Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21917

Hankkeen nimi: VERTY - Vertaistukea, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistä -yhdessä!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaalan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0190027-0

Jakeluosoite: Vaalantie 14

Puhelinnumero: (08) 5875 6000

Postinumero: 91700

Postitoimipaikka: Vaala

WWW-osoite: http://www.vaala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Niskanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.niskanen(at)vaala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 855 924

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osallisuuden tunteella on erityisen suuri merkitys työttömän työ- ja toimintakyvyn paranemisessa. SOKRA-hankkeessa määritellään osallisuuden käsitteen tarkoittavan kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin sekä elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin ja jossa pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin.

Nyt haettavassa VERTY-hankkeessa pyritään uudella tavalla tavoittamaan kaikki palvelun piiriin kuuluvat vaalalaiset työttömät. Kohderyhmänä kaikki työttömät, mutta erityisesti nuoret alle 29 –vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työttömät ja heidän läheisensä/ perheensä. Aiempiin hankkeisiin verrattuna toimintaa kehitetään ottamalla Vaalan alueen kyläyhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat ja yritykset tiiviisti mukaan toimintaan erityisesti vertaistuen kehittämisen, työhönvalmentajan ja löytävän työn mallin näkökulmasta.

Palveluohjauksen osalta yhteistyötä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa kehitetään siltauksen kautta, jossa kunnan palvelut ja Oulunkaaren sote-palvelut saadaan siltauksen avulla yhdeksi toiminto- ja palvelukokonaisuudeksi.

Tavoitteet:
Hankkeen päätavoitteena on työttömien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ja työelämävalmiuksien paraneminen. Tämän tavoitteen mahdollistaa VERTY-hankkeessa luotava uusi, ihmislähtöinen toiminto- ja palvelukokonaisuus, joka tulee vastaamaan kipeään tarpeeseen selkiyttää työttömille suunnattujen palveluiden ja toimintojen kokonaisuutta. Yksi VERTY-hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on, että työtön pääsee ja saadaan palveluiden piiriin sekä se, että työtön ylipäänsä tulee lähteneeksi kotoa.

Keinot:

1. Luodaan kehittäjäasiakasmalli
Hankkeen asiakkaana olevista työttömistä koulutetaan kehittäjäasiakkaita. Kehittäjäasiakasmalli edellyttää KEHITTÄJÄASIAKAS-VALMENNUSOHJELMAN rakentamista, pilotoimista ja käyttöönottoa.

2. Luodaan kotikäyntimalli (löytävän työn malli)
Rakennetaan yhdessä työttömien kehittäjäasiakkaiden kanssa toimiva malli kotikäynneille, pilotoidaan se ja luodaan pysyvä toimintatapa kotikäynneille yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän ja työttömien kanssa.

3. Luodaan yhdistysyhteistyömalli
Kyläyhdistysten ja muiden työllistävien yhdistysten kanssa rakennetaan mahdollisimman matalan kynnyksen toimintokokonaisuuksia, joissa työttömiä voidaan “löytää”.

4. Uusien palvelujen ja toimintojen kehittäminen
Hyödynnetään mm. Green Care -mallin mukaista toimintaa, jossa korostuvat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. Toimintaan sisällytetään myös Green Caren vesistöalueille suunnattua Blue Care –mallin mukaista toimintaa.

5. Siltaus kunnan ja Oulunkaaren palvelujen välille
Yhteistyön ytimessä on tavoite siitä, että Vaalan kunta ja Oulunkaaren kuntayhtymä ovat tietoisia, millaisia palveluita toinen osapuoli tarjoaa hankkeen kohderyhmälle ja samalla varmistetaan molempien tahojen palvelut kattava, toimiva ja yhteen nivoutuva palveluohjausmalli. Siltausmalli rakennetaan yhteistyössä kehittäjäasiakkaiden, kunnan ja kuntayhtymän kanssa.

6. Läheisten huomioiminen asiakkaan kokonaistilanteessa
Hankkeessa huomioidaan myös ne työttömän lähipiiriin kuuluvat henkilöt, joilla on vaikutusta työttömän kokemaan hyvinvointiin. Tavoitteena on, että myös läheisiä pystytään tukemaan toimivan palveluohjauksen keinoin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä koostuu kaikista Vaalan pitkäaikaistyöttömistä, työmarkkinoiden ulkopuolella olevista sekä niistä, joiden kohdalla riski jäädä työttömäksi on suuri. Erityisenä kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät. Vaalan heinäkuun 2019 tilastoidusta 130 työttömästä n. 69% ovat 15-29- tai 54-64- vuotiaita. Hankkeen toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Hankkeessa huomiota kiinnitetään erityisesti taajama-alueen ulkopuolella asuviin työttömiin, joiden kohdalla syrjäytymisriski on suuri.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Uudessa hankkeessa toiminto- ja palvelukokonaisuutta laajennetaan siten, että osaan hankkeen toimintoihin voi osallistua koko perheen, tai muiden läheisten henkilöiden kanssa. Perheille kohdennetuissa toiminnoissa tehdään yhteistyötä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat kunnan hallintokunnat, Oulunkaaren kuntayhtymä, paikalliset yritykset ja yhdistykset ja kunnan asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 256

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 443

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 317 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 230 554

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Vaala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta-analyysi perustuu aiempaan Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta –hankkeen tuloksiin. Lisäksi on hyödynnetty viimeisimpiä työllisyyskatsauksia. Näiden mukaan hankkeen osallistujat jakaantuvat tasaisesti miehiin ja naisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki sukupuolet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työttömien hyvinvoinnin edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 4
Koulutuksiin yhteiskyyditykset. Luonnossa liikkuessa huolehditaan luonnnon kestävästä kehityksestä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Hanke tukee osallistujien ympäristötietoutta. Mahdolliset Yhteiskyyditykset koulutuksiin ja koulutuksiin osallistuminen etäyhteydellämahdollisuuksien mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 4
Luonnossa liikuttaessa korostetaan luonnon kunnioitusta sekä jokamiesoikeuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Koulutuksiin osallistuminen etäyhteydellä mahdollisuuksien mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Toiminnassa syntyvät jätteet kierrätetään. Toiminnassa käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja. Varsinkin luonnossa liikkuessa korostetaan luonnon ja ympäristön roskaamattomuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 2
Suositaan toiminnassa uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa edistetään työttömien hyvinvointia sekä pyritään madaltamaan yritysten kynnystä palkata työttömiä töihin. Paikalliset yritykset sekä elinkeinoelämä hyötyvät tästä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitetään palveluohjausmalli, joka tuodaan näkyväksi. Hankkeessa kehitetään myös kehittäjäasiakasmalli ja siihen koulutus.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Yhteiskuljetukset mahdollisuuksien mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoite on kohderyhmän eli työttömien hyvinvoinnin lisääminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Toiminta suunnitellaan kaikki sukupuolet huomioon ottaen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös vähemmistökulttuurien edustajia. Toiminnassa edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 6 5
Hankkeen toiminta motivoi työttömiä kehittämään kunnan ja omaa asuin- ja kulttuuriympäristöään.
Ympäristöosaaminen 7 5
Luontoympäristössä toimiessa lisätään hankkeen kohderyhmän ympäristötietoutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-