Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21970

Hankkeen nimi: Become Karelian! - Work and live in North Karelia

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 050 558 0214

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janita Ylitalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janita.ylitalo(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 558 0214

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Joensuun kaupunki, 0242746-2
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 0927140-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET:

Become Karelian! - Work and live in North Karelia hankkeen tavoitteena on
1) osaajapulaa kokevien yritysten kasvun tukeminen testaamalla uudenlaisia rekrytoinnin muotoja ulkomailta,
2) mallintaa International House of Joensuu -palvelukokonaisuus, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittautumista alueelle ja lisää alueen elinvoimaa sekä
3) parantaa alueen houkuttelevuutta kansainvälisesti luomalla yhteinen, alueen brändiä ja vetovoimatekijöitä hyödyntävä kv-rekrymarkkinoinnin konsepti.

Hankkeessa luotava palvelu räätälöidään vastaamaan yritysten todellista tarvetta. Yrityksiä autetaan työntekijätarpeen tunnistamisessa, ehdokkaiden tavoittamisessa ja houkuttelussa, valintavaiheessa, henkilöiden palkkaamisessa ja heidän sijoittumisessaan alueelle. Hankkeen aikana 12 yritystä palkkaa kansainvälistä työvoimaa Suomen rajojen ulkopuolelta Pohjois-Karjalaan. Tämä tapahtuu erityisesti yritysten, Business Joensuu Oy:n ja TE-toimiston tiiviissä yhteistyössä sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tuottamia markkinointimateriaaleja apuna käyttäen. Palvelumuotoilussa hyödynnetään esimerkiksi EU-rekrytoinnin yhteydessä EURES-palvelua, EOJD online -rekrytointitapahtumia sekä muita alueella olemassa olevia palveluita.


TOIMENPITEET:

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jossa hallinnoijana ja päätoteuttajana on Business Joensuu Oy sekä osatoteuttajina Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 - 30.11.2022.

Hankkeen konkreettinen toteutus on jaettu seuraavaan kolmeen työpakettiin (TP):

TP1: Kansainvälisten osaajien pilottirekrytointi (toteutusvastuu: Business Joensuu Oy)
TP2: International House of Joensuu -toimintamallin kehittäminen ja pilotointi (toteutusvastuu: Joensuun kaupunki)
TP3: Maakunnan yhteisen kv-rekrymarkkinoinnin konseptin suunnittelu ja toteutus (toteutusvastuu: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)


TULOKSET:

Become Karelian! -hankkeen tuloksena 12 paikallisesti toimivaa yritystä saa uusia työntekijöitä ulkomailta ja arviolta 25 ulkomaalaista työllistyy pohjoiskarjalaisiin yrityksiin. Hankkeen aikana kehitetään kansainvälisten osaajien houkutteluun tarkoitettu kokonaisuus. Kaikkiaan hankkeen toimenpiteisiin ja tapahtumiin arvioidaan osallistuvan yhteensä noin 130 henkilöä.

Työntekijöiden sijoittautumispalvelut toimivat paremmin ja laajemmalle asiakasryhmälle. Joensuun kaupunki mallintaa ja yhdistää palvelut International House of Joensuu -brändin alle.

Hankkeessa luodaan maakunnan oma rekrymarkkinoinnin konsepti ja materiaalit kansainväliseen osaajien houkutteluun. Niiden avulla alueen yritysten ja rekrytointiorganisaatioiden on helpompi houkutella ja rekrytoida osaajia alueelle. Hankkeen aikana testataan ja toteutetaan konseptinmukaisia viestintä- ja markkinointitoimia, esim. digitaalista kampanjointia tai rekrytapahtumamarkkinointia. Markkinointitoimenpiteillä aikaansaadaan huomioarvoa ja vaikuttavuutta riippuen toimenpiteistä ja käytetyistä kanavista, esim. digitaalisissa kampanjoissa tavoittavuus jne. Pitkällä aikavälillä suunnitelmallisella ja johdonmukaisella markkinointitoimenpiteillä herätetään kiinnostusta ja luottamusta aluetta ja sen toimijoita kohtaan, jolloin madalletaan kynnystä työperäiseen maahanmuuttoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Joensuun seudulla jo toimivat tai seudulle sijoittuvat yritykset sekä kv-opiskelijat ja kv-osaajat. Yrityksille ei aseteta toimiala- tai kokorajoitteita ja alueella olevat ja alueelle tulevat kansainväliset osaajat koskevat seuraavia ryhmiä: työttömät, työn vuoksi muuttavat ja heidän perheensä, ulkomaalaiset työntekijät ja kansainväliset opiskelijat, jotka haluavat jäädä alueelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat korkeakoulut, oppilaitokset, työelämän monikulttuurisuuteen palveluita tuottavat yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat, alueen maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekevät toimijat, toiminta-alueen kehityshankkeet sekä ulkomaiset yritykset ja yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita sijoittumisesta Pohjois-Karjalaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 403 298

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 207 490

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 537 731

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 276 654

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa, Polvijärvi, Joensuu, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Liperi, Nurmes, Rääkkylä, Kitee, Ilomantsi, Juuka, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa eri toimijoiden kanssa käytyjen haastattelujen, yrityskentän tuntemuksen ja monitoimijaisen yhteistyön kautta Business Joensuulla on hyvä toimintaympäristön tuntemus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä on huomioitu sekä mies- että naisnäkökulma. Ulkomailta rekrytoitavat kv-osaajat voivat olla sekä miehiä että naisia. Hanketta on kolmessa toteuttajaorganisaatiossa toteuttamassa sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kv-rekrytointien ja siihen liittyvän palvelumallin kehittäminen ja pilotointi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -2 -1
Hankkeessa joudutaan matkustamaan eri puolille Eurooppaa lentämällä kv-osaajien rekrytointiprosseihin liittyen. Lentäminen aiheuttaa päästöjä ilmakehään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Ulkomailta tulevat kv-osaajat voivat työllistyä esim. materiaaleja ja erilaisia tuotteita kehittäviin ja valmistaviin yrityksiin Pohjois-Karjalassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Pohjois-Karjalan yritykset saavat osaavaa työvoimaa ulkomailta. Tämän seurauksena pailkallinen elinkeinoelämä kehittyy monipuolisesti ja kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Ulkomailta tulevat kv-osaajat voivat työllistyä aineettomia tuotteita ja palveluja kehittäviin ja tarjoaviin yrityksiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sekä yrityksille että kv-osaajille suunnattu palvelukokonaisuus International House of Joensuu.
Liikkuminen ja logistiikka -2 -1
Hankkeessa joudutaan matkustamaan eri puolille Eurooppaa lentämällä kv-osaajien rekrytointiprosseihin liittyen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
International House of Joensuu -palvelut edistävät sujuvaa elämää Pohjois-Karjalassa.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Hanke edistää tasa-arvoa riippumatta henkilön taustasta (esim. kotimaa ja koulutus).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hanke edistää erilaisuuden hyväksymistä, eriarvoisuuden vähentämistä ja monikulttuurisuutta edistämällä ulkomaisen työvoiman tuontia Pohjois-Karjalaan.
Kulttuuriympäristö 4 3
Hanke edistää kulttuuriympäristön monipuolistumista kv-osaajien sijoittumisella Pohjois-Karjalaan ja täällä toimiviin yrityksiin.
Ympäristöosaaminen 2 1
Ulkomailta tulevat kv-osaajat voivat työllistyä ympäristöosaamisen palveluja tarjoaviin yrityksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-