Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21920

Hankkeen nimi: Oivallisesti opiskeluvalmiuksia

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Jakeluosoite: Koulukatu 41 (PL75)

Puhelinnumero: 020 124 4900

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.sedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aila Iida Maria Ylihärsilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Oppimispalvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aila.yliharsila(at)sedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 830 2381

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET
Oivallisesti opiskeluvalmiuksia -hankkeen tavoitteena on ohjata maahanmuuttajaopiskelijoita ja luoda heidän tarpeitaan vastaava opintopolku yksilölliset tarpeet huomioiden. Matkalla kohti ammattia ja työllistymistä hyödynnetään monipuolisesti Valma-koulutusta, OIVA-opintoja ja Vauhdittamoa.

Hanke jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin:

1. Hankkeen tavoitteena on kehittää OIVA-opintoihin toteutusmalli, joka mahdollistaa sen, että opiskelija saa alasta riippumatta juuri tarpeitansa vastaavaa opetusta ja ohjausta. Tavoitteisiin sisältyy maahanmuuttajien yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien koulutussisältöjen ja -materiaalien kehittäminen.


2. Tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien sujuvia siirtymiä koulutuksellisissa nivelvaiheissa
o kotouttamiskoulutuksesta ammatillisiin opintoihin
o kotouttamiskoulutuksesta OIVA-opintoihin
o Valmasta OIVA-opintoihin tai päinvastoin
o Valmasta ammatillisiin opintoihin
o ammatillisesta perustutkinnosta toiseen perustutkintoon
o koulutuksen osista toiseen

3. Tavoitteena on vahvistaa osaamista Sedun sisäisissä ohjausprosesseissa sekä tiivistää yhteistyötä verkostossa, joka toimii tukena opiskelijan oppimispolulla. (mm. TE-palvelut, maahanmuuttovirasto, EP:n maahanmuuttajafoorumi, Seinäjoen pakolaistyö, muut maahanmuuttajille koulutusta järjestävät tahot)TOIMENPITEET

1. OIVA-opintojen toteutus siten, että opiskelija saa alasta /yksiköstä riippumatta juuri tarpeitansa vastaavaa opetusta ja ohjausta

• ammatillisen koulutuksen lain mukaan koulutuksen järjestäjä päättää itse oppimisvalmiuksia tukevien opintojen sisällöstä. Selvitetään valtakunnallisesti, miten OIVA-opintoja toteutetaan eri ammatillisen koulutuksen järjestäjillä
• käydään eri ammattialojen edustajien kanssa keskustelut maahanmuuttajaopiskelijoiden koulutuksen läpäisyyn liittyvistä haasteista ja kuullaan heidän näkemyksiään OIVA-opintojen sisältötarpeista
• kuullaan työelämän näkemyksiä maahanmuuttajien osaamistarpeista, jotta pysytään huomioimaan ne koulutussisältöjen kehittämisessä
• kootaan valtakunnallisesti hankkeissa ja muissa yhteyksissä luotuja materiaaleja sähköiselle alustalle
• kootaan uutta laadukasta, tarpeita vastaavia koulutussisältöjä ja -materiaaleja heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa
• luodaan uutta selkokielistä ja saavutettavaa eri ammattialojen tarpeita vastaavaa materiaalia, viedään ne sähköiselle alustalle ja pilotoidaan niitä, kehitetään sisältöjä opiskelijoilta ja henkilöstöltä saadun palautteen perustella
• järjestetään koulutusta hankkeessa luotavan materiaalin (esim. verkkoon luotava koulutusmateriaali, toimintamallit)selkokielisyyden varmistamiseksi. Koulutuksiin kutsutaan mukaan verkkokoulutusmateriaalia luovat henkilöt, hankkeen yhteistyöverkoston jäsenet sekä muut maahanmuuttajia opettavat henkilöt, koulutuksen muut sisältö varmistuu hankkeen edetessä, kun kokonaisuus hahmottuu
• rakennetaan erilaisia ammattialojen ja opiskelijan osaamistarpeisiin vastaavia OIVA-opintojen polkuja maahanmuuttajille (toteutusmuodot, yhteys ammatillisiin opintoihin, Valmaan, kotouttamiskoulutukseen)
• luodaan malli siihen, miten OIVA-opintoja voidaan toteuttaa eri yksiköissä yhteistyössä Vauhdittamon kanssa
• kirjataan luodut ja pilotoidut toiminnot toimintamalleiksi ja prosessikuvauksiksi


