Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21938

Hankkeen nimi: RageStop - turvallisuus ja tunteet oppimisen perustana

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kiviharjuntie 4

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harriet Tervonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harriet.tervonen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1945102

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun ensi- ja turvakoti ry, 0210108-3
Koulutuskuntayhtymä OSAO, 0992445-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tunnetaitojen kehittyminen vaikuttaa nuoren sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Turvattomuuden kokemus voi ilmentyä erilaisina tunne-elämän säätelyyn liittyvinä haasteita ja erilaisia reaktiivisina ilmentyminä esimerkiksi eritystäytymisenä tai väkivaltaisena käyttäytymisenä. Turvallinen oppimisympäristö sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat selkeät rakenteet vähentävät
keskeyttämistä ja vahvistavat opintoihin kiinnittymistä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää valmennusmalli nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen sekä heidän hyvinvoinnin ja opiskelun tukemiseen. Hankkeessa lisätään ammattiopiston opettajien ja oppilashuollon henkilöstön valmiuksia nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen. Kehitettävä valmennusmalli antaa perustason valmiuden käyttää tunnetaito ja itsesäätely-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön ryhmissä tai yksilöohjauksessa nuoren kanssa, osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Hankkeessa suunniteltava ja toteutettava toimintamalli perustuu oppilaitoksen henkilöstön yhteistyöhön, jonka avulla tunnistetaan entistä paremmin kohderyhmän tuen tarpeet sekä pystytään tarjoamaan vahvistusta heidän sisäiseen kehittymiseen. Hanke tarjoaa myös koulutusta toimintamallista, joka on suunnattu kasvatuksellisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät nuorten kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Tavoitteena on, että toimintamalli saadaan kiinnitettyä hankkeen aikana pilotointiin osallistuvien alojen perustoimintaan. Myöhemmin hankkeen toimintamalli levitetään hyödynnettäväksi koko oppilaitoksessa. Hankkeen toimintojen seurauksena ohjelmaan osallistuneiden nuorten sisäiset itsesäätely- ja vuorovaikutustaidot sekä henkinen hyvinvointi ovat vahvistuneet. Kehittämishanke ennaltaehkäisee nuorten nivelvaiheen haasteita peruskoulutuksesta toiselle asteelle siirryttäessä, ja ammatillisen kouluttautumisen alkuvaiheessa tapahtuvia keskeyttämisiä. Hankkeen kautta saatava tieto-taito auttaa nuoren menestymistä jatko-opinnoissa sekä heidän sisäisessä kehittymisessään. Koulutukseen osallistuneet ammattilaiset levittävät toimivia käytänteitä omissa työyhteisöissään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen perusopetuksen kymppiluokkalaiset (lisäopetus) ja toisen asteen Valma-opiskelijat (15-vuotta täyttäneet oppilaat). Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat myös sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat ammattilaiset, opinto-ohjaajat ja muut koulujen ohjauspalvelujen piiriin kuuluvat asiantuntijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat peruskoulun yläkoulujen kaikki oppilaat. Kehitettävästä toimintamallista tulevat hyötymään myös muut kasvatusalalla olevat asiantuntijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 229 147

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 101

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 271 969

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 185 272

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön sukupuolinäkökulman analysointi on tehty perehtymällä aluetta koskeviin raportoihin, jotka koskevat nuorten syrjäytymistä, mielenterveyttä ja toimintakykyisyyttä. Hankkeen kohderyhmät toimivat hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. Ratkaistavat ongelmat ovat laadultaan hyvin erilaisia paikoissa, mihin toimintamallia tarjotaan. Hankkeen toteuttaja tarkastelee toimintaympäristöjä yhdessä kentän toimijoiden kanssa tehden näiden kanssa arviota osallistujien ja heidän asiakkaiden sukupuolijakaumasta ja erityisistä tarpeista. Naisten osuus syrjäytymisvaarassa olevista on selkeä vähemmistö. Hankkeessa pyritään suunnittelemaan toimenpiteitä eri sukupuolten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa osallistujiksi rekrytoidaan molempia sukupuolia, ja heidän tilanteitaan ja tarpeitaan analysoidaan hankkeen toteutuksen aikana myös sukupuolinäkökulmasta. Toimintaa järjestetään eri sukupuolten tilanteet huomioiden ja koko prosessin ajan tarkastellaan muun muassa sitä mitä vaikusta toimenpiteillä ja toimintatavoilla on eri sukupuolten kannalta. Sukupuolta nostetaan näkyviin ja toimintaa arvioidaan sukupuolinäkökulmasta myös hankkeen yhteisissä tilaisuuksissa. Hankkeeseen osallistuvien ajatuksia sukupuolen vaikutuksesta tarpeisiin ja toimintaan kuullaan koko ajan hankeprosessissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toimintojen suunnittellussa (valtavirtaistaminen), mikä konkretisoituu toimintamallin toimenpiteissä ja kehittämistyössä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Digitalisaation hyödyntäminen kehittämistoiminnassa, mm. monikanavaisuuden hyödyntäminen suhteessa asiakkaisiin (kohderyhmä) ja sidosryhmiin, vähentävät liikkumisen tarvetta sitä kautta polttoaineen kulutusta. (välillinen vaikutus). Luonnonvarojen käytön kestävyyden näkökulma huomioidaan kaikissa hankkeen koulutuksissa, työpajoissa ja seminaareissa. Suurin osa hankkeen viestinnästä ja materiaalintuotannosta hyödyntää monikanavaisuutta ja digitaalisia medioita ja alustoja. (välitön vaikutus)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Oamkin tutkimus- ja kehitystyössä on sitouduttu kestävän kehityksen vaatimuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ennnakoivaa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Hankkeen aikana pyritään siihen, että kaikissa työpajoissa materiaalit jaetaan osallistujille sähköisessä muodossa, jotta paperin kulutus ja kopiointi vähenevät. Työpajoissa materiaalit ja jätteet kierrätetään Oamkin kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hanke tukee mukana olevien organisaatioiden työntekijöiden osaamista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä - sitä kautta edistää elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä toimintatapoja/palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa tapahtuva sähköisiä alustoja sekä digitaalisuutta hyödyntävä koulutus- ja kehittämistyö vähentää liikkumista eri paikkoihin. Hanketiimin toiminnassa huomioidaan virtuaaliset kokoustyökalut ja kokeillaan erilaisia digitalisoituja alustoja ja palveluja tiedon keräämiseen ja jakamiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hanke edistää kohderyhmän ja kohderyhmän parissa toimivan henkilöstön hyvinvointia sekä siihen liittyvää tietoutta. Työpajavalmennukset lisäävät hyvinvointia ja nuorten tietoisuutta hyvinvoinnin tärkeydestä. Kehittämismenetelmät ovat osallistavia: kohderyhmää osallistetaan mukaan yhteiskehittämiseen. (välitön vaikutus) Tiedottamistoiminta ja kehittämisverkostoissa vaikuttaminen ulotetaan ympäri Suomen (välillinen vaikutus).
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke tukee tasa-arvon toteutumista siten, että tuetaan yksilöiden mahdollisuuksia ilman perinteisiä sukupuoliroolien rajoituksia sekä arvostetaan yhtälailla sekä naisten että miesten valintoja, arvoja ja elämänkatsomuksia. Hanke parantaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tasa-arvoa ja vahvistaa heidän rooliaan aktiivisina toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toiminnassa sitoudutaan yhdenvertaisuuden tavoitteeseen eli hankkeeseen osallistujat ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä (Yhdenvertaisuuslaki 2004). Hanke vahvistaa kulttuurista yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan sekä lisää myös kaksisuuntaista kulttuurikompetenssia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Ympäristöosaaminen 3 2
Kestävän kehityksen näkökulmat tuodaan esille/huomioidaan toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-