Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21928

Hankkeen nimi: Mutteri

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nuorten Ystävät ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0195035-8

Jakeluosoite: Torikatu 28

Puhelinnumero: 0447341500

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.nuortenystavat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: OLLIKAINEN ANNE SOFIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, vastaava työhönvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ollikainen(at)nuortenystavat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3828874

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työmarkkinoilla on samaan aikaan kasvava pula osaavasta työvoimasta ja pitkään työttömänä olleita ihmisiä, jotka eivät etene välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Julkinen ja kolmas sektori sekä yritykset tarjoavat työpaikkoja, mutta eivät pysty vastaamaan työnhakijoiden osaamisen kehittämisen ja tuen tarpeisiin. Työmarkkinoille paluun onnistumiseksi tarvitaan toimia työnantajaosapuolen tukemiseksi.

Mutteri on kolmivuotinen kehittämishanke, jota hallinnoi Nuorten Ystävät. Hanke vastaa kohtaantohaasteeseen tukemalla vahvasti sekä työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn monikantaisen mallin avulla. Hankkeessa kehitetään eri sektorien työnantajien tukemisen ja verkostomaisen työskentelyn monikantamallia työttömänä olleiden työhön paluun helpottamisessa. Verkostossa aktiivisena toimijoina ovat työnhakijat, kaikkien sektoreiden työnantajat sekä oppilaitokset. Lisäksi avataan työnhakijoiden ja työnantajien yhteinen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste, jonka kautta työelämäosaaminen jalkautuu alueelle. Mutteri panostaa vahvasti työnhakijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen jo ennen avoimille työmarkkinoille siirtymistä. Tämä on olennainen osa luotavaa monikantamallia ja osaamisen kehittämistä matkalla kohti kohtaantohaasteen ratkaisua.

Mutteri toimii Muhoksen kunnan alueelle työllistyvien, Muhoksella asuvien työnhakijoiden sekä työssäkäyntialueella olevien työnantajien verkostona. Hankkeen aikana luotu työskentelymalli on monistettavissa ja jalkautettavissa muihin kuntiin. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki työikäiset työttömänä olevat henkilöt, mutta eritysesti painotetaan työskentelyä nuorten, pitkään työttömänä olleiden sekä muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevien kanssa. Hankkeen aikana kehitetään nimenomaan käytännön työkaluja ja tiivistä, verkostomaista työskentelyä. Mutterin ja Oulun seudun kuntakokeiluhankeen kohderyhmät ovat osin samat ja tavoitteet yhteneväiset. Juuri siksi ne sopivatkin hyvin yhtäaikaisesti toteutettaviksi. Kuntakokeiluhanke muuttaa palvelurakennetta ja Mutteri tekee käytännön jalkautuvaa kehittämis- ja asiakastyötä. Kun kehittäminen tehdään samanaikaisesti ja yhdessä, jatkossa asiakkaan työllistymistä tukevat viranomaispalvelut, kuntapalvelut ja käytännönläheinen tuki toimivat saumattomasti yhteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Muhoksen kunnassa asuvat tai sinne muuttoa suunnittelevat työttömät työnhakijat. Erityisesti kohderyhmänä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat. He ovat monimuotoinen kohderyhmä, joiden koulutustausta voi vaihdella. Kokemusta työelämästä on usein, mutta se voi olla vanhentunutta tai työurassa voi olla taukoja. Myös terveydentilassa voi olla joitakin haasteita tai osaaminen puutteellista haetulle alalle. Edellä mainituista seikoista johtuen kohderyhmän henkilöt tarvitsevat yksilöllistä ja tarpeeksi pitkäkestoista työhönvalmennusta sekä omien työllistymispolkujen rakentamiseen kohti avoimia työmarkkinoita. Osaamisen päivittäminen sekä olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat tärkeä keino tehostaa kohderyhmän työelämään siirtymistä.

Muhoksella pitkäaikaistyöttömiä on 96 henkeä, yli 50-vuotiaita työttömiä 103 ja työttömiä työnhakijoita yhteensä 316. Kehitys on viime vuosina ollut myönteistä, mutta sekä kuntatasolla että valtakunnallisesti on nähtävillä, että osa työnhakijoista pyörii välityömarkkinoiden oravanpyörässä. Mutteri pyrkii vaikuttamaan erityisesti siihen, että tämä kohderyhmä siirtyisi avoimille työmarkkinoille.

Aiempien hankkeiden kokemus on osoittanut, että ainoastaan ensisijaisen kohderyhmän kanssa työskentely ei tuota parasta mahdollista tulosta. Tämän vuoksi hankkeen toisena kohderyhmänä ovat alueen työnantajat, joilla on tarve löytää työntekijöitä ja osaamista. Hankkeessa haetaan työpaikkoja ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta, mutta tarvittaessa työnhakijalla on mahdollisuus tuetumpaan työhön tätä ennen esimerkiksi kunnan ja kolmannen sektorin työssä. Työvoimapulasta kärsitään sekä kasvualoilla että kasvavissa PK-yrityksissä. Kokemuksemme aiemmista hankkeista on, että työnantajat ovat valmiita palkkaamaan pitkään työttömänä olleita henkilöitä, jos he saavat tarvitsemaansa käytännönläheistä tukea. Pitkään työttömänä olleiden ja osa-työkykyisten kohdalla työvoimapoliittiset toimenpiteet (esim. palkkatuki, työvoimakoulutukset, työkokeilu) ovat välttämättömiä työhönpaluun tukemiseksi. Hankkeessa niitä käytetään aina tarpeen mukaan kohderyhmän työllistymisen esteiden poistamiseksi yhteistyössä työnantajien kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Muhoksen alueen kolmannen sektorin toimijat, koulutusorganisaatiot ja viranomaiset. Koulutusorganisaatioiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työnhakijoiden osaamisen kehittämiseksi. Hankkeen aikana tieto osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen mahdollisuuksista, lyhyistä oppisopimuskoulutuksista, osatutkinnoista ja osaamisen kehittämisestä leviää laajemmin yrittäjien ja työnhakijoiden käyttöön. Viranomaisen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakasprosessin varmistamiseksi ja päällekkäisen työn minimoimiseksi.

Erityisenä välillisenä kohderyhmänä on Muhoksen kunnan alueella toimivat työllisyydenhoidon eri toimijat. Heidän kanssaan tehty tiivis yhteistyö on merkittävä osa Mutteri -hankkeen onnistumista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 338 195

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 264 329

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 598 676

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 299 874

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta valmistellessa on tutustuttu Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt -julkaisuun ja huomiotu siinä esiin tuodut näkökulmat. Nämä käytännöt huomioidaan myös hankkeen toiminnassa ja hankehenkilökunta perehtyy niihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen käytönnöissä huomioidaan Sukupulisilmälasit käytössä -oppaan ohjeistus ja henkilökunta perehtyy siihen. Hankkeen kohderyhmä on pitkään työttömänä olleet miehet ja naiset. Hankkeen toimintaympäristö ja toimenpiteet soveltuvat molemmille sukupuolille ja vaikuttavat molempiin sukupuoliin. Toiminnassa otetaan huomioon myös naisten ja miesten väliset erot ja toiveet esimerkiksi toiminnan suunnittelussa sekä koulutusten ja ryhmätapaamisten järjestämisessä. Asiakkaita ei ohjata eri ammattialoille sukupuolisidonnaisesti, vaan jokaisen yksilön kiinnostuksen mukaan. Henkilöstön ja ohjausryhmän kokoonpanossa pyritään siihen, että kumpikin sukupuoli on edustettuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta hankkeen toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Asiakkaita ohjataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeessa suositaan julkisia kulkuneuvoja ja asiakkaita kannustetaan niiden käyttämiseen myös työmatkaliikenteessä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kasvillisuutta, eliöitä ja luonnon monimuotoisuutta kunnioitetaan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole juurikaan vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen toimitiloissa toteutetaan materiaalien uusiokäyttöä ja jätteiden kierrätystä. Hankkeessa suositaan sähköisiä materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei voi vaikuttaa asiaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa työskennellään paikallisten palveluntuottajien ja työvoimapulasta kärsiviä aloja edustavien yritysten/ työnantajien kanssa. Työttömien työllistäminen luo seudulle uutta kasvua
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeessa edistetään ja kehitetään toimintatapoja asiakkaiden yhteiskunnallisen osallisuuden ja työllistymisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä työpaikkojen syntymiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Hankkeet asiakkaat liikkuvat pyöräillen, kävellen sekä hanke suosii julkista liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hankkeen päämääränä on asiakkaiden kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen yhteiskunnallisen osallisuuden, osaamisen kehittymisen ja työllistymisen kautta. Hankkeen työskentelyote on yksilölähtöinen ja itsemääräämisoikeutta kunnioittava, mikä lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 1
Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Työskentelyote on asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittava.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeen toiminnassa kaikki asiakkaat ovat yhdenvertaisia ja saavat yksilölähtöistä sekä osallistavaa palvelua taustasta ja kulttuurista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hankkeen toiminnassa tutustutaan yrityskulttuurin kautta myös erilaisiin kulttuuriympäristöihin sekä kannustetaan asiakkaita tiedostamaan arvokas ympäristö. Työskentelytavat sisältävät tarvittaessa kulttuurilähtöistä ja luovaa työskentelyä.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeen toiminnassa on myönteinen asenne ja ilmapiiri ympäristöasioihin sekä henkilöstön ympäristöosaamista tarvittaessa kehitetään lisää.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-