2. Maahanmuuttajien sujuvat siirtymät koulutuksellisissa nivelvaiheissa
• kootaan yhteen Sedun toimijoita, jotka edustavat OIVAa, kotouttamiskoulutusta, VALMAa, ammatillista tutkintokoulutusta ja Vauhdittamoa
• kuvataan selkokielisesti koulutusten sisällöt ja etsitään yhdessä yhtymäkohtia ja mahdollisia päällekkäisyyksiä
• moduloidaan koulutusten sisältöjä siten, että ohjauksessa voidaan hyödyntää opiskelijalta puuttuvan osaamisen hankkiminen valitsemalla hänen tarpeitaan vastaavia moduleja ja välttää siten opiskelijan opintojen päällekkäisyys
• luodaan koulutusten moduleista erilaisia opintopolkukuvauksia, joissa osaaminen rakentuu askel askeleelta aiemmin hankitun osaamisen päälle
• kehitetään malli opiskelijan saattaen vaihtoon koulutuksesta toiseen siirryttäessä:
o kotouttamiskoulutuksesta ammatillisiin opintoihin
o kotouttamiskoulutuksesta OIVA-opintoihin
o Valmasta OIVA-opintoihin tai päinvastoin
o Valmasta ammatillisiin opintoihin
o ammatillisesta perustutkinnosta toiseen perustutkintoon
• saattaen vaihto -mallissa kuvataan prosessiin liittyvät asiakokonaisuudet, kuten opiskelijan aiemmin ja koulutuksessa hankkima osaaminen, opiskelijan opiskeluvalmiudet sekä erityiset opetus- ja ohjaustarpeet
• kartoitetaan mahdollisuudet opiskelijan sähköisen osaamispassin luomiseksi Sedun sisällä ja mahdollisuudet opiskelijan siirtyessä Sedun ulkopuolelle ja pilotoidaan sitä
• järjestetään maahanmuuttajaopiskelijoita opettaville ja ohjaaville henkilöille suunnattua nivelvaiheisiin liittyvää koulutusta; koulutusten tavoitteena on luoda ymmärrys eri koulutusten (kotouttamiskoulutus, Oiva Valma, ammatilliset opinnot, Vauhdittamo) toiminnasta, tavoitteista ja sisällöistä sekä siirtymistä koulutuksesta toiseen siten, että ohjaava opettaja osaa ohjata opiskelijaa oikein ja tietää, milloin opiskelijalla on valmiudet siirtyä polullaan eteenpäin. Koulutuksessa otetaan huomioon myös maahanmuuttajataustaisen opiskelijat muut tukitoimet ja näihin liittyvät mahdolliset huomioon otettavat asiat nivelvaiheissa.


3. Yhteistyöverkosto opiskelijan oppimisen polulla
• aloitetaan kehittämistapaamiset; mukaan kutsutaan tahoja, jotka ovat kohderyhmäopiskelijoiden tukiverkostossa, mm. TE-palvelut, maahanmuuttovirasto, EP:n maahanmuuttajafoorumi, pakolaiskoordinaattori(t) ja muut maahanmuuttajille koulutusta järjestävät tahot
• mukana Sedusta kotouttamiskoulutusten, VALMAn, OIVAn ja Vauhdittamoiden edustajat
• kuvataan eri sidosryhmien vaatimukset maahanmuuttajien koulutuksiin liittyen ja tarvittavat toimet koulutuksesta toiseen siirryttäessä
• luodaan koulutuspolkuja muiden maahanmuuttajille koulutusta järjestävien tahojen kanssa ja pilotoidaan niitä
• järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa perehdytetään toimijoita luotujen mallien käyttöönottoon
• panostetaan eri kohderyhmille suuntautuvaan viestintään somekanavien (facebook, instagram, blogit), nettisivujen ja intran kautta


4. Muut toimenpiteet
• arvioidaan hankkeen etenemistä ja toimenpiteiden onnistumista lukuvuosittain keväisin. Arviointi toteutetaan kolmiportaisesti: hankkeessa mukana olevat toimijat, pilotteihin osallistuvat opettajat ja opiskelijat sekä hankkeen ohjausryhmä
• levitetään hankkeen tuloksia paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa sekä benchmarking-verkostoissa.

HANKKEEN TULOKSET
Hankkeen tuloksena syntyy maahanmuuttajaopiskelijan tarpeiden mukaisia toimintamalleja ja prosessikuvauksia siitä, miten opiskelija saa riittävästi ohjausta ja osaa siten hyödyntää monipuolisesti Valma-koulutusta, OIVA-opintoja ja Vauhdittamoa osana koulutuspolkuaan. Toimintamalleissa siirtymät ovat sujuvia saattaen vaihtojen ansiosta. Lisäksi hankkeen päättyessä on tehty erilaisia opintopolkukuvauksia, jotka ovat helpottavat kaikkia hankkeen osapuolia (opiskelijat, Sedun henkilöstö, hakijapalvelut, maahanmuuttajat, yhteistyöverkoston toimijat) hahmottamaan joustavia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia opinnoissa etenemiseen.
Hankkeen tuloksena syntyy maahanmuuttajien suomen kielen osaamista ja opiskeluvalmiuksia tukeva materiaalipankki, jossa on huomioitu keskeisten alojen tarpeet ja sanastot.
Mallin avulla opiskelija jatkaa siitä, mihin on edellisessä vaiheessa päässyt eikä päällekkäisyyttä ole. Tämä ehkäisee opintojen keskeyttämistä ja mahdollistaa ammattiin valmistumisen ja työllistymisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Sedussa opiskelevat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea varsinkin opintojen alussa saadakseen riittävät valmiudet opinnoissa etenemiseen. Näitä ovat pääsääntöisesti maahanmuuttajaopiskelijat, joilla on puutteita suomen kielen hallinnassa ja muissa opiskeluvalmiuksissa. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä myös ohjausta ja tukea tarvitseville kantasuomalaisille.
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat myös vastuuohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat ja ammattiohjaajat, jotka ohjaavat kyseisiä opiskelijoita sekä johto, hakijapalveluiden henkilöstö sekä asiakaspalvelusihteerit.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös sidosryhmien edustajat, joiden kanssa luodaan yhteisiä malleja hankkeen aikana


Arvio hankkeeseen osallistuvista henkilöistä:
Opiskelijat: 70
Opinto-ohjaajat: 14
Vastuuohjaajat, opettajat ja ammattiohjaajat: 20
Päälliköt ja johtajat: 8
Työelämän edustajat: 10


Arvio osallistujien henkilötyöpäivistä koko hankkeen keston ajalta:
Opiskelijat: 10pv 700
Vastuuohjaajat, opettajat ja ammattiohjaajat: 4pv 80
Opinto-ohjaajat: 1pv 10
Päälliköt ja johtajat: 1pv 10
Työelämän edustajat: 1pv 10

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat:

- muut ammatilliset oppilaitokset, jotka voivat ottaa käyttöönsä hankkeessa luotuja malleja ja menetelmiä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 468

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 736

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 165 957

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 648

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Kauhava, Seinäjoki, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Lappajärvi, Teuva, Alajärvi, Lapua, Vimpeli, Soini, Ähtäri, Ilmajoki, Evijärvi, Isojoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 122

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opiskelemaan tulevissa maahanmuuttajissa on sekä naisia että miehiä. On todettu, että miehillä on usein taustalla jo aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta kotimaastaan. Naisilla sen sijaan puuttuu usein aiempi koulutus ja työkokemus kotimaan kulttuurista johtuen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen tulevien opiskelijoiden kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut ja suunnitellaan opiskelupolku yksilöllisesti. Opiskelupolku ei muodostu sukupuolen mukaan, vaan osaamisen ja kiinnostuneisuuden mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Paikallisen elinkeinoelämän työtekijätarpeeseen vastaaminen tukemalla opiskelijoita ammatillisissa opinnoissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Sähköisen opiskelumateriaalin luominen
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Sähköinen materiaali vähentää opiskelijoiden liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää merkittävästi maahanmuuttajaopiskelijoiden hyvinvontia mahdollistamalla opintoihin pääsy, niissä eteneminen ja työllistyminen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa tuetaan eri alojen sukupuolivähemmistöjä. Lisäksi opiskelijaa tuetaan kulttuurien erityispiirteiden sovittamisessa opiskeltaville ualoille, esim. pukeutumiseen liittyvät asiat
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke edesauttaa maahanmuuttajaopiskelijoiden kotoututumista Etelä-Pohjanmaalle ja luo maahanmuuttajille yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 5 5
Maahanmuuttajaopiskelijat rikastuttavat Sedun toimintaympäristöä ja edistävät suomalaisten ymmärrystä erilaisista kulttuureista. Maahnamuuttajaopiskelijoiden kanssa käydään läpi suomalaista kulttuuria ja suomalaista tapaa toimia yhteiskunnassa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Kestävän kehityksen mukainen toiminta; kierrätys, jokamiehen oikeudet, luontoelämykset

9 Loppuraportin tiivistelmä

-