Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21936

Hankkeen nimi: MALVA - maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0993644-6

Jakeluosoite: Paasikivenkatu 7

Puhelinnumero: 03 828 11

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.salpaus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virpi Toimi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: taloussuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi.toimi(at)salpaus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503871943

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
LAB-Ammattikorkeakoulu Oy, 2630644-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MALVA - Maahanmuuttajat valmentaen työelämään -hanke edistää maahanmuuttajanuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien aikuisten maahanmuuttajien työllistymistä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella. Hankkeessa luodaan oikea-aikaisen ja matalan kynnyksen tuen, valmentajamaisen ja työelämälähtöisen ohjauksen malli maahanmuuttajalle ja maahanmuuttajaa työllistymisvaiheessa tukeville toimijoille. Hanke kartoittaa maahanmuuttajanuorten ja aikuisten tuen tarpeita ja ongelmakohtia ja etsii ratkaisuja näihin. Hankkeessa tuetaan työpaikkaohjaajien, yritysten rekrytointiosaajien ja maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatti-identiteetin muutosta ja työssä jaksamista voimavarakeskeisesti ja valmentavalla otteella. Tukemalla oppilaitoksissa työelämään lähettävänä tahona toimivaa, kohdehenkilöä itseään sekä vastaanottavaa tahoa pystytään rakentamaan prosessia kaikkien osapuolten kannalta selkiyttävä toimintamalli merkittävään nivelvaiheeseen ja sen avulla tehostamaan maahanmuuttajan suomalaiseen työelämään integroitumista.

MALVA-hanke selkiyttää tuki- ja ohjausprosessia siten, että se tavoittaa maahanmuuttajat heidän tarpeistaan käsin. Työhönvalmennusta kehitetään moniammatillisena yhteistyönä, jotta maahanmuuttajataustaisten työllistyminen ja sopeutuminen työkulttuuriin helpottuisi, mutta tällä kertaa lähtökohtana ovat nimenomaan maahanmuuttajataustaisten kohdehenkilöiden omat toiveet, tarpeet ja tavoitteet. Maahanmuuttajille on erilaisia tukipalveluita, mutta uutena haasteena on nuorten maahanmuuttajien ryhmä. Maahanmuuttajanuorten vanhemmat eivät useinkaan tunne suomalaista yhteiskuntaa tai nuoret ovat tulleet ilman vanhempiaan ja tuen tarve on suurempi kuin kantasuomalaisilla nuorilla. Nuorten omat luontaiset kanavat (kuten some) tulee ottaa huomioon ja prosessi on laadittava asiakaslähtöiseksi siten, että tuki tavoittaa nuoret oikea-aikaisesti ja sopivalla tavalla. Hankkeessa selvitetään, millaisia nuorten omat kanavat ovat ja luodaan mobiili vertaistuki- ja ohjausmalli, jossa tuetaan maahanmuuttajaa työelämän ongelmatilanteissa. Aikuisten maahanmuuttajien kohdalla kanavat eivät automaattisesti ole samat kuin nuorilla, myös heille luontaiset tuen muodot selvitetään hankkeen aikana. Hankkeessa annetaan matalan kynnyksen tukea mahdollisimman nopeasti ja joustavasti.

Hankkeessa kartoitetaan myös oppilaitosten ja kuntien työhön valmentajien ja yhteistyöyrityksen, erityisesti työpaikkaohjaajien tarpeita. Näihin tarpeisiin ja mahdollisiin ongelmakohtiin etsitään hankkeessa ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa, asiakaslähtöisesti. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan, soveltuuko vastaavanlainen vertaistuki työpaikkaohjaajille ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Toimivan mobiilituen muodot mallinnetaan ja niistä tehdään suositus.

Hankkeen toteuttavat Koulutuskeskus Salpaus, Haaga-Helia AOKK ja LAB Ammattikorkeakoulu yhteistyössä alueiden yritysten kanssa. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret ja aikuiset maahanmuuttajat, joiden työllistymisen esteenä ovat olleet heikot tiedot suomalaisesta työkulttuurista ja/tai työelämän käytänteistä, ammatillisen kielitaidon puute tai se, ettei heidän aiemmin hankittua osaamistaan ole tunnistettu riittävällä tavalla. Hankkeen toinen kohderyhmä on maahanmuuttajien työllistävien yritysten työpaikkaohjaajat ja siten yritykset, joiden rekrytointi- ja työvalmennusprosessi helpottuvat kieli- ja kulttuuritietoisen osaamisen vahvistuessa. Välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitosten työhönvalmennusta tekevä henkilöstö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset työttömät alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat aikuiset, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä.
Toisena kohderyhmänä ovat yritykset, työyhteisöt ja organisaatiot, joilla on valmius tarjota työpaikkoja maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille, sekä niiden työpaikkaohjaajat, joiden työtä ja työssä jaksamista hankkeessa luoduilla käytänteillä pyritään helpottamaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten työhön valmentajat, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään toimintamalleja ja pilotoidaan niitä maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten kanssa. Kohderyhmään kuuluvat myös kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa työskentelevät yhteistyötahot ja niiden henkilöstö sekä viranomaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 186

