipäätään yhteiskunta hyötyy siitä, että nuorilla aikuisilla on mahdollisuus löytää tarvitsemansa palvelu ja elämän polku.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 225 967

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 138 518

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 282 608

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 173 239

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: -

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: Kempele

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 295

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ja sen palvelut tarjotaan miehille, naisille ja muunsukupuolisille. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan myös eri kulttuurien sukupuolinäkökulmiin liittyvät asiat. Toiminnassa on kohdennettuja kokonaisuuksia tarvittaessa erikseen miehille, naisille ja muunsukupuoliselle. Hankkeessa haetaan myös seksuaalikasvatuksen kokonaisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu sukupuolinäkökulmat toiminnoissa ja kaikessa hankkeeseen liittyvässä toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite. Kaikkia nuoria ja nuoria aikuisia kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta, kulttuurista, uskonnosta tai muista yksilön ominaisuuksista riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hankkeessa käytetään digitaalisia palveluja ja pääpaino on sähköisessä tiedotuksessa ja viestinnässä. Printtimediaa käytetään harkiten. Palveluiden löytyessä saman oven takaa, autoilun tarve vähenee. Etäisyydet mahdollistavat asioiden hoidon kävellen tai pyöräillen. Tilan sisustuksessa käytämme mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia tai kierrätettyjä kalusteita. Ryhmätoiminnoissa hyödynnämme kierrätettyjä, luonnollisia ja jo olevia materiaaleja. Jätteet lajitellaan ja kierrätys on konkreettista (bio, kartonki, paperi, lasi, metalli ja muovi).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Tilaa varten ei rakenneta uutta rakennusta vaan hyödynnetään valmiita tyhjillään olevia tiloja. Ryhmien tutustumiskäyntikuljetuksien ja yksittäisten nuorten autoilun tarve pienenee virastopalveluiden löytyessä samasta osoitteesta. Metsiä säästetään paperimainonnan siirtyessä someen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Uuden rakennuksen rakentamisesta aiheutuvat rasitteen jäävät pois käytettäessä jo rakennettua tyhjillään olevaa tilaa. Ympäristötietoisuus on läsnä kaikissa toiminnoissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Liikenteen päästöt vähenevät palveluiden löytyessä läheltä. Tilassa kiinnitetään huomio energiatehokkaaseen kulutukseen; valaistus, vedenkulutus, pienkoneet. Kierrätys on hoidettu asiaan kuuluvalla tavalla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Jätteet lajitellaan ja kaatopaikkajätteen määrä pyritään minimoimaan. Ongelmajätteet kerätään ja viedään ongelmajätekeräykseen. Kaikissa hankinnoissa vältetään turhia ja lyhytikäisiä tarvikkeita. Pyritään materiaaleissa monikäyttöisyyteen. Ei kertakäyttöastioita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Sähkösopimuksessa suositaan paikallista sähköntuottajaa. Sähkön tuotannosta yli 90% perustuu uusiutuviin energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Tavoitteena on mahdollistaa ja edesauttaa työn ja työvoiman kohtaanto. Kannustamme nuoria opiskelemaan, kehittämään itseään ja tuomaan osaamistaan esille. Työnantajien tarpeisiin pyritään vastaamaan osaavilla ja motivoituneilla ammattilaisilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Ohjaamohankkeessa kehitetään aineettomia palveluita, viranomaisyhteistyötä, 3. sektorin yhteistyötä ja matalankynnyksen ohjaamopalvelua. Ohjaamopalvelun yksilöllinen ohjaus ja nopea saatavuus lisäävät nuorten hyvinvointia ja itsevarmuutta. Tarjolla on asiantuntijuutta, jota nuori voi hyödyntää etsiessään omaa paikkaansa yhteiskunnan jäsenenä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 5
Virastojen välinen liikenne vähenee palveluiden löytyessä yhden oven takaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Ohjaamotoiminnalla edistetään nuorten elämänhallinnollisia taitoja, mahdollisuuksia ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin matalalla kynnyksellä, helposti yhden oven kautta. Paremmat mahdollisuudet työllistymiseen sekä oman elämänpolun selkiintymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Palvelut ovat kohderyhmälle yksilöllisiä ja jokainen huomioidaan tasa-arvoisesti. huomioidaan myös asiakkaiden taustat mm. maahanmuuttaja taustat huomioiden tasa-arvoisesti. Hanke edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuutta osallisuuteen yhteiskunnan jäsenenä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Ohjaamo Kempele -hanke on kohdennettu kaikille 15-28, alle 30 vuotiaille Kempeleläisille. Palvelua tapahtuu tarvittaessa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
Kulttuuriympäristö 6 7
Yhteistyökumppaneiden työkulttuurit tulevat tutuksi ja arvostus toisen tekemää työtä kohtaan kasvaa. Kaikki kohdatut kulttuurit huomioidaan arvostaen.
Ympäristöosaaminen 4 7
Hankkeella edistetään ympärisöosaamista ja -taitoja työelämän vaatimusten mukaisesti. käytetään kierrätysmateriaaleja ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Käytämme kierrätystä ja kannustamme kierrätykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-