Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21952

Hankkeen nimi: Naiset tasa-arvoisesti uralle - NAU!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 0294 5222

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tamk

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Isosuo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.isosuo(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 661 0119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen korkeakoulusäätiö sr, 2844561-8
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, 1046216-1
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 0245904-2
Tekniikan Akateemiset ry, 0117014-0
Aalto-korkeakoulusäätiö sr, 2228357-4
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista sekä asenteiden avaamista.

Tämän hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on vertikaalisen tasa-arvon kehittämisessä. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekniikan alaan, lisäksi mukaan otetaan liiketalous sekä turva- ja riskienhallinta-ala. Tavoitteeseen pyritään neljän toimenpidekokonaisuuden kautta: 1) tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 2) kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä 3) tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä 4) lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).
Toimenpiteiden tuloksena syntyy 1)ajankohtaista tietoa erityisesti tekniikan alan sukupuolittumisen syistä ja seurauksista 2)erityisesti vertikaalista segregaatiota vähentäviä ohjauskäytäntöjä, ura- ja työelämäpalveluja sekä välineitä ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvotyöhön 3) naisopiskelijoiden ja työnantajien toimivia ja pysyviä yhteistyömuotoja 4) toimintatapoja, jotka lisäävät organisaatioiden ymmärrystä tahattomasta syrjinnästä ja auttavat kehittämään systemaattisesti työyhteisöjen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö, sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö.

Vaikuttavuuden arvioinnilla, hyvällä viestinnällä ja yhteistyöllä vakiintuneiden verkostojen ja toimijoiden kanssa turvataan tulosten leviäminen hankekauden aikana ja vakiintuminen käyttöön hankekauden jälkeen. Hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.
Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, ja sitä toteuttavat kolme yliopistoa (Aalto, LUT ja Tampere), viisi ammattikorkeakoulua (TAMK, Haaga-Helia,JAMK, OAMK ja Laurea) sekä ammattiliitto Tekniikan akateemiset TEK.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia hankkeen kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet; korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö; korkea-asteen ja toisen asteen koulutusorganisaatiot; hankkeeseen osallistuvat yritykset ja niiden henkilöstö. Hanke toimii teknologian, liiketalouden sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan aloilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät kaikki oppilaitokset perusasteelta korkeakoulutukseen, kaikki ohjaus- ja opetustyötä tekevät, toisen ja korkea-asteen opiskelijat, opiskelijajärjestöt, työmarkkinajärjestöt, yritysjärjestöt, yritykset ja muut työnantajat, työvoimapalvelujen ohjaustyötä tekevät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 897 469

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 781 970

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 156 408

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 010 274

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ongelma-analyysissa on tarkasteltu uraohjauksen sukupuolittuneisuutta, korkea-asteella opiskelevien naisten uravalintoja sekä nuorten naisten sijoittumista työelämään. Taustana on hyödynnetty muun muassa tasa-arvobarometria 2017 sekä alan tutkimuksia(mm. Kauhanen ym. 2015; Vuorinen-Lampila 2014),joiden mukaan naisten miehiä voimakkaampi koulutustason nousu ei ole edistänyt naisten ammatillista sijoittumista. Taustalla ovat myös PISA- ja TIMMS -tutkimukset, joiden perusteella suomalaisten tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on maailman kärkiluokkaa. Silti tytöt eivät itse koe olevansa hyviä eivätkä he näe LUMA- ja teknologiaosaamiseen liittyviä työtehtäviä kiinnostavina mahdollisuuksina. Teknologia-aloilla työskentelevistä vain viidennes on naisia (Microsoft, 2017). Toimintaympäristöä on analysoitu yhdessä myös mm. tekniikan alan yrittäjien ja yritysjärjestöjen kanssa, joiden viesti on selvä: sukupuolten tasa-arvoa työelämässä tulisi parantaa merkittävästi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koko hankkeen kantava ajatus on sukupuolten välinen tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen päätavoite on edistää sukupuolten tasa-arvoista siirtymistä korkeakoulusta työelämään ja etenemistä työuralla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen tavoite on vahvistaa naisten ääntä myös tekniikan ja luonnonvara-alojen kehityksessä ja johtamisessa. Tämän monipuolistumisen seurauksena luonnonvarojen kestävyys voi edistyä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Tekniikan ja luonnovara-alat ja ilmastonmuutoksen riskit liittyvät saumattomasti yhteen. Hankkeen tavoitteena on saada naisten ääni vahvemmin kuuluviin myös tekniikan alan kehittämisessä ja johtamisessa. Tämän monipuolistumisen seurauksena ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ja niiden ratkaisuihin saattaa löyty uusia näkökulmia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Mm. kierrätys ja energia- ja materiaalitehokkuus otetaan huomioon hankkeessa. Työskentelyssä käytetään pääosin sähköisiä materiaaleja ja verkkopohjaisia vuorovaikutuskanavia, joten matkustamisesta tai painamisesta syntyy vain vähän päästöjä tai jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Edistetään korkeakoulutettujen naisten hakeutumista perinteisille miesten aloille ja niiden johtotehtäviin, mikä voi vaikuttaa positiivisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa ei juuri tuoteta painettua materiaalia. Sukupuolitietoisen ohjauksen toimintatapoja ja malleja kehitetään sähköisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hankkeen toiminnot vahvistavat naisten kokemaa osallisuutta sekä avaavat heille uusia mahdollisuuksia työelämässä, mikä lisää heidän hyvinvointiaan. Tasa-arvoisempi yhteiskunta lisää kaikkien hyvinvointia pitkällä tähtäimellä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeen tavoite on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Hanke lieventää työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista eriytymistä. Kehitetään uraohjausta,joka kannustaa tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti myös johtaviin tehtäviin. Kannustetaan naisia näkemään elämän eri vaiheisiin sopivia monipuolisia uramahdollisuuksia työntekijöinä ja yrittäjinä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeessa vahvistetaan kaikkien ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä ja monipuolisia valintoja. Tasa-arvoa lähestytään intersektionaalisuuden näkökulmasta: kiinnitetään huomiota muun muassa maahanmuuttajataustaisiin naisiin. Maahanmuuttajataustaisten naisopiskelijoiden osaamista aliarvioidaan usein oppilaitoksissa. Työelämässä korkeakoulutettujenkin maahanmuuttajanaisten on vaikea edetä uralla. Tähän pyritään saamaan muutosta kohti tasa arvoa mm. tiedostamattomia vääristymiä avaavilla koulutuksilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-