Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21935

Hankkeen nimi: Vetovoimainen Vanhustyö, alan veto- ja pitovoiman kehittäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6, Microkatu 1 C

Puhelinnumero: 0447856446

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Villanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.villanen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447856480

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, 1852679-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hoiva- ja vanhuspalveluala kärsii kroonisesta työntekijäpulasta valtakunnallisesti niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Alan koulutukseen hakeutuvien määrä on selkeästi laskenut viime vuosien aikana sekä alalta lähtee paljon osaavaa henkilöstöä pois muille aloille. Hoiva- ja vanhuspalvelualan pitovoima on laskenut, johon vaikuttaa työympäristössä tapahtuneet muutokset sekä median ja julkisen keskustelun aikaansaama yleisen mielikuvan muuttuminen aiempaa negatiivisemmaksi.

Hoiva-ala houkuttelevaksi -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Savon alueen hoiva- ja vanhuspalvelualan työyksiköitä vetovoimaisemmiksi ns. ”Magneetti – yksiköiksi” kehittämällä yksiköiden työympäristöä sekä johtamista. Hankkeessa tehdään näkyväksi alan yksiköiden positiiviset muutokset ja samalla pyritään lisäämään vanhustyön houkuttelevuutta alan työntekijöiden, potentiaalisten alalle hakeutuvien sekä alan koulutuksiin hakeutuvien opiskelijoiden silmissä. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on sekä lisätä jo alalle kouluttautuneiden työntekijöiden alalla pysyvyyttä että houkutella työyksiköihin uusia työntekijöitä.

Hankkeessa kartoitetaan vanhustyön toimijoita, jotka koetaan houkutteleviksi työntekijöiden ja –hakijoiden keskuudessa, tutustutaan alan työskentelyn uusimpiin malleihin kansallisesti sekä kansainvälisesti ja jalkautetaan toimivia käytänteitä hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppaneiden työyksiköihin yksiköistä esiinnousseiden tarpeiden mukaan. Kehittämistyötä tehdään lisäksi työyksiköiden arvojen ja arjen onnistumisten näkyväksi tekemisen sekä rekrytointeihin liittyvän markkinoinnin näkyvyyden lisäämisen puolesta.

Hankkeen tuloksena syntyy menetelmä, jonka avulla arvioidaan sekä kehitetään hoiva- ja vanhuspalvelualan työyksiköiden veto- ja pitovoimaisuutta. Hankkeen tuloksena Pohjois-Savon alueen hoiva- ja vanhuspalvelualan toimijat ovat vetovoimaisempia ja työntekijät viihtyvät työssään aiempaa paremmin. Hankkeen tuloksista viestitään valtakunnallisesti ja välillisenä tuloksena yleinen mielikuva hoiva- ja vanhuspalvelualaa kohtaan muuttuu positiivisemmaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon alueen vanhuspalvelualan työnantajat ja työntekijät yksityisellä ja julkisella sektorilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja alan koulutuksiin hakeutuvat nuoret, alan vaihtajat ja alalta lähteneet sekä lähtöä suunnittelevat työntekijät. Kaikki vanhustyön työntekijät monialaisesti ja työnantajat valtakunnallisesti sekä vanhustyön asiakkaat ja omaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 903 812

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 470 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 129 766

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 588 177

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tuusniemi, Keitele, Rautavaara, Kuopio, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 360

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Osallistujia ei rajata sukupuolen mukaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
huomioidaan hankkeen toiminnassa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Hankkeessa noudatetaan digitaalista viestintää ja työyksiöiden kehittämisessä edistetään digitaalista viestintää (materiaalien kulutuksen välillinen vähentäminen)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 3
Hanke pyrkii turvaamaan työntekijöiden saatavuuden sote-alalla tulrvaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 6
Hankkeessa kehitetään pelkästään aineettomia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka -3 -2
Hankkeen toimenpiteet ja toiminta-alue edellyttää matkustamista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hankkeessa mukana olevien työyksiköiden henkilöstön ja asiakkaiden välillinen ja välitön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kehittäminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-