Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21941

Hankkeen nimi: TOPPA -hanke: Asettautumispalvelut Kajaaniin/Kainuuseen muuttaville ulkomaalaisille työntekijöille, opiskelijoille ja heidän perheilleen.

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: PL 133

Puhelinnumero: 08 61 551

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kajaani.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Piirainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Maahanmuuttajapalvelujen johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.piirainen(at)kajaani.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 1440

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TOPPA -hankkeen tavoitteena on luoda toimivat rakenteet ja käytänteet ulkomaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden sekä heidän perheidensä asettautumiseen Kajaaniin ja Kainuuseen. Hanke tehdään yhteistyössä Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelujen, paikallisten yritysten, oppilaitosten, ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on madaltaa työnantajien kynnystä ulkomaalaisen työvoiman palkkaamiseen sekä luoda alueella oleville ulkomaalaisille helposti saavutettava asiakaspalvelupiste.

Useat erilaiset ennusteet vahvistavat sen, että tulevaisuudessa Kainuussa on töitä, mutta tekijöitä tarvitaan lisää. Vaikka Kajaani ei virallisen luokituksen mukaan ole kasvukeskus, tulee tietyillä aloilla olemaan tulevina vuosina työvoimapula. Alueella tarvitaan osaajia mm. kaivannais-, metalli- sekä metsä- ja puualalle, matkailualalle sekä ICT- ja elektroniikka-alalle. Osaavan työvoiman saantia voidaan varmistaa mm. vetovoimaisella koulutuksella, onnistuneilla rekrytoinneilla ja työperäisellä maakuntaan muutolla.

Kajaani ja Kainuu vetävät ulkomaalaisia työntekijöitä, opiskelijoita ja jonkin verran myös heidän perheenjäseniään, mutta oleskelu jää usein lyhytaikaiseksi. Opiskelijat tulevat tänne laadukkaan opetuksen ja luonnon tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi, mutta lähtevät muualle hyödyntämään saamaansa ammattiosaamista. Alueella ei ole sellaista pitovoimaa, että he asettautuisivat ja kotoutuisivat Kainuuseen/Kajaaniin. Työperäinen maahanmuutto on vielä vähäistä ja se perustuu usein tilapäisiin tai väliaikaisiin työsuhteisiin, jonka vuoksi perheenjäsenien tuleminen paikkakunnalle on epävarmaa. Perhesiteen perusteella Kainuuseen tulleen ulkomaalaisen kotouttaminen jää usein perheenkokoajan vastuulle ja on kohtuutonta olettaa, että itsekin ulkomaalaisena työntekijänä tai opiskelijana oleva voisi antaa ajantasaista tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.

Hankkeen tuloksena Kainuusta muodostuu maakunta, johon ulkomaalaisen työntekijän on helppo tulla, asettua, viihtyä ja sitoutua alueella pysymiseen. Hankkeessa luodaan palvelukonsepti, jolla tuetaan alueen yrityksiä ulkomaisissa rekrytoinneissa ja jolla turvataan osaltaan osaavan työvoiman saatavuus ulkomailta sekä paikkakunnalle asettautumista helpottavat, yksinkertaiset, läpinäkyvät ja helposti saavutettavat kotoutumispalvelut. Lisäksi tarkoituksena on auttaa kohderyhmää saamaan ja rakentamaan tukiverkostoja, jotka edesauttavat asettautumista ja lisäävät alueemme pitovoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä on neljä:
1) työperäiset maahanmuuttajat ja muuttoa Kainuuseen suunnittelevat
2) työperäisten maahanmuuttajien puolisot ja perheet
3) Kainuuseen saapuvat ulkomaiset opiskelijat
4) alueen työnantajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen oppilaitokset, kolmas sektori ja muut alueella olevat maahanmuuttajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 201 015

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 188 418

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 268 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 251 224

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 105

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on tarkoitettu kaikille kohderyhmään kuuluville. On toki tiedossa, että työssäkäyvien perheenjäsenet ovat yleensä naisia ja lapsia, mutta palvelupaketti tulee olemaan samanlainen sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan henkilökohtaiset ja yksilölliset tarpeet sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on sisäänrakennettu kaikkiin hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Perheen asettautuminen alueelle vähentää tarvetta matkustamiseen ja pienentää näin hiilijalanjälkeä. Koronapandemian vaikutuksena hankkeessa jouduimme kehittää digitaalisia neuvonta ja tiedotus kanavia. Etäyhteydet vähentää tarvetta paikalliseen liikkumiseen ja pienentää hiilinjalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Perheen asettautuminen alueelle vähentää tarvetta matkustamiseen ja pienentää näin hiilijalanjälkeä. Koronapandemian vaikutuksena hankkeessa jouduimme kehittää digitaalisia neuvonta ja tiedotus kanavia. Etäyhteydet vähentää tarvetta paikalliseen liikkumiseen ja pienentää hiilijalanjälkeä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Digitaalisen materiaalin tuottaminen vähentää tapahtumia varten tuotettua paperia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke tukee työnantajia osaavan työvoiman saamisessa. Tämä on edellytys yritysten pysymiseen alueella. Ulkomaalaiset osaajat täydentävät osaltaan alueen osaamistarjontaa ja synnyttävät mahdollisesti myös uutta liiketoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kotoutumisen ja erityisesti alueelle asettautumisen ja juurtumisen tueksi kehitetään moderni palveluneuvonnan konsepti, jonka yhtenä työmenetelmänä on etsivä kotouttamistyö. Kainuu on tällä hetkellä muuttotappiollinen ja hankkeen toimenpiteet edesauttavat väestön kehityksen sekä huoltosuhteen parantumista ja siten palvelujen pysyvyyttä ja kehittymistä
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Digitaalinen info tilaisuuden tai webinaarien tuottaminen vähentää matkustamista ja samalla hiilijalanjälkeä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tyytyväisyys elinoloihin ja luottamus järjestelmän toimivuuteen ovat kotoutumisen peruslähtökohtia. Riittävä toimintakyky auttaa kotoutumaan ja selviytymään arjessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke tuo ulkomaalaiset osaksi Kainuuta tasa-arvoisempaan asemaan kantaväestön kanssa. Kohderyhmän henkilöille mahdollistetaan osallistuminen ja aktiivinen osallisuus.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen toimenpiteillä lisätään kantaväestön tietoisuutta ja hyväksyntää ulkomaalaisasioissa ja vähennetään syrjintää. Toimenpiteillä vähennetään ennakkoluuloja.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ennen hanketta Kainuussa ei ollut kansainvälisille osaajille, opiskelijoille ja heidän perheilleen kohdennettua asettautumisen tukipalvelua, joka varmistaisi kohderyhmän onnistuneen asettautumisen ja sitä kautta pitovoiman Kainuuseen. Lisäksi vieraskielisten ohjaus- ja neuvontapalvelut kotoutumisen asioissa kohdistuivat vain turvapaikanhakijoille sekä kiintiöpakolaisille. Toppa-hanke kehitti hankkeen kohderyhmille asettautumisen palvelumallin sekä hankeyhteistyössä vieraskielisille suunnatun kansainvälisen asiakaspalvelupisteen, International Infon, joka on hankkeen päättyessä juurtunut osaksi Kajaanin kaupungin peruspalveluita. Hankkeen avulla Kainuu on ottanut harppauksen kohti kansainvälisempää maakuntaa. Tänä päivänä vieraskieliset taustasta riippumatta saavat apua arjen asioissa kansainvälisestä asiakaspalvelupisteestä, joka on sijaintinsa vuoksi helposti saavutettavissa.

Hanke järjesti tapahtumia ja alkuvaiheen asettautumiseen liittyviä infotilaisuuksia ympäri Kainuuta, ja hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui satoja kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Asettautumisen palvelumalliin keskeisesti kuuluva henkilökohtainen asettautumissuunnitelma tehtiin 40 asiakkaalle tai asiakasperheelle. Asettautumissuunnitelmaa kehitettiin läpi hankkeen ajan, ja kehitystyössä otettiin vahvasti huomioon asiakaskehittäjien ja yhteistyökumppaneiden palautteet. Asettautumissuunnitelman kehitystyössä tunnistettiin kansainvälisen osaajan asettautumisessa tietyt yhtäläisyydet, joiden pohjalta toteutettiin Kainuun asettautumisopas, joka on saatavilla suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Hankkeen päättyessä Kajaanin kaupungilla on asettautumisen kannalta hyväksi tunnistetut käytännöt hallussaan, sekä kokonaisvaltainen ymmärrys hankkeen kohderyhmille tarjolla olevista paikallisista palveluista. Täten kansainvälinen asiakaspalvelupiste voi tehokkaasti ja onnistuneesti ohjata Toppa-hankkeen kohderyhmiä oikean palvelun piiriin tai henkilökohtaiseen asettautumisen tapaamiseen, jonka tuloksena asiakkaalle luodaan henkilökohtainen asettautumissuunnitelma.

Hanke toimi alueellisena Kokka kohti Suomea -koordinaatiohankkeen alahankkeena, ja toteutti osaltaan valtion Talent Boost -ohjelmaa keskittyen paikallisiin asettautumispalveluiden kehittämiseen.