Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21933

Hankkeen nimi: OmaTyky - Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: (02) 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Karlsson

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.karlsson(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 355 0439

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun yliopisto, 0245896-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työssä käymisen ja omaishoitajuuden yhdistäminen ei ole yksinkertaista eikä itsestään selvää. Omaishoitajuuteen liittyvien monien erityispiirteiden vuoksi yhteiskunnassa tarjolla olevat työllistymistä tukevat palvelut eivät saavuta omaishoitajia. Tarvitaan toimenpiteitä, joiden avulla omaishoitajien työkykyä, urakehitystä ja työllistymistä voidaan tukea.

Hankkeen tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien omaishoitajien työkyvyn sekä työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksien parantuminen. Hankkeessa tuetaan omaishoitajien työkykyä erityisesti omaishoitajuuteen ja elämään liittyvissä siirtymävaiheissa. Hanke ennaltaehkäisee omaishoitajien syrjäytymistä yhteiskunnasta ja tuo tämän erityisryhmän tarpeet esiin. Hankkeessa osallistetaan omaishoitajat kehittämään heille sopivia tukipalveluja työkyvyn, työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksien parantumiseksi.

Hankkeeseen osallistuvat omaishoitajat haastatellaan ja heille tehdään alkukartoitus. Alkukartoituksessa selvitetään avun ja tuen tarvetta sekä koko perheen ja lähiverkoston olemassa olevia voimavaroja. Näiden perusteella yhdessä omaishoitajan kanssa suunnitellaan tavoitteet työllistymisen edistymiseksi ja työllistymistä ehkäisevien tekijöiden vähentymiseksi. Hankkeessa omaishoitajille on tarjolla erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja, joita räätälöidään ja kehitetään heidän tilanteeseensa sopiviksi. Omaishoitajat osallistuvat palvelujen kehittämiseen ja niiden toimivuuden arviointiin.

Hankkeessa kehitetään omaishoitajaryhmälle sopivia: 1) osallistujien mahdollisuuksien löytymiseen ja osaamisen kehittymiseen tähtääviä palveluja ja 2) omaishoitajien voimavaroja ja arjen hallintaa lisäävät palveluja.

Hankkeessa valmistuu omaishoitajien työkykyä ja urakehitystä tukeva ja työllistymiseen tähtäävä toimintamalli, joka julkaistaan verkossa. Toimintamallia on mahdollisuus hyödyntää laajasti kansallisella tasolla ja sitä voi soveltaa alueellisiin tarpeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat Varsinais-Suomessa toimivat työikäiset omaishoitajat, jotka ovat joko työttömiä, työelämän ulkopuolella olevia (ei työssä, ei työttömäksi ilmoittautuneita) tai erilaisissa siirtymävaiheissa (omaishoidettava muuttamassa laitokseen kokonaan tai osa-aikaisesti, tai omaishoidettava on juuri kuollut).

Varsinais-Suomen 22 kunnassa oli vuonna 2017 kokonaisuudessaan 2823 omaishoitajaa, joilla oli omaishoitajuudestasopimus kunnan kanssa. Lisäksi omaishoitajina toimii suuri määrä henkilöitä, jotka eivät ole hakeneet omaishoidontukea. Heistä suuri osa olisi halukkaita olemaan työelämässä, jos työllistymiseen ja uravalmennukseen olisi nykyistä joustavammat mahdollisuudet ja jos niissä olisi omaishoitajuudesta johtuvat erityistarpeet huomioitu.

Hankkeen kohderyhmä tavoitetaan Varsinais- Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimen, omaishoitajien kanssa työskentelevien yhdistysten ja organisaatioiden kautta, potilasjärjestöjen kautta sekä työttömille suunnattujen tapahtumien ja työttömien yhdistysten kautta. Omaishoitajien rekrytoinnissa hyödynnetään myös Varsinais-Suomen 22 kunnan hyvinvointivalmennuksiin osallistuvien omaishoitajien verkostoja.

Etäohjauksen ansiosta hankkeeseen voi osallistua kohderyhmää laajasti eri Varsinais-Suomen kunnista. Lähitoiminta painottuu Turun seutuun. Tavoitteena on, että hankkeen toimintaan saadaan rekrytoitua 69 työelämän ulkopuolella olevaa omaishoitajaa. Tavoitteena on, että vähintään 30 hankkeeseen osallistunutta omaishoitajaa kokee oman osaamisen ja työllistymismahdollisuuksien parantuneen tai aloittaa opiskelun tai työllistyy tai aloittaa yritystoiminnan hankkeen aikana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat:
- Omaishoidettavat, jotka saavat parempaa hoivaa hyvinvoivalta omaishoitajalta
- Kuntien omaishoidosta vastaavat tahot kuten terveys- ja sosiaalitoimi
- Kolmannen sektorin omaishoidosta vastaavat tahot
- Alueen yritykset ja työnantajat, jotka tarjoavat työtä kohderyhmälle
- Hankkeen tuloksilla on välillistä hyötyä myös TE- toimistoille. TE-toimistoja on informoitu hankkeesta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 261 881

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 197 927

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 349 175

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 263 903

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan, Loimaan, Salon, Turun, Vakka-Suomen

Kunnat: Salo, Aura, Kustavi, Rusko, Koski Tl, Oripää, Kemiönsaari, Paimio, Masku, Nousiainen, Taivassalo, Pöytyä, Turku, Somero, Vehmaa, Sauvo, Pyhäranta, Mynämäki, Naantali, Lieto, Laitila, Marttila, Parainen, Uusikaupunki, Loimaa, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 69

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
OmaTyky-hanketta valmisteltaessa on huomioitu se, että hankkeen suorasta kohderyhmästä, omaishoitajista, on enemmistö naisia. Hankkeessa toteutuu yhdenmukaiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan sekä vertaistuen hyödyntämiseen koko hankkeen toiminta-ajan. Tämän avulla edistetään sukupuolten ja kulttuurisen tasa-arvon toteutumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
OmaTyky-hankkeeseen osallistuvia ei ole rajattu sukupuolen mukaan. Käytännössä valtaosan osallistujista voidaan olettaa olevan naisia, ja sukupuoli huomioidaan hankkeen toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
OmaTyky-hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
OmaTyky-hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
OmaTyky-hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
OmaTyky-hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta vesistöihin, ilmaan ja maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
OmaTyky-hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta Natura 2000 -ohjelman tavoitteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
OmaTyky-hankkeella oletetaan olevan lievä, suora vaikutus materiaalien käyttöön ja jätteiden vähenemiseen, koska hankkeessa tuotettava materiaali on pääosin sähköistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
OmaTyky-hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta uusiutuvan energian käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
OmaTyky-hankkeella voidaan olettaa olevan lievä suora myönteinen ja hieman vahvempi epäsuora vaikutus paikalliseen elinkeinorakenteeseen ja sen kehittämiseen, koska hankkeen myötä työvoiman saatavuus todennäköisesti paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
OmaTyky-hankkeen tavoitteena on kehittää työelämäläheinen toimintamalli, joka tukee omaishoitajien työkykyä ja osaamisen kehittymistä, mikä pitkällä aikavälillä näkyy laadukkaiden palvelujen kehittämistyössä osallistujien osallistuessa tehokkaammin työelämään.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
OmaTyky-hankkeen verkkovalmennus ja -ohjaus vähentää selvästi sekä omaishoitajien että asiantuntijoiden tarvetta liikkua eri paikkojen ja paikkakuntien välillä, koska osa valmennuksesta ja ohjauksesta toteutetaan verkossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
OmaTyky-hankkeen toimenpiteet edistävät suoraan hankkeeseen osallistuvien omaishoitajien hyvinvointia, työkykyä, osaamisen kehittymistä ja ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen vahvistumista, jotka lisäävät välittömästi omaishoitajien kokemaa osallistumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää hyvinvointia. Välillisesti hanke edistää alueellista hyvinvointia, kun omaishoitajat siirtyvät työelämään.
Tasa-arvon edistäminen 9 7
OmaTyky-hanke edistää omaishoitajien työkyvyn ja osaamisen kehittymisen tukemista tasa-arvoisesti verkkovalmennuksen ja -ohjauksen avulla. Verkossa tuki on saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumattomasti myös sellaisian aikoina, jolloin omaishoitajien fyysinen läsnäolo on mahdotonta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
OmaTyky-hanke edistää ajasta ja paikasta riippumatonta osaamisen kehittämistä ja edistää suoran kohderyhmän, omaishoitajien, integroitumista työelämään ja yhteiskuntaan.
Kulttuuriympäristö 0 3
OmaTyky-hankkeella voidaan olettaa olevan lievä epäsuora positiivinen vaikutus uusien kulttuurien omaksumiseen ja niihin tutustumiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
OmaTyky-hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-