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 153 181

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 914

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 204 242

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Lahden

Kunnat: Vantaa, Kärkölä, Asikkala, Sysmä, Hollola, Lahti, Padasjoki, Heinola, Helsinki, Hartola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelijat ovat tietoisia alueen maahanmuuttajaväestön rakenteista mm. iän, sukupuolen ja lähtömaan suhteen. Väestötilastot on huomioitu suunnittelussa ja hankkeen yhteistyöyritysten valinnassa on otettu huomioon eri alojen ammattilaisten ja eri sukupuolta olevien työllistymismahdollisuudet. Yhteistyöhön jo tahtonsa ilmaisseita tahoja on puhdistuspalvelu-, ravintola-, hoiva- ja metallialoilta. Tällä hetkellä erityisesti Päijät-Hämeen alueella on kasvava huoli nuorten miesten työllistymisestä, mikä sekin on otettu suunnittelussa huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnassa huomioidaan erilaiset kulttuuriset tavat määritellä sukupuolirooleja. Päämääränä on kuitenkin valmentaa maahanmuuttajia suomalaiseen työkulttuuriin ja sen toimintatapoihin. Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma niin, että kehitettävät kokeilut räätälöidään kohderyhmän ja asiakkaan elämäntilanteen, toimintaympäristön, iän, sukupuolen ja tarpeen mukaan. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen onnistumista seurataan koko ajan ja etsitään eroavaisuuksia, joiden perusteella ohjauksen menetelmiä muokataan tarpeen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on maahanmuuttajien työllistyminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Tämä ei ole hankkeen ydintoimintaa. Hanketoimijat pyrkivät kuitenkin omalla toiminnallaan ja mm. sähköisten välineiden ja etäkokousten hyödyntämisellä edistämään kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Tämä ei ole hankkeen ydintoimintaa. Hanketoimijat pyrkivät kuitenkin välttämään matkustelua ja hoitamaan asioita mahdollisuuksien mukaan etäyhteyden avulla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tämä ei ole hankkeen ydintoimintaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tämä ei ole hankkeen ydintoimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tämä ei ole hankkeen ydintoimintaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Tämä ei ole hankkeen ydintoimintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tämä ei ole hankkeen ydintoimintaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Hankkeen kehitystyö ei kohdistu alueen elinkeinorakenteen kehittämiseen, vaikka sen tarkoitus on parantaa osaavan työvoiman saantia erityisesti työvoimavaje-aloilla. Silloin välillinen vaikutus voi olla, että yritys kasvaa, tai alan yrityksiä syntyy lisää. Yritysten kanssa luodaan uusia käytänteitä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoinnin helpottamiseksi ja esteiden madaltamiseksi. Maahanmuuttajien osaaminen saadaan paremmin alueen elinkeinoelämän käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole hankkeen tavoite
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Tämä ei ole hankkeen tavoite.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Työelämään pääseminen on merkittävä tekijä kotoutumisessa ja osallisuudessa ja sitä kautta myös hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä hankkeessa tähdätään työllistymisen mahdollistamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 6 0
Hankkeessa tuetaan niitä, joilla on erityisiä tuen tarpeita työllistymispolullaan ja sitä kautta hanke lisää tasa-arvoa. Hanke lisää myös tasa-arvoa kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä edistämällä maahanmuuttajien työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hankkeen kohdehenkilöiden valinnassa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatteita ja lisätään yhdenvertaisuutta kantaväestöön nähden työllistymistä edistämällä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole hankkeen tavoite
Ympäristöosaaminen 0 2
Tämä ei ole hankkeen ydintavoite. Ympäristötietous ja -osaaminen kuitenkin kuuluvat myös suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan, ja siksi sitä pyritään levittämään tässä hankkeessa työhönvalmennuksessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-