Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21923

Hankkeen nimi: Dronemaster. Koulutusohjelma Drone-lennättäjille ja -hyödyntäjille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: 0294 480 000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: https://www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirjo Rousu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirjo.rousu(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505734763

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

* Droonien ammattimainen käyttö ja kehittäminen mittalaitteena vaatii korkeakoulutasoisen teknisen osaamistaustan. Hankkeen tavoitteena on kehittää hankkeessa mukana oleviin korkeakouluihin verkkokurssi, joka vastaa droonien teollisen hyödyntämisen lisääntymisen myötä nopeasti kasvavan dronelennättäjämäärän koulutustarpeisiin.

* Koulutus antaa lentäjille valmiudet reagoida nopeasti ja oikein tilanteisiin joita lentotehtävän aikana voi tapahtua. Koulutuksella vähennetään onnettomuuksien riskiä ja ehkäistään rikkomuksia ja niitä seuraavia oikeudellisia vaateita.

* Hankkeessa määritellään dronelentäjien koulutuksessa tarvittava tieto kuten lait ja asetukset sekä erilaisten sovellusalojen ja arktisten olosuhteiden tuomat vaatimukset. Ammattimainen drone-lentotoiminta ja droonien kehittäminen mittalaitteena edellyttää alan sääntelyn tuntemuksen ja käytännön lentotaitojen lisäksi myös korkeakoulutasoista teknistä osaamista. Hankkeessa otetaan haltuun alan uusimpia teknologioita ja tuotetaan koulutuksen suunnittelussa tarvittavaa teknistä taustatietoa.

* Hankkeessa toteutettavalla koulutuksella varmistetaan, että Pohjois-Pohjanmaan drone-ekosysteemin toimijoilla on ajantasainen tietämys EU-tason lakien ja asetusten vaikutuksista eri sovellusaleilla, tieto turvallisuusnäkökohdista ja käytännessäännöistä sekä käytännön taidot dronien lennättämiseen.

* Hankkeen tuo ratkaisun Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja osatoteuttajien henkilöstön ja tutkijoiden akuuttiin drone-lentäjien koulutustarpeisiin. Hankkeen myötä osatoteuttajilla on useampia henkilöitä, joilla on osaaminen ja valmiudet toimia hankkeen jälkeen itse kouluttajina, kehittää ja monipuolistaa droneen liittyvää koulutusta.

* Hankkeen tuloksena kehitetään droonien lentämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä 2-5 opintopisteen verkkokurssi. Kehitettävä verkkokurssi on laajuudeltaan huomattavasti kattavampi, kuin viranomaisen järjestämän, arviolta muutaman tunnin, peruskoulutuksen ennakoidaan toteutuessaan olevan. Maksuton verkkokurssi jää hankkeen jälkeen avoimeen käyttöön osallistuvissa oppilaitoksissa Pohjois-Pohjanmaan alueella, sekä sähköisesti myös globaalisti tavoitettavaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat 1) rajattu testiryhmä Pohjois-Pohjanmaan drone-liiketoimintaa harjoittavien ja hyödyntävien yritysten henkilöstöä, 2) korkeakoulujen tutkijat ja henkilökunta 3) rajattu testiryhmä toteutuksessa mukana olevien oppilaitosten opiskelijoita usealta eri alalta sekä 4) julkisten organisaatioiden henkilöstö, jotka työssään hyödyntävät drooneja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat
* yritykset sekä koulutusyksiköt jotka voivat hyötyä koulutettujen lentäjien ammattimaisesti suorittamista tehtävistä.
* ne henkilöt ja yritykset jotka harkitsevat drone-liiketoiminnan aloittamista koulutuksen innoittamana,
* alueen asukkaat, jotka voivat hyötyä droonien kulttuurisesta ja sosiaalisesta soveltamisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 311 389

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 173 643

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 389 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 217 055

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Oulun, Ylivieskan

Kunnat: Ii, Kempele, Oulu, Ylivieska, Tyrnävä, Raahe, Muhos, Lumijoki, Oulainen, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 126

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tiedostettu, että teknologia-alalla valtaosa toimijoista on miehiä ja oletettavasti suurin osa hankkeen toimenpiteisiin osallistuvista ovat miehiä. Oulun yliopiston tekniikan alan tiedekuntien (TTK ja TST) läsnä olevista opiskelijoista 2018 miehiä oli 2579 ja naisia 768 eli naisten osuus opiskelijoista on 23%. Naiset hakeutuvat siten huomattavasti vähemmän tekniikan alan koulutuksiin. Hankkeen tavoitteena on tukea naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua hankkeen järjestämiin toimenpiteisiin, hankkeessa toteutettavaan T&K-toimintaan ja päätöksentekoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ja toiminnassa huomioidaan sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu. Hankkeen hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka sisältää syrjimättömyysvelvoitteen (Laki julkisista hankinnoista 2007/348).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke huomioi kuitenkin toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa tukevat toimet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 6
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Droneilla voidaan toteuttaa mm. maa- ja metsätalouden kestävään kehitykseen tarvittavia mittauslentoja, joita nyt tehdään helikoptereilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 6
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Akkutoimiset dronit ovat päästöiltään pienet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Droneilla voidaan toteuttaa erilaisia ympäristöön liittyviä tutkimuksia ja ympäristön tilan seurantaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Droneilla voidaan toteuttaa erilaisia ympäristöön liittyviä tutkimuksia ja ympäristön tilan seurantaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 6
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Droneilla voidaan toteuttaa luontotyyppien ja lajien elinympäristöön liittyviä mittauksia ja seurantaa Natura 2000 -kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Dronet ovat materiaali- ja energiatehokkaita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Autonomisten dronien lataukseen on kehitteillä aurinkoa ja tuulta käyttäviä latausasemia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
1.7.2020 voimaan astuva EU laki ja asetus vaatii drone lennättäjiltä koulutuksen. Tarvittavan koulutuksen toteuttaa alueen ulkopuolinen toimija, ellei sitä toteuteta paikallisin voimin tässä hankkeessa. Dronien koulutus kehittää edellytyksiä lisätä drone pohjaista liiketoimintaa alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Droneja voidaan hyödyntää monenlaiseen ympäristön mittaukseen, seurantaan ja kuvaamiseen. Dataa voidaan käyttää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Dronien käyttö voi kokonaan poistaa tai vähentää ihmisen tarpeen liikkua kohteeseen kasvattaen energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 3
Hanke edistää tiedon saatavuutta luomalla mahdollisuuden drone koulutukseen paikallisesti.
Tasa-arvon edistäminen 4 2
Hanke tarjoaa samanlaiset koulutusmahdollisuudet miehille ja naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 2
Dronien käyttäjien koulutus edistää vähäpäästöisten dronien käyttöä. Droneja voidaan hyödyntää monenlaiseen ympäristön mittaukseen, seurantaan ja kuvaamiseen, jolla on positiivinen vaikutus ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden lisäämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-