Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21925

Hankkeen nimi: Mestaripolkua rakentamassa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208201-1

Jakeluosoite: PL 472

Puhelinnumero: 040-341 5111

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.gradia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuokko Joutsen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vuokko.joutsen(at)gradia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-341 6222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun aikuiskoulutussäätiö sr/ Turun aikuiskoulutuskeskus, 0142247-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa painotetaan työelämäyhteistyön ja työelämässä järjestettävän koulutuksen merkitystä. Oppilaitokset tarvitsevat yhä enemmän ja tiiviimpää yhteistyötä työelämäkumppanien kanssa. Uudistuksessa ja lainsäädännön muutoksissa aikuisten koulutuspolkujen /työelämäpolkujen esilläpito ja kehittäminen on jäänyt taka-alalle. Työmarkkinoilla tarvitaan lisää syvän ja monipuolisen ammattitaidon hankkineita työntekijöitä.

Korkeakoulutetut työntekijät ovat usein johtotehtävissä ilman johtamista tukevaa koulutusta. Heillä on oman korkeakoulutuksensa tuoma substanssisosaaminen, mutta johtamistaidot voivat olla puutteelliset. Tämä vaikuttaa yritysten ja organisaatioiden työ- ja johtamiskulttuuriin heikentävästi.

Keski-Suomen maakuntasuunnitelma 2040 nostaa esiin elinikäisen eli jatkuvan oppimisen tarpeen. Suunnitelmassa todetaan, että aidosti toteutuva elinikäinen oppiminen vastaa kiihtyvään työvoimatarpeiden muuttumiseen, varmistaa osaavan työvoiman saantia ja tukee paikallisten osaajien työllistymistä. Oppiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla ja verkossa.Tässä hankkeessa työelämän ajantasaista osaamista pyritään varmistamaan luomalla jatkuvaa oppimista tukevia toimintamalleja yhteistyössä työelämän kanssa.

Tässä hankkeessa kehittämistyö kohdistuu elinikäisen/jatkuvan oppimisen ohjaus- ja toimintamallien rakentamiseen ja pilotointiin yhdessä paikallisissa yrityksissä ja työorganisaatioissa toimivien työntekijöiden kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueelliset Mestarikillat, jotka toimivat Suomen yrittäjät ry:n toimialajärjestön Mestarkiltaneuvoston alaisuudessa. Mestarikiltojen tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllä mestarien (erikoisammattitutkinnon suorittanut) ja kisällien (ammattitutkinnon suorittanut) arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta. Mestarikillat toimivat yhteistyökumppanina erilaisissa piloteissa, mitä hankkeessa toteutetaan Mestaripolkujen ohjaus- ja toimintamallien rakentamiseksi ja mallintamiseksi. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kahdeksaa eri tutkintopolkua (perustutkinto-ammattitutkinto-erikoisammattitutkinto). Alat ovat ravitsemis-, elintarvike/leipomo-, pintakäsittely-, auto-, rakennus- ja sähköalat.Lisäksi molemmissa oppilaitoksissa edistetään korkeakoulutettujen työntekijöiden hakeutumista johtamistaitoja lisääviin ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin.

Hankkeen tavoitteena on:
1) lisätä siirtymiä koulutuksesta koulutukseen. Perustutkinnosta valmistuvien hakeutuminen ammattitutkintoon.
2) sujuvoittaa siirtymiä työelämästä koulutukseen. Työelämässä hankitun osaamisen lisääminen ja täydentäminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla.
3) lisätä alueen työelämätoimijoiden työuraohjauksen osaamista.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljässä eri kokonaisuudessa, joista kukin sisältää useita pienempiä toimenpiteitä:
1) rakennetaan Mestaripolku-ohjausmalli koulutuksesta koulutukseen, perustutkinnosta ammattitutkintoon
2) rakennetaan Mestaripolku-toimintamalli työelämästä koulutukseen, työelämästä ammattitutkintoon tai erikoisammatitutkintoon
3) lisätään alueen työelämätoimijoiden työuraohjauksen osaamista, työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus, ammatilisen kasvun mentorointi
4) tiedotetaan ja levitetään Mestaripolku-ohjaus- ja toimintamalleja

Hankkeen tuloksena syntyy:
1) Koulutuksesta koulutukseen siirtymistä tukeva Mestaripolku-ohjausmalli
2) Työelämästä koulutukseen siirtymistä edistävä Mestaripolku-toimintamalli
3) Alueen työelämätoimijoiden työuraohjauksen osaaminen
4) Mestaripolku-malli tiedetään ja tunnetaan

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena on se, että ohjatummat siirtymät perustutkinnosta ammattitutkintoon ja/tai erikoisammattitutkintoon lisäävät työmarkkinoilla syvemmän ammattitaidon hankkineita työnhakijoita ja työntekijöitä. Hankkeen kehittämät jatkuvaa oppimista tukevat ohjaus- ja toimintamallit helpottavat ja lisäävät tulevaisuudessa siirtymisiä koulutuksesta koulutukseen ja työelämästä koulutukseen. Oppilaitokset saavat uudenlaisen ohjaus- ja toimintamallin käyttöönsä.

Hanke toteutetaan vv. 2020 -2023. Sitä toteuttavat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Turun aikuiskoulutuskeskus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa opiskelevat päätoimiset opiskelijat.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa opiskelevat työssä käyvät henkilöt.
Alueellisen Mestarikillan työssä käyvät tai yrittäjänä toimivat jäsenet ja tarpeen mukaan muut alueen yritysten tai organisaatioiden työntekijät. He sekä toimivat hankkeen yhteistyökumppanina (toteuttavat mentorointia) että ovat siihen osallistujia (mentorivalmennus).
Alueellisen yrittäjäyhdistysten jäsenet
Työpaikkaohjaajien tai muu työyhteisön avainhenkilön jatkovalmennus työyhteisönsä osaamisen tunnistamiseen.

Hankkeeseen osallistuvista opiskelijoista (165 hlöä) 115 opiskelee Gradiassa ja 50 Turun aikuiskoulutuskeskuksessa. Työssä käyvistä (58 hlöä) henkilöistä 19 asuu Keski-Suomessa ja 39 Varsinais-Suomessa. Yhteensä osallistujia on 223, joista Gradiassa arviolta 134 (60 %) ja Turun aikuiskoulutuskeskuksessa arviolta 89 (40 %).

Gradian osallistujista 15 % :a (20 hlöä) on Saarijärvi-Viitasaari alueelta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut alueelliset Mestarikillat Suomessa
Ammatillisen koulutuksen perustutkinnon opiskelijat, jotka saavat tietoa ja käsityksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneen ammattitaidosta ja työurasta.
Alueen yritykset ja organisaatiot saadessaan työntekijöiksi syvemmän/ laajemman ammattitaidon hankkineita henkilöitä.
Perustutkintotason opetus- ja ohjaushenkilöstö. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen ammatilliset opettajat.
Suomen yrittäjät ry:n toimialajärjestö Mestarikiltaneuvosto alueellisten Mestarikiltojen aktivoituessa yhteistyöhön oppilaitosten kanssa .

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 329 073

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 474

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 438 764

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 151 299

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi, Keski-Suomi

Seutukunnat: Keuruun, Jyväskylän, Jämsän, Turun, Joutsan, Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken

Kunnat: Petäjävesi, Sauvo, Pihtipudas, Saarijärvi, Keuruu, Hankasalmi, Naantali, Turku, Masku, Äänekoski, Viitasaari, Jyväskylä, Karstula, Kannonkoski, Nousiainen, Paimio, Kinnula, Lieto, Mynämäki, Joutsa, Uurainen, Kyyjärvi, Rusko, Konnevesi, Muurame, Laukaa, Jämsä, Raisio, Luhanka, Kivijärvi, Kaarina, Toivakka, Multia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 223

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehitettävät Mestaripolut tulevat sekä nais- että miesvaltaisille koulutusaloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta materiaaleihin eikä jätteisiin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta uusituvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Mestaripolkuja kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Mestarikillan jäsenet tuovat keskusteluun yritys- ja työyhteisön näkökulmaa osaamisen kehittämiseen. Työpaikoilla käydään keskustelemassa niiden henkilöstön osaamistarpeista.ja pyritään saamaan työyhteisöihin työuraohjaajia tukemaan osaamisen kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Jatkuvaa oppimista tukevilla ohjaus- ja toimintamalleilla tuotetaan ammattitaitoista työvoimaan työmarkkinoille.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Tarjotaan osallistujille mahdollisuus myös verkkovälitteiseen työuraohjauksen valmennukseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Perustutkinto-opiskelijat saavat työelämän ammattilaisen ohjausta ja mentorointia, minkä tarkoitus on kasvattaa ammattiylpeyttä ja motivoida jatko-opintoihin. Opintojen myötä paranee ammattitaito ja työllistyminen haluamaansa työhön. Mestarikillan jäsenet nostavat esiin oman alansa syvää ammattitaitoa, mikä samalla nostaa heidän omaa ammattiylpeyttään.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta tasa-arvon edistymiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Maahanmuuttaja-opiskelijoihin kohdistuu Mestaripolkujen -ohjaus- ja toimintamallissa yhdenvertaiset toimenpiteet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole aktviivista vaikutusta ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-