Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21972

Hankkeen nimi: Esiselvitys tiedolla johtamisen ja digitalisaation kehittämiseen Lapissa: Osaaminen, reunaehdot ja rakenteet

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heli Väätäjä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.vaataja(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 478 0221

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaali- ja terveysala (SOTE-ala) on kasvu- ja rakennemuutosala, jolle on annettu entistä korkeampia tuottavuuden kasvuodotuksia, joihin voidaan vastata hyödyntämällä uutta teknologiaa ja kehittämällä johtamiskäytäntöjä. Uudistus vaatii organisaation läpileikkavaa tiedolla johtamisen osaamista ja käyttöönottoa.

Tavoitteet:
Tämän hankkeen tavoitteena on luoda koulutusmalli ammattikorkeakoululle tiedolla johtamisen opetukseen SOTE-alalle. Tavoitteena on myös osallistaa Lapin kuntien sote-toimijat sekä muut tahot esittämään tiedolla johtamiseen liittyviä osaamistarpeita, reunaehtoja, tehtäviä ja organisoitumista koskevia näkemyksiä tiedolla johtamisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi.

Toimenpiteet:
Tiedolla johtamisen määrittely, koulutuksen suunnittelu ja pilotointi sekä koulutusmallin laadinta SOTE-alalle. Pilotin kohderyhmänä ovat Lapin sote-alan toimijat organisaatioiden eri tasoilta ja henkilöstöryhmistä. Osa kohderyhmästä osallistuu käytännön työntekijän pilottikoulutukseen ja osa johdon koulutukseen. Pilotoitava koulutus painottuu tiedon analysointiin ja sen perusteella tehtävään päätöksentekoon. Opiskeluun kuluu lähiopiskelua ja etäopiskelua.

Tulokset:
Selvitys tiedolla johtamisen käsitteestä sekä SOTE-alan osaamistarpeista, reunaehdoista, tehtävistä ja organisoitumisesta Lapissa.
Koulutussuunnittelu ja koulutuksen pilotointi SOTE-alalla.
Lapin ammattikorkeakoulun tiedolla johtamisen koulutusmalli SOTE-alalle
Artikkelit ja muu näkyvyys lisäävät Lapin ammattikorkeakoulun painoarvoa ja näkyvyyttä tiedolla johtamisen asiantuntijana ja parantavat ammattikorkeakoulun vetovoimaa työ- ja opiskelupaikkana.

Hankkeen pääsuunnittelijat ovat Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstöä. He ovat keskustelleet aiheen tärkeydestä ja odotuksista Lapissa toimivien tahojen kanssa (Rovaniemi, Tornio).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin SOTE-alan toimijoiden edustajat organisaatioiden eri tasoilta ja henkilöstöryhmistä (esimiehet ja asiakas /potilastyötä tekevät henkilöt).

4.2 Välilliset kohderyhmät

- SOTE-alan opiskelijat ja täydennyskoulutettava henkilöstö
- SOTE-palvelujen tuottajat /esimiehet, asiakkaat ja potilaat.
- Muiden alojen tiedolla johtamisesta kiinnostuneet asiantuntijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 413

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 413

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 95 517

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 517

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi, Posio, Rovaniemi, Kolari, Pello, Inari, Tornio, Ranua, Kittilä, Salla, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Muonio, Ylitornio, Sodankylä, Savukoski, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 34

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on huomioitu laadittu toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmsta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
SOTE-ala on hyvin naisvaltainen, mikä on otettu huomioon kohderyhmän määrittelyssä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen varsinainen päätavoite ei painotu sukupuolten tasaarvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
MM. hyödyntämällä digimateriaaleja ja etäkokouksia pyritään edistämään luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämisessä tiedostetaan näiden teknologioiden ympäristövaikutukset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei toimi tässä kentässä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke ei toimi tässä kentässä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hanke kohdentuu rakennemuutoksessa olevaan SOTE-alaan, jossa tietoon perustuvaa päätöksentekoa kehittämällä pyritään vaikuttavuuden edistämisen lisäksi kustannus-tehokkaaseen toimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
SOTE-alalla yhtenä keskeisenä tavoitteena on digitaalisten palveluiden kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Vrt. edelliset
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Hanke tukee päätöksenteon perustelujen johdonmukaisuutta sekä analysoituun tietoon perustuvaa palvelujen kohdentamista. Hanke tukee myös luotettavaa tiedon tuottamista asiakaskontateista.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Hanke tukee SOTE-palvelujen saavutettavuuden edistämistä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke tukee palvelujen yhdenmukaistamista ja eri kohderyhmien huomioon ottamista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeessa tuetaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TietoSoTe -hankkeessa on toteutettu neljä työpakettia. Ensimmäisessä työpaketissa on kartoitettu tiedolla johtamisen käsitettä, malleja, trendejä, tulevaisuudennäkymiä sekä tilaa ja osaamistarpeita Lapissa sote -alalla. Ensimmäisen työpaketin tuloksia on hyödynnetty hankkeen muissa työpaketeissa. Toisessa työpaketissa on suunniteltu, toteutettu ja arvioitu tiedolla johtamiseen liittyvä pilottikoulutus kahdelle kohderyhmälle: alan työntekijöille ja esihenkilöille. Kolmannessa työpaketissa on luotu neljädimensioinen koulutusmalli tiedolla johtamiseen sote-alalla, joka kattaa ammattikorkeakoulun tarjoaman koulutukseen, maisteriopinnot (YAMK), erikoistumisopinnot / jatkuvan oppimisen sekä palvelutoiminnan. Neljännessä työpaketissa on viestitty alueellisesti ja kansallisesti hankkeen tuloksista ja toiminnasta kirjoitetuin asiantuntija-artikkelein. Hanke on tuottanut uutta tietoa aihealueesta ja alan koulutustarpeista, sekä tuottanut konkreettisen tiedolla johtamiseen painottuvan koulutusmallin sekä uuden opintojakson sote-alalle Lapissa.