Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21914

Hankkeen nimi: Kpedu Rekry

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liinu Andersson

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liinu.andersson(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408073647

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kpedu Rekry -hankkeen tarve on noussut esiin Keski-Pohjanmaan alueen työnantajien viestitettyä jo pitkään rekrytointiongelmistaan. Keski-Pohjanmaan maakunnan kannalta on aivan ydinkysymyksiä kuinka saamme mahdollisimman suuren osan opiskelijoistamme kiinnitettyä alueen työpaikkoihin, ja vähintäänkin pidettyä työllisyysasteen nykyisellä tasolla. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan kauppakamari ja Kokkolan kaupunki. Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu). Pohjanmaan TE-toimisto on hankkeessa kumppanina ja on mukana kehittämässä ja toteuttamassa opintojen aikana tarjottavia urapalveluita sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymistoimenpiteitä.

Kpedu Rekry -hankkeen päämääränä on edistää ja nopeuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Tavoitteet:
1. Parantaa opiskelijoiden työnhaku- ja työllistymisvalmiuksia
2. Tehostaa Kpedun opiskelijoilleen tarjoamia työllistymistä edistävän uraohjauksen palveluita
3. Lisätä alueen työelämän kiinnostusta Kpedun opiskelijoita kohtaan ja tuoda esiin opiskelijat potentiaalisina työntekijöinä/tulevina osaajina

Toimenpiteet:
1. Opiskelijoiden uraohjausta ja työllistymistä edistävän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelun sekä verkko-oppimisympäristön toteuttaminen
2. Opiskelijoiden työnhaun sparrausryhmien toimintamallin luominen yhdessä kumppaneiden kanssa
3. Tietoisuuden lisääminen alueen työpaikoista ja työllistymismahdollisuuksista
4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tavoitteellisuuden lisääminen opiskelijoiden uraohjauksessa
5. Luodaan matalan kynnyksen palvelu yritysten nopeisiin ja piileviin rekrytointitarpeisiin vastaamisessa yhdessä työhallinnon kanssa

Tulokset/vaikutukset:

Hankkeen vaikutuksena opiskelijoiden työllistymistä ja jatko- opiskelua tukevan uraohjauspalvelujen laatu paranee ja määrä lisääntyy hankkeen aikana. Pitkällä tähtäimellä Kpedun opiskelijoiden sijoittuminen alueen työelämään opintojen aikana ja jälkeen paranee sekä työnantajien rekrytointi helpottuu.

Hankkeessa edistetään kestävää kehitystä parantamalla alueen työnantajien työvoiman saatavuutta hankkeessa kehitettävien palveluiden ja yhteistyömallien avulla.
Hanke on sukupuolineutraali ja tarjoaa Kpedun kaikille opiskelijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa ura- ja työllistymispalveluita. Erityinen painopiste on maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Kpedun tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat sekä Kpedun opetus- ja ohjaushenkilöstö.
Kpedun tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista (n. 4800) on alle 30-vuotiaita n. 67%. Suoraan peruskoulusta tulleita opiskelijoistamme on n. 2500, eli kohderyhmästä valtaosa on nuoria vailla toisen asteen tutkintoa olevia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen työnantajat, työhallinto, kunnat, muut työllisyydenhoitoon liittyvät verkostot ja sidosryhmät mm. Ohjaamo

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 539 646

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 539 347

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 719 528

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 719 186

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kokkola, Kaustinen, Perho, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 172

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Kaikkiin hankkeen toimenpiteisiin on opiskelijoilla tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Kaikkiin hankkeen toimenpiteisiin on opiskelijoilla tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 8
Hanke on erittäin tärkeä työvoiman saatavuuden näkökulmasta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hanke tuottaa opiskelijoiden uraohjaukseen tiedotus- ohjaus- ja neuvontamateriaaleja sekä verkko-oppimisympäristön ja erilaisia yhteistyömalleja, jotka ovat myös hankkeen jälkeen käytössä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoidemme työllistymistä ja sitä kautta hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteisiin on kaikilla opiskelijoillamme tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen toimenpiteisiin on kaikilla opiskelijoillamme yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Erityinen painopiste on maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden työnhaku- ja työllistymisvalmiuksia, sekä tehostaa työllistymistä edistäviä uraohjauspalveluita ja lisätä alueen työnantajien kiinnostusta Kpedun opiskelijoita kohtaan.

Hankkeessa luotiin uraohjaajamalli, jossa uraohjaaja on toimialallaan henkilö, jolta on mahdollista saada yksilö- ja ryhmäohjausta ja joka toimii yhteyshenkilönä työelämäpäivien ja yritysvierailuiden järjestämisessä. Hankkeen päättyessä uraohjaajien jatko toimialoilla jää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän johtoryhmän päätettäväksi. Toimialojen yksittäisten työelämäpäivien lisäksi pilotoitiin aulatapahtuma Urabuusteri, joka tavoitti onnistuneesti opiskelijoita.

Uraohjaustoimintaa kehitettiin luomalla erilaisia työkaluja, opiskelijoiden tavoittamiseen ja ohjaamiseen. Kpedu Rekryn omille nettisivuille on julkaistu lukuisia alumneja ja uraohjausta tukevia videoita, sekä alueen urakarttoja, jotka edesauttavat opiskelijaa löytämään oman työllistymispolun. Lisäksi hanketyöntekijät tekivät jatkuvaa yhteistyötä alueen sidoskumppaneiden kanssa, edistääkseen opiskelijoiden nivelvaiheita.

Hankkeessa otettiin käyttöön Kpedu Jobi työnhakusovellus, jota on jalkautettu opiskelijoille, ohjaushenkilöstölle ja alueen työnantajille. Kpedu Jobi on käyttäjälle maksuton työnhakuun tarkoitettu sovellus, joka tarvitsee vielä lisää aikaa toimiakseen jokaisella toimialalla työnhaun tukitoimena. Kehittämistyö jatkuu hankkeen päätyttyä.

Hanke mahdollisti uraohjaajille lukuisia ohjaukseen liittyviä koulutuksia, sekä järjesti uravalmennusta ohjaushenkilöstölle.