Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21929

Hankkeen nimi: Työtä, taitoa ja tukea

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Siikajoen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2047359-3

Jakeluosoite: Virastotie 5A

Puhelinnumero: +358403156461

Postinumero: 92400

Postitoimipaikka: Ruukki

WWW-osoite: http://siikajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veera Karvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketyöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veera.karvonen(at)siikajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403156220

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Raahen koulutuskuntayhtymä, 0210287-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tärkein tavoite on mahdollisimman monen työttömän henkilön saaminen takaisin työelämään, erityisesti pitkään erilaisissa toimenpiteissä olleiden henkilöiden.

Hankkeen tavoitteena on osuuskuntamallin luominen tukemaan Siikajoen työllisyyspalveluita. Osuuskunnasta luodaan uusi välietappi työllistymisen polulle työttömyydestä kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun kautta osuuskuntaan ja siitä avoimille työmarkkinoille. Kuntouttavan työtoiminnan ja osuuskuntatoiminnan välinen raja pyritään pitämään matalana. Palkkatukikausien jälkeen henkilöt pyritään ohjaamaan osuuskuntatoimintaan ilman viiveitä, elleivät he työllisty palkkatukipaikkaansa tai muualle.
Tällä hankkeella Siikajoen kunta haluaa tukea osuuskuntien käynnistymistä ja olla näin mukana edistämässä kuntalaisten aktiivisuutta, mahdollistamassa uusien työpaikkojen syntyä ja edistämässä palveluiden saatavuutta koko kunnan alueelle.

Siikajoella on sijainnut jo kauan vastaanottokeskus. Maahanmuuttajat kuitenkin muuttavat usein suurempiin kaupunkeihin, mutta tarjoamalla työtä osuuskunnan kautta pyritään saamaan ihmiset jäämään Siikajoelle mahdollistamalla heidän työllistymisensä.

Tällä hankkeella pyritään joustavoittamaan ja helpottamaan vaikeasti työllistyvien siirtymiä työpajajaksoilta eteenpäin ja luodaan erilaisia matalan kynnyksen vaihtoehtoja työpajoilla toteutettaville kuntouttavan työtoiminnan jaksoille osuuskuntatoiminnan avulla. Hankkeessa luodaan uudenlainen tukimalli ”työssäolon ohjaaja”, joka tukee työntekijän työssäkäynnin edellytyksiä ennen työssäkäyntiä, sen aikana ja myös jälkeenpäin. Malli varmistaa, että pitkään työttöminä olleilla on riittävä tuki ja toisaalta malli edistää varhaista puuttumista ennen ongelmien kärjistymistä. Tässä hankkeessa työssäolon ohjaajat auttavat näkemään monimuotoisia koulutusmahdollisuuksia ja omia ammatillisia vahvuuksia sekä ohjaavat tarpeiden mukaisesti kuntoutujan opintojen piiriin. Lisäksi annetaan sosiaalista tukea.

Palveluntuottajia tarvitaan lisää erityisesti syrjäkylille mahdollistamaan ikääntyvien kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja tähän haasteeseen pyritään vastaamaan osuuskunnan palvelutarjonnalla. Edellä mainitut tavoitteet vaativat toteutuakseen tiivistä yhteistyötä ja osuuskuntatoiminnan, jonka perustamiseen tarvitaan paljon järjestelmällistä osuuskuntatietouden levittämistä koulutuksen muodossa ja konkreettista tukea perustamisvaiheessa sekä apua yhteistyökuvioiden luomisessa.

Hankkeella helpotetaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymispolkuja. Uudet toimintamallit mahdollistavat pienten ja turvallisten askelten ottamisen matkalla työhön. Hankkeessa jaetaan tietoa kunnan työllisyyspalveluista ja Raahen koulutuskuntayhtymän palveluista yrityksille. Yhteistyötä työllisyyspalveluiden ja yritysten välillä tiivistetään, jolloin töille löydetään tekijöitä ja työtä kaipaavat löytävät töitä eli kohtaanto paranee. Lisäksi kynnys siirtyä työllistymisen polulla eteenpäin säilyy matalana. Tietoisuus palveluista paranee.

Siikajoen kylät säilyvät elävinä ja osuuskunnat tuovat uusia mahdollisuuksia yrittämiseen ja palveluiden tarjoamiseen. Iäkkäiden henkilöiden mahdollisuudet asua pitempään kotona paranevat, kun osuuskunnan kautta voi ostaa palveluita. Maahanmuuttajataustaiset perheet voivat jäädä Siikajoelle, kun on mahdollisuus työllistyä paikkakunnalle. Lyhyellä aikavälillä osuuskunnan jäsenten toimeentulo paranee ja pitkällä aikavälillä eläkekertymä kohenee ja parantaa taloudellista asemaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat ikääntyvät työttömät, erityisesti pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, maahanmuuttajataustaiset, vajaakuntoiset ja pitkäaikaissairaat. Näiden ryhmien työssäkäynnin edellytyksiä tuetaan hankkeen toimenpiteillä. Nuoret eivät ole pääkohderyhmänä, koska Siikajoella on nuoria työttömiä vain vähän ja heille on tarjolla hyvin palveluita ja heitä ohjataan tehokkaasti mm. opintojen pariin, joten työttömyys ei useinkaan pitkity.

Kaikki osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneet, jotka haluavat osallistua hankkeen koulutuksiin. Osuuskuntaan toivotaan jäseniksi myös työkyvyttömyys- ja osittaisella vanhuuseläkkeellä olevia sekä varsinaisella vanhuuseläkkeellä olevia henkilöitä, jotka haluavat parantaa taloudellista asemaansa ja osallisuuttaan. Osuuskunnassa jäseninä voi olla myös työssäkäyviä henkilöitä, eikä heillä tarvitse olla mitään työllistymisen esteitä. Hekin voivat osallistua hankkeen järjestämiin koulutuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yritykset, oppilaitokset, yhdistykset ja kunnan asukkaat, jotka hyötyvät parantuvista palveluista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 191 372

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 125 463

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 239 216

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 156 829

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Siikajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 73

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma tulee huomioitua laajasti työllistymisen tukemisessa eli arkityössä. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen otetaan huomioon päätöksenteon kaikilla tasoilla ja toiminnassa. Siikajoella on sekä miehiä että naisia työttöminä ja kaikille voidaan tarjota mahdollisuutta osallistua hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arvioinnissa naisten ja miesten sekä perheiden kannalta. Lähtökohtaisesti pyritään pois stereotypioista esimerkiksi koulutuksiin ohjaamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään toimenpiteissä, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hyödynnetään digitaalisuutta hankkeen toteutuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Osuuskunnan yhtenä palvelualueena tulee todennäköisesti olemaan romun ja jätteen keräys ja kierrätys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Osuuskunta hyödyttää paikallista taloutta, tuomalla työtä ja aktiivisuutta kylille. Osuuskuntatoiminnan avulla mahdollistetaan esimerkiksi ikäihmisten maalla asumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Osuuskunnan palvelutoimintaan kuuluvat myös ystäväpalvelut eli ikäihmisille tarjottavat palvelut yksinäisyyden torjuntaan.
Liikkuminen ja logistiikka -2 -2
Syrjäkylille joudutaan liikkumaan henkilöautoilla, koska julkista liikennettä ei ole. Turhia ajoja kuitenkin vältetään.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Osallistujien itsetuntoa kohotetaan onnistumisilla ja kiinnittämällä huomiota vahvuuksiin haasteiden sijasta.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Tavoitteissa huomioidaan nais- ja miestyöpaikkojen tasapaino.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeessa pyritään lisäämään yritysten tietoisuutta osatyökyyisten ihmisten mahdollisuuksista ja pyritään työllistämään myös vaikeasti työllistyviä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on neutraali kulttuuriympäristön osalta.
Ympäristöosaaminen 4 4
Osuuskunnan toimialojen mukana tulee osaamista ympäristöön liittyen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-