Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21953

Hankkeen nimi: Attract Lappi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jenni Ervasti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.ervasti(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6598040

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työperusteinen maahanmuutto on noussut Suomessa yhdeksi kärkiteemaksi, jolla vastataan vallitsevaan työvoimapulaan. Työperusteisella maahanmuutolla tarkoitetaan ihmisten muuttamista joko pysyvästi tai väliaikaisesti työn perässä maasta toiseen. Työperusteinen maahanmuutto on useasti luonteeltaan kausiluonteista. Myös juuri valmistuneet Lapin korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat olisi hyvä saada jäämään Lappiin sekä kokemaan Lappi hyvänä paikkana asua, yrittää ja tehdä työtä.

Tätä nykyä työperusteisista maahanmuuttajista harva jää pysyvästi Suomeen asumaan. Suomen maantieteellinen sijainti, kova kilpailu työpaikoista, kielitaidon ja verkostojen puute, kantaväestön erityisesti yrittäjien asenteet työntävät heitä pois maasta. Havaittavissa on myös työperusteisten maahanmuuttajien osaamisen heikko hyödyntäminen ja heidän osaamisensa aliarvostaminen työmarkkinoilla. Lisäksi monelta yritykseltä puuttuu konkreettista tietoa kansainvälisten työntekijöiden palkkaamiseksi.

Lapissa on paljon ulkomailta tulleita sesonkityöntekijöitä. Monet heistä ovat työperusteisia maahanmuuttajia, jotka sesonkien jälkeen muuttavat Lapista muualle erityisesti lähtömaihinsa. Haasteena on Lapissa työskentelevien ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työllistyminen kokoaikaisesti. Työperusteisilla maahanmuuttajilla puuttuu tietoa Lapin tarjoamista työpaikoista. Määräaikaisessa työsuhteessa työntekijöillä ei ole riittävästi aikaa ja kykyä selvittää riittävästi Lapissa olevia työtilaisuuksia. Palveluita (esim. TE-palvelut) on olemassa, mutta maahanmuuttajille palveluiden löytäminen ja hyödyntäminen tuottaa vaikeuksia.

Tässä hankkeessa aihetta lähestytään myös yksittäistä työpaikkaa laajemman näkökulman kautta. Työllistyminen yhteen yritykseen nähdään osallistumisena työpaikan koko arvoketjuun. Esimerkiksi matkailuala koostuu matkailupalveluiden ydintoimijoista ja niitä tukevista palveluntuottajista (logistiikka, kauppa, huolto- ja hyvinvointipalveluista). Tästä verkostosta voi löytyä maahanmuuttajalle useampia vaihtoehtoisia työpaikkoja.

Hankkeen tavoitteena on työllistää työperusteisia maahanmuuttajia tuottamalla keinoja ja toimintatapoja, joilla työn perässä määräaikaisiin tehtäviin Lappiin tulleet maahanmuuttajat työllistyvät pysyvästi maakuntaan. Ilmiötä lähestytään kolmen eri roolin kautta:1. työperusteiset maahanmuuttajat ja vastavalmistuneet lappilaisten oppilaitosten kansainväliset opiskelijat,2. työnantajat (yritykset) sekä 3. kansainvälisiin asiakkaisiin kohdistuvat työvoima- ja pitovoimapalvelut.

Muita tavoitteita ovat:
a) rohkaista yrityksiä palkkaamaan maahanmuuttajia
b) vahvistaa työperusteisteisten maahanmuuttajien tietotaitoa työn hakemisesta ja työnhaun palveluista
c) tukea työperusteisten maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä monipuolisesti
d) edistää työperusteisten maahanmuuttajien työnhaun strategioita
e) kehittää konkreettisia keinoja työperusteisten maahanmuuttajien kokoaikaiseen työllistymiseen yritysyhteistyön avulla tai yritystoiminnan aloittamiseen (esim. kevytyrittäminen)
f) kehittää yritysyhteistyön avulla keinoja, miten Lapin korkeakouluista vastavalmistuneet kansainväliset opiskelijat löytäisivät urapolun Lapissa
g) tuottaa TE-toimiston työvoimapalveluille yhteistoiminnassa tietoa kehittää maahanmuuttajia rekrytoiville yrityksille ja työperusteisille maahanmuuttajille suunnattuja TE -palveluita

Uutta hankkeessa on erityisesti se, että kohderyhmänä olevia työperusteisia maahanmuuttajia lähestytään jo siinä vaiheessa, kun he vielä ovat määräaikaisessa työsuhteessa lappilaisissa yrityksissä. Heidän osaamistaan kartoitetaan monipuolisesti ja luodaan heille osaamisprofiileja, joiden avulla he voivat markkinoida osaamistaan yrityksille.

Toisaalta hanke tuo yrityksille/työnantajille uusia keinoja, jotka kohdistuvat yritysten välisen yhteistyöhön työvoiman rekrytoinnissa. Maahanmuuttajille etsitään uusia työtilaisuuksia yritysten yhteisistä tai omista arvoketjuista. Näin on mahdollista luoda edellytyksiä kokoaikaiselle työllistymiselle, joka voi olla omiaan parantamaan pitovoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat Lapissa toimivat mikro- ja pk -yritykset ja työperusteiset maahanmuuttajat sekä juuri valmistuneet Lapin korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työnhakupalveluita kehittävät organisaatiot ja palvelujen tarjoajat, kunnat ja korkeakoulujen opinto- ohjaajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 304

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 315 433

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 431 631

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 394 292

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kolari, Ranua, Ylitornio, Pello, Savukoski, Muonio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Inari, Sodankylä, Keminmaa, Simo, Tornio, Pelkosenniemi, Enontekiö, Posio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 66

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioitu nuorten ja naisten määrässä. Lapin TE-toimiston KV ja EURES palveluiden asiantuntijoiden mukaan, alle 30- vuotiaita työperusteisia nuoria liikkuu enemmän globaalisti- töihin myös Lappiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan tasapuolisestiuomioon molemmat sukupuolet. Kuitenkin positiivinen diskriminaatio maahanmuuttajien työllistymiseen koskettaa erityisesti maahanmuuttajanaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tärkeä osatavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Uutta osaamista ja kulttuuritietoa elinkeinojen harjoittajille ja yrittäjien asenteiden ja motivaation parantaminen sekä rohkaisu. Haastetaan yrittäjiä kansainvälistymiseen rohkaisemalla työperusteisten maahanmuuttajien rekrytointiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Yleinen ilmapiiri työperäisiä maahanmuuttajia kohtaan paranee sekä vaikuttaa maahanmuuttajien ja yrittäjien hyvinvointiin sekä edistää kulttuurien välistä kommunikaatiota.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Lisää toisesta kulttuurista tulevien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan samalla vahvistaen maahanmuuttajien omaa kulttuuri-identiteettiä ja ylpeyttä siitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Maahanmuuttajien kulttuuri tulee näkyvämmäksi ja vaikutta paikalliseen kulttuuriympäristöön sitä rikastuttaen. Edistää lappilaisten yrittäjien osaamista monikulttuurisuudesta ja todentuu rekrytointiprosesseissa.
Kulttuuriympäristö 1 1
Kansainvälistyminen
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Attract Lappi -hanke pyrki tuomaan Lapin alueen työnantajille uusia keinoja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi kansainvälistaustaisen työvoiman rekrytointiin, sekä tukemaan paikallisia maahanmuuttajataustaisia sesonkityöläisiä nykyistä kokoaikaisemmassa työllistymisessä. Hankkeessa pyrittiin parantamaan edellytyksiä matkailualan ympärivuotiselle ja kokoaikaiselle työllistymiselle riittävän ja osaavan työvoiman saatavuudella. Hankkeen osatavoitteena oli parantaa alueen pitovoimaa hankeosallistujien keskuudessa, tukea heidän asettumistaan alueelle, ja näin tukea paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä riittävän työvoiman saannissa. Hankkeessa pyrittiin vahvistamaan hankeosallistujien työllistymisen edellytyksien syntymistä hankkeen sidosryhmäyrityksiä aiheeseen kouluttamisella, sekä heidän kannustamisella kansainväliseen rekrytointiin liittyen. Maahanmuuttajille esimerkiksi etsittiin uusia työtilaisuuksia yritysten yhteisistä tai omista arvoketjuista. Hankkeessa pyrittiin aktivoimaan kansainvälisiä työnhakijoita sesongin jälkeisessä työllistymisessä jo ennen varsinaisen sesonkityön loppumista.

Hankkeen ydintoiminta-aluetta oli myös työnhakijoiden monipuolinen työllistymisen tukeminen. Hankkeessa työllistymistä tarkasteltiin työnhakijan osaamisen laaja-alaisella huomioimisella esimerkiksi työnhakijan harrastusten kautta kertyneen osaamisen hyödyntämisellä, tai itsensä työllistämisellä esimerkiksi kevyt yrittäjyyden avulla. Työnhakijoiden ja kokoaikaista työtä hakevien sesonkityöläisten työllistymisen edellytyksiä tuettiin muun muassa työnhakudokumenttien laatimiseen kouluttamalla, uusiempien sähköisten työnhakukanavien käyttämiseen kouluttamisella, sekä yleisellä työelämätietouden antamisella. Usea sesonkityöläinen tai alueelle opiskelemaan tullut ei ole ehtinyt, tai osannut hakea syventävää tietoutta esimerkiksi yleisimmistä alueella käytössä olevista työnhaun kanavista, tai muista suomalaisen työelämän käytänteistä. Hanke pyrki vastaamaan hankeosallistujien toivotun tuen tarpeeseen muokkaamalla työpajoja heidän tarpeitaan ja työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat Lapissa toimivat mikro- ja pk -yritykset, työperusteiset maahanmuuttajat, sekä juuri valmistuneet Lapin korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat. Välillisinä kohderyhminä hankkeessa toimivat työnhakupalveluita kehittävät organisaatiot ja palvelujen tarjoajat, kunnat, sekä ja korkeakoulujen opinto- ohjaajat.

Hanke tavoitti toimintansa aikana hankesuunnitelman mukaisesti yhteensä 140. hankeosallistujaa. Nämä osallistujat muodostuivat kansainvälistaustaisista sesonkityöntekijöistä tai työnhakijoista, sekä kansainvälistaustaista vastavalmistuneista korkeakouluopiskelijoita. Hanke tavoitti myös suunnitelman mukaiset 66. yritysosallistujaa. Tavoitteena oli löytää hankeosallistujille 40 työllistymis toimenpidettä ja lopulta niitä löytyi hankkeen puolesta 41. Hankkeen toiminta-ajalle osunut koronapandemia hankaloitti suuresti hanke osallistujien rekrytoimista ja työllistämistoimien löytymistä. Toimintaa siirrettiin aiottua enemmän verkkoon etenkin työpajojen ja hankeosallistujien kontaktoinnin tiimoilta. Pahimpien koronarajoitustoimien poistuttua hanke pystyi löytämään osallistujilleen työpaikkoja etenkin hankkeen omista yritysverkostoista matkailualan taas työllistäessä normaalimmin.

Hanke järjesti toiminta-aikansa aikana kaikki sille määritellyt yhteensä 56 työpajaa. Työpajat jakautuivat karkeasti ottaen kansainvälistaustaisten sesonkityöläisten työnhakuvalmiuksien tukemiseen, kansainvälistaustaisten tutkinto-opiskelijoiden työelämä siirtymisen tukemiseen, alueen yrittäjien kansainvälistaustaisten työnhakijoiden työllistämisen tukemiseen sekä hankkeen havaintojen ja hyväksi havaittujen käytänteiden jalkauttamiseen alueen toimijoille. Työpajoja muokattiin vastaamaan toimikentän sen hetkisiä vaatimuksia ja hankeosallistujilta saatua palautetta työpajojen sisältöihin liittyen.