Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21927

Hankkeen nimi: Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kalajoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: (08) 46 911

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: Kalajoki

WWW-osoite: http://www.kalajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Miia Mirva Marjaana Himanka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.himanka(at)kalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444691246

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Raahen kaupunki, 1791817-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaikkien organisaatioiden toimintaympäristössä ja liiketoiminnassa muutos on jatkuvaa. Usein se aiheuttaa painetta ja vastarintaa, koska muutos tuo mukanaan epävarmuutta ja vaatimuksia oppimiselle. Hankkeella on kaksi päätavoitetta: yritysten henkilöstön muutosvalmiuksien kasvattaminen sekä yritysjohdon muutos- ja innovaatiojohtamisen osaamisen kehittäminen alueen mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan henkilöstön työssä viihtymistä, työhyvinvointia ja sisäisen motivaation syntymistä avoimen ja osallistavan työkulttuurin kehittämisen kautta. Näillä keinoin parannetaan henkilöstön työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä yrityksen kokonaisvaltaista menestymistä kiristyvässä ja kansainvälistyvässä kilpailussa. Hankkeen erityisenä kokeilu- ja kehittämisosa-alueena on yrityksen liiketoiminnan siirtyminen alihankinnasta omien tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen. Hankkeen toimin kehitetään ja vakiinnutetaan yritysneuvonnan toimintatapaa, joka keskittyy yritysasiakkaiden henkilöstökysymyksiin, henkilöstön osaamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaa hyödyntämällä ja kehittämällä olemassa olevaa osaamista entistä paremmin. Tässä hankkeessa yritysten liiketoiminnan uudistumista toteutetaan valmentavan yrityskohtaisen neuvonnan, vertaisoppimisen ja uuden tiedon alueelle tuomisen avulla sekä järjestämällä koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia. Hanketyöntekijät osallistuvat yrityskohtaisesti valmentavan neuvonnan tuottamiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset ja niiden henkilökunta toimialasta riippumatta Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueella. Hankkeen toimenpiteet voivat kohdistua aina valmistavista yrityksistä palvelusektorille.

Hallinnoinnista päävastuu on Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksella ja Raahen seudun kehitys vastaa hankkeesta omalla osatoteutuksellaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset ja niiden henkilökunta toimialasta riippumatta. Toimet voivat kohdistua aina valmistavista yrityksistä palvelusektorille. Maantieteellisenä rajauksena ovat Raahen ja Ylivieskan seutukunnat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella on kaksi välillistä kohderyhmää:

1) Suuremmat keskisuuret ja suuryritykset
Suuremmille yritykselle tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeen valmennuksiin sekä työpajoihin. Tämän mahdollistaminen tarjoaa pienemmille toimijoille erityisen verkostoitumisen mahdollisuuden, mitä pienemmät yritykset tarvitsevat kasvun ja kehittymisen tueksi. Isojen toimijoiden mukanaolon on huomattu houkuttelevan myös pk-yrityksiä mukaan hankkeen toimiin ja lisäävän näkyvyyttä entisestään. Suuryritykset voivat toimia myös asiantuntijan sekä sparraajan roolissa ja tarvittaessa suuryritysten edustajia voidaan käyttää valmentajana hankkeella mukana oleville muille yrityksille. Suuryritykset eivät osallistu yrityskohtaiseen valmentavaan neuvontaan. Hankkeen aktiivisten toimien ajatellaan kohdistuvan pääasiassa mikro- ja pk-yrityksiin ja välillisiin kohderyhmiin toiminnan olevan pienimuotoista.

2) Toteuttavat organisaatiot ja kunnat
Hankkeen toimien avulla osaaminen ja tietoisuus nykypäivän vaativasta kilpailukentästä ja sen asettamista vaatimuksista kasvaa näiden kohderyhmien osalta. Aikaisemmin yritysneuvonta ei ole ottanut kovin laajasti huomioon henkilöstön olemassa olevan osaamisen sekä vastaavasti henkilöstön jatkuvan kehittymisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia yrityksen kehittymisen ja kasvun mahdollistajana. Tällaiset tilanteet aiheuttavat viivettä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä pahimmassa tapauksessa kilpailuaseman heikkenemiseen. Hankkeessa voidaan valmentaa myös soveltuvin osin toteuttavien organisaatioiden henkilöstöä sekä alueen muiden yrityspalvelutoimijoiden henkilöstöä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 415

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 237 187

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 520 552

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 316 248

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki, Sievi, Alavieska, Merijärvi, Ylivieska, Siikajoki, Oulainen, Raahe, Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 120

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 126

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 215

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen tavoitteena on nostaa yrityksen henkilöstön osaamista ja siten myös työssä viihtymistä sekä työmotivaatiota tasa-arvoisesti sukupuoleen katsomatta. Mikäli tarkastellaan hankkeeseen lähtevien miesten ja naisten johtamien yritysten määrää, sekä yrityksessä työskenteleviä miehiä ja naisia, on todennäköistä että miesjohtajia ja -työntekijöitä tulee tilastollisesti olemaan hankkeella enemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toimii sukupuolineutraalisti, se edistää työssä viihtymistä ja työmotivaatiota sukupuoleen katsomatta. Hanke pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään tasa-arvoa työelämässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, vaan työssä viihtymisen ja työmotivaation parantaminen sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Motivoituneen henkilöstön mukana tuoman toimintojen tehostamisen kautta luonnonvarojen kuormitus vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Toiminnan tehostumisen myötä energian kulutuksen oletetaan pienentyvän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Toimintojen tehostamisen kautta materiaalien tarve ja jätemäärät vähenevät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Projektilla merkittävä vaikutus alueellisen elinkeinotoiminnan kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Projektin aikana on tarkoitus valmentaa yrityksiä ja niiden henkilöstöä nostamaan edellytyksiä siirtyä alihankinnasta omien tuotteiden kehittämiseen. Omat tuotteet voivat olla myös aineettomia tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Toiminnan tehostamisen kautta voi löytyä myös pieniä logistisia vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 9
Hankkeen toimien seurauksena yrityksissä työssä viihtyminen sekä työmotivaatio on parantunut.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 6
Ympäristöjohtaminen ja ympäristön suojeluun liittyvä tuotekehitys on nouseva teema, minkä seurauksena voi olla vaikutuksia myös tämän hankkeen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-