Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21973

Hankkeen nimi: HIOMO – Mikro- ja pienyrittäjän tuottavuuden kehittäminen ja mikroyrityksen kannattavuuden parantaminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Ammattiopisto Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 3213129-1

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0408285939

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.taitajantie.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saila Puhjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saila.puhjo(at)taitajantie.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 828 5939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan monipuolisin menetelmin erilaisia kokeiluja ja käytännön testauksia, jotka liittyvät osallistuvien yrittäjien liiketoiminnan kehittämiseen, verkostoitumisen hyötyjen oivaltamiseen ja todentamiseen sekä mahdollisuuksiin hyödyntää jakamistaloutta yrittäjyyden voimavarana. Varsinaisena kohderyhmänä ovat kymenlaaksolaiset mikro- ja pienyrittäjät. Kohderyhmä toimii hankkeessa toteutettavien kehitttämistoimien määrittelijänä. Hankkeeseen rekrytoidaan 30 yrittäjää. Työpari-/tiimityöskentelyä hyödynnetään sekä kasvun esteiden poistamisessa että yrittäjien toiminnan tuottavuuden edistämisessä. Vertaisverkostolle rakentuvalla työskentelytavalla tuetaan myös mikro- ja pienyrittäjien työhyvinvointia.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Vahvistaa mikro- ja pienyrittäjien liiketoimintaosaamista, arjen hallintaa ja verkostoitumista tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi
2. Lisätä mikro- ja pienyrittäjien osaamista liiketoiminnan kannattavuuden seurantaan ja suunnitteluun
3. Lisätä mikro- ja pienyrittäjien valmiuksia hyödyntää digitaalisia työvälineitä yrityksen tuottavuuden ja kannattavuuden seurannassa ja kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä arjen hallinnassa

HIOMO-prosessin ja erilaisten kokeilujen pohjalta hankkeessa tuloksena mm.
• Hankkeeseen osallistuneiden päivitetyt liikeideat ja liiketoimintasuunnitelmat
• Yrittäjien parantunut hyvinvointi – Happiness Business Model -mallin soveltaminen
• Hyvät käytännöt pienyrittäjän arjen hallintaan ja tuottavuuden kehittämiseen –digijulkaisu esim. LEAN ajattelun perustuva KANBAN
• Lisääntynyt liiketoiminta- ja taloudenhallintaosaaminen
• Lisääntynyt valmius hyödyntää digitalisaatiota yritystoiminnan kannattavuuden seurannassa sekä tuottavuuden tehostamisessa.
• Yrityksen identiteetin hallinnan lisääminen erityisesti digitaalisessa ympäristössä kuten sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat kymenlaaksolaiset mikro- ja pienyrittäjät. Kohderyhmä sisältää myös maahanmuuttajataustaiset yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Kymenlaakson yritysten tarjoamien tuotteiden ja palveluiden käyttäjät kuten Kymenlaakson asukkaat sekä ulko- ja kotimaiset matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 836

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 472

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 114

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 125 298

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa toteutetaan rakennerahastojen vaatimusten mukaisia horisontaalisia kriteereitä liittyen kestävään kehitykseen ja sukupuolten tasa-arvoon. Hankkeen tavoitteena on auttaa mikro- ja pienyrittäjiä löytämään tavat kehittää liiketoimintaa, jotta tuottavuus lisääntyisi, samoin verkostoituminen ja työnhyvinvointi. Voidaan todeta, että naisyrittäjät kamppailevat miehiä useammin työelämän, kodin ja vapaa -ajan sujuvan yhdistämisen paineissa. Naiset ovat miehiä heikommin edustettuja yrittäjyyskentällä. Suomalaiset yrittäjät ovat useammin miehiä (70 %) kuin naisia (30 %), naiset toimivat yrittäjinä miehinä pienemmissä yrityksissä ja heidän tulonsa ovat pienemmät kuin miesyrittäjien. Lisäksi uudet naisyrittäjät lopettavat yritystoiminnan miehiä useammin ja nopeammin. Perheasemaltaan yrittäjät olivat palkansaajia useammin perheellisiä. Yrittäjänaiset olivat perheellistynein ryhmä (perheellisiä 84 %) kaikista työllisistä. Yrittäjämiehistä 82 % oli perheellisiä (Pietiläinen 2013). Yksinyrittäjistä, joiden yritystoiminta on kaikkein haavoittuvinta, oli vuonna 2016 naisia hieman alle 40 %, erityisesti palvelualoilla ja hoivasektorissa (Tilastokeskus). Naisten heikompi asema yrityskentällä edellyttää hankkeelta sen varmistamista, että sukupuolinäkökulma on edustettuna hankkeen toteutumisessa. Lähde: Pietiläinen, M. (2013) Työ, talous ja tasa-arvo. Tilastokeskus. Helsinki. ISBN 978–952–244–457–8 (pdf)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista toiminnassaan eli sukupuolten välisen tasa- arvon ottamista huomioimiseen hankkeen kaikissa vaiheissa. Hanketoimijoiden valitessamme ohjausryhmän jäseniä otamme huomioon, että he edustavat sekä nais- että miesnäkökulmia. Valitessamme yrityksiä pyrimme valitsemaan mukaan niin mies- kuin naisvetoisia yrityksiä. Toiminnassa havainnoimme naisten ja miesten työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja verkostoitumiseen liittyviä erityistarpeita yrittäjinä. Tiedotusmateriaaleissa huomioimme kaikki kohderyhmät, ja vältämme sukupuolistereotypioita. Eri sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikkeen hankkeen toimintaan. Verkostoitumistilaisuuksissa pyrimme yhdistämään eri sukupuolet sujuvasti, jotta verkostoituminen tapahtuu asian eikä sukupuolen puitteissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää yrittäjyyttä Kymenlaaksossa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 4
Yritysten toimintaa ja prosesseja kehitetään huomioiden myös taloudellinen kestävyys, joka voi sisältää esim. materiaalihallinnan tehostamista sekä syntyvien jätteiden määrän vähentämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Yritysten toimintaa ja prosesseja kehitetään, millä voidaan ennakoida olevan myönteinen vaikutus yrityksen toimintaan ja siten elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Yritysten toimintaa ja prosesseja kehitetään huomioiden myös taloudellinen kestävyys, joka voi sisältää myös aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistyötä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeella edistetään mikro- ja pienyrittäjien hyvinvointia kehittämällä heidän yritystoimintaansa sekä luomalla verkostoyhteistyötä yrittäjien välille.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta edistämällä yrittäjyyttä sekä kehittämällä Kymenlaakson alueelle osaavaa liiketoimintaa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-