Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21970

Hankkeen nimi: Become Karelian! - Work and live in North Karelia

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 050 558 0214

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janita Ylitalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janita.ylitalo(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 558 0214

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET:

Become Karelian! - Work and live in North Karelia hankkeen tavoitteena on
1) osaajapulaa kokevien yritysten kasvun tukeminen testaamalla uudenlaisia rekrytoinnin muotoja ulkomailta,
2) mallintaa International House of Joensuu -palvelukokonaisuus, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittautumista alueelle ja lisää alueen elinvoimaa sekä
3) parantaa alueen houkuttelevuutta kansainvälisesti luomalla yhteinen, alueen brändiä ja vetovoimatekijöitä hyödyntävä kv-rekrymarkkinoinnin konsepti.

Hankkeessa luotava palvelu räätälöidään vastaamaan yritysten todellista tarvetta. Yrityksiä autetaan työntekijätarpeen tunnistamisessa, ehdokkaiden tavoittamisessa ja houkuttelussa, valintavaiheessa, henkilöiden palkkaamisessa ja heidän sijoittumisessaan alueelle. Hankkeen aikana 12 yritystä palkkaa kansainvälistä työvoimaa Suomen rajojen ulkopuolelta Pohjois-Karjalaan. Tämä tapahtuu erityisesti yritysten, Business Joensuu Oy:n ja TE-toimiston tiiviissä yhteistyössä sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tuottamia markkinointimateriaaleja apuna käyttäen. Palvelumuotoilussa hyödynnetään esimerkiksi EU-rekrytoinnin yhteydessä EURES-palvelua, EOJD online -rekrytointitapahtumia sekä muita alueella olemassa olevia palveluita.


TOIMENPITEET:

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jossa hallinnoijana ja päätoteuttajana on Business Joensuu Oy sekä osatoteuttajina Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 - 30.11.2022.

Hankkeen konkreettinen toteutus on jaettu seuraavaan kolmeen työpakettiin (TP):

TP1: Kansainvälisten osaajien pilottirekrytointi (toteutusvastuu: Business Joensuu Oy)
TP2: International House of Joensuu -toimintamallin kehittäminen ja pilotointi (toteutusvastuu: Joensuun kaupunki)
TP3: Maakunnan yhteisen kv-rekrymarkkinoinnin konseptin suunnittelu ja toteutus (toteutusvastuu: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)


TULOKSET:

Become Karelian! -hankkeen tuloksena 12 paikallisesti toimivaa yritystä saa uusia työntekijöitä ulkomailta ja arviolta 25 ulkomaalaista työllistyy pohjoiskarjalaisiin yrityksiin. Hankkeen aikana kehitetään kansainvälisten osaajien houkutteluun tarkoitettu kokonaisuus. Kaikkiaan hankkeen toimenpiteisiin ja tapahtumiin arvioidaan osallistuvan yhteensä noin 130 henkilöä.

Työntekijöiden sijoittautumispalvelut toimivat paremmin ja laajemmalle asiakasryhmälle. Joensuun kaupunki mallintaa ja yhdistää palvelut International House of Joensuu -brändin alle.

Hankkeessa luodaan maakunnan oma rekrymarkkinoinnin konsepti ja materiaalit kansainväliseen osaajien houkutteluun. Niiden avulla alueen yritysten ja rekrytointiorganisaatioiden on helpompi houkutella ja rekrytoida osaajia alueelle. Hankkeen aikana testataan ja toteutetaan konseptinmukaisia viestintä- ja markkinointitoimia, esim. digitaalista kampanjointia tai rekrytapahtumamarkkinointia. Markkinointitoimenpiteillä aikaansaadaan huomioarvoa ja vaikuttavuutta riippuen toimenpiteistä ja käytetyistä kanavista, esim. digitaalisissa kampanjoissa tavoittavuus jne. Pitkällä aikavälillä suunnitelmallisella ja johdonmukaisella markkinointitoimenpiteillä herätetään kiinnostusta ja luottamusta aluetta ja sen toimijoita kohtaan, jolloin madalletaan kynnystä työperäiseen maahanmuuttoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Joensuun seudulla jo toimivat tai seudulle sijoittuvat yritykset sekä kv-opiskelijat ja kv-osaajat. Yrityksille ei aseteta toimiala- tai kokorajoitteita ja alueella olevat ja alueelle tulevat kansainväliset osaajat koskevat seuraavia ryhmiä: työttömät, työn vuoksi muuttavat ja heidän perheensä, ulkomaalaiset työntekijät ja kansainväliset opiskelijat, jotka haluavat jäädä alueelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat korkeakoulut, oppilaitokset, työelämän monikulttuurisuuteen palveluita tuottavat yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat, alueen maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekevät toimijat, toiminta-alueen kehityshankkeet sekä ulkomaiset yritykset ja yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita sijoittumisesta Pohjois-Karjalaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 403 298

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 360 753

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 537 731

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 481 005

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Heinävesi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa eri toimijoiden kanssa käytyjen haastattelujen, yrityskentän tuntemuksen ja monitoimijaisen yhteistyön kautta Business Joensuulla on hyvä toimintaympäristön tuntemus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä on huomioitu sekä mies- että naisnäkökulma. Ulkomailta rekrytoitavat kv-osaajat voivat olla sekä miehiä että naisia. Hanketta on kolmessa toteuttajaorganisaatiossa toteuttamassa sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kv-rekrytointien ja siihen liittyvän palvelumallin kehittäminen ja pilotointi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -2 -1
Hankkeessa joudutaan matkustamaan eri puolille Eurooppaa lentämällä kv-osaajien rekrytointiprosseihin liittyen. Lentäminen aiheuttaa päästöjä ilmakehään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Ulkomailta tulevat kv-osaajat voivat työllistyä esim. materiaaleja ja erilaisia tuotteita kehittäviin ja valmistaviin yrityksiin Pohjois-Karjalassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole arvioitua vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Pohjois-Karjalan yritykset saavat osaavaa työvoimaa ulkomailta. Tämän seurauksena pailkallinen elinkeinoelämä kehittyy monipuolisesti ja kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Ulkomailta tulevat kv-osaajat voivat työllistyä aineettomia tuotteita ja palveluja kehittäviin ja tarjoaviin yrityksiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sekä yrityksille että kv-osaajille suunnattu palvelukokonaisuus International House of Joensuu.
Liikkuminen ja logistiikka -2 -1
Hankkeessa joudutaan matkustamaan eri puolille Eurooppaa lentämällä kv-osaajien rekrytointiprosseihin liittyen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
International House of Joensuu -palvelut edistävät sujuvaa elämää Pohjois-Karjalassa.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Hanke edistää tasa-arvoa riippumatta henkilön taustasta (esim. kotimaa ja koulutus).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hanke edistää erilaisuuden hyväksymistä, eriarvoisuuden vähentämistä ja monikulttuurisuutta edistämällä ulkomaisen työvoiman tuontia Pohjois-Karjalaan.
Kulttuuriympäristö 4 3
Hanke edistää kulttuuriympäristön monipuolistumista kv-osaajien sijoittumisella Pohjois-Karjalaan ja täällä toimiviin yrityksiin.
Ympäristöosaaminen 2 1
Ulkomailta tulevat kv-osaajat voivat työllistyä ympäristöosaamisen palveluja tarjoaviin yrityksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kansainvälisiä osaajia Pohjois-Karjalaan, ja tukea alueen yrityksiä rekrytointiprosessissa ja uusien tulijoiden asettautumispalveluissa. Kansainvälisen osaajan näkökulmasta tavoitteena oli pilotoida työnperäisen maahanmuuton tarpeeseen paremmin toimiva asettautumispalvelu, joka sujuvoittaa uudelle paikkakunnalle muuttamista. Lisäksi tavoitteena oli parantaa Pohjois-Karjalan houkuttelevuutta kansainvälisesti luomalla yhteinen, alueen brändiä ja vetovoimatekijöitä hyödyntävä kv-rekrymarkkinoinnin konsepti.


Tulokset:
Hankkeen aikana 18 yritystä osallistui palvelun pilotointiin, ja toteutuneita rekrytointeja oli noin 20. Kansainvälisiä osaajia hankkeessa pilotoituihin rekrytointi- ja asettautumispalveluihin osallistui yli 40. Hankkeessa järjestettäviin aamukahvitapahtumiin osallistui useita kymmeniä yrityksiä ja sidosryhmien edustajia. Kansainvälisten osaajien rekrytointitapahtumaan osallistui osa pilottipalvelussa mukana olleista yrityksistä sekä niiden ulkopuolelta viisi sekä 286 kansainvälistä osaajaa verkon välityksellä. Hankkeessa luotiin Pohjois-Karjalan maakunnan oma rekrymarkkinoinnin konsepti ja materiaalit kansainväliseen osaajien houkutteluun. Niiden avulla alueen yritysten ja rekrytointiorganisaatioiden on helpompi jatkossakin houkutella ja rekrytoida osaajia alueelle.

Työpaketti1:
Business Joensuu pilotoi rekrytointipalvelun, jossa pohjoiskarjalaisia yrityksiä autettiin rekrytoimaan osaajia ulkomailta. Testasimme erilaisia tapoja mm. rekrytointimarkkinoinnin, sosiaalisen median, suorahaun ja tapahtumien keinoin niin itse kuin kumppaniorganisaatioiden kanssa toteutettuna. Täsmärekrytoinnit toimivat erityisesti, kun kohteena on haastavampi erityisosaajan haku. Toisaalta rekrytointitapahtuman avulla pystyimme tavoittamaan suuremman joukon kansainvälisiä osaajia ja optimoimaan käytössä olevat resurssit isomman massan rekrytointiin. Erityisen tärkeänä oli luotettavien yhteistyökumppaneiden löytäminen niin Suomesta kuin kohdemaista. Paikan päällä olevia kontakteja loimme hankkeen aikana Intiaan ja Jordaniaan, joiden kanssa yhteistyö kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa tulee jatkumaan myös hankkeen jälkeen. Erilaiset koronarajoitukset olivat maailmalla ja Suomessa voimassa suurimman osan hankeajasta, mikä vaikeutti suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista.

Jatkossa tulemme tekemään erilaisia rekrytointitoimenpiteitä yritysten tarpeiden vaatimalla tavalla ja kehitämme keinoja edelleen hankkeen jälkeenkin osana Business Joensuun toimintaa. Jo avattuja yhteistyökanavia tulemme kehittämään ja toimintamalleja laajentamaan pitkäjänteisesti sekä avaamaan uusia kumppaneita uusilta alueilta.


Työpaketti2: Joensuun kaupunki kehitti hankkeessa asettautumispalvelua työn vuoksi kaupunkiin muuttaville sekä pilotoi International House Helsinki -konseptia Joensuussa. Hankkeessa laadittiin International House Joensuu -verkkosivut (www.internationaljoensuu.fi) sekä materiaalia niin osaajien kuin yritystenkin käyttöön. International House Joensuu (IHJ) -konsepti ja asettautumispalvelu jäivät hankkeen jälkeen pysyväksi toimintamalliksi Joensuuhun, ja kaupunki on resursoinut hankkeen päättymisen jälkeen toimintaan myös henkilöstöresurssia.

Jatkossa asettautumispalvelua tullaan kehittämään edelleen ja laajentamaan palvelemaan vielä paremmin maahan muuttavan työntekijän puolisoa ja perhettä, jotta myös heidän asettautumisensa olisi sujuvampaa ja se mahdollistaisi uusien joensuulaisten pitkäaikaisen viihtymisen ja kotoutumisen.


Työpaketti 3: Hankkeessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto loi maakunnan oma rekrymarkkinoinnin konsepti ja materiaalit, kuten verkkosivut, videoita ja messumateriaaleja, kansainväliseen osaajien houkutteluun. Hankkeen aikana oli myös tavoitteena testata ja toteuttaa konseptinmukaisia viestintä- ja markkinointitoimia, esim. digitaalista kampanjointia tai rekrytapahtumamarkkinointia. Korona vaikeutti suunniteltuja toimenpiteitä hankkeessa siten, että kaikki messutapahtumat käytännössä peruttiin ja yritysten rekrytointihalut laskivat. Vasta hankkeen jatkoajalla saatiin testattua konseptia onlinerekrytapahtumassa ja sen kampanjoinnissa, missä se toimi hyvin. Samoin Jordaniaan suunnatulla rekrytointimatkalla kerrytettiin arvokasta ymmärrystä siitä, miten kansainväliset osaajat suhtautuvat konseptiin ja Pohjois-Karjalan vetovoimatekijöihin (tapaamiset ja keskustelut).

Tavoitteista jäi toteutumatta ainoastaan live-rekrytapahtumaan osallistuminen sekä konseptin ja messumateriaalien testaaminen livetapahtumassa. Tämä voisikin ollakin suositeltava toimenpide jatkossa tulevissa hankkeissa tai testattava pilottina. Mahdollinen toteutus voisi olla esim. Jordanian yhteistyökorkeakoulun Career Guidance Week -tapahtumassa, nyt kun sinne on saatu rakennettu uutta rekrytointiyhteistyötä. Hankkeen jälkeen kaikki luotu materiaali on vapaasti pohjoiskarjalaisten yritysten käytössä.


Become Karelian! – Work and live in North Karelia -hankkeen johtopäätöksenä voidaan todeta, että monipuolinen tuki alueen yrityksille on erittäin tervetullutta kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet ja palaute vahvistavat sitä, että toimintaa tullaan pitkäjänteisesti jatkamaan myös hankkeen loppumisen jälkeenkin. Erityinen huomio hankkeessa kohdistui yritysten valmiustasoon monikulttuurisena työyhteisönä. Ne yritykset, joilla valmiustaso oli riittävä, ottivat apua helpommin vastaan; kun taas ne yritykset, joiden valmiustaso oli matala, eivät lähteneet niin helpolla mukaan erilaisiin kansainvälisiin rekrytointitoimenpiteisiin kovasta osaajapulasta huolimatta. Tämä on selkeä kehityskohta, johon hankkeen jälkeen tullaan kiinnittämään huomiota enemmän, jotta se ei olisi pohjoiskarjalaisten yritysten kehitystä hidastava tekijä.