Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21912

Hankkeen nimi: CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tomorrow

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: https://www.metropolia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aleksi Malinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aleksi.malinen(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 759847

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Espoon kaupunki / lukiolinja, 0101263-6
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2647375-4
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 0502454-6
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, 1046216-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CLEMET-hankkeessa keskitytään vastaamaan uuden teknologian ajoneuvotekniikan alan tuottamiin muutostarpeisiin. Hankkeessa tutkitaan tulevaisuuden ajoneuvoteknologioiden tuottamia osaamishaasteita työelämälähtöisesti, ja vastataan haasteisiin yhdistelemällä monialaisesti asiantuntemusta eri koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken. Mukana hankkeessa on paitsi korkeakoulutusta antavia organisaatioita, myös alemman koulutusasteen tarjoajia, jolloin voidaan luoda erinomainen, läpileikkaava kuva “tulevaisuuden autotalon” rooleista, vastuista sekä uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista palveluiden ja uuden liiketoiminnan osalta. Hankkeen ytimessä on monialaisten tiimien ja nopeiden kokeiluiden kautta tehdyt pilotoinnit, joiden avulla hankkeessa suunniteltua oppimisympäristöä voidaan kokeilla ja validoida. CLEMET-hankkeessa määritellään tulevaisuudessa edessä olevat oppimisprofiilien haasteet, sekä huomioidaan nykypäivän työelämässä toimivien ammattilaisten osaamisprofiilin tarvitsema muutostarve ja luodaan koulutuskokonaisuuksia ja -ympäristö, jolla näihin tarpeisiin voidaan vastata. CLEMET-hanke kokoaa yhteen hajallaan olleet resurssit ja kehittää mekanismit ja käytänteet, joilla resursseja voidaan tehokkaammin tuoda yhteiskäyttöön. Hankkeen tuloksena syntyvää oppimisympäristöä ja “tulevaisuuden autotalon” osaamistiekarttaa voidaan käyttää hyväksi myös muiden muutosalojen koulutuksen kehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat ajoneuvotekniikan alalla työskentelevät henkilöt tai sille suuntautuvat opiskelijat, joiden työtehtäviin kuuluu tulevaisuuden cleantech-ajoneuvoteknologioiden osaaminen. Kohderyhmä koostuu siis paitsi työikäisistä ja korkeakoulutason opiskelijoista, myös toisen asteen (lukio ja ammattikoulu) opiskelijoista, jotka ovat suuntautumassa ajoneuvotekniikan alalle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat yritykset, jotka toimivat ajoneuvotekniikan alalla sekä koulutusorganisaatiot ja niiden henkilöstö, jotka tuottavat ajoneuvotekniikan koulutusta. Hankkeen välillisiin kohderyhmiin voidaan laskea myös kaupunkilaiset, jotka hankkeessa kehitetyistä palveluista ja toimintamalleista hyötyvät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 394 338

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 315

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 525 783

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 087

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 158

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmä (valittu koulutusala) on tällä hetkellä erittäin miesvaltainen, ja tulevaisuudessa on erittäin tarpeellista saada koulutettua kaikkia sukupuolia alalle, työvoiman riittävyyden sekä osaamisen varmistamiseksi. Hankkeessa tulee tunnistaa esteet ja vetovoimatekijät, jotka vaikuttavat sukupuolijakaumaan vinouttavasti ja kehittää mekanismeja, joilla saadaan osallistettua naisia koulutukseen paremmin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta ehkäisee syrjäytymisvaaraa useilla voimakkaasti sukupuolittuneilla, matalan koulutuksen aloilla (kuten logistiikka ja kuljetus) mm. kehittämällä työntekijöiden uusien teknologioiden osaamista ja parantamalla ammattiopiskelijoiden yhteyksiä työelämään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on lisätä opettajien, opiskelijoiden ja yritysten työntekijöiden automaation ja cleantech-osaamista sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Hanke luo cleantech-osaamista yksilöille yrityksissä ja oppilaitoksissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Hankkeen myötä sähköajoneuvojen valmistuksen ja ylläpidon vaatima osaaminen kasvaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 6
Tulevaisuuden ajoneuvotekniikan cleantech-ratkaisut ovat ympäristölle ystävällisempiä vähentyneiden lähipäästöjen, alentuneiden melutasojen sekä pienempien huoltopäästöjen vuoksi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Kasvihuonekaasuista lämmitysvaikutukseltaan merkittävin on hiilidioksidi, josta valtaosa on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hanke vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen, sillä hankkeen keskiössä on ajoneuvojen siirtyminen fossiilisista polttoaineista kohti vähähiilisyyttä ja sähkökäyttöisyyttä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Automatiikan käyttöönotto tehostaa yritysten prosesseja, jolloin materiaaleja voidaan hyödyntää tehokkaammin ja jätettä syntyy vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 6
Sähköautojen yleistyminen vähentää fossilisten polttoaineiden kysyntää. Sähkön kysynnän lisääntyessä tarvetta tullaan todennäköisesti täyttämään sekä uusiutuvilla että uusiutumattomilla energialähteillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee paikallisten yritysten pitkän tähtäimen suunnittelua sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Hanke vahvistaa yritysten nykyisen ja tulevan (nykyiset opiskelijat) henkilöstön cleantech- ja automaatio-osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Uudet teknologiset ratkaisut, kuten automaation lisääntyminen liikkumisteknologian kentällä, tuottavat merkittävästi pohjaa uusien palveluiden ja aineettomien tuotteiden kehittämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeen keskiössä on kehittää kohderyhmän osaamista uusien automatisaatioon pohjautuvien, vähähiilisisten liikkumis- ja logistiikkaratkaisujen suhteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke edistää hyvinvointia parantamalla työllisyyttä osaamisen lisäämisen kautta. Automaation kautta hanke edistää kuljetuksen esteettömiä ratkaisuja. Uudet teknologiat suunnitellaan päälähtöisesti käyttäjälähtöisellä lähestymistavalla, ottaen huomioon ergonomia- sekä psykofyysissosiaaliset tekijät.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke edistää tasa-arvoa ehkäisemällä syrjäytymistä sukupuolittuneilla aloilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke ehkäisee syrjäytymistä erityisesti matalan koulutuksen aloilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeen keskiössä on lisätä yritysten ja oppilaitosten henkilökunnan sekä opiskelijoiden cleantech-osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-