Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21921

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MONI

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1928736-3

Jakeluosoite: PL 215

Puhelinnumero: 064162111

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Hurme

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kansainvälisten asioiden koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.hurme(at)seinajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400326195

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla luodaan Seinäjoella oleville maahanmuuttajille sekä ulkomaalaistaustaisille suunnattu matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelu MONI, joka kokoaa Suomessa työllistymiseen sekä suomalaiseen yhteiskuntaan, asumiseen ja eri julkisiin sekä yksityisiin palveluihin liittyvää tietoa yhden katon alle. Neuvonta- ja ohjauspalvelu kokoaa yhteen tällä hetkellä pirstaleisina näyttäytyviä ja usein vapaaehtoispohjalta toimivia maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistäviä palveluita ammattimaisesti hoidetuksi, erityisesti työllisyyttä edistäväksi kokonaispalveluksi. Neuvonta- ja ohjauspalvelu pitää sisällään konkreettisen neuvontapisteen, jonne alueelle muuttanut tai muuttoa suunnitteleva maahanmuuttaja voi tulla hakemaan apua ja neuvoja maksutta eri elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Perusajatuksena on asiakaslähtöisyys, palveluja saa myös ilman ajanvarausta ja verkon välityksellä. MONI on avoin ja epävirastomainen paikka, johon on helppo tulla.

Maahanmuuttajien oma neuvonta- ja ohjauspalvelu tukee Seinäjoella maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä keskittymällä niihin asioihin, joihin yksittäisissä toimistoissa ja yksiköissä ei pystytä, mutta jotka vaikuttavat maahanmuuttajien työllistymiseen, kotoutumiseen ja elämänlaatuun. Neuvonta- ja ohjauspalvelu siis edistää ja tukee henkilöiden kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään vastaamalla ja opastamalla elämän eri osa-alueilla. Palvelu suunnataan erityisesti työttömille työnhakijoille tai työmarkkinoiden ulkopuolisille henkilöille. Hankkeessa on mahdollista myös tarjota apua kansainvälisille opiskelijoille työllistymiseen liittyen. MONI-palvelussa tietoa ja neuvontaa annetaan mm. työllistymiseen, maahanmuuttoon koulutukseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi neuvontapalvelu antaa tietoa suomalaisesta kulttuurista ja julkisista palveluista. Palvelu jakaa myös tietoa maahanmuutosta ja maahanmuuttajista kaupungin toimijoille ja yhteistyötahoille.

Ohjaus- ja neuvontapalvelu MONI:n tavoitteet ovat:
1. Tieto-, ohjaus-, neuvonta- ja kotoutumisvalmennuksen palvelujen kehittäminen maahanmuuttajille sekä ulkomaalaistaustaisille
2. Maahanmuuttajien työllistymis- ja koulutusvalmiuksien sekä osallisuuden lisääminen
3. Koordinoitujen, monialaiseen yhteistyöhön perustuvan maahanmuuttopalvelujen toteuttaminen

Yleisneuvontaa toteutetaan kasvokkain matalan kynnyksen toimipisteestä, mutta sen lisäksi hankkeen tuella tarjotaan sähköisiä, jalkautuvia ja etäohjauksella tapahtuvaa neuvontaa. MONI:n toimintaan kuuluu ohjauksen ja neuvonnan lisäksi ryhmätoimintaa, tiedotustilaisuuksia ja -iltoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hanke voi tarjota asiakkailleen muiden tahojen järjestämiä työnhakuiltoja, cv-työpajoja, kielikahvilailtoja. Hanke voi kutsua yhteistyökumppaneita esittäytymään ja kertomaan palveluista Seinäjoella. Hankkeessa voidaan kehittää (asiakkaiden kiinnostuksesta riippuen) vertaistukea sekä kokemusasiantuntijuutta, esimerkiksi maahan jo kotoutuneita kertomaan vinkkejä ja tarinoita uusille tulijoille. MONIssa pitää voida keskustella rauhassa omista asioista, mutta myös etsiä itsenäisesti tietoa ja osallistua sekä verkostoitua. Kaiken neuvonnan keskiössä on asiakkaan palvelutarpeiden tunnistaminen ja palveluketjussa eteenpäin ohjaaminen.

Hanke yhdistää tiiviiksi verkostoksi alueen eri toimijat (vapaaehtoiset, järjestöt, oppilaitokset ja hankkeet). Käynnissä oleva työllisyyden palveluallianssi AIMO on luonut erinomaisen perustan Seinäjoen kaupungin, ELY-keskuksen, TE-toimiston, KELAN ja Sedun yhteistyölle. Tämä toiminta on samalla haastanut koko Seinäjoen kaupunkiorganisaation kehittämään erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien kaupungin asukkaiden moniammatillisia palveluita. Tuleva kuntakokeilu tulee edelleen syventämään tätä yhteistyötä ja Seinäjoen kaupungin aktiivista roolia. MONI:n toiminta on jo lähtökohtaisesti yhteistyöhanke eri toimijoiden kanssa ja sitä tullaan sellaisena kehittämään sen kaikissa vaiheissa. Hanke työskentelee tiiviisti Seinäjoen kaupungin pakolaistyön, työllisyyspalvelujen, Toimintojentalon sekä nuorten ohjaamopalvelun kanssa. Verkostossa tärkeä toimija on TE-palvelut. Mukaan kootaan myös vahvoja kolmannen sektorin toimijoita, mm. Kakskättä paja ry ja SPR.

Hanke tuottaa kokonaan uuden palvelun Seinäjoen alueen maahanmuuttajille ja ulkomaalaistaustaisille asukkaille. Hankkeen päättyessä Seinäjoella on kiinteä, kaikille maahanmuuttajille avoin tieto-, ohjaus-ja neuvontapiste sekä kiertävää pop-up -neuvontaa ja -ohjausta. Hankkeen avulla sähköinen ohjaus ja neuvonta ovat Seinäjoella ajantasaisia. Seinäjoella järjestetään tarvelähtöisiä orientaatio- ja tietoiskuja, toimijoiden yhteistyössä toteuttamisen startteja, pajoja ja iltoja.

Ohjaus- ja neuvontapisteen olemassaolon vaikutukset ovat välittömästi havaittavissa. Asiakkaiden elämänhallinnan, työllistymisen, kouluttautumisen ja aktiivisen vapaa-ajan vieton on mahdollisuus selkeästi parantua hankkeen avulla. Osallisuuden tunne vahvistuu ja maahanmuuttajien kansalaistaidot lisääntyvät. Maahanmuuttajan siirtyminen nopeammin työelämään tai koulutukseen lisää työn tuottavuutta ja pienentää sosiaali-, terveys- ja työllisyyden hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi yritykset saavat joustavammin rekrytoitua uutta henkilöstöä ja sitä kautta edistettyä maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimintoja. Eri toimijoilla on saatavilla ajantasaista tietoa maahanmuuttajien tilanteesta. Maahanmuuttajien parissa työskentelevien tahojen yhteistyö vakiintuu ja tiivistynyt yhteistyöverkosto toimii nykyistä paremmin. Keskeistä toiminnassa on tiivis yhdessä tekeminen ja tehokas toimintamalli yhteistyöhön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhminä on työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Henkilöt, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joiden osaaminen kaipaa suomalaista päivittämistä/tunnistamista. Erityisenä kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaisina olevat maahanmuuttajat, kuten kotoutumiskoulutuksessa heikosti etenevät tai ne, joilla kotoutumiskoulutus on keskeytynyt, sekä työelämän ulkopuolella olevant (vajaakuntoiset, kotona lapsia hoitavat vanhemmat, ikääntyvät) maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Alueella siis jo asuvat, tänne muuttavat ja muuttoa suunnittelevat ulkomaalaiset sekä ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Hanke palvelee myös työssäkäyvää henkilöä, mikäli työttömyysuhka henkilöllä on todellinen tai ammatinvaihto olisi kotoutumisen johdosta tai muutoin elämässä tärkeää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat myös maahanmuuttotyötä tekevät ohjaustoimijat ja -verkostot kuntasektorilla, alueen työnantajat ja yritykset, TE-keskuksen asiantuntijat, järjestöjen toimijat, kuntien työntekijät sekä muut viranomaistahot. Toissijaisia hyödynsaajia ovat oppilaitokset, paikallisväestö. Hankkeen yhteistoiminnan avulla he saavat keskusteluareenoilta tietoa ja työvälineitä maahanmuuttotyön ja osaamisen lisäämiseen sekä verkoston kehittämiseen Seinäjoen alueella.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 0

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 312 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 215

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 620

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta normaalissa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke pyrkii osaltaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mutta hankkeessa ei järjestetä erikseen erityisiä toimenpiteitä erikseen naisille tai miehille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke ei kohdistu ekologisen kestävyyden parantamiseen. Hankkeessa noudatetaan Seinäjoen kaupungin linjauksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei kohdistu ekologisen kestävyyden parantamiseen. Hankkeessa noudatetaan Seinäjoen kaupungin linjauksia kierrätyksen, julkisen liikenteen käytön suhteen. Hanke noudattaa paperittoman toimiston periaatteita sekä suosii kierrätyspaperia. Hankkeessa minimoidaan oman auton käyttö.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei kohdistu ekologiseen kestävyyden parantamiseen kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden osalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke ei kohdistu ekologiseen kestävyyden parantamiseen; pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman suhteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu ekologiseen kestävyyden parantamiseen; Natura 2000 -ohjelman kohteet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeessa noudatetaan Seinäjoen kaupungin linjauksia. Hanke kierrättää ohjeiden mukaan ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita järjestäessään toimintaa ja tilaisuuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Hankkeessa noudatetaan Seinäjoen kaupungin linjauksia. Kaupungin sähkö on sopimusten mukaan ekologista. Hanke noudattaa hiilineutraali Seinäjoki 2030 -toimenpiteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeessa noudatetaan Seinäjoen kaupungin linjauksia. Hankkeen toiminta ja tilaisuudet ovat kestävän kehityksen toimintalinjausten mukaisia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa noudatetaan Seinäjoen kaupungin linjauksia. Hanke kehittää aineettomia palveluja ja uudenlaisia kestäviä toimintatapoja.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa noudatetaan Seinäjoen kaupungin linjauksia. Hankkeessa suositaan julkista liikennettä sekä pyöräilyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Yksittäisen maahanmuuttajan mahdollisuus osallistua aktiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan paranee ja se lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Maahanmuuttajien mahdollisuus integroitua aktiivisina jäseninä suomalaiseen yhteiskuntaan paranee ja se lisää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke tukee merkittävästi kohderyhmän mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen toimintaan.
Kulttuuriympäristö 3 3
Yksittäisen maahanmuuttajan mahdollisuus osallistua aktiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan hankkeen myötä paranee. Hanke osaltaan kannustaa osallisuuteen ja ohjaa kaupungin osallisuushankkeiden pariin.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeen myötä voidaan levittää suomalaisia ja paikallisia käytäntöjä ympäristön tilaan liittyen. Osallistujien ympäristötietoisuus kasvaